HRONOLOGIJA NOR-A - decembar 1943
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


decembar 1943

Srbija

od

do (između)

 

1.12.1943

 

Na pl. Rujnu Udarni bataljon 2. južnomoravskog NOP odreda i kosovski partizanski bataljon vodili ceo dan borbu protiv četničkog Vardarskog korpusa. Četnici su imali 25 mrtvih, dok je Udarni bataljon imao 1 poginulog, 2 ranjena i 2 zarobljena.

1.12.1943

 

U s. Bosuti (kod Aranđelovca) oko 1.000 četnika i vojnika SDS napalo 1. južnomoravsku NO brigadu. Brigada je, u oštroj borbi, razbila neprijatelja, ubila 7, ranila 16 i zarobila 30 četnika i vojnika SDS i zaplenila 5 mitraljeza, 2 p. mitraljeza i 50 pušaka, a zatim je, bez gubitaka, produžila pokret ka s. Darosavi (sada: Partizani).

1.12.1943

 

U varošicu Aleksandrovac (kod Kruševca) upale 2. južnomoravska NO brigada i jedna četa Jastrebačkog NOP odreda, te zapalile arhivu sreza, opštine, finansijske i poreske uprave i zaplenile veću količinu materijala iz rasadnika, poljoprivredne škole i bolnice.

1.12.1943

 

Otpočelo desetodnevno takmičenje omladine Srema u prikupljanju novčanih i materijalnih priloga za NOV i PO.

3.12.1943

 

U s. Darosavi (sada: Partizani, kod Aranđelovca) četnici, delovi SDS i bugarske jedinice (ukupno preko 3000 ljudi) napali 1. južnomoravsku NO brigadu. Brigada se, posle osmočasovne borbe, povukla ka s. Trbušnici.

3.12.1943

 

Iz s. Zelenike (kod Rabrova) delovi Požarevačkog NOP odreda proterali nemačke vojnike i četnike koji su pljačkali selo nanevši im gubitke od 5 mrtvih i više ranjenih.

3.12.1943

 

U blizini s. Vojke, s. Šimanovaca i s. Prhova (kod Stare Pazove) delovi Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirali i razrušili 3 drumska mosta.

3.12.1943

 

Između s. Lopušnje i s. Kruševice diverzantska grupa 2. južnomoravskog NOP odreda pokidala tt linije i demolirala električnu centralu koja je snabdevala Vlasotince.

4.12.1943

 

Između Šida i s. Gibarca delovi Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirali prugu i uništili lokomotivu i 10 vagona nemačkog transportnog voza.

4.12.1943

 

Kod s. Buđanovaca (na pruzi Ruma — Šabac) delovi Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu porušili most preko kanala Jarčine, zbog čega je saobraćaj vršen usporeno.

4.12.1943

 

Između Šida i s. Tovarnika delovi Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirali prugu i uništili jednu lokomotivu i po nekoliko vagona iz dve kompozicije. Nemačka policija je, za odmazdu, obesila 15 rodoljuba.

4.12.1943

 

U s. Trbušnici (kod Lazarevca) 1. južnomoravska NO brigada se sastala sa 1. šumadijskim NOP odredom. Brigada je istog dana produžila marš ka r. Drini. Odred ju je pratio do s. Slavkovice (kod Ljiga), odakle se vratio na pl. Bukulju.

4.12.1943

 

Nemačka 1. brdska divizija i delovi nemačke legije "Krempler", nastupajući glavnim snagama iz Sjenice, napale 2. proletersku udarnu diviziju NOVJ u rejonu Prijepolja. Zbog razvučenosti delova 2. proleterske udarne brigade na položajima, nemački delovi su se provukli u Prijepolje i zauzeli most na Limu. Posle teških borbi protiv dva bataljona 2. proleterske i dva bataljona 1. šumadijske NO brigade brojno i tehnički nadmoćniji neprijatelj je uspeo da zauzme Prijepolje i stvori mostobran na\ levoj obali r. Lima. Jedinice 2. proleterske i 1. šumadijske brigade su imale nekoliko stotina poginulih i ranjenih. Pored ostalih su poginuli: zamenik komandanta i zamenik komesara 2. bataljona 2. proleterske NOV brigade Milorad Umljenović, Mićo i Dušan Ječmenić Ječmenica i komesar 3. bataljona 1. šumadijske NO brigade Miroslav Jovanović, narodni heroji.

5.12.1943

 

SNO odbori prokupačkog i dobričkog sreza i Štab Jastrebačkog NOP odreda naredbama zabranili seljacima da na pijacama prodaju okupatoru životne namirnice i ogrev. Isto tako su zabranili seoskim stražama da čuvaju železničke pruge.

1.12.1943

10.12.1943

OK KPJ za Kruševac izdao proglas narodu kruševačkog okruga povodom odluka Drugog zasedanja AVNOJ-a, pozivajući ga u borbu protiv okupatora i domaćih izdajnika.

1.12.1943

10.12.1943

U s. Krnjači (kod Pančeva) formiran mesni NO odbor, među prvima u južnom Banatu.

1.12.1943

10.12.1943

U s. Dešilovu (kod Prokuplja) obrazovan SNO odbor za srez dobrički.

6.12.1943

 

Kod s. Sv. Ilije (blizu Vranja) oko 1000 bugarskih vojnika napalo 2. južnomoravski NOP odred. Gubici neprijatelja: 29 mrtvih i 14 ranjenih. Odred je imao 2 ranjena.

6.12.1943

 

U s. Brestovcu (kod Leskovca) održana skupština učitelja i srednjoškolaca-partizana. Izabran Prosvetni odbor za oslobođenu teritoriju Jablanice i Toplice, sa zadatkom da organizuje rad škola.

8.12.1943

 

Kod s. Kopajkošare (blizu Svrljiga) Ozrenski partizanski bataljon razbio oko 120 četnika. Poginula su 4 četnika, među kojima i četnički komandant.

8.12.1943

 

Između s. Bačinaca i s. Kukujevaca (kod Šida) delovi Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirali prugu i uništili lokomotivu i 2 vagona.

8.12.1943

 

Radi objedinjavanja i usklađivanja dejstva 2. južnomoravske NO brigade i 1. južnomoravskog NOP odreda formiran zajednički Operativni štab.

8.12.1943

 

U s. Belom Kamenu (kod Prokuplja) obrazovan SNO odbor za srez pasjački.

10.12.1943

 

U s. Barju i s. Miroševcu (kod Lebana) 2. južnomoravska NO brigada i 1. južnomoravski NOP odred (bez 3. bataljona) napali četnički Leteći korpus Gorskog štaba za južnu Srbiju. Četnicima je pristiglo pojačanje iz susednih sela, pa su se jedinice NOVJ povukle i prebacile preko r. Jablanice. Četnici su imali oko 30 mrtvih, a jedinice NOVJ 8 mrtvih i 14 zarobljenih. Poginuo je i komandant bataljona Blagoje Kostić Marko, narodni heroj.

11.12.1943

 

Između s. Batajnice i s. Nove Pazove (kod Zemuna) jedna grupa Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirala prugu i uništila lokomotivu i nekoliko vagona nemačkog transportnog voza.

11.12.1943

 

Između s. Martinaca i s. Laćarka (kod Srem. Mitrovice) delovi Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirali prugu i uništili lokomotivu i 4 vagona teretnog voza.

12.12.1943

 

Kod s. Starog Broda 1. južnomoravska NO brigada, boreći se protiv četnika, prebacila se na levu obalu r. Drine, u istočnu Bosnu, gde je uhvatila vezu sa 15. majevičkom brigadom 17. udarne divizije NOVJ. Ubijeno je 18, a zarobljeno 6 četnika. Brigada je imala 1 ranjenog.

12.12.1943

 

 U rudnik hroma kod s. Kami (blizu Kukesa, u Albaniji) upala četa partizanskog bataljona "Bajram Curi" i uništila nekoliko kompresora i motora a oštetila žičanu železnicu.

12.12.1943

 

 Između s. Putinaca i s. Golubinaca (kod Stare Pazove) jedna grupa Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirala prugu i uništila lokomotivu i nekoliko vagona.

12.12.1943

 

 Na r. Belom Drimu (blizu Orahovca), u borbi protiv balista, ranjen, uhvaćen i odmah, posle mučenja, streljan kurir Glavnog štaba NOV i PO za Kosovo i Metohiju Peko Tepavčević, član KPJ i narodni heroj.

13.12.1943

 

U s. Zdravinju (kod Kruševca) Jastrebački i Rasinski NOP odred napali delove četničkog Rasinskog korpusa i odbacili ih iz sela. Kada su četnicima pristigla pojačanja iz s. Lovca i s. M. Šiljegovca, odredi su se povukli ka pl. Jastrepcu.

13.12.1943

 

 Između Stare i Nove Pazove delovi Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirali prugu i uništili lokomotivu i nekoliko vagona teretnog voza.

13.12.1943

 

 Na brdu Krstacu (kod Aleksinca) Ozrenski partizanski bataljon odbio napad odreda SDS iz Aleksinca.

14.12.1943

 

U dvočasovnoj borbi delovi 1. bataljona 1. sremskog NOP odreda sprečili prodor jačih ustaških snaga u s. Grgeteg (kod Iriga). Poginulo je 8 ustaša, među kojima i 1 oficir.

15.12.1943

 

U s. Kosančiću (kod Leskovca) 2. južnomoravska NO brigada i 1. južnomoravski NOP odred (bez 3. bataljona) napali i razbili jedan četnički leteći korpus, upućen iz istočne Srbije protiv jedinica NOV u Pustoj reci. Poginulo je ili zarobljeno 110 četnika (među kojima i 3 oficira), ranjen ih je veći broj, dok se ostatak spasao bekstvom ka J. Moravi. Gubici jedinica NOVJ: 7 mrtvih (među kojima i komandant 2. južnomoravske NO brigade Stojan Ljubić, narodni heroj) i 13 ranjenih. Zaplenjena je veća količina oružja i opreme.

15.12.1943

 

U s. Selevcu (kod Smedereva) četnici ubili 15 simpatizera NOP-a.

— U s. V. Plani (kod Prokuplja) obrazovan SNO odbor za srez jastrebački.

16.12.1943

 

1 U Staroj Pazovi grupa mesnih partizana likvidirala načelnika sreza, poznatog zločinca.

17.12.1943

 

Kod s. Crvene Jabuke (blizu jugoslovensko-bugarske granice) 3. bataljon 2. južnomoravskog NOP odred vodio ceo dan borbu protiv delova bugarskog puka iz Trna (Bugarska). Neprijatelj je imao oko 20 mrtvih i ranjenih, a 3. bataljon 2 poginula i 2 ranjena.

17.12.1943

 

Iz s. Vognja (kod Rume) nemačke jedinice i rumska policija prisilno iselile sve Srbe (s najnužnijim stvarima koje su sobom mogli poneti) i prebacile ih u s. Obrež i s. Grabovce (u južnom Sremu). Istovremeno su nemačke porodice iz ovih sela, s celokupnom pokretnom imovinom, prebačene u pune kuće s. Vognja.

17.12.1943

 

Između s. Kraljevaca i s. Putinaca (kod Rume) delovi 1. sremskog NOP odreda isekli 42 dvostruka tt stuba.

17.12.1943

 

U s. Slavniku (kod Lebana) organizovan prvi tečaj za učitelje. Pohađali su ga srednjoškolci, pripremajući se za prosvetne radnike.

17.12.1943

18.12.1943

Između s. Nove Pazove i s. Zemunskog Polja delovi 3. bataljona 1. sremskog NOP udreda isekli 98 tt stubova.

18.12.1943

 

Izmedu s. Putinaca i s. Golubinaca (kod Stare Pazove) 2. četa Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirala prugu i uništila lokomotivu i nekoliko vagona teretnog voza.

18.12.1943

 

Između s. Boljevaca i s. Jakova (kod Zemuna) borci 2. bataljona 1. sremskog NOP odreda vatrom oborili nemački avion, zaplenivši 3 avionska mitraljeza sa 2.300 metaka, radio-stanicu i 350 signalnih raketa.

19.12.1943

 

U s. Prkosavi (kod Aranđelovca) Kosmajski partizanski bataljon odbio napad četnika i odbacio ih ka s. Venčanu.

19.12.1943

 

Na pruzi G. Milanovac — Ljig delovi 1. šumadijskog NOP odreda porušili ž. st. Ljutovnica i ž. st. Srčanik.

20.12.1943

 

Kod spomenika u blizini s. Kupinova (u južnom Sremu) 2. bataljon 1. sremskog NOP odreda, iz zasede, napao nemačke žandarme koji su se prevozili iz s. Obreža. Poginula su 62 žandarma; zaplenjeno je: puškomitraljez, 2 automata, 26 pušaka, 4 pištolja i dosta druge opreme, dok je kamion sa prikolicom spaljen. Bataljon je imao 2 mrtva i 3 ranjena.

20.12.1943

21.12.1943

Između Srem. Mitrovice i s. Vognja jedinice 1. sremskog NOP odreda isekle 50 tt stubova.

20.12.1943

21.12.1943

U s. Vraniću (kod Obrenovca) četnici zaklali 67 i ranili 3 seljaka, simpatizera NOP-a.

22.12.1943

 

Od Kosmajskog i Šumadijskog partizanskog bataljona formirana Privremena šumadijska NO brigada sastava dva bataljona. Brigada je istog dana u s. Baroševcu (na pruzi Lajkovac — Aranđelovac) razbila četničku grupu, ubila 4 i zarobila 3 četnika, uništila putnički voz i demolirala skretnice i uređaje na ž. stanici.

22.12.1943

 

Kod s. Crne Trave (blizu Vranja) delovi 2. južnomoravskog NOP odreda u borbi ubili 25 bugarskih policajaca i zaplenili puškomitraljez i 4 puške.

22.12.1943

 

Između Vranjske Banje i Priboja diverzantska grupa 2. južnomoravskog NOP odreda minirala prugu i izbacila iz koloseka kompoziciju teretnog voza.

22.12.1943

 

Između s. Putinaca i s. Golubinaca (kod Stare Pazove) 2. četa Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirala prugu i uništila lokomotivu i 4 vagona transportnog voza.

23.12.1943

 

U s. Krivači (kod Golupca) delovi Požarevačkog NOP odreda napali i razbili četnički logor, zarobivši 5 četnika i zaplenivši mitraljez, p. mitraljez, 3 automata, više pušaka. Odredu je prišlo 29 ruskih zarobljenika koji su ranije prebegli četnicima.

24.12.1943

 

Oko 700 bugarskih vojnika iz Surdulice i Crne Trave napalo 2. južnomoravski NOP odred na pl. Čemerniku. Sutradan je bugarskim vojnicima priteklo u pomoć oko 60 nemačkih vojnika iz rudnika Mačkatice, ali su svi napadi odbijeni, te se neprijatelj povukao u polazne garnizone. Poginulo je oko 50 bugarskih i 2 nemačka vojnika, a zarobljeno 5 nemačkih i 1 bugarski vojnik. Gubici odreda 3 mrtva i 3 ranjena.

25.12.1943

 

U s. Popšici (kod Svrljiga) Ozrenski partizanski bataljon i 1. bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda napali i razbili oko 300 četnika. Poginulo je oko 35 i zarobljeno oko 100 četnika, a zaplenjeno je oko 150 pušaka.

25.12.1943

 

U s. Doljašnici (kod Rabrova) oko 100 četnika napalo Požarevački NOP odred, ali ih je ovaj, u dvočasovnoj borbi, protivnapadom proterao ka s. Garevu, nanevši im gubitke od preko 30 poginulih i nekoliko desetina ranjenih. Zaplenjeno: 1 mitraljez, 1 p. mitraljez i 40 pušaka. Gubici odreda: 7 mrtvih i 5 ranjenih.

25.12.1943

26.12.1943

Ustaško uporište u s. Dobanovcima (kod Zemuna) napao 3. bataljon 1. sremskog NOP odreda i uništio jedan bunker, ali nije uspeo da zauzme selo. Poginule su 3 ustaše i ranjen je 1 žandarm.

26.12.1943

 

U s. Živkovcima (kod Aranđelovca) delovi Privremene šumadijske NO brigade napali delove SDS i četnike, ubili 6, ranili 2 i zarobili 2 neprijateljska vojnika, dok su se ostali, iskoristivši maglu, izvukli ka s. Belanovici.

26.12.1943

 

Na ž. st. Pečenjevci (na pruzi Leskovac — Niš) 2. južnomoravska NO brigada napala bugarsku posadu, ali zbog otpora neprijatelja napad nije uspeo, kao ni pokušaj miniranja pruge.

26.12.1943

27.12.1943

U s. Babsku-Novak (kod Šida) upali delovi 1. sremskog NOP odreda te ubili 10 ustaša i zaplenili 30 pušaka s municijom.

27.12.1943

 

Na putu Vranje — Bosiljgrad delovi 2. južnomoravskog NOP odreda posekli 30 tt stubova i električni vod Jelašnica — Surdulica i zaplenili bugarski kamion sa žitom.

27.12.1943

 

Između Rume i s. Vognja delovi Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirali prugu i uništili lokomotivu i 3 vagona teretnog voza.

28.12.1943

 

Između s. Kuzmina i s. Kukujevaca (kod Srem. Mitrovice) delovi Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirali prugu i uništili lokomtivu i 5 vagona teretnog voza s ratnim materijalom.

28.12.1943

 

Na Banjskoj reci (između Vranja i Vranjske Banje) delovi 2. južnomoravskog NOP odreda srušili putnički most.

28.12.1943

 

 OK KPJ za Mladenovac uputio pismo Štabu Kosmajskog partizanskog bataljona: daje mu uputstva o radu i omasovljenju partijske organizacije, o pisanju članaka iz života i rada jedinice, zatim govori o potrebi za formiranjem diverzantskih petorki.

28.12.1943

29.12.1943

Kod s. Gradišta (na putu Niš — Bela Palanka) Ozrenski partizanski bataljon i 1. bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda odbili napad jedne četničke brigade i u protivnapadu je razbili. Ubijena su 4 i zarobljena 2 četnika.

29.12.1943

 

Između s. Nove Pazove i s. Batajnice (kod Zemuna) delovi Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirali prugu i uništili lokomotivu i 5 vagona.

30.12.1943

 

U s. Slavniku (kod Lebana) formiran Kosovski partizanski bataljon od dotadašnje istoimene čete i drugog ljudstva sa Kosova i Metohije. On je ušao u sastav 1. južnomoravskog NOP odreda.

30.12.1943

 

 Bugarske jedinice i policija (ukupno oko dve divizije) iz Kumanova, Krive Palanke, Bosiljgrada i Trna otpočele napad na 2. južnomoravski i 1. kumanovski partizanski bataljon "Jordan Nikolov" s ciljem da ih nabace u dolinu J. Morave (koju su zatvorile snagama jedne divizije) i da pokupe muško stanovništvo od 18 do 50 godina i interniraju u Bugarsku. Jedinice NOVJ su, posle manjih sukoba, izmanevrisale jače bugarske snage. Neprijatelj je do 7. januara 1944. opljačkao više sela, streljao oko 30 lica, popalio štale i stočnu hranu i u blizini svojih garnizona pohapsio izvestan broj ljudi i internirao u Bugarsku.

30.12.1943

 

 U s. Brezovcu (kod Aranđelovca) udružene bugarske jedinice, delovi SDS i četnici napali Privremenu šumadijsku NO brigadu. Ona se posle oštre borbe povukla ka pl. Venčacu, uz gubitke od 3 poginula i 4 ranjena.

30.12.1943

 

 U s. Dragutinovu (sada: Miloševo, kod Kikinde) nemačka policija uhapsila preko 50 simpatizera NOP-a, te je 15 njih streljano.

31.12.1943

 

U s. Bunjaju (u albanskoj Malesiji) otpočeo trodnevni rad Prve oblasne konferencije Narodnooslobodilačkih odbora sa Kosova i Metohije. U prisustvu 51 delegata iz svih srezova Kosova i Metohije izabran je prvi Oblasni NO odbor, određeni mu zadaci i izdat je proglas narodima Kosova i Metohije da pojačaju borbu protiv fašističkog okupatora.

1.12.1943

31.12.1943

Kod s. Ratkovca (blizu Đakovice) odeljenje nemačkih policajaca i seoska milicija napali grupu od 4 partijska radnika, te jednog ubili a trojicu zarobili i sproveli u Tiranu, u zatvor.

1.12.1943

31.12.1943

U rejonu Hasa (kod Đakovice) formirana partizanska grupa.

1.12.1943

31.12.1943

NO odbor za Bačku i Baranju i Štab 3. bačko-baranjskog NOP odreda izdali proglas narodima Bačke i Baranje pozivajući ih u borbu protiv okupatora i domaćih izdajnika.

1.12.1943

31.12.1943

U s. Babinoj Poljani (kod Vranja) formiran opštinski NO odbor.

 


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument