HRONOLOGIJA NOR-A - januar 1944
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


januar 1944

Bosna i Hercegovina

od

do (između)

 

1.1.1944

 

U toku banjalučke operacije 3. proleterska (krajiška) udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ, Udarni NOP odred 5. udarnog korpusa NOVJ i 12. krajiška udarna brigada 11. udarne divizije NOVJ zauzeli G. Šeher i Lauš i prodrli do gradske opštine i kaznione.

1.1.1944

 

Šest bataljona četničkog Nevesinjskog korpusa, ojačani četom minobacača iz nemačke 7. SS divizije " Princ Eugen.", iz Gacka, Uloga i Kifinog Sela počeli koncentričan napad na 10. hercegovačku udarnu brigadu 29. udarne divizije NOVJ u Gatačko-nevesinjskoj površi. Brigada je do 5. januara, iznenadnim udarima po odvojenim kolonama, odbacila neprijatelja u polazne garnizone i pri tom potpuno razbila jedan ojačani četnički bataljon.

1.1.1944

 

U toku banjalučke operacije dva bataljona 5. krajiške udarne brigade 11. udarne divizije NOVJ slomili otpor nemačke posade u s. Trapistima i uništili električnu centralu.

2.1.1944

 

U toku banjalučke operacije 3. proleterska (krajiška) udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ, Udarni odred 5. udarnog korpusa NOVJ i dva bataljona 12. krajiške udarne brigade 11. udarne divizije NOVJ zauzeli gradsku opštinu i kaznionu i oslobodili 207 zatvorenika.

2.1.1944

3.1.1944

Delovima 12. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ predala se 1. četa 1. bataljona domobranskog 14. pešadijskog puka, posada ž. st. Jasenica Lug (na pruzi Hum — Gabela). Predaju 2. čete istog bataljona na ž. st. Diklići sprečilu su ustaše. U borbi oko ove stanice neprijatelj je imao 1 mrtvog i 28 ranjenih vojnika.

3.1.1944

 

S linije DerventaTeslić — SarajevoKonjicJablanica i iz Banje Luke glavnina nemačkog 5. SS brdskog armijskog korpusa i delovi nemačkog 15. i 69. korpusa otpočeli operaciju u cilju odbacivanja 1. proleterskog udarnog i 5. udarnog korpusa NOVJ sa glavne komunikacije Slav. Brod — Sarajevo — Mostar. Trebalo je brzim prodorom razbiti njihove jedinice i izbiti. u dolinu r. Vrbasa, odakle odmah produžiti dejstva glavninom ka Livanjskom i Duvanjskom polju, a slabijim delovima, preko Kozare, ka dolini Une. Operacija je trajala do 24. januara.

3.1.1944

4.1.1944

U s. Kokorini (kod Gacka) dva bataljona 10. hercegovaške udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ, bez vlastitih gubitaka, razbili Fojnički bataljon četničke 1. nevesinjske brigade, ojačan vodom minobacača iz nemačke 7. SS divizije " Princ Eugen". Gubici neprijatelja: 32 mrtva, 20 zarobljenih i oko 50 ranjenih vojnika. Zaplenjeno je celokupno naoružanje i oprema nemačkog minobacačkog voda.

4.1.1944

 

Druga brigada nemačke 1. kozačke konjičke divizije ojačana 4. pukom domobranske 1. lovačke brigade zauzela Prnjavor koji je, na r. Ukrini, branila 12. udarna brigada 12. divizije NOVJ, Prnjavorski i Dobojskoderventski NOP odred. U ovoj borbi je poginuo komandant Prnjavorskog NOP odreda Stanko Vukašinović, narodni heroj.

5.1.1944

 

Nemački 901. motorizovani puk s jednim bataljonom 383. puka nemačke 373. legionarske divizije zauzeo Kotor-Varoš. Delovi 12. i 5. krajiške udarne brigade 11. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ izvukli su se ispred udara neprijatelja, povukavši se u rejon SkenderVakuf — zaselak Borci — s. Šiprage.

1.1.1944

10.1.1944

Po naređenju Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ rasformiran Vukovski NOP odred, a njegovo ljudstvo ušlo u sastav Kupreškog NOP odreda.

7.1.1944

 

Jedinice nemačkog 92. motorizovanog puka iznenadile delove 3. proleterske (krajiške) udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ i Udarnog NOP odreda 5. udarnog korpusa NOVJ i zauzele s. Čađavicu (kod Mrkonjić-Grada).

7.1.1944

 

Na položaju s. Ovčarevo — s. Dubrava (kod Travnika) dva bataljona 13. proleterske udarne brigade "Rade Končar" 1. proleterske udarne divizije NOVJ, u osamnaestočasovnoj borbi, razbili nemački bataljon i njegove ostatke odbacili prema Travniku, nanevši mu gubitke od oko 150 mrtvih. Proleterski bataljoni su imali 5 mrtvih i 15 ranjenih boraca.

7.1.1944

8.1.1944

Kod ž. st. Brđani (na pruzi Sarajevo - Mostar) Mostarski partizanski bataljon uništio nemački vojni voz (3 lokomotive 12 vagona) sa pratnjom. Uništeni su, između ostalog, jedan tenk i jedna haubica.

8.1.1944

 

Na osnovu direktive NOV i POJ, 1. proleterska udarna divizija 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ, pregrupisavši se, posela planinski masiv u razvođu reka Ugra, Vrbanje, Bile i Usore sa zadatkom da zatvori komunikaciju TravnikJajce.

8.1.1944

 

Nemački 92. motorizovani puk, slomivši otpor delova 1. udarne brigade 6. divizije NOVJ, prodro u Mrkonjić-Grad i time neposredno ugrozio pozadinu 11. udarne i 1. proleterske udarne divizije NOVJ koje u srednjoj Bosni pokušavaju da zadrže nastupanje nemačke 1. brdske i 7. SS divizije " Princ Eugen".

8.1.1944

 

Nemačka 1. brdska divizija zauzela Skender Vakuf posle ogorčenih borbi protiv 5. i 12. krajiške udarne brigade 11. udarne divizije NOVJ. Istovremeno je 7. SS divizija " Princ Eugen" izbila na pl. Vlašić.

9.1.1944

 

Nemački 92. motorizovani puk i delovi nemačke 1. brdske divizije zauzeli Jajce, odbacivši delove 1. udarne brigade 6. divizije NOVJ na pl. Lisinu.

9.1.1944

10.1.1944

Druga krajiška udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ zauzela Vareš.

9.1.1944

10.1.1944

U rejonu s. Karaula Gora — s. Božikovac 1. proleterska udarna divizija 1. proleterskog udarnog korpusa i delovi 11. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ probili se severno od komunikacije Travnik — Jajce i time izbegli udare od jedinica nemačke 1. brdske divizije i 7. SS divizije "Princ Eugen".

10.1.1944

 

Jače nemačke, ustaške i domobranske snage iz Bos. Gradiške i s. Ivanjske otpočele napad na slobodnu teritoriju Kozare, ali su ih 6, 8. i 11. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ, Kozarski i Gradiško-lijevčanski NOP odred razbili i odbacili u polazne garnizone.

10.1.1944

 

Na sreskoj izbornoj konferenciji izabran SNO odbor za srez Sokolac.

11.1.1944

 

Štab 3. udarnog korpusa NOVJ izdao zapovest za napad na Tuzlu. U napadu su učestvovale jedinice 3. korpusa i 16. udarne divizije NOVJ.

11.1.1944

 

Kod s. Melića (blizu Jajca) delovi 1. proleterske udarne divizije NOVJ, posle dvodnevnih borbi, razbili bataljon nemačke 1. brdske divizije. Neprijatelj je imao oko 100 mrtvih i veći broj ranjenih. Gubici proleterskih jedinica: 12 mrtvih i 7 ranjenih,

13.1.1944

 

Jedinice nemačke 1. brdske divizije i 7. SS divizije " Princ Eugen", nadirući iz doline r. Bosne, zauzele Bugojno, D. i G. Vakuf, pošto su 1. i 2. ličku udarnu brigadu 6. divizije NOVJ odbacile ka Mrkonjić-Gradu.

13.1.1944

 

Nastupajući s linije Jablanica — Konjic — Kreševo, delovi nemačke 369. legionarske divizije, posle sedmodnevnih borbi, odbacili 7. krajišku udarnu brigadu i Ramski NOP odred 10. udarne divizije NOVJ na pl. Radušu i zauzeli Prozor.

13.1.1944

 

Rasformiran Banjalučki NOP odred. Njegovo ljudstvo je ušlo u sastav 12. krajiške NOV brigade.

13.1.1944

 

Rasformiran Tešanjsko-teslićki NOP odred. Njegovo ljudstvo je ušlo u sastav 5. i 12. krajiške NOV brigade.

13.1.1944

 

Prnjavorski NOP odred ušao u sastav 5. krajiške NOV brigade kao njen 5. bataljon.

13.1.1944

 

Rasformiran Motajički NOP odred, a njegovim ljudstvom popunjene 12. krajiška NOU, 12. NOV brigada 12. divizije NOVJ i 14. srednjobosanska NOV brigada.

13.1.1944

 

Zbog velikih gubitaka rasformiran je Dobojsko-derventski NOP odred, a ostatak ljudstva uključen u 12. udarnu brigadu 12. divizije NOVJ.

13.1.1944

 

Delovi 5. udarne divizije NOVJ zauzeli Foču od četnika, koji su pobegli posle kratkog otpora.

13.1.1944

14.1.1944

U Tuzlu stigla nemačka Borbena grupa "Švarc", kao pojačanje 5. i 8. puku 3. domobranske lovačke brigade. Očekujući napad 3. udarnog korpusa NOVJ, neprijatelj je ubrzao radove na utvrđivanju mesta.

14.1.1944

 

Oko 200 savezničkih aviona bombardovalo nemačko-domobranski garnizon u Mostaru. Znatno je oštećen. aerodrom; uništeno je 69 i oštećeno 98 kuća; poginulo je 37 i ranjeno 68 nemačkih vojnika i domobrana; istovremeno je poginulo oko 200 i ranjeno oko 300 građanskih lica. U borbi je uništeno 8 savezničkih aviona i preko 20 nemačkih i domobranskih aviona.

14.1.1944

 

U s. Vukovsko (kod Kupresa) prodro izviđački odred 7. SS divizije "Princ Eugen" i time ugrozio 7. krajišku udarnu brigadu 10. udarne divizije NOVJ na južnim padinama pl. Raduše.

15.1.1944

 

U rejonu s. Carevac — s. Berići (kod Mrkonjić-Grada) 3. lička udarna brigada 6. divizije NOVJ, posle trodnevne borbe, odbacila nemački 92. motorizovani puk koji je pokušavao da prodre ka s. Mliništima. Neprijatelj je imao oko 105 mrtvih i veći broj ranjenih. Gubici 3. brigade: 21 mrtav i 36 ranjenih.

15.1.1944

 

U Kotor-Varoš ušla 1. proleterska udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ

10.1.1944

20.1.1944

U Janju, od ljudstva komande mesta i omladine grada Jajca, formiran Jajački NOP odred.

16.1.1944

 

U Gračanicu ušla dva bataljona 3. vojvođanske udarne brigade 16. udarne divizije NOVJ. Domobrani su se povukli prema s. Karanovcu.

17.1.1944

 

Glavnina 3. udarnog korpusa NOVJ (17. udarna divizija, 19. birčanska udarna brigada 27. udarne divizije i 6 odreda) i 16. udarna divizija NOVJ otpočele napad na Tuzlu koju su branili 5. i 8. puk domobranske 3. lovačke brigade i nemačka Borbena grupa "Švarc". I pored uporne borbe, vođene do 20. januara pre podne, grad nije zauzet, jer su pristigla pojačanja: delovi domobranske 1. lovačke brigade, nemačka biciklistička jedinica iz Doboja i motorizovana kolona iz Zvornika. U borbi su poginuli politički komesar bataljona u 19. birčanskoj brigadi Stanko Menjić i zamenik političkog komesara bataljona u 16. muslimanskoj NOV brigadi Jusuf Džonlić, komandant bataljona Hamzo Hamzić i komandant Ozrenskog NOP odreda Simo Lukić, narodni heroj.

17.1.1944

 

U rejonu s. Pecke (kod Mrkonjić-Grada) 3. i 1. lička udarna brigada 6. divizije NOVJ odbile napad nemačkih jedinica iz rejona Jajca.

17.1.1944

 

Šesta istočnobosanska udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ zauzela rudnik uglja Kreku.

17.1.1944

 

Delovi 1. proleterske udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ ušli u Jajce, koje su napustile nemačke jedinice.

17.1.1944

 

Na položajima s. Hotkovcis. Stekerovci (kod Glamoča) 3. proleterska (krajiška) udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ vodila odbrambenu borbu protiv delova 98. puka nemačke 1. brdske divizije. Borba je trajala do 21. januara.

17.1.1944

 

Zbog nadiranja jakih neprijateljskih snaga, koje su izbile u Duvanjsko, Livanjsko i Glamočko polje, 7. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ povukla se, preko pl. Ljubuše, u rejon s. Rakitno (kod Posušja), a 9. krajiška NOV brigada, ispred nastupajuće kolone 7. SS divizije " Princ Eugen", delom se povukla na pl. Hrbljinu a delom u Omar, između s. D. Vukovskog, Kupresa i Šujice.

19.1.1944

 

Na položaju s. Avdićis. G. Orahovica (kod Gračanice) domobranski 6. pešadijski puk napao 3. vojvođansku udarnu brigadu 16. udarne divizije NOVJ, ali je posle jednodnevne borbe odbačena prema Gračanici uz gubitke: oko 134 mrtva, veliki broj ranjenih i 38 zarobljenih domobrana. Gubici 3. brigade: 11 mrtvih i 37 ranjenih boraca.

20.1.1944

 

Posle dvodnevnih borbi 12. slavonska brigada 12. divizije NOVJ i 14. srednjobosanska udarna brigada 11. udarne divizije NOVJ zauzele Prnjavor, koji su branili 1. bataljon lovačkog 4. puka domobranske 1. lovačke brigade, ustaše i nemački delovi (svega oko 750 ljudi). Gubici neprijatelja: 115 mrtvih i 36 zarobljenih, a gubici brigada: 30 mrtvih i 36 ranjenih boraca.

20.1.1944

 

U rejonu s. Carevac — zaselak Štrbina (kod Mrkonjić-Grada) delovi 6. i 10. udarne divizije NOVJ napali nemačku motorizovanu kolonu (oko 150 vozila) koja se kretala od Mliništa prema Štrbini. Posle jednodnevne borbe neprijatelj je, uz osetne gubitke, odbačen prema s. Carevcu.

20.1.1944

 

U rejonu zaselaka Durakovića i Omerbašića (kod Gračanice) domobranske jedinice napale na dva bataljona 2. vojvođanske udarne brigade 16. udarne divizije NOVJ, ali su ih ovi bataljoni, energičnim protivnapadom, razbili i odbacili, nanevši im gubitke od oko 74 mrtva vojnika, uz sopstvene gubitke od 17 mrtvih i 30 ranjenih boraca.

21.1.1944

 

Jedinice 7. SS divizije " Princ Eugen" ušle u Jajce, koje je, pred nadmoćnijim snagama neprijatelja, napustila 1. proleterska udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ.

21.1.1944

 

Kod s. Hotkovaca (blizu Glamoča) delovi nemačke 1. brdske divizije (oko 600 vojnika) napali 1. bataljon 3. proleterske (krajiške) udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ. Posle šestočasovne borbe, kad mu je pristiglo pojačanje, bataljon je neprijatelja razbio i naneo mu gubitke od oko 39 mrtvih vojnika, a sam imao 11 mrtvih i 9 ranjenih boraca.

21.1.1944

 

Na pruzi Bos. Krupa — Bos. Novi diverzantska grupa Podgrmečkog NOP odreda minom srušila neprijateljski voz od 11 vagona i nanela neprijatelju osetne gubitke.

22.1.1944

 

U s. Žunovima (kod Vlasenice), prilikom bombardovanja sela, poginuo politički komesar 27. udarne divizije NOVJ Pavle Goranin Ilija, narodni heroj.

22.1.1944

 

Na pruzi Banja Luka — Prijedor, između s. Omarske i s. Piskavice, delovi 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ minom uništile neprijateljski voz od 5 vagona. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 18 mrtvih i 34 zarobljena vojnika. Brigada je imala 3 ranjena borca.

23.1.1944

 

Na putu Prijedor — Bos. Novi 8. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ napala neprijateljsku kolonu od 156 kamiona i 20 tenkova i uništila 11 kamiona. Deo kolone se probio za Bos. Novi, a drugi deo se vratio u Prijedor.

24.1.1944

 

Ramski NOP odred 10. udarne divizije NOVJ ušao u Prozor koji su prethodno napustili zaštitni delovi nemačke 369. legionarske divizije.

26.1.1944

 

Delovi 13. proleterske udarne brigade "Rade Končar" 1. proleterske udarne divizije NOVJ zauzeli Tešanj, ali je iz dve utvrđene zgrade i iz tvrđave neprijatelj pružao otpor do zore, kada su se delovi 13. brigade povukli iz grada.

27.1.1944

 

Delovi 9. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ ušli u Kupres koji su napustile nemačke jedinice.

28.1.1944

 

Delovi 9. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ ušli u Bugojno koje su napustile nemačke jedinice.

28.1.1944

 

Kod s. Stepena (blizu Avtovca) 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ, u susretnoj petočasovnoj borbi, sprečila prodor ojačanog 2. bataljona 13. puka 7. SS divizije " Princ Eugen" u Bileću i odbacila ga u Gacko, nanevši mu gubitke od oko 50 mrtvih, 3 zarobljena i dosta ranjenih vojnika uz sopstvene gubitke: 3 poginula i 4 ranjena borca, i zaplenivši 3. p. mitraljeza i 20 pušaka.

29.1.1944

 

Na putu između Zborne gomile i s. Stepena (kod Avtovca), bočnim napadom, ojačana 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ sprečila 2. bataljon 14. puka nemačke 7. SS divizije " Princ Eugen" da, uz podršku posade Gacka, prodre u Bileću, te ga posle šestočasovne borbe odbacila u Gacko. Ipak je jedna četa ovog bataljona, neopaženo, preko pl. Babe, prodrla u Bileću.

29.1.1944

 

Delovi 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ izvršili neuspeo napad na s. Blagaj (kod Bos. Novog), nanevši neprijatelju gubitke od oko 9 mrtvih i 23 ranjena, uz sopstvene gubitke: 2 mrtva i 15 ranjenih boraca.

30.1.1944

 

Na putu Čelić — Bijeljina 15. majevička udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ otpočela trodnevne borbe protiv nemačke motorizovane kolone (jačine 82 vozila).

30.1.1944

 

Treća vojvođanska udarna brigada 16. udarne divizije NOVJ napala četnike u s. D. Žabarima (kod Brčkog). Glavnina četnika se izvukla delom za Brčko, a delom u Srem. Zarobljeno je oko 30 četnika.

30.1.1944

 

Između s. Blagaja i s. Petkovca (kod Bos. Novog) 4. bataljon 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napao domobransku kolonu jačine dve čete i naneo joj gubitke od oko 7 mrtvih i 23 ranjena, a on je imao 7 ranjenih boraca.

30.1.1944

31.1.1944

Delovi 9. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ napali na D. Vakut koji su branile ustaškodomobranske jedinice. Napad nije uspeo zbog intervencije delova nemačke 7. SS divizije " Princ Eugen" koji su nadirali iz rejona Jajca. Neprijatelj je imao 12 mrtvih i 20 zarobljenih, a delovi 9. brigade 1 mrtvog i 7 ranjenih boraca.

1.1.1944

31.1.1944

Oblasni odbor AFŽ-a za Hercegovinu formirao okružne odbore AFŽ-a za južnu i severnu Hercegovinu.

 


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument