HRONOLOGIJA NOR-A - decembar 1943
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


decembar 1943

Slovenija

od

do (između)

 

1.12.1943

 

U s. Pšajnovici (kod Šmartna u Tuhinju) 2. i 3. bataljon 6. slovenačke udarne brigade "Slavko Šlander" 4. štajerske operativne zone NOV i PO Slovenije napali jaku nemačku SS policijsku grupu koja je pljačkala po selu. Posle dvočasovne borbe oni su je, uz gubitke, proterali u pravcu Kamnika, zaplenivši 3 sanduka munici.je i mnogo razne opreme.

1.12.1943

 

Kod s. Kozarjevog Kala (blizu Novog Mesta) jake nemačke snage napale 2. artiljerijski divizion 15. divizije NOVJ. Posle oštre borbe, u kojoj je pretrpeo gubitke od 2 mrtva i 8 ranjenih, divizion se prebacio na Novu goru

2.12.1943

 

U blizini s. Čateža (kod Trebnja), na osnovu naredbe GŠ NOV i PO za Sloveniju od delova 12. slovenačke (štajerske) NO brigade formiran Dolenjski NOP odred.

2.12.1943

 

 U Beloj krajini, na osnovu naredbe GŠ NOV i PO za Sloveniju, od delova 15. slovenačke (belokrajinske) NO brigade formiran Belokranjski NOP odred.

2.12.1943

 

 Kod s. G. Lakovnica 4. bataljon 12. slovenačke (štajerske) brigade 15. divizije NOVJ, posle dvočasovne borbe, odbacio nemačku motorizovanu kolonu koja je nadirala iz Novog Mesta i naneo joj gubitke od 11 mrtvih i više ranjenih.

3.12.1943

 

U V. Laščama jedinice 14. divizije NOVJ sa 8. slovenačkom brigadom "Fran Levstik" 18. divizije NOVJ, posle 10-časovne borbe. uništile nemačko-belogardističku posadu. Poginulo je preko 200 belogardista i nemačkih vojnika, dok su jedinice NOVJ imale 2 mrtva i 8 ranjenih. Zaplenjeno je: teški minobacač, 5 mitraljeza, 10 p. mitraljeza i 198 pušaka.

3.12.1943

 

 U s. Mrzlom Vrhu (kod Žirija) jake nemačke žandarmerijske snage napale 5. bataljon 3. slovenačke udarne brigade "Ivan Gradnik" 26. divizije NOVJ, kome su pristigli u pomoć delovi 16. slovenačke NO brigade "Janko Premrl Vojko" 26. divizije NOVJ. Posle devetočasovne borbe neprijatelj se povukao uz gubitke od 20 mrtvih i više ranjenih.

4.12.1943

 

U rejonu s. D. Lakovnice — s. Stranska Vas — s. D. Težka Voda nemačko-belogardističke snage iz Novog Mesta napale 4. bataljon 12. slovenačke (štajerske) NO brigade i 4. slovenačku udarnu brigadu "Matija Gubec" 15. divizije NOVJ, ali su posle višečasovne borbc odbačene u polazni garnizon. Poginulo je oko 40 i ranjen je veći broj neprijateljskih vojnika, dok su jedinice NOVJ imale 3 mrtva i 2 ranjena.

5.12.1943

 

U rejonu s. Harinja Vas — s. Trška Gora — s. Bučna Vas — s. Bršljin nemačko-belogardističke snage iz Novog Mesta napale 12. slovenačku (štajersku) brigadu 15. divizije NOVJ, ali su posle oštre borbe prinuđeno da se povuku u polazni garnizon, uz gubitke od 20 mrtvih i veći broj ranjenih.

5.12.1943

 

 U s. M. SIatnik (kod Novog Mesta) upala 4. slovenačka udarna brigada "Matija Gubec" 15. divizije NOVJ i posle šestočasovne borbe uništila belogardističko uporište jačine 100 ljudi. Veći deo posade, uz zaštitu nemačkih tenkova, povukao se u Novo Mesto, odnevši mrtve i ranjene.

7.12.1943

 

Na pl. Pohorju nemački 14. i 19. SS policijski puk i tri borbene grupe nemačkih vojnika otpočeli trodnevnu akciju čišćenja s ciljem da unište Pohorski NOP odred 4. (štajerski) operativne zone NOV i PO Slovenije. Odred se, izbegavajući borbu protiv nadmoćnih nemačkih snaga, bez gubitaka izvukao iz obruča.

7.12.1943

 

 U rejonu s. Bučna Vas — s. Ždinja Vas — s. Trška Gora 12. slovenačka (štajerska) brigada 15. divizije NOVJ odbila napad nemačko-belogardističkih snaga iz Novog Mesta, produzet u cilju razbijanja blokade. U tročasovnoj borbi neprijatelj je pretrpeo gubitke od 6 mrtvih i 10 ranjenih. Brigada je imala 1 mrtvog i 1 nestalog.

8.12.1943

 

U s. Rakitnici 2. slovenačka udarna brigada "Ljubo Šercer" 14. divizije NOVJ odbila napad nemačkih snaga iz Kočovja. U kraćoj borbi je poginulo 15 nemačkih vojnika. Brigada je imala 5 mrtvih i 6 ranjenih.

9.12.1943

 

Jedinice 14. divizije NOVJ otpočele napad na nemačko-belogardistički garnizon u Kočevju. U četvorodnevnim uličnim borbama one su uništile sve otporne tačke (sem starog zamka, koji se takođe nalazio pred padom). Zatim, kada su jake oklopne snage iz sastava nemačke 162. pešadijske divizije probile položaje 8. slovenačke NO brigade i prodrle iz Ljubljane u Kočevje, jedinice 14. divizije NOVJ odustale su od daljih napada. Poginulo je oko 160 nemačkih i belogardističkih vojnika. Jedinice NOVJ su uništile 3 tenka i zaplenile 2 haubice i 2 topa.

9.12.1943

 

 U rejonu s. M. Slatnik — s. Gotna Vas — s. Stranska Vas nemačko-belogardističke snage iz Novog Mesta, uz podršku tenkova, napale jedinice 4. slovenačke udarne brigade "Matija Gubec" 15. divizije NOVJ, ali su posle oštre borbe primorane da se vrate u polazni garnizon.

10.12.1943

 

Kod s. Regerče Vasi delovi 4. slovenačke udarne brigade "Matija Gubec" 15. divizije NOVJ vodili višečasovnu oštru borbu protiv nemačko-belogardističkih snaga koje su, uz podršku tenkova, napadale iz Novog Mesta. Oni su najzad odbacili neprijatelja u polazni garnizon, uništivši mu 1 tenk.

11.12.1943

 

U blizini s. Težke Gore, s. Harinje Vasi, s. Žablje Vasi i s. Regerče Vasi jedinice 4 slovenačke udarne brigade i 12. slovenačke (štajerske) brigade 15. divizije NOVJ vodile oštre borbe protiv nemačko-belogardističkih kolona koje su nadirale iz Novog Mesta. Neprijatelj je odbačen u polazni garnizon.

12.12.1943

 

U s. Rihemberku (sada: s. Branik), kod Ajdovščine dve čete 4. bataljona 19. slovenačke brigade "Srečko Kosovel" 27. divizije NOVJ napale karabinijersku stanicu jačine 60 ljudi. Zbog jakog fortifikacijskog uredenja uporišta napad je obustavljen posle dvočasovne borbe, u kojoj je neprijatelj pretrpeo gubitke od 15 mrtvih i 7 ranjenih, a jedinice 4. bataljona imale 3 ranjena.

12.12.1943

 

 U s. Žalovičama (kod Novog Mesta) 2. bataljon 12. slovenačke (štajerske) brigade 15. divizije NOVJ napao nemačko-belogardističke snage koje su prodrle preko s. Št. Petra i s. Harinje Vasi. Posle dvočasovne borbe neprijatelj se, uz gubitke od 2 mrtva i 7 ranjenih, povukao u Novo Mesto.

12.12.1943

13.12.1943

U s. Hotedršici (kod Logateca) 3. bataljon 3. slovenačke udarne brigade "Ivan Gradnik" 26. divizije NOVJ napao belogardističku posadu, ali je, zbog jakog fortifikacijskog uređenja uporišta, posle dvočasovne borbe odustao od daljih napada. Istovremeno su ostale jedinice te brigade, na obezbeđenju prema Logatecu i s. Godoviču, u oštrim borbama nanele velike gubitke nemačko-belogardističkim kolonama koje su nadirale u pomoć napadnutoj posadi Hotedršice.

14.12.1943

 

Između Litije i Zagorja (na pruzi Ljubljana — Zidani Most) minerska grupa 6. slovenačke udarne brigade "Slavko Šlander" 4 (štajerske) operativne zone NOV i PO Slovenije minom uništila lokomotivu i 9 vagona teretnog voza.

14.12.1943

15.12.1943

Kod Ilirske Bistrice delovi 1. bataljona 19. slovenačke brigade "Srečko Kosovel" 27. divizije NOVJ upali bez borbe u rudnik gline i uništili sve pumpe, trafostanicu i uređaje za proizvodnju.

15.12.1943

 

U s. Goreljeku (na pl. Pokljuki) nemačke snage opkolile 3. bataljon 7. slovenačke udarne brigade "France Prešern 26. divizije NOVJ. Posle višečasovne borbe, u kojoj je imao 46 mrtvih i 10 ranjenih (pa zarobljenih) i izgubio minobacač, 10 p. mitraljeza i 53 puške, 3. bataljon je uspeo da se probije.

15.12.1943

 

 Diverzantska grupa 19. slovenačke brigade "Srečko Kosovel" 27. divizije NOVJ, koja je dejstvovala u Trstu, minirala tramvajsku prugu Trst — s. Opčine.

1.12.1943

15.12.1943

Kod s. Sodražice (blizu Ribnice), na osnovu naredbe NOV i PO za Sloveniju, od dela ljudstva 14. i 18. divizije NOVJ formiran Notranjski NOP odred.

15.12.1943

16.12.1943

U s. Stražišču (kod Kranja) 1. i 2. bataljon 7. slovonačke udarne brigade "France Prešern" 26. divizije NOVJ i delovi Gorenjskog NOP odreda teže oštetili tekstilnu fabriku "Heler", zarobili tri stražara i zaplenili veću količinu tekstila. Istovremeno su zasede odbile pokušaj intervencije nemačkih snaga iz susednih mesta.

16.12.1943

 

Kod s. Rubija (blizu Gorice) 2. bataljon 19. slovenačke brigade "Srečko Kosovel" 27. divizije NOVJ, posle jednočasovne borbe, zauzeo italijansko fašističko uporište za obezbeđenje mosta na r. Vipavi i zarobio 18 vojnika a zaplenio 2 p. mitraljeza, 8 pušaka i dosta opreme i municije.

16.12.1943

 

Na teritoriji između r. Save, r. Savinje i Kamnika otpočeo napad jakih nemačkih snaga (14. SS policijski puk i osam četa nemačkih vojnika protiv jedinica 6. slovenačke udarne brigade "Slavko Šlander" 4. (štajerske) operativne zone NOV i PO Slovenije. Brigada se, zbog nadmoćnosti neprijateljskih snaga, povukla na pl. Veliku kod Kamnika, pa su nemačke jedinice 25. decembra odustale od daljih potera.

17.12.1943

 

Kod s. Čadrga 1. bataljon 18. slovenačke (soške) brigade 27. divizije NOVJ napao nemačke snage koje su prodrle iz Tolmina. Posle petočasovne borbe on ih je prinudio da se, uz gubitke od oko 15 mrtvih i više ranjenih, povuku u polazni garnizon. Bataljon je imao 2 mrtva i 1 ranjenog.

17.12.1943

 

U dolini r. Bače delovi 17. slovenačke brigade "Simon Gregorčič" i 18. slovenačke (soške) brigade 27. divizije NOVJ napali italijansko fašističko uporište u s. Koritnici i železničku čuvarnicu kod s. Hudajužne. Zbog snažnog fortifikacijskog uređenja uporišta brigade su, posle jednočasovne borbe, odustale od daljih napada. Poginulo je 6 i ranjeno 25 neprijateljskih vojnika, dok su brigade imale 1 mrtvog i 5 ranjenih.

17.12.1943

18.12.1943

U s. Solkanu (kod Gorice) delovi 2. bataljona 19. slovenačke brigade "Srečko Kosovel" 27. divizije NOVJ prepadom zarobili 10 italijanskih fašista i zaplenili 9 pušaka, 22 mule i 4 konja.

18.12.1943

 

Između s. Čepovana i s.Vrata (kod Gorice) četa 3. bataljona 19. slovenačke brigade "Srečko Kosovel" 27. divizije NOVJ napala nemačko-italijansku kolonu i posle kraće borbe prinudila je da se povuče u s. Sv. Luciju (kod Tolmina). Poginulo je 6 i zarobljeno 7 neprijateljskih vojnika, a zaplenjeni su 3 p. mitraljeza, 10 pušaka i 3 automata.

18.12.1943

 

U rudniku olova i kalaja u s. Rabelju (kod Trbiža, u Italiji) delovi 3. bataljona 18. slovenačke (soške) brigade 27. divizije NOVJ uništili električnu centralu, crpnu stanicu i druga postrojenja, zbog čega je proizvodnja duže vremena obustavljena.

19.12.1943

 

U blizini s. Žabje Vasi, s. Gotne Vasi i s. Regerče Vasi 4. slovenačka udarna brigada "Matija Gubec" 15. divizije NOVJ odbila nekoliko ispada nemačko-belogardističkih snaga podržanih tenkovima iz Novog Mesta i prinudila ih da se povuku. Brigada je imala gubitke od 2 mrtva i 2 ranjena.

19.12.1943

 

U rejonu s. V. Ločnik — s. Gradež — s. Pijava Gorica 1. i 2. bataljon 5. slovenačke udarne brigade "Ivan Cankar" 15. divizije NOVJ vodili višečasovnu borbu protiv nemačko-belogardističkih snaga iz Ljubljane i prinudili ih da se povuku prema Škofljici. Uništena su 2 protivtenkovska topa i 3 mitraljeza.

21.12.1943

 

U blizini s. Nemškog Ruta i s. Granta (kod Tolmina) 1. bataljon 17. slovenačke brigade "Simon Gregorčič" i 2. bataljon 18. slovenačke (soške) brigade 27. divizije NOVJ vodili oštre borbe protiv nemačkih snaga koje su napadale iz s. Podbrda, s. Koritnice i s. Stržišča. Posle sedmočasovne borbe, u kojoj su pretrpele gubitke ođ 13 mrtvih i 3 zarobljena, nemačke snage su se povukle u polazne garnizone. Gubici jedinica NOVJ: 6 mrtvih i 13 ranjenih.

21.12.1943

 

Između s. Hinja i s. Dvora (kod Žužemberka) 1. slovenačka udarna brigada "Tone Tomšič" i 13. slovenačka (loška) brigada 14. divizije NOVJ napale zaštitnicu motorizovane kolone iz sastava nemačke 162. pešadijske divizije koja je nadirala iz Kočevja, te u višečasovnoj borbi potpuno je razbile, nanevši joj osetne gubitke, dok je glavnina uspela da se probije u Žužemberk.

22.12.1943

 

Između s. Godoviča i s. Hotedršice (kod Logateca) 2. bataljon 3. slovenačke udarne brigade "Ivan Gradnik" 26. divizije NOVJ napao iz zasede nemačku kolonu i u kraćoj borbi ubio 35 nemačkih vojnika i 28 konja i uništio putnički automobil.

22.12.1943

 

Kod s. Žabje Vasi 1. bataljon 4. slovenačke udarne brigade "Matija Gubec" 15. divizije NOVJ odbio napad nemačko-belogardističkih snaga iz Novog Mesta i naneo im gubitke od 3 mrtva i više ranjenih.

23.12.1943

 

U s. Javorniku (kod Idrije) jake nemačke policijske snage iznenada napale jednu četu 3. bataljona 3. slovenačke NOV brigade "Ivan Gradnik". U borbi je poginulo 6, ranjeno 7 i zarobljeno 31 borac. (Zarobljenike su nemački vojnici zverski poubijali.)

23.12.1943

24.12.1943

Između Žužemberka i s. Dvora 1. slovenačka udarna brigada "Tone Tomšič" i 13. slovenačka (loška) brigada 14. divizije NOVJ napale kolonu iz sastava nemačke 162. pešadijske divizije koja se kretala iz Žužemberka u pravcu Novog Mesta. U višečasovnoj borbi je poginulo 100 nemačkih vojnika i uništen je kamion.

24.12.1943

 

Kod s. D. Ležeča (blizu Divače) 1. bataljon 19. slovenačke brigade "Srečko Kosovel" 27. divizije NOVJ minirao prugu Postojna —Trst i izbacio iz koloseka električni voz — 40 vagona, te 10 vagona natovarenih ugljem i drvenom građom zapalio i uništio oko 700 tona materijala.

24.12.1943

 

U rejonu s. Reber — s. Dobrnic — s. Jordankale — s. Mirna Peč 5. slovenačka udarna brigada "Ivan Cankar" 15. divizije NOVJ napala motorizovanu kolonu iz sastava nemačke 162. pešadijske divizije koja se kretala iz Žužemberka. Sutradan se nemačka kolona, uz velike gubitke, probila u Mirnu Peč i dalje za Novo Mesto, a jedinice 14. divizije NOVJ zaposele su Žužemberk i s. Dvor.

24.12.1943

 

U Goriškim brdima i Beneškoj Sloveniji, naredbom Štaba 3 (alpske) operativne zone NOV i PO Slovenije, od 1. bataljona 17. slovenačke brigade "Simon Gregorčič" 27. divizije NOVJ formiran Briškobeneški NOP odred, u čiji sastav je uključena i Rezijska partizanska četa.

25.12.1943

 

Kod s. Gabrovice (na Krasu), naredbom Štaba 9. korpusa NOVJ, od 4. bataljona 19. slovenačke brigade "Srečko Kosovel" 27. divizije NOVJ formiran Južnoprimorski NOP odred.

27.12.1943

 

U blizini s. Ušiveca, s. Ruperč Vrha, s. Težke Vode i s. Koroške Vasi 4. slovenačka udarna brigada "Matija Gubec" 15. divizije NOVJ vodila višečasovne oštre borbe protiv nemačko-belogardističkih kolona i odbacila ih u Novo Mesto, uz gubitke od 9 mrtvih i 8 ranjenih.

27.12.1943

 

U rejonu s. Lepene jake nemačke snage iz Boveca napale 3. bataljon 18. slovenačke (soške) brigade 27. divizije NOVJ. Posle kraće borbe neprijatelj je snažnim jurišem odbačen ka s. Soči. Poginulo je 9 nemačkih vojnika. Zaplenjeno: 2 p. mitraljeza i 7 pušaka.

27.12.1943

 

U rejonu s. Karlovec — s. Ždinja Vas — s. Trška Gora dva bataljona 12. slovenačke (štajerske) brigade 15. divizije NOVJ odbili napad nemačko-belogardističkih snaga iz Novog Mesta i odbacili ih ka s. Bučnoj Vasi, pretrpevši gubitke od 2 mrtva i 3 ranjena.

28.12.1943

 

Kod s. Zagorice (blizu Grosuplja) 2. slovenačka udarna brigada "Ljubo Šercer" 14. divizije NOVJ vodila borbe protiv dve nemačke kolone iz s. Zdenske Vasi i Videma. Brigada se zatim, zbog nadmoćnosti neprijatelja, povukla u s. Žvirče. Poginulo je oko 50 neprijateljskih vojnika i uništen je kamion.

28.12.1943

 

U blizini s. Kočarije i s. V. i M. Vodenica 4. bataljon 4. slovenačke udarne brigade "Matija Gubec" 15. divizije NOVJ odbio više nemačko-belogradističkih napada i odbacio neprijatelja u Kostanjevicu, a potom izvršio demonstrativan napad na garnizon.

29.12.1943

 

U rejonu s. Karlovec — s. Ždinja Vas — s. Nova Gora — s. Gornji Vrh — s. Toplice 2. i 3. bataljon 12. slovenačke (štajerske) brigade 15. divizije NOVJ napali nemačko-belogardističke snage koje su prodrle iz Novog Mesta i posle višečasovne borbe ih primorali da se povuku u polazni garnizon. Istovremeno je u rejonu s. Gotne Vasi 4. slovenačka udarna brigada "Matija Gubec" sa 1. artiljerijskim divizionom 15. divizije NOVJ, sprečila neprijatelja da popravi most na putu za Metliku.

30.12.1943

 

U s. Žvirčama (kod Žužemberka) jaka nemačka kolona iz s. Videma iznenada napala tri bataljona 5. slovenačke udarne brigade "Ivan Cankar" 15. divizije NOVJ. Bataljoni su se povukli, a kad je u selo ušao neprijatelj, oni su ga opkolili, vodeći oštre borbe preko celog dana. Pred veče je opkoljenim nemačkim snagama stigla pomoć iz s. Ambrusa i izvukla ih u s. Videm. Gubici bataljona NOVJ: 6 mrtvih i 10 ranjenih.

30.12.1943

 

U blizini s. Birčne Vasi i s. Uršnih Sela 2. bataljon 4. slovenačke udarne brigade "Matija Gubec" 15. divizije NOVJ vodio jednodnevnu borbu protiv nemačko-belogardističke kolone iz Novog Mesta. Bataljon je posle podne protivnapadom odbacio neprijatelja i povratio stare položaje, koje je, zbog opasnosti od okruženja, bio napustio. Poginulo je 11 i ranjeno oko 20 neprijateljskih vojnika, dok je bataljon imao 3 poginula i 18 lakše ranjenih.

 


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument