HRONOLOGIJA NOR-A - decembar 1943
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


decembar 1943

Makedonija

od

do (između)

 

1.12.1943

 

U okolini Kumanova, po naređenju Štaba 5. operativne zone NOV i PO Makedonije, od dotadašnjeg Skopsko-kumanovskog NOP odreda formiran 1. kumanovski partizanski bataljon "Jordan Nikolov", jačine 116 boraca.

1.12.1943

 

Izašao prvi broj lista "Bratstvo", organa Štaba 1. makedonsko-kosovske NOV brigade.

2.12.1943

 

Komanda mesta Debarca dala uputstvo NO odboru s. Botuna (kod Ohrida): u kojim slučajevima i po čijem odobrenju seljaci mogu prodavati životne namirnice, pošto je to naredbom GŠ NOV i PO za Makedoniju bilo zabranjeno.

2.12.1943

 

Sreski upravitelj iz Negotina na Vardaru izveštava ministra unutrašnjih poslova Bugarske o stanju u srezu i traži pojačanje u policiji da bi očuvao red i mir i obračunao se s partizanskim jedinicama.

3.12.1943

 

Nemačko-balističke snage iz Kičeva, Debra i Struge preduzele koncentričan napad na slobodnu teritoriju Debarca s ciljem da unište partijsko i vojno rukovodstvo NOV i PO Makedonije i 1. makedonsko-kosovsku NOV brigadu i oslobode komunikacije koje iz zapadne Makedonije vode za Albaniju. Posle vrlo teških borbi u Debarcama, na kruševskom i resenskom području, 1. makedonsko-kosovska NOV brigada je sa CK KPM i GŠ NOV i PO za Makedoniju, prema ranije predviđenom planu, 5. decembra napustila slobodnu teritoriju i preduzela marš za Grčku.

3.12.1943

 

U rejonu s. Kozice, s. Kladnika, s. Turja, s. Mramorca, s. Slatina i s. Slivova (kod Kičeva) bataljoni "Ramiz Sadik" i "Boris Vukmirović" 1. makedonsko-kosovske NOV brigade otpočeli vrlo teške borbe protiv nemačko-balističkih snaga iz Kičeva. Nadmoćni neprijatelj je do 5. decembra ovladao ovim rejonom, a bataljoni su se povukli ka pl. Galičici.

4.12.1943

 

Kod s. Belice (blizu Kičeva) Kosovsko-metohijski bataljon 1. makedonsko-kosovske NOV brigade napao nemačko-balističke delove, jačine oko 120 ljudi, i naneo im gubitke od 4 mrtva.

5.12.1943

 

Kod s. Slivova (blizu Ohrida) seoski odbornici, zajedno sa starim ilindenskim borcima, vodili vrlo tešku i neravnu borbu protiv jakih nemačko-balističkih snaga koje su koncentrično napale slobodnu teritoriju Debarca i tako omogućili ženama, deci i starcima da se iz sela prebace na pl. Karaorman.

5.12.1943

 

Kod s. Brezova i s. Puste Reke (blizu Kruševa) bugarski vojnici i policija napali Kičevski bataljon (2. bataljon) 1. makedonsko-kosovske NOV brigade. U petočasovnoj borbi je poginulo oko 10 policajaca. Bataljon se bez gubitaka povukao za s. Slatinu.

5.12.1943

6.12.1943

CK KPM, NOV i PO za Makedoniju i 1. makedonsko-kosovska NOV brigada preduzeli pokret iz Debarca, preko Prespe, Gačice, s. Bufa i Kajmakčalana, za Karadžou (u Grčkoj). Cilj im je bio: u jeku neprijateljskih ofanzivnih dejstava izvući jedinice i, prema ranije stvorenom planu, težište dejstava preneti na glavni komunikacijski pravac SolunSkoplje, a odatle u centralni i istočni deo Makedonije.

10.12.1943

 

U s. Drenku (kod Kumanova) oko 500 četnika Vardarskog korpusa opkolilo 1. kumanovski partizanski bataljon "Jordan Nikolov" s namerom da ga unište i da taj kraj "očiste" od partizana. Posle sedmočasovne borbe četnici su odbačeni ka s. Arbanaškom, a bataljon se povukao na pl. Kozjak. Gubici četnika: oko 20 mrtvih i 30 ranjenih, a bataljon "Jordan Nikolov": 7 mrtvih, 4 ranjena i 3 nestala.

10.12.1943

 

U blizini s. Tabanovca grupa boraca 1. kumanovskog partizanskog bataljona "Jordan Nikolov" minirala prugu Kumanovo — Preševo i uništila lokomotivu i 8 vagona nemačkog terotnog voza zbog čega je saobraćaj bio prekinut 24 časa.

11.12.1943

 

U s. Germanu (kod Lerina, u Grčkoj), u sastav 1. makedonsko-kosovske NOV brigade ušao i bataljon "Stevan Naumov".

14.12.1943

 

Na Kajmakčalan stigla iz Debaraca 1. makedonsko-kosovska NOV brigada, te uhvatila vezu sa grčkim partizanima. Ovde je istog dana formiran bataljon (naziva se i četa) od vojnika Crvene armije koji su prebegli iz nemačkog zarobljeništva. Bataljon je krajem meseca ušao u sastav 1. makedonsko-kosovske NOV brigade.

15.12.1943

 

Između Kumanova i Preševa grupa boraca 1. kumanovskog partizanskog bataljona "Jordan Nikolov" porušila prugu na nekoliko mesta i uništila nekoliko vagona, zbog čega je saobraćaj bio prekinut 24 časa.

16.12.1943

 

U s. Konjskom (kod Đevđelije) jedinice 3. operativne zone NOV i PO Makedonije izvršile dogovoren prepad na posadu bugarske karaule. Tom prilikom su komandir i 60 vojnika sa celokupnim naoružanjem prešli na stranu NOVJ.

18.12.1943

 

Deo CK KPM, GŠ NOV i PO za Makedoniju i 1. makedonsko-kosovska NOV brigada, posle 13-dnevnog marša iz rejona Debarca (zapadna Makedonija), stigli u s. Fuštane (u Grčkoj). Ovde je uspostavljena veza s jedinicama 3. operativne zone NOV i PO Makedonije.

18.12.1943

 

U s. Murgašu (kod Kumanova) 3. četa 1. kumanovskog partizanskog bataljona "Jordan Nikolov" spalila zgradu opštine i održala zbor sa seljacima.

19.12.1943

 

Na južnim padinama pl. Kožufa (u Grčkoj), po odluci CK KPM i GŠ NOV i PO za Makedoniju, od bugarskih vojnika koji su iz granične posade u Konjskom prišli jedinicama NOVJ i od onih koji su ranije prišli formiran bugarski partizanski bataljon "Hristo Botev".

20.12.1943

 

U s. Fuštanima (Meglen, u Grčkoj), po naređenju GŠ NOV i PO za Makedoniju, formirana 2. makedonska NOV brigada, u čiji su sastav ušli: partizanski bataljon "Strašo Pindžur", 2. bataljon 3. operativne zone NOV i PO Makedonije i bugarski partizanski bataljon "Hristo Botev". Formiranjem ove brigade ukinut je Štab 3. operativne zone.

20.12.1943

 

Između Kumanova i Preševa grupa boraca 1. kumanovskog partizanskog bataljona "Jordan Nikolov" porušila deo pruge i uništila lokomotivu i nekoliko vagona natovarenih oružjem. Saobraćaj je bio prekinut oko 24 časa.

21.12.1943

 

U s. Fuštanima (Meglen, u Grčkoj) održano partijsko savetovanje kome su prisustvovali delegat CK KPJ (Svetozar Vukmanović Tempo), članovi CK KPM i GŠ, članovi KPJ iz 1. makedonsko-kosovske NOV i 2. makedonske NOV brigade i partijski radnici s terena. Na savetovanju je iscrpno analiziran razvoj partijske organizacije i NOB i postavljeni su zadaci u vezi s njenim daljim radom i s jačanjem NOP-a u svim krajevima Makedonije.

22.12.1943

 

U s. Fuštanima (Meglen, u Grčkoj), održan 1 kongres antifašističke omladine Makedonije (NOMSM). Prisustvovalo je 288 delegata iz svih krajeva Makedonije. Izabran je Glavni odbor NOMSM, doneta je rezolucija i postavljeni su zadaci za dalji rad omladinske organizacije.

23.12.1943

 

U s. Fuštanima (Meglen, u Grčkoj), po naredenju GŠ NOV i PO za Makedoniju, formirana Grupa bataljona od partizanskih bataljona "Stevan Naumov" i bugarskog partizanskog bataljona "Hristo Botev". (Grupa je do 26. februara 1944. dejstvovala samostalno, pod neposrednom komandom GŠ, kada je bataljon "Stevan Naumov" ušao u sastav 3. makedonske NOV brigade; "Hristo Botev" je nešto kasnije otišao u Bugarsku.)

23.12.1943

 

 Iz Meglena (u Grčkoj), po odluci GŠ NOV i PU za Makedoniju, 1. makedonsko-kosovska NOV brigada, 2. makedonska NOV brigada i Grupa bataljona ("Stevan Naumov" i "Hristo Botev") otpočeli ofanzivna dejstva na sektoru od Vardara do Mariova s ciljem da "čiste" prigranični pojas od neprijateljskih snaga i ometaju saobraćaj glavnim komunikacijama Solun — Skoplje.

23.12.1943

 

 U Kotorluku (kod Kratova) 1. kumanovski partizanski bataljon "Jordan Nikolov" otpočeo akciju prikupljanja oružja od seljaka koje je bugarski okupator nasilno naoružavao za borbu protiv partizanskih jedinica. Za tri dana seljaci (iz sela: Topolovića, Živaljeva, Filipovaca, Sakuljice i drugih) dobrovoljno su predali oko 60 pušaka i dosta municije.

25.12.1943

 

Kod s. Romanovca grupa boraca 1. kumanovskog partizanskog bataljona "Jordan Nikolov" porušila prugu Kumanovo — Skoplje, zbog čega je saobraćaj bio prekinut oko 16 časova.

26.12.1943

 

U s. Mrežičkom (Mariovo) 1. makedonsko-kosovska NOV brigada napala bugarski granični pododsek i graničnu karaulu "Turski rid". Poginulo je 24, ranjeno 14 i zarobljeno 8 bugarskih vojnika.

26.12.1943

 

 U s. Konjskom (kod Đevđelije) Grupa bataljona ("Stevan Naumov" i bugarski partizanski bataljon "Hristo Botev") napala bugarsku graničnu karaulu, ali zbog jakog otpora nije uspela da je zauzme. U oštroj borbi poginulo je 6 bugarskih vojnika i 2 podoficira i ranjeno 9 vojnika i 1 podoficir, dok je Grupa bataljona imala 4 mrtva. Bugarski vojnici iz Đevđelije, za odmazdu, spalili su selo, a sreski upravitelj je zatražio pojačanje policije i angažovanje 1—2 puka vojske.

27.12.1943

 

Kod s. Vakava, s. Murgaša i s. Rudara (blizu Kratova) bugarski vojnici i policija iz Kratova napali 1. kumanovski partizanski bataljon "Jordan Nikolov". Posle devetočasovne borbe bataljon se, koristeći maglu, povukao preko s. Šopskog Rudara na pl. Kozjak. Bataljon je imao 3 ranjena, a neprijatelj 1 ranjenog.

27.12.1943

28.12.1943

U s. Prždevu i s. Klisuri (kod Negotina, na Vardaru) partizanski bataljon "Strašo Pinđžur" istovremeno napao nemačke delove za vezu i za protiv-avionsko osmatranje. Posle kraće borbe u s. Prždevu je poginulo 8 nemačkih vojnika i zaplenjeno 17 pušaka i druge ratne opreme, dok napad u s. Klisuri nije uspeo zbog intervencije bugarskih jedinica iz Kavadaraca i s. Demir-Kapije.

29.12.1943

 

Bugarske jedinice kumanovskog garnizona opljačkale s. Suvi Orah i s. Kanarevo i, posle terora i mučenja, streljale 10 seljaka.

30.12.1943

 

Bugarske snage (vojska i policija) i kontračetnici iz Kumanova, s. Ml. Nagoričana, s. Stracina, Krive Palanke, s. Klenika, Preševa, Vranja, Bosiljgrada, Trna i Pirota otpočeli koncentrična dejstva na kumanovsko-vranjskom području da bi uništili makedonske, južnomoravske i kosovske jedinice, ali su ove vešto izbegle sukob. Nezadovoljne ishodom ove desetodnevne akcije, neprijateljske snage su pokupile seljake od 18 do 50 godina i većinu internirale u Bugarsku, izvršivši istovremeno mnoge paljevine i ubistva po selima.

31.12.1943

 

U Đevđeliju upala diverzantska grupa iz Grupe bataljona ("Stevan Naumov" i bugarski partizanski bataljon "Hristo Botev"). Iznenađeni pojavom partizana, bugarski vojnici su u međusobnoj pucnjavi imali gubitaka u mrtvim i ranjenim.

1.12.1943

31.12.1943

U s. Zborskom (Meglen, u Grčkoj) izasao prvi broj "Narodne borbe", organa štaba 2. makedonske udarne brigade.

1.12.1943

31.12.1943

 PK SKOJ-a za Makedoniju uputio pismo omladinskim rukovodiocima u zapadnoj Makedoniji, u kome im je postavio zadatak i dao uputstva za rad u uslovima kad su jedinice NOVJ napustile slobodnu teritoriju Debarca.

 


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument