HRONOLOGIJA NOR-A - januar 1944
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


januar 1944

događaji opšteg karaktera

od

do (između)

 

1.1.1944

 

Na Bliskom istoku grupa oficira, pristalica NOP-a, u vojsci izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije otkazala poslušnost svojoj Vrhovnoj komandi. NO odbor u vojsci odmah je izdao proglas u kome raskrinkava politiku izbegličke Vlade i poziva sve pripadnike te vojske na Bliskom istoku da pređu na stranu NOVJ i o tome obaveste tamošnje savezničke komande.

2.1.1944

 

CK KPJ uputio direktivno pismo svim partijskim rukovodstvima: iznosi greške u načinu rada AFŽ-a i postavlja zadatke u vezi sa otklanjanjem tih grešaka i jačanjem AFŽ-a.

2.1.1944

 

U Karlovac stigao iz Austrije Štab novoformirane nemačke 392. legionarske divizije (do 14. januara stigle su i sve njegove jedinice).

2.1.1944

 

Štab Mornarice NOVJ uputio predlog Vrhovnom štabu NOV i POJ i Štabu 8. korpusa NOVJ da se o. Vis, kao značajan i odlučujući objekt na Jadranu, brani jačim snagama NOVJ.

3.1.1944

 

Na o. Visu, na sastanku, predstavnik Štaba Mornarice NOVJ i britanski general Ficroj Maklin razgovarali o mogućnostima angažovanja savezničkih jedinica u odbrani ostrva. Britanski predstavnik je izjavio da ne može pružiti efikasniju pomoć pri odbrani ostrva.

4.1.1944

 

VŠ NOV i POJ naredio Štabu Mornarice NOVJ da o. Vis brane dve brigade jačine oko 2.500 ljudi.

5.1.1944

 

VŠ NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku: da deo opreme pristigle sa o. Visa doturi jedinicama pri VŠ; da prihvati ranjenike iz Slovenije i da ih, u sporazumu sa GŠ NOV i PO za Sloveniju, uputi u Italiju ili zadrži na svom području.

5.1.1944

 

Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito uputio Glavnom štabu NOV i PO za Sloveniju sledeću direktivu: jedinice ne grupisati, već ih razmestiti na širim operativnim područjima, stvarajući uslove za manevrisanje; u Sloveniji se nameće potreba za formiranje operativnih grupa: u Štajerskoj, ljubljanskom području, Slovenačkom primorju i Gorenjskoj. Uspostaviti vezu sa partizanskim jedinicama u Hrvatskom zagorju, Gorskom kotaru i italijanskim partizanskim jedinicama. Jedinice postaviti blizu komunikacija i dati im širi raspored, pa će se time vezati nemačke snage duž komunikacija; blokada mesta je nekorisna, a brz upad i zauzimanje pojedinih mesta mogu biti korisni ako to nalažu borbene prilike; organizovati čvrstu vojnu vlast u pozadini i posvetiti veću pažnju uzdizanju starešinskog kadra.

5.1.1944

 

Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Brož Tito uputio depešu Štabu 2. udarnog korpusa: Glavni štab NOV i PO za Crnu Goru i Boku mora forsirati formiranje lakih pokretnih jedinica; tom štabu ostaviti 5. crnogorsku NOV brigadu za područje Crne Gore i još jednu brigadu za područje Sandžaka; u pozadini organizovati čvrstu vojno-pozadinsku vlast; 29. udarna divizija NOVJ ostaje u Hercegovini i preuzima primorje od Boke do Neretve.

5.1.1944

 

VŠ NOV i POJ uputio depešu GŠ NOV i PO za Hrvatsku u vezi sa održavanjem II omladinskog kongresa: ističe da vojnička situacija još ne dozvoljava održavanje kongresa; pripreme za kongres treba i dalje nastaviti; traži da se primerci omladinske štanipe šalju u VŠ NOV i POJ.

5.1.1944

 

Predstavnici NOVJ i predstavnici zapadnih saveznika postigli sporazum o formiranju stalne bolnice NOVJ sa sedištem u Bariju. Bolnica bi u svom sastavu imala sva potrebna odeljenja.

1.1.1944

10.1.1944

Predsednik vlade V. Britanije Vinston Čerčil izdao naređenje Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Sredozemlje da povuče britanske vojne misije koje su se još od 1941. godine neprekidno nalazile kod Draže Mihailevića.

1.1.1944

10.1.1944

Sovjetska vojna misija (upućena za NOV i POJ) krenula iz Moskve i preko Irana stigla u Kairo, gde se zadržala mesec dana.

1.1.1944

10.1.1944

Brodovi momarice NOVJ i saveznički brodovi otpočeli prebacivanje oko 34.000 jugoslovenskih izbeglicaena, dece i staraca) sa o. Visa, preko južne Italije, u severnu Afriku. Oko 27.000 lica smešteno je u novoosnovane logore zbega u Egiptu (El Sat, El Khatatba i Tulumbat). Za rukovođenje životom i radom ovih logora formiran je Centralni odbor zbega, koji je bio potčinjen Oblasnom NO odboru za Dalmaciju.

6.1.1944

 

Predsednik NKOJ i vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito uputio upozorenje građanima Jugoslavije koji se još nalaze u službi okupatora: jedino prelaskom na stranu NOV i POJ mogu oprati svoju sramotu.

6.1.1944

 

Po naređenju vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita, a uz saglasnost savezničkih komandi u Italiji, u Veletri (kod Barija, u Italiji) stigla iz Livna 1. vazduhoplovna baza NOVJ, jačine 250 boraca, radi obuke u savezničkim vazduhoplovnim centrima. Krajem meseca je prebačena u savezničku bazu Karovinjo (kod Brindizija).

6.1.1944

 

NOV i POJ stavio 29. udarnu diviziju pod komandu Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ.

7.1.1944

 

U El Arišu i Kairu, u garnizonima vojske izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije, otpočela pobuna pod rukovodstvom pristalica NOP-a. Tom prilikom je na stranu NOVJ prešlo 567 vojnika, 32 podoficira i 19 oficira, kao i 137 vazduhoplovnih tehničkih stručnjaka i 87 vazduhoplovnih oficira i podoficira. Intervencijom savezničkih komandi pobuna. je ugušena.

8.1.1944

 

Predsednik vlade V. Britariije Vinston Čerčil, iz Marakeša (u Maroku), preko generala Maklina, poslao pismo predsedniku Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije Josipu Brozu Titu. On je, između ostalog, pisao. "Ja sam odlučio da britanska vlada ne daje više vojničku podršku Mihailoviću i davaćemo od sada pomoć samo Vama, a bio bih zadovoljan ako bi jugoslovenska kraljevska vlada njega odstranila iz svog sastava." Što se tiče kralja, Čerčil je pisao: "Mi ćemo u svakom slučaju da ostanemo u zvaničnim odnosim.a sa njim, dok ćemo Vama u isto vreme davati svu vojničku podršku."

8.1.1944

 

U Veroni (u Italiji) otpočeo trodnevni proces protiv članova bivšeg fašističkog "Velikog saveta", koji su, 24. jula 1943. godine, glasali protiv Musolinija. Proces su organizovale nemačke vojne vlasti. Izmedu ostalih na smrt su osuđeni grof Galeaco Ćano i maršal de Bono.

8.1.1944

 

VŠ NOV i POJ naredio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ da na sektor 2. proleterske udarne divizije odmah uputi 3. proletersku (sandžačku) udarnu ili 4. proletersku NOV brigadu. Što se tiče 1. južnomoravske NO brigade, ona još ne može ući u sastav 2. proleterske udarne divizije.

8.1.1944

 

VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da na tadašnju taktiku nemačkih štabova i komandi — napadi manjih letećih odreda na rascepkane snage NOVJ — odgovori koncentracijom jačih snaga koje će uništavati nemačke leteće odrede.

8.1.1944

 

VŠ NOV i POJ naredio depešom Štabu 11. udarne divizije da se, s obzirom na neprijateljsku ofanzivu, orijentiše ka srednjoj Bosni, poveže sa 1. proleterskom udarnom divizijom i sa njom napada neprijateljske kolone koje nadiru kroz srednju Bosnu.

10.1.1944

 

Štab Mornarice NOVJ i Oblasni komitet KPH za Dalmaciju obavestili VŠ NOV i POJ da je na o. Vis stigao britanski general Miles. Ovaj general moli za odobrenje da se na o. Vis iskrca 150 savezničkih vojnika i predlaže da se o. Lastovo zauzme zajedničkim snagama a potom na njemu uspostavi zajednička posada.

10.1.1944

 

U Sofiji održan sastanak predstavnika bugarske Vrhovne komande i predstavnika nemačkih snaga u Grčkoj radi preciziranja zajedničkih ofanzivnih dejstava protiv jedinica NOVJ i grčkih partizanskih snaga na području Karadžoa — pl. Pajak. Postignuta je saglasnost da, pored nemačkih snaga iz Soluna i Vodena, u ovim dejstvima učestvuju: 54. pešadijski puk bugarske 15. pešadijske divizije, 56. puk bugarske 14. pešadijske divizije i jedan bataljon 48. pešadijskog puka bugarske 17. pešadijske divizije.

11.1.1944

 

Otpočelo prebacivanje nemačke 114. lovačke divizije iz severne Dalmacije, preko Like i Hrvatskog primorja, na italijanski front.

12.1.1944

 

VŠ NOV i POJ uputio depešu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ obaveštavajući ga o iskustvima stečenim tokom zimskih operacija 1943/1944. godine. U depeši se, pored ostalog, ističe: napad jedinica NOVJ na Banju Luku poremetio je neprijateljske operacije; taktika samostalnih operativmh grupa, dubinski raspoređenih, pokazala se pravilnom; izbegnuti su kruti frontovi i omogućeno je da se jedinice NOVJ zabace neprijatelju iza leđa i da mu nanose gubitke; operacije još traju, ali je neprijatelj nemoćan.

13.1.1944

 

NOV i POJ obavestio Štab Mornarice NOVJ da odobrava dolazak 150 britanskih vojnika na o. Vis radi ispomoći jedinicama NOVJ u odbrani ovog ostrva i radi napada na o. Lastovo i na susedne luke, s tim da civilna pozadinska vlast mora biti sastavljena isključivo od jugoslovenskih građana.

13.1.1944

 

NOV i POJ obavestio sekretara PK KPJ za Srbiju: ovaj treba da se sa 1. južnomoravskom NO brigadom prebaci ka 2. proleterskoj udarnoj diviziji, koja se nalazi kod Ivanjice; ali na taj prelaz trebalo bi pričekati dok se avionima ne doturi materijal za 1. južnomoravsku brigadu.

15.1.1944

 

NOV i POJ tražio od NOV i PO za Hrvatsku obaveštenje o aerodromu na Krbavskom polju: da li je siguran; može li se pripremiti za noćno spuštanje; ima li na njemu snega.

15.1.1944

 

NOV i POJ obavestio NOV i PO za Hrvatsku: da se II omladinski kongres odlaže do proleća zbog čestih neprijateljskih ofanziva i vremenskih nepogoda, jer pod takvim uslovima kongres ne bi dao očekivane rezultate i nalaže da se pripreme vrše na najširoj osnovi. (Ovog i sledećih dana upućene su depeše slične sadržine i ostalim štabovima i drugim podređenim štabovima.)

15.1.1944

 

Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tlto naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ: da 4. krajiška NOV brigada iz rejona Rogatice krene za Foču i priključi se 5. udarnoj diviziji; da Štab 3. udarnog korpusa NOVJ zadrži ranjenike koji se nalaze s tom brigadom; da sekretar PK KPJ za Srbiju izvesti NOV i POJ na koji bi se način 2. proleterska udarna divizija NOVJ popunila ljudstvom iz Srbije.

15.1.1944

 

Predsedništvo AVNOJ-a donelo Odluku o objavljivanju odluka i proglasa AVNOJ-a, njegovog Predsedništva i Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije na srpskohrvatskom, slovenačkom i makedonskom jeziku.

10.1.1944

20.1.1944

Po naređenju NOV i POJ, ljudstvo Tenkovskog bataljona 1. proleterskog udarnog korpusa i Tenkovskog bataljona NOV i PO za Hrvatsku prebacilo se u Karovinjo (kod Brindizija, u Italiji) radi obuke i formiranja većih tenkovskih jedinica.

10.1.1944

20.1.1944

Otečestveni front Bugarske štampao letak o makedonskom pitanju, u kome zastupa mišljenje da Makedonija bude samostalna država, izvan bilo kakve federacije. CK KPJ osudio uplitanje bugarskog rukovodstva u unutrašnje probleme naših naroda, jer se to kosilo s odlukama II zasedanja Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije.

15.1.1944

31.1.1944

Po odobrenju vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita, na o. Vis stigao britanski Armijski komandos br. 1.

16.1.1944

 

"Njujork tajms" objavio pismo Save Kosanovića, bivšeg ministra u izbegličkoj vladi Kraljevine Jugoslavije. U pismu se, pored ostalog, kaže: "Partizanske vojne akcije potiču iz partizanske političke ideje, koja je izraz jedinstva jugoslovenskih naroda i koja ima svestranu podršku većine Srba, Hrvata i Slovenaca i ostalih naroda Jugoslavije".

16.1.1944

 

NOV i POJ uputio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ depešu u kojoj ističe: prisustvo 2. udarnog korpusa u Crnoj Gori je neophodno; Crnogorsko primorje dobija veću važnost zbog eventualnog iskrcavanja savezničkih snaga na Jadranu; treba tu stvoriti operativnu grupu koja će imati jednu jedinicu na području KonavliGrahovoRisan, drugu na području ČevoKotorCrmnica i treću na području TivatPaštrovićiUlcinj; četnike na ovom području razbiti; operacije u sadejstvu sa 29. udarnom divizijom dovršiti do početka februara; italijanske partizanske brigade rasporediti u divizije 2. udarnog korpusa NOVJ; javiti mesto za spuštanje materijala; u duhu nove direktive, uputiti globalni plan. formacije 2. udarnog korpusa.

17.1.1944

 

NOV i POJ naredio Štabu Mornarice NOVJ: da se dve brigade 26. divizije NOVJ odmah prebace sa o. Hvara na kopno a da na ostrvu ostanu samo izviđačke grupe.

17.1.1944

 

Štab Mornarice NOVJ uputio NOV i POJ i Štabu 8. korpusa NOVJ predlog da se odobri jos jedna brigada za odbranu o. Visa, izrazivsi čvrsto uverenje da se o. Vis s tim snagama može odbraniti od napada nemačkih snaga.

18.1.1944

 

NOV i POJ naredio Štabu Mornarice NOVJ; da sa o. Hvara evakuiše jedinice NOVJ na kopno; da svestrano ispita mogućnost odbrane o. Visa i eventualne prinudne evakuacije jedinica NOVJ sa ovog ostrva.

19.1.1944

 

U Moslavini, po naređenju VŠ NOV i POJ, formirana 33. divizija sastava: 1. i 2. (moslavačka) brigada, Moslavački i Bjelovarski NOP odred.

19.1.1944

 

Odlukom VŠ NOV i POJ, od 32. i 33. divizije i Zapadne grupe NOP odreda formiran 10. korpus NOVJ. Operativno područje ovoga korpusa je zahvatalo teritorije dotadašnje 2. operativiie zone NOV i PO Hrvatske (osim Zumberka i Pokuplja), koja je formiranjem 10. korpusa ukinuta.

19.1.1944

 

Štab Mornarioe NOVJ uputio Vrhovnom štabu NOV i POJ izveštaj u vezi sa odbranom o. Visa. U njemu ističe da su moguća dva rešenja: ili ostrvo uporno braniti sa dovoljnim snagama (oko 3 brigade) ili ga što pre napustiti, jer ostaviti manje snage značilo bi najveću opasnost; ostrvo se svaki dan sve bolje utvrđuje, a moral jedinica je dobar. Najzad ga moli da donese definitivnu odluku i naredi da ostrvo brane tri brigade.

20.1.1944

 

Moskovska "Pravda" objavila vest iz Kaira o pobuni u jugoslovenskoj vojsci: "U poslednje vreme u jugoslovenskim vojnim krugovima Purićeva vlada, koja je stigla ovamo, na svaki način sprečava odlazak u Jugoslaviju onih vojnika i oficira koji su izrazili želju da stupe u redove Narodnooslobodilačke armije Jugoslavije, na čijem se čelu nalazi maršal Tito. Prema vestima, takvu želju su izrazila 653 vojnika i oficira od 800 ljudi koji sačinjavaju neke jugoslovenske jedinice u Africi, 224 jugoslovenska mornara od 260 onih koji se nalaze u Aleksandriji i 16 ljudi iz kraljeve telesne garde.

20.1.1944

 

U Veletri (kod Barija, u Italiji) formiran Štab vazduhoplovnih škola NOVJ i organizovani pilotski, izviđački i mehaničarski kursevi. Te kurseve je pohađalo 209 slušalaca.

20.1.1944

 

VŠ NOV i POJ saopštio Štabu Mornarice NOVJ odluku o odbrani o. Visa: odobrava tri brigade za odbranu ostrva, naređuje da se ostrvo utvrdi i postave mine i prepreke, da se od saveznika zatraži pomoć u naoružanju i ispomoć avijacijom i mornaricom u najodlučnijem trenutku, a da se jedinice NOVJ evakuišu samo u slučaju nužde.

21.1.1944

 

VŠ NOV i POJ uputio depešu Glavnom štabu NOV i PO za Hrvatsku: sa poslednjim direktivama završena je globalna formacija na području Glavnog štaba; sada treba popunjavati jedinice i razvijati nove jedinice; podneti plan o formaciji prema datim direktivama.

21.1.1944

 

VŠ NOV i POJ uputio depešu GŠ NOV i PO za Hrvatsku: 8. korpus NOVJ dobio je od VŠ direktivu za operacije; zona dejstva ovog korpusa ide do linije Gračac — Plavno; GŠ treba da organizuje radio-vezu sa svim jedinicama 8. korpusa; načelno se ukidaju formacijske dužnosti zamenika komandanata i komandira, te ove treba razmestiti u novoformirane jedinice.

21.1.1944

 

VŠ NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da se u Istri formiraju laki NOP odredi, iz kojih bi se kasnije razvila divizija.

21.1.1944

 

VŠ NOV i POJ uputio depešu GŠ NOV i PO za Hrvatsku: odobrava da se od postojećih ličkih partizanskih jedinica formira 35. divizija a da se pri tome ostave odredska jezgra.

21.1.1944

 

VŠ NOV i POJ uputio depešu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: formirati Štab primorske operativne grupe, u čiji će sastav ući 6. crnogorska NOV brigada, 2. dalmatiinska NOV brigada i jedna novoformirana jedinica na sektoru Crmnice i Paštrovića; izveštava da će narediti popunu grupe ljudstvom iz Dalmacije; u 3. udarnoj diviziji NOVJ ostaju 5. i 7. crnogorska NOV brigada i 3. proleterska (sandžačka) NOV brigada kao i odredi na sektoru Nikšića; 2. proletersku udarnu diviziju NOVJ dovesti u dolinu r. Lima u čijem sastavu ostaju 2. proleterska udarna i 4. proleterska NOV brigada i 1. južnomoravska NO brigada; organizovati vojnopozadinsku vlast na celoj teritoriji; sve ove zadatke sprovesti energično i brzo; eventualni napad i zauzeće Nikšića bilo bi korisno.

22.1.1944

 

Odlukom VŠ NOV i POJ rasformiran GŠ NOV i PO za Crnu Goru i Boku, a jedinice kojima je dotada on rukovodio stavljene su pod komandu Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ.

24.1.1944

 

Generalni sekretar CK KPJ Josip Broz Tito uputio telegram vladi SSSR-a: kritikuje stav prema makedonskom nacionalnom pitanju iznet u letku Otečestvenog fronta Bugarske, jer je suprotan odlukama II zasedanja Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije.

25.1.1944

 

U selu Ba (kod Valjeva) otpočeo četvorodnevni četnički kongres, uz prisustvo 274 delegata, među kojima su bili i predstavnici bivših političkih partija: Živko Topalović, predsednik Socijalističke stranke (SS), Anton Krejči, predstavnik jugoslovenske nacionalne stranke (JNS), inž. Vladimir Predavec, predstavnik HSS i lični izaslanik Vladimira Mačeka, Velimir Jojić, predstavnik Demokratske stranke (DS). Prisustvovao je i kapetan Menstild, član vojne misije SAD kod četničke Vrhovne komande. Sve organizacije i stranke koje su podržavale četnički pokret ujedinile su se pod nazivom Jugoslovenska narodna demokratska zajednica; obrazovan je Centralni nacionalni komitet Kraljevine Jugoslavije; donet je Opšti narodni program; sastavljena je je rezolucija o zadacima u daljoj borbi protiv NOP-a. Ovaj kongres je bio još jedan pokušaj da se ospori zakonitost AVNOJ-a i da se svetska reakcija mobiliše u odbrani četnika Draže Mihailovića.

25.1.1944

 

. Po odobrenju NOV i POJ iz Italije je na o. Vis prebačeno 200 britanskih vojnika ("komandosa"), specijalno obučenih za pomorskodesantne operacije.

26.1.1944

 

NOV i POJ uputio depešu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: predstavniku NOV i PO Albanije dati odluke II zasedanja AVNOJ-a; drugovi u Albaniji treba još više da rade na povezivanju oslobodilačke borbe albanskog naroda sa oslobodilačkom borbom naroda Jugoslavije radi stvaranja zajednice ravnopravnih naroda na Balkanu; bilo bi dobro da NOV i PO Albanije pošalje u NOV i POJ svog oficira za vezu; nepravilan je stav CK BRP(k) prema pitanju Makedonije; drugovi u Albaniji moraju ojačati KP, jer je ona garancija pravilnog razvitka događaja u Albaniji; albanski NOP mora čuvati svoju samostalnost i sprečiti pokušaj strane i domaće reakcije da ga skrenu sa prave linije i iskoriste za svoje ciljeve.

28.1.1944

 

NOV i POJ depešom poslao Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ plan veze sa NOV i PO Albanije.

28.1.1944

29.1.1944

Na zasedanju u Bariju (u Italiji), grupe otpora, združene u "Odboru za nacionalno oslobođenje" zauzele su stav protiv vlade Pijetra Badolja i protiv kralja Vitoria Emanuela III.

29.1.1944

 

CK KPJ uputio depešu CK KPH: sektaško pisanje nekih listova, na primer "Vjesnika", o odnosu prema saveznicima može naneti veliku štetu našem pokretu i u rukama neprijatelja postati argumenat protiv priznanja NKOJ; u "Vjesniku" br. 2, u uvodniku, saveznici se, takođe sektaški, optužuju zbog Versaja; u idućem broju treba to demantovati u pogodnoj formi; uskoro će biti poslat kratak uput o liniji naše štampe u vezi s tim pitanjima.

30.1.1944

 

CK KPJ analizirao promene u držanju vlade SAD i V. Britanije prema NOP-u u Jugoslaviji, te zaključio da se u borbi za međunarodno priznanje nove Jugoslavije polazi od pozicija odbrane buduće samostalne države, koja je ponikla u borbi za nacionalno oslobođenje; u pogledu kralja i monarhije držati se odluka AVNOJ-a. U odnosu na susedne komunističke partije odlučio je: sa CK KP Italije raspraviti pitanje saradnje i međusobne pomoći na onim područjima koja su naseljena jugoslovenskim i italijanskim stanovništvom; položaj koruških Slovenaca u Austriji nameće potrebu da se sa CK KP Austrije dogovori o zajedničkom radu na razvoju NOP-a u onom delu Koruške koji je posle prvog svetskog rata anektirala Austrija; i dalje pomagati CK BRP(k) u formiranju partizanskih odreda, a osuditi stav Otečestvenog fronta prema pitanju Makedonije: da ona bude samostalna država izvan bilo kakve federacije.

30.1.1944

 

Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito, u ime CK KPJ uputio svima rukovodstvima KP Jugoslavije direktivno pismo o odnosu prema zapadnim saveznicima: izbegavati sektaški stav prema V. Britaniji i SAD koji se pojavljuje u našoj štampi, jer se raznim ispadima mogu naneti ozbiljne teškoće položaju nove države koju stvaramo; isticati sve što saveznici pozrtivno čine; na klevete i laži protiv NOB-a doći će odgovor rukovodstva NOB-a kada bude trebalo; isticati sve saveznike prilikom govora o savezničkim konferencijama; ne kritikovati unutrašnje državno uređenje savezničkih država; izmeniti ton. "štampe i agitacije u tom smislu da se svima pitanjima prilazi sa stanovišta jedne nove, samostalne državne tvorevine, koja nije ničija filijala, nego delo borbe naših naroda"; "u pogledu kralja i monarhije držati se odluka AVNOJ-a, ne preterivati i ne pridavati kralju veći značaj nego što ga ima. Izbegavati sitne polemike i čuvati dostojanstvo. Ali na zborovima pustiti narodu da kaže svoje mišljenje o kralju i monarhiji; ukinuti okružne listove koji pišu bez veće kontrole, zadržavajući one koji su vezani za pojedine istorijske krajeve, s tim da se bave pitanjima toga kraja, a u opštim pitanjima drže samo centralne zemaljske štampe. Treba se strogo pridržavati ovih direktiva.

30.1.1944

 

Naređenjem VŠ NOV i POJ, na području Zumberka, Pokuplja i Turopolja formirana 34;. divizija NOVJ od brigade "Franjo Ogulinac Seljo", Omladinske brigade "Joža Vlahović", Žumberačkog i Turopoljsko-posavskog NOP odreda. Ovim formiranjem obustavljen je rad Štaba Zumberačkoposavskog sektora.

30.1.1944

 

Naredbom VŠ NOV i POJ, u Lici formirana 35. divizija NOVJ od 1. i 2. NO brigade, dotadašnjeg Operativnog štaba za Liku i Ličkog NOP odreda. Ovim formiranjem obustavljen je rad Operativnog štaba za Liku.

30.1.1944

 

Odlukom VŠ NOV i POJ, od 13. i 35. divizije NOVJ i jedinica Operativnog štaba za Istru formiran 11. korpus NOVJ. Njegovo je operativno područje zahvatilo Liku, Gorski kotar, Hrvatsko primorje i Istru.

30.1.1944

 

VŠ NOV i POJ naredio depešom, preko Štaba 2. udarnog korpusa, da komandant 5. udarne divizije NOVJ privremeno preuzme komandu i nad 2. proleterskom udarnom divizijom. One treba da se prikupe u rejonu Čajniče — Goražde i pripreme za napad na četničke snage. Ako se prebace preko Lima, s njima će sadejstvovati 3. proleterska (sandžačka) NOV brigada.

30.1.1944

 

VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da jednu brigadu sa dobrim političkim radnicima uputi na prostoriju Jahorina — Kalinovnik (koju će jedinice 5. udarne divizije NOVJ uskoro napustiti) i da 1. južnomoravsku NO brigadu prebaci prema Foči.

31.1.1944

 

VŠ NOV i POJ depešom naredio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ da saopšti britanskom majoru Hunteru: sa savezničkom vojnom misijom, koja se dotada nalazila kod četnika a trebalo je da se preko slobodne teritorije, savezničkim avionima, prebaci u Italiju, ne smeju se prebaciti i četnici; saveznici ne mogu da odlikuju oficire NOV i POJ bez odobrenja VŠ NOV i POJ.

31.1.1944

 

Na o. Visu, sa odobrerijem VŠ NOV i POJ, održan. sastanak predstavnika Štaba mornarice NOVJ i Štaba 26. divizije NOVJ sa predstavnicima Štaba savezničkog komandosa. Govorilo se o zajedničkoj odbrani o. Visa i o zajedničkim ofanzivnim operacijama prottiv nemačkih posada na susednim ostrvima.

31.1.1944

 

Vlada SSSR-a odbacila predlog izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije od oktobra 1943: potpisivanje ugovora o saradnji i uzajamnoj pomoći.

31.1.1944

 

Odlukom VŠ NOV i POJ 4. proleterska udarna brigada izašla iz sastava 3. udarne divizije NOVJ i uključila se u sastav 2. proleterske udarne divizije NOVJ, a 3. proleterska (sandžačka) brigada — iz sastava 2. proleterske udarne divizije u sastav 3. udarne divizije.

21.1.1944

31.1.1944

Delegati VŠ NOV i POJ na Srednjem istoku zatražili od savezničkih vojnih vlasti u Kairu da sve pripadnike vojske izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije koji su se izjasnili za NOV i POJ izdvoje u posebne vojničke logore.

1.1.1944

31.1.1944

Po naređenju VŠ NOV i POJ rasformirana 1. i 2. prekomorska brigada. Njihovo ljudstvo ušlo u sastav 1. proleterske udarne i 6. divizije NOVJ.

 


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument