HRONOLOGIJA NOR-A - decembar 1943
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


decembar 1943

Hrvatska

od

do (između)

 

1.12.1943

 

Po naređenju Štaba 6. korpusa NOVJ formirana Komanda Brodskog vojnog područja.

1.12.1943

 

U s. Jesenjskom Cerju (kod Lepoglave) 1. bataljon Zagorskog NOP odreda napao delove Pavelićeve gardijske brigade koji su Paveliću obezbeđivali put za Lepoglavu. Bataljon se posle tročasovne borbe povukao, uz gubitke od 2 mrtva i 3 ranjena, a ustaše su, za odmazdu, pobile u selu 35 lica (među kojima i sedmoro dece od 2—16 godina starosti) i opljačkale i popalile više kuća.

1.12.1943

 

Kod s. Mrzlih Vodica (blizu Delnica) 10. slovenačka (ljubljanska) brigada 18. divizije NOVJ napala i, posle kraće borbe, uništila nemački oklopni automobil iz Sušaka. Poginulo je 9 i zarobljena su 2 nemačka vojnika.

1.12.1943

 

U s. Ičićima (kod Opatije) 9. istarska partizanska četa napala karabinijersku stanicu i zarobila 6 karabinijera.

1.12.1943

 

Sa o. Iža i Dugog otoka povukli se delovi nemačke 114. lovačke i 264. pešadijske divizije.

2.12.1943

 

GŠ NOV i PO za Hrvatsku naredio Štabu 6. korpusa NOVJ da uputi 28. udarnu diviziju iz Moslavine u Pokuplje i Turopolje radi zajedničkog dejstva sa jedinicama 8. divizije NOVJ. Divizija se prebacila u Turopolje 7. decembra, ali plan nije ostvaren zbog neprijateljske operacije "Panter" na Kordunu i u Baniji i operacije "Vajnahtsman" u Pokuplju i Turopolju.

2.12.1943

 

Između s. Ilače i s. Šidskih Banovaca (kod Šida) Diverzantski udarni bataljon GŠ NOV i PO za Vojvodinu bataljon minom izbacio iz šina nemački vojni teretni voz sa ratnim materijalom i uništio lokomotivu i 8 vagona.

2.12.1943

 

Kod s. Lovrana (Istra) 9. istarska partizanska četa napala iz zasede nemački kamion i ubila 5 vojnika.

2.12.1943

 

Saveznička avijacija bombardovala Split i Omiš, kao i Orebić i Ston na poluostrvu Pelješcu.

3.12.1943

 

Kod o. M. Drvenika (blizu Trogira) saveznička avijacija napala 2 broda s nemačkom vojskom i jedan brod potopila. Drugi brod, oštećen, nasukao se na kopno blizu Trogira. Tu su ga napali i potopili delovi 9. dalmatinske brigade 20. divizije NOVJ. Poginulo je 15, a ranjeno 40 nemačkih vojnika.

3.12.1943

 

Šibenik bombardovala saveznička avijacija i potopila 4 manja nemačka broda.

3.12.1943

 

U s. Lugu (kod Samobora) Omladinska NO brigada "Joža Vlahović" i bataljon Zumberačkopokupskog NOP odreda napali posadu i ubili 7, ranili 8 i zarobili 12 nemačkih vojnika.

3.12.1943

 

Na r. Kupi (kod Karlovca) 3. bataljon 1. kordunaškog NOP odreda minom porušio most i zarobio 13 domobrana koji su ga obezbeđivali.

3.12.1943

 

Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku 21. brigada 28. divizije NOVJ dobila naziv udarna.

4.12.1943

 

Na putu Delnice — s. Mrzle Vodice jedinice 18. divizije NOVJ uništile iz zasede kamion sa 25 vojnika iz 194. puka nemačke 71. pešadijske divizije.

4.12.1943

 

U Dalmaciji i jugozapadnoj Bosni otpočela operacija nemačko-kvislinških snaga (nazvana "Citen") protiv 8. korpusa i delova 1. i 5. korpusa NOVJ. Iz Posušja i Studenaca ka Duvnu nastupali su delovi nemačke 118. lovačke divizije i 5. ustaške brigade a iz Sinja, Knina i Bos. Grahova ka Livnu snage nemačke 114. lovačke divizije, domobranskog 15. puka i četnici. (Neprijatelj je 5. i 6. decembra zauzeo Duvno i Livno. Borbe na ovom području nastavljene su do kraja decembra.)

5.12.1943

 

Na ž. st. Gradište (kod Vinkovaca) jedna četa Diljskog NOP odreda napala voz i uništila lokomotivu i 20 vagona, a zarobila 22 domobrana.

5.12.1943

 

Kod Barbana 5. istarska partizanska četa napala italijanske fašiste i ubila 3 a zarobila 4 fašista. Za odmazdu, neprijatelj je u Barbanu zapalio 3 kuće i uhapsio 20 ljudi.

5.12.1943

 

U s. Rašporu (kod Jurdana, Istra) otvorena hrvatska škola.

6.12.1943

 

Na Kordunu i u Baniji otpočela neprijateljska operacija ("Panter") u cilju razbijanja 4. korpusa NOVJ, uništenja njegovih baza za snabdevanje i vršenja deportacije stanovništva. S linije Karlovac — Ogulin ka Petrovoj gori i Samarici nastupala je nemačka 371. pešadijska divizija, a s komunikacija Glina — Petrinja — Sunja i Sunja — Kostajnica — Bihać nastupali su glavnina nemačke 1. kozačke konjičke divizije i delovi nemačke 373. legionarske divizije i domobranske 2. lovačke brigade. Do 20. decembra neprijatelj je gotovo na svim pravcima slomio otpor jedinica 4. korpusa NOVJ i prodro na slobodnu teritoriju, pustošeći naselja i pljačkajući stanovništvo. Četvrti korpus je imao oko 200 boraca izbačenih iz stroja, dok su gubici neprijatelja nepoznati.

6.12.1943

 

Kod s. Koprivne (na pruzi Pleternica — Kapela Batrina) jedinice Požeškog NOP odreda napale voz i uništile lokomotivu i 4 vagona. Poginulo je 20, a zarobljeno 42 nemačka vojnika, domobrana i ustaše.

6.12.1943

 

Po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ formiran Štab grupe severnodalmatinskih NOP odreda.

6.12.1943

 

U s. Jurkoviću i s. Cerju (kod Samobora) Zumberačkopokupski NOP odred napao ustaše, te zarobio 6 i ubio 7 ustaša, dok se ostatak probio u Samobor.

6.12.1943

 

U s. Sandrovcu (kod Varaždina) jedinice Kalničkog NOP odreda napale žand. stanicu i zarobile 11 žandarma.

7.12.1943

 

Iz rejona Zagreba otpočeo napad delova Pavelićeve gardijske brigade i čete nemačkih vojnika u cilju "čišćenja" prostorije jugozapadno od pruge Zagreb — Sisak. U rejonu s. M. Buna — s. V. Buna — s. Podvornica pružila je jak otpor neprijatelju 28. udarna divizija NOVJ, koja je toga dana stigla iz Moslavine u Turopolje. Posle dvodnevnih borbi neprijatelj se povukao u Zagreb, uz gubitke od 25 mrtvih i 16 ranjenih ustaša i 12 nestalih nemačkih vojnika, a 28. divizija je takođe imala znatne gubitke.

7.12.1943

 

Na putu s. Cerovlje — s. Dragoć (kod Pazina) 10. istarska partizanska četa uništila 1 automobil i 3 motocikla sa prikolicom. Poginula su 2 nemačka oficira i 7 vojnika

7.12.1943

 

U Buzetu (Istra) 4. istarska partizanska četa uništila ž. stanicu.

8.12.1943

 

Između s. Učke i s. Vranja (kod Opatije) 9. istarska partizanska četa napala nemačku motorizovanu kolonu i uništila 1 kamion i 1 automobil. Poginuli su 21 nemački vojnik i 1 oficir, a oko 10 vojnika je ranjeno. Četa je imala 1 ranjenog.

8.12.1943

 

Na pruzi kod Buzeta (Istra) minerska grupa 4. istarske partizanske čete uništila 2 lokomotive i oštetila 3 vagona.

8.12.1943

9.12.1943

Kod s. Drvenika (Makarsko primorje) naoružani brodovi "Biokovac" i "Turist" iz sastava 4. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ napali ustaški brod "Jadro" i posle kratke borbe prisilili ga na predaju, zarobivši 30 žandarma, 2 oficira i 10 mornara i zaplenivši brod sa 12 vagona životnih namirnica i opreme.

9.12.1943

 

Otpočela dvodnevna konferencija delegata sreskih i opštinskih NO odbora iz ličkog okruga, u prisustvu predstavnika ZAVNOH-a, na kojoj se diskutovalo o političkoj situaciji i o zadacima NOO-a.

9.12.1943

 

U blizini s. Pasjaka (kod Ilir. Bistrice) 1. istarska partizanska četa uništila iz zasede nemački kamion, automobil i motocikl.

9.12.1943

10.12.1943

U s. Majuru, s. Panjanima i s. Stubljanima (kod Kostajnice) 1. udarna i 3. brigada 7. udarne divizije NOVJ napale delove 4. kubanskog puka nemačke 1. kozačke konjičke divizije. Posle tročasovne borbe neprijatelj se, uz gubitke od 7 mrtvih i 2 ranjena, povukao iz s. Majura i s. Panjana u Kostajnicu. Zaplenjeno je preko 60 jahaćih konja i veća količina opreme. Jedinice 7. divizije su imale 3 mrtva i 42 ranjena.

10.12.1943

 

U blizini s. Štefanje (kod Čazme) jedinice 2. brigade (moslavačke) 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske sačekale u zasedi i razbile delove 3. bataljona domobranskog 2. pešadijskog puka i grupu nemačkih vojnika iz Narte. Zarobljena su 33 domobrana i 3 oficira, poginulo je 15 i ranjeno 5 domobrana i nemačkih vojnika. Brigada je imala 3 mrtva i 2 ranjena.

10.12.1943

 

U s. Podzvizdu (kod V. Kladuše) oko 300 pripadnika muslimanske milicije Huske Miljkovića iznenada napalo 1. bataljon 4. brigade 7. udarne divizije NOVJ. Bataljon se u neredu povukao ka s. Glinici, uz gubitke od 3 mrtva, 4 ranjena i 17 zarobljenih.

10.12.1943

 

U s. Brgudcu (kod Buzeta), u Istri, u prisustvu 150 delegata, otpočelo dvodnevno partijsko savetovanje, na kome su doneti zaključci da se učvrste organizacije KPJ i SKOJ-a, kadrovi ideološki jače uzdižu, proširi mobilizacija za NOV i ojačaju NO odbori.

10.12.1943

 

Kod o. Hvara naoružani brod "NB 6" sa delovima Hvarske i Primorske flotile 4. pomorsko — obalskog sektora Mornarice NOVJ posle jednočasovne borbe zarobio neprijateljski motorni jedrenjak "Sv. Nikola". Poginuli su 1 nemački podoficir i kapetan broda.

10.12.1943

 

Na o. Pag iskrcali se delovi 4. ustaške brigade iz Karlobaga, ali su se 29. decembra povukli.

11.12.1943

 

U rejonu s. Dugog Dola i s. Mlakovca (kod Vojnića) Kordunaški NOP odred napao stražare iz nemačke 371. pešadijske divizije i oslobodio 250 uhapšenih ljudi. Zaplenjeno je 30 zaprežnih kola s materijalom i 150 grla stoke koju je neprijatelj opljačkao od stanovništva.

11.12.1943

 

U s. Ravnoj Gori oko 300 domobrana iz Vrbovskog napalo dva bataljona 9. slovenačke brigade 18. divizije NOVJ. U dvočasovnoj borbi neprijatelj je razbijen i odbačen u Vrbovsko uz gubitke od 5 poginulih i 18 zarobljenih vojnika.

12.12.1943

 

U s. Lipovčanima (kod Čazme), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana NO brigada "Matija Gubec" 32. divizije NOVJ.

12.12.1943

 

Kod s. Kokinca (na pruzi Bjelovar — s. V. Pisanica) Bilogorski NOP odred napao grupu od 70 nemačkih policajaca koji su obezbeđivali prugu, te ubio 8 i ranio 14 policajaca.

12.12.1943

 

Na o. Braču i o. Hvaru održani izbori za NO odbore.

13.12.1943

 

Na putu s. Breza — s. Klana (kod Rijeke) 1. istarska partizanska četa napala iz zasede nemačku motorizovanu kolonu. Poginuo je 31 nemački vojnik i oštećena su 4 kamiona.

13.12.1943

 

Šibenik bombardovala saveznička avijacija, porušivši 24 i oštetivši više zgrada. Poginulo je preko 80 stanovnika.

14.12.1943

 

Jedinice 18. brigade 12. divizije NOVJ napale nemački SS policijski bataljon i žandarmeriju u Dakovu. Usled jakog otpora napad je obustavljen posle višečasovne borbe. Neprijatelj je imao 24 mrtva, 22 ranjena i 10 zarobljenih, a 18. brigada 20 mrtvih, 48 ranjenih i 23 nestala.

14.12.1943

 

Vojnić zauzele jedinice 8. divizije NOVJ posle višečasovne borbe protiv delova 670. puka nemačke 371. pešadijske divizije, koji su se povukli u Glinu. Jedinice 8. divizije su imale 4 mrtva i 6 ranjenih.

14.12.1943

 

Kod s. Papuče (blizu Gospića) delovi 4. ustaške brigade iz s. Metka napali 2. brigadu 13. divizije NOVJ. Posle desetočasovne borbe ustaše su se povukle u polazni rejon, nanevši 2. brigadi gubitke od 6 mrtvih, 7 ranjenih i 20 zarobljenih.

14.12.1943

 

Na dravskom mostu kod Dekenješa jedinicu NOV brigade "Braća Radić" 32. divizije NOVJ napale domobransku stražu i zauzele sela Golu i Ždalu. Zarobljeno je 14 žandarma i domobrana, dok se ostatak neprijateljske posade povukao na mađarsku teritoriju.

14.12.1943

 

Na o. Braču otpočela Prva oblasna konferencija USAOH-a za Dalmaciju, na kojoj su, u trodnevnom radu, izneti rezultati NOB-a i date smernice budućeg rada. Izabran je Oblasni odbor USAOH-a.

15.12.1943

 

U Vrbovskom jedinice 18. divizije NOVJ i 3. brigada 13. divizije NOVJ opkolile i napale delove 10. ustaškog bataljona i domobranski 2. železničko-stražarski bataljon. Borbe su vođene neprekidno do 20. decembra, kada su se u Vrbovsko probile nemačko-ustaške snage, koje su se zatim, 23. decembra, s napadnutom posadom povukle u Ogulin, a jedinice NOVJ su zaposele mesto. Neprijatelj je imao 20 mrtvih i 45 ranjenih, jedinice NOVJ 22 mrtva i 35 ranjenih.

15.12.1943

 

Na putu Sinj — Livno jedinice 8. i 9. dalmatinske brigade 20. divizije NOVJ napale nemačke posade u selima Bilom Brigu, Knežici, Trnovim Poljanama, Vagnju i Prologu. Pošto im ovaj napad, kao ni napad ponovljen 16/17. decembra, nije uspeo, te jedinice su se povukle uz gubitke od 10 mrtvih i 17 ranjenih.

15.12.1943

 

U rejonu s. Strmice delovi 741. puka nemačke 114. lovačke divizije sa četnicima iz Knina napali 5. dalmatinsku brigadu 19. divizije NOVJ i u dvodnevnim borbama joj naneli gubitke od 7 mrtvih, 16 ranjenih i 11 zarobljenih.

15.12.1943

 

Kod s. Jazavice (na pruzi Novska — Nova Gradiška) jedinice Posavskog NOP odreda minirale prugu i napale voz. Poginulo je 5 nemačkih vojnika i 2 oficira, a zarobljono 18 domobrana, 2 nemačka vojnika i 2 ustaše. Posavski NOP odred je imao 1 ranjenog.

1.12.1943

15.12.1943

Po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ formiran Štab Grupe srednjodalmatinskih NOP odreda.

16.12.1943

 

U s. Devrskama (kod Benkovca) 1. bataljon Severnodalmatinskog NOP odreda napao četnike. Poginulo je 20, a ranjeno 13 četnika. Bataljon je imao 1 mrtvog i 4 ranjena.

16.12.1943

 

Kod s. Sukošana mornaričke jedinice 3. pomorskoobalskog sektora Mornarice NOVJ zarobile neprijateljski brod "Tomislav" koji je isplovio iz Zadra da bi izbegao bombardovanje savezničke avijacije.

16.12.1943

 

Zadar bombardovala saveznička avijacija i uništila lučka skladišta.

17.12.1943

 

Brodska NO brigada 12. divizije NOVJ, posle višečasovne borbe protiv nemačke žandarmerije, zauzela s. Gorjane (kod Dakova). Deo posade koji se probio iz sela sačekale su u zasedi i napale jedinice Čehoslovačke NO brigade "Jan Žiška", 18. brigade 12. divizije NOVJ i Osiječkog NOP odreda, Neprijatelj je imao 101 poginulog, a Brodska brigada 7 mrtvih i 23 ranjenih.

17.12.1943

 

Zadar bombardovala saveznička avijacija i u luci pogodila nemački brod "Marbjanko", na koji je bilo ukrcano 208 tona raži.

18.12.1943

 

U gradu Hvaru otpočela dvodnevna konferencija kojoj je prisustvovao 41 umetnik, književnik i publicista Dalmacije. Konferencija je izdala proglas u kome, ukazujući na izdajnički rad izbegličke londonske vlade, osuđuje one umetnike i javne radnike koji su se stavili u službu okupatora i njihovih slugu i poziva umetnike sa neoslobođene teritorije da što pre stupe u redove NOVJ.

18.12.1943

 

U Zadarskom kanalu 2 patrolna čamca Virske flotile 3. pomorskoobalskog sektora Mornarice NOVJ napali naoružani nemački brod koji je prevozio 150 vojnika i naneli mu teške gubitke u ljudstvu.

18.12.1943

19.12.1943

U s. Sopnici (kod Zagreba) Turopoljsko-posavski NOP odred i četa 2. diverzantskog bataljona GŠ NOV i PO za Hrvatsku napali i razoružali domobransku posadu i uništili dva skladišta (390 tona) avionskih bombi i protivavionskih granata. Zarobljeno je 60 domobrana, 1 podoficir i 2 oficira, a od eksplozije poginulo je 5 i ranjeno 41 nemački vojnik i domobran.

18.12.1943

19.12.1943

U Bračkom kanalu britanski torpedni čamci napali nemački konvoj od 1 dvotrupne peniše, 2 desantno-jurišna čamca i 1 motornog čamca. Potopljeni su peniša sa oko 20 vojnika i 1 desantno-jurišni čamac, a ostala dva čamca su oštećena uplovila u luku Ploče.

19.12.1943

 

Na aerodromu Kurilovec (kod Zagreba) jedinice 28 udarne divizije NOVJ i Turopoljsko-posavskog NOP odreda napale nemačkodomobransku posadu. U tročasovnoj borbi je poginulo 20 neprljateljskih vojnika, zarobljeno 15 nemačkih vojnika i 1 oficir i 150 domobrana i 1 oficir, a oslobođeno 460 italijanskih vojnika koji su kao zarobljenici radili na aerodromu. Uništeni su. 1 tromotorni avion, 6 kamiona i hangari s većom količinom goriva. Kad su iz Zagreba pristigla nemačkoustaška pojačanja s tenkovima, jedinice NOVJ su se povukle uz gubitke od 4 mrtva i 16 ranjenih.

19.12.1943

 

U blizini s. Počitelja (kod Gospića) delovi 4. ustaške brigade podržani artiljerijom, iznenada napali 2. brigadu 13. divizije NOVJ. Posle višečasovne borbe ustaše su se povukle u Gospić uz gubitke od 2 mrtva i 1 ranjenog, dok je 2. brigada imala 5 mrtvih, 7 ranjenih i 25 nestalih.

19.12.1943

 

Osnovan ONO odbor Zadar.

19.12.1943

 

Na o. Visu održani izbori za NO odbore.

19.12.1943

 

U Hrvatskom primorju održana konferencija prosvetnih radnika kojoj je prisustvovalo 56 delegata. "

20.12.1943

 

U s. Zlobinu (kod Kraljevice) 1. udarna brigada 13. divizije NOVJ napala nemačku posadu, ali se posle višečasovne borbe, zbog pojačanja pristiglih iz Sušaka, povukla uz gubitke od 4 poginula, 5 ranjenih i 3 nestala.

20.12.1943

 

Kod rta Pelegrina (na o. Hvaru) patrolni čamci 4. pomorskoobalskog sektora Mornarice NOVJ, u sadejstvu sa britanskim torpednim čamcima, zarobili 2 nemačka naoružana broda.

20.12.1943

 

U s. Dubravi (kod Zagreba) ustaše obesile 16 aktivista NOP-a.

22.12.1943

 

S Pelješca izvršili desant na o. Korčulu 750. puk nemačke 118. lovačke divizije, delovi 668. artiljerijskog puka, bataljon "Brandenburg" i četa tenkova. Ostrvo su branili 13. dalmatinska brigada 26. divizije NOVJ, 1. prekomorska brigada i Korčulanski NOP odred, a 23/24. decembra su stigla i dva bataljona 1. dalmatinske udarne brigade 9. divizije NOVJ sa o. Visa. Pod pritiskom nadmoćnog neprijatelja, sve jedinice NOVJ su se noću 24/25. decembra i sledećih noći povukle na ostrva Vis i Hvar. Pretrpevši osetne gubitke: od 1057 boraca 13. brigade evakuisano je samo 525, dok je 1. prekomorska brigada imala oko 300 ljudi izbačenih iz stroja. Prema nepotpunim podacima, nemačke jedinice su imale oko 100 mrtvih i ranjenih.

22.12.1943

 

Kod o. Silbe britanski torpedni čamci (MTB 298 i 276) napali nemačku krstaricu "Niobe" (bivšu "Dalmaciju") koja se, na putu za Pulu, 19. decembra nasukala na jugozapadni deo ostrva. Brod su dva torpeda teško oštetila, a trećim je torpedom potopljen remorker "Pareneo", vezan uz bok "Niobe".

22.12.1943

 

U rejonu s. Počitelja (kod Gospića) delovi 4. ustaške brigade iz Gospića napali 2. brigadu 13. divizije NOVJ i naneli joj gubitke od 10 mrtvih, 8 ranjenih i 7 zarobljenih. Ustaše su imale 3 ranjena.

22.12.1943

 

U Slunju SNO odbor održao konferenciju sa 170 odbornika iz svih sela i opština sreza Slunj.

23.12.1943

 

U s. Sibinju (kod Sl. Broda) jedinice Čehoslovačke NO brigade "Jan Žiška" 12. divizije NOVJ napale nemačku motorizovanu kolonu. U desetočasovnoj borbi poginulo je 33 i zarobljeno 9 neprijateljskih vojnika, a spaljeno 98 kamiona i 20 motocikla. Brigada je imala 2 mrtva i 15 ranjenih.

23.12.1943

 

Kod s. Širinca (blizu Ivanić-Grada) 2. brigada (moslavačka) 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske minirala prugu i uništila lokomotivu i 6 vagona. Poginuli su 3 nemačka vojnika i 1 ustaša, a zarobljeni 35 domobrana, 3 ustaše i 2 nemačka vojnika.

23.12.1943

 

Između s. Badljevine i s. Omanovca (kod Pakraca) jedinice Daruvarskog NOP odreda napale iz zasede bataljon domobrana, te ubile 4 domobrana i 1 oficira, ranile 2 i zarobile 6 domobrana.

24.12.1943

 

U s. Gromačniku (kod Sl. Broda) delovi Čehoslovačke NO brigade "Jan Žiška" 12. divizije NOVJ i Diljskog NOP odreda napali domobransku posadu kod skladišta municije, ali se, zbog jakog otpora iz bunkera, povukli uz gubitke od 6 mrtvih i 17 ranjenih. Neprijatelj je imao 9 ranjenih.

24.12.1943

 

U s. Lazini (kod Jastrebarskog) Omladinska NO brigada "Joža Vlahović" napala nemačku posadu, ali se, zbog pojačanja pristiglih iz Jastrebarskog, morala povući. Zarobljena su 24, a ranjena 4 neprijateljska vojnika.

25.12.1943

 

U s. Račicama (kod Buzeta) održana Prva oblasna partijska konferencija KPH za Istru, na kojoj je, u prisustvu 80 delegata, izabran Oblasni komitet KPH.

25.12.1943

 

Snage nemačke 371. pešadijske divizije i 4. kubanski puk nemačke 1. kozačke konjičke divizije otpočele operaciju ("Vajnahtsman") u cilju uništenja jedinica NOVJ u Pokuplju i Turopolju. Posto se 28. udarna divizija NOVJ, po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, 26. decembra povukla iz Turopolja u Moslavinu, neprijateljske jedinice su, ne nailazeći na otpor, do 30. decembra prokrstarile ovu prostoriju pljačkajući.

25.12.1943

 

U Barbanu (kod Raše) 5. istarska partizanska četa zarobila 18 karabinijera.

25.12.1943

 

U bolnici na o. Hvaru, podlegavši teškim ranama koje je prethodnog dana zadobio u borbi protiv nemačkih jedinica na o. Korčuli, umro komandant 26. divizije NOVJ Nikola Martinović, narodni heroj.

27.12.1943

 

U Vrliku, posle dvodnevnih borbi, ušle jedinice 20. divizije NOVJ, pošto su se manji delovi nemačke 264. pešadijske divizije sa četnicima i ustaškom milicijom povukli u Knin i Drniš.

27.12.1943

 

U blizini s. Belog Sela i s. Sungera (kod Delnica) jake nemačke snage iz Fužina napale 10. slovenačku (ljubljansku) brigadu 18. divizije NOVJ. Brigada se, zbog nadmoćnosti neprijateljskih jedinica, posle 11 časova borbe povukla na pl. Slavicu, odakle je protivnapadom odbacila neprijatelja u Fužine. Sutradan su nemačke snage napustile Fužine i povukle se u Zlobin. Gubici neprijatelja: 18 mrtvih i veći broj ranjenih. Brigada je imala 5 mrtvih i 2 ranjena.

27.12.1943

 

U blizini s. Brezovca (kod G. Lapca) 1. bataljon 7. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ upao u neprijateljsku zasedu i pretrpeo gubitke od 5 mrtvih, 6 ranjenih i 6 zarobljenih.

27.12.1943

 

U luci Hvaru nemački avioni potopoli naoružani brod "NB 5" iz 4. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ.

27.12.1943

 

U s. Roženici (kod Pokupskog), u borbi protiv nemačkih vojnika, poginuo potpukovnik NOVJ Ivan Rukavina Siđo, narodni heroj.

28.12.1943

 

Kod s. Ravče (na putu Vrgorac — s. Kozice) jedinice Neretvanskog NOP odreda uništile iz zasede 3 kamiona i ubile 25 nemačkih vojnika, a zarobile 1 oficira.

29.12.1943

 

U s. Račicama (kod Buzeta) održana Prva oblasna konferencija SKOJ-a za Istru, na kojoj je, u prisustvu 115 delegata, izabran Oblasni komitet SKOJ-a.

29.12.1943

 

Na o. Ugljanu održana konferencija delegata MNO odbora iz sreza Preko, na kojoj je izabran SNO odbor.

29.12.1943

 

U blizini s. Varaždinbrega (kod Varaždina) jedinice NOV brigade "Braća Radić" 32. divizije NOVJ napale četu ustaša Pavelićeve gardijske brigade i nanele joj gubitke od 4 mrtva, 11 ranjenih i 3 nestala. Brigada je imala 3 mrtva i 13 ranjenih.

29.12.1943

 

Kod s. Raštevića (na putu Benkovac — s. D. Zemunik) 2. bataljon Otočkog NOP odreda napao 5 kamiona s nemačkim vojnicima. Poginulo je oko 30 neprijateljskih vojnika i uništena su 2 kamiona. Bataljon je imao 1 ranjenog.

29.12.1943

 

U rejonu s. Čaglina (kod Našica) bataljon Diljskog NOP odreda napao kolonu 6. ustaškog bataljona i ubio 17, a ranio 20 ustaša.

29.12.1943

 

Na putu Lovinacs. Medak jedinice 7. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ napale iz zasede nemačku motorizovanu kolonu i uništile 2 kamiona natovarena naftom.

29.12.1943

30.12.1943

U s. Balama (kod Rovinja) 3. istarska partizanska četa zarobila 13 karabinijera i zapalila opštinsku zgradu i 2 kamiona.

30.12.1943

 

Po naređenju Štaba 4. korpusa NOVJ formiran Štab grupe NOP odreda ovog korpusa.

30.12.1943

 

Snage nemačke 264. pešadijske divizije iz Knina i Drniša, podržane tenkovima, odbacile delove 20. divizije NOVJ i ponovo zauzele Vrliku.

31.12.1943

 

Na istočnoj obali o. Ista naoružani brod "Jadran" iz 3. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ zarobio posadu od 24 nemačka mornara, 3 domobranska podoficira i 2 mornara s nasukanog minopolagača "Mosor".

31.12.1943

 

U Đurđevac ušao Bjelovarski NOP odred, pošto se žandarmerijska posada, zbog približavanja naših jedinica, povukla na teritoriju Mađarske.

31.12.1943

 

Na o. Mljet iskrcao se sa Pelješca 3. bataljon 750. puka nemačke 118. lovačke divizije, a delovi 13. dalmatinske brigade 26. divizije NOVJ i Orjenskog NOP odreda povukli se na o. Vis.

1.12.1943

31.12.1943

U s. Prapoću (kod Buzeta, u Istri) otvorena hrvatska škola.

 


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument