HRONOLOGIJA NOR-A - januar 1944
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


januar 1944

Crna Gora

od

do (između)

 

1.1.1944

 

Glavni štab NOV i PO za Crnu Goru i Boku naredio područnim štabovima NOP odreda da upute određen broj ljudstva za popunu 7. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ.

1.1.1944

 

U s. Prekobrđu (kod Kolašina) delovi 6. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ razbili četnike i tom prilikom nekoliko njih razoružali.

2.1.1944

3.1.1944

Prvi bataljon Lovćenskog NOP odreda, u sadejstvu sa jedinicama Udarne grupe bataljona 3. udarne divizije NOVJ (1. i 2. bataljon 4. proleterske NOV brigade i jedan bataljon 5. crnogorske NOV brigade), napali nemačke vojnike i četnike na širem području Rijeke Crnojevića. Neprijatelj je imao oko 60 poginulih i približno toliko ranjenih, dok su 4 četnika zarobljena. Udarna grupa je imala 1 mrtvog i dva ranjena borca.

3.1.1944

 

Izvršni odbor ZAVNOa Crne Gore i Boke uputio narodu proglas kojim ga poziva da još cvršće zbije redove u zajedničkoj borbi protiv fašističkih porobljivača i domaćih izdajnika.

3.1.1944

 

U s. Prekobrđu (kod Kolašina) izabran MNO odbor.

4.1.1944

 

Jedinice 3. proleterske (sandžačke) i 4. sandžačke NOV brigade odbacile nemačke vojnike i četnike u Pljevlja. Neprijatelj je imao 31 vojnika izbačenog iz stroja. Gubici jedinica NOVJ: 3 mrtva i jedan ranjen borac.

4.1.1944

 

U rejonu s. Vlaka — Kamena gora (kod Pljevalja) oko 600 nemačkih vojnika, četnika i pripadnika muslimanske milicije napalo delove 3. proleterske (sandžačke) udarne brigade. Pred nadmoćnim neprijateljem delovi 3. brigade su se povukli na položaje u rejonu s. Vrulja — s. Kozice. Gubici neprijatelja: oko 30 vojnika izbačenih iz stroja. Brigada je imala 3 mrtva i 3 ranjena borca.

5.1.1944

 

Glavni štab NOV i PO za Crnu Goru i Boku naredio Štabu Lovćenskog NOP odreda da pojača politički rad na svom području i na taj način stvori uslove za uspešniju mobilizaciju boraca.

6.1.1944

 

U rejonu Pljevalja nemački vojnici i muslimanska milicija sukobili se sa delovima 3. proleterske (sandžačke) i 4. sandžačke NOV brigade. Neprijateljski gubici su nepoznati, dok su gubici 3. i 4. brigade bili 10 ranjenih boraca.

7.1.1944

 

Prva brigada italijanske partizanske divizije "Garibaldi" 2. udarnog korpusa NOVJ odbacila četnike i muslimansku miliciju prema Rožaju i nanela im osetne gubitke. Brigada je imala 4 mrtva i 6 ranjenih boraca.

8.1.1944

 

Na podrucju Mataruge — Meljak — Čajniče delovi 3. proleterske (sandžačke) i 4. sandžačke NOV brigade napali nemačke vojnike i četnike. Borbe su trajale, s prekidima, do 13. januara. Neprijatelj je imao 45 mrtvih i 53 ranjena vojnika, a brigade — 2 mrtva i 6 ranjenih boraca.

9.1.1944

 

U ulcinjskom zatvoru albanski kvislinzi umorili 14 pripadnika NOP-a.

9.1.1944

10.1.1944

Bataljon 5. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ, uz sadejstvo Komansko-zagaračkog bataljona, očistio od četnika sela u okolini Danilovgrada i Spuža (Orašje, Sladojevo Kopito, Ćurilac, Grlić, Novo Selo, Klikovače i Velje Brdo). Poginulo je 10 četnika, više ih je ranjeno i 10 ih je zarobljeno. Brigada je imala 1 mrtvog i 1 ranjenog borca.

11.1.1944

12.1.1944

Delovi Udarne grupe bataljona 3. udarne divizije NOVJ (1. i 2. bataljon 4. proleterske udarne brigade i jedan bataljon 5. crnogorske NOV brigade) upali u s. Njeguše (kod Cetinja), razbili četnike i naneli im gubitke od 1 mrtvog, 1 ranjenog i 10 zarobljenih. Udarna grupa nije imala gubitaka.

12.1.1944

 

Između s. Stubice i Žute grede (na putu Nikšić — Danilovgrad) delovi 5. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ razorili 100 metara puta.

12.1.1944

13.1.1944

Dva bataljona 3. proleterske (sandžačke) NOV brigade razbili četnike u selima Otilovićima i Vijencu (kod Pljevalja).

14.1.1944

 

Na pl. Bjelasici delovi 7. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ zarobili 16 četnika.

15.1.1944

 

U rejonu s. Vukovo Brdo — s. Strmećica (kod Pljevalja) oko 1300 nemačkih vojnika, četnika i pripadnika muslimanske milicije napali delove 3. proleterske (sandžačke) udarne brigade i odbacili ih na položaje s. Kozice — s. Breza, nanevši im gubitke od 1 mrtvog i 7 ranjenih boraca. Neprijatelj je imao oko 20 vojnika izbačenih iz stroja.

10.1.1944

20.1.1944

Pri GŠ NOV i PO za Crnu Goru i Boku formiran Prateći bataljon, jačine oko 105 boraca.

16.1.1944

 

Drugi bataljon 4. proleterske (crnogorske) udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ upao u s. Tomiće (kod Cetinja) i razoružao 15 nacionalista.

16.1.1944

 

Na odseku s. Draškovina — Grab — s. Slatina (kod Bijelog Polja) 3. i 4. bataljon 7. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ otpočeli dvodnevne borbe protiv nemačkih i četničkih snaga i muslimanske milicije.

17.1.1944

 

U s. Orlji (na putu Pljevlja — Gradac) oko 80 nemačkih vojnika s četnicima napalo delove 1. bataljona 4. sandžačke NOV brigade i četu italijanske partizanske divizije "Garibaldi". Posle oštre borbe neprijatelj je odbačen u pravcu Pljevalja.

17.1.1944

 

U rejonu s. Prekobrđe (kod Kolašina) 4. bataljon 6. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ napao četnike i sedmoricu zarobio.

18.1.1944

 

Na području sela: Orašje, Sladojevo Kopito, Begovine, Klikovače, Novo Selo (kod Danilovgrada i Spuža) 4. bataljon. 5. crnogorske udarne brigade, delovi 2. bataljona 4. proleterske (crnogorske) brigade 3. udarne divizije NOVJ i 1. bataljon Lovćenskog NOP odreda razbili četnike, uz sopstvene gubitke od jednog mrtvog i dva lakše ranjena borca.

19.1.1944

 

U selima: Komine, Vidre, Brvnica i Bušnja (kod Pljevalja) 4. sandžačka NOV brigada napala četnike i odbacila ih u Pljevlja. Četnici su imali 2 mrtva i 3 ranjena. Brigada nije imala gubitaka.

19.1.1944

 

U s. Roganiima oko 150 četnika s nemačkim vojnicima, podržani artiljerijom, napali delove 2. bataljona 5. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ. U početku je neprijatelj imao izvesnog uspeha, zatim je protivnapadom odbačen u Podgoricu.

19.1.1944

20.1.1944

Delovi Lovćenskog NOP odreda napali nemačke vojnike u s. Ulićima (kod Cetinja). Neprijatelj je imao 1 poginulog i 3 ranjena vojnika.

19.1.1944

20.1.1944

U s. Rvašima (kod Rijeke Crnojevića) delovi Lovćenskog NOP odreda zapalili nemački magacin.

20.1.1944

 

U s. Zlatici delovi 2. i 3. bataljona 5. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ napali četnike, te njih 12 ubili i ranili, jednog zarobili (a sami imali jednog ranjenog borca).

20.1.1944

 

Pri Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ u Kolašinu počeo niži oficirski kurs s trajanjem od 30 dana. Kurs su pohađala 84 slušaoca (komandiri četa i vodova i njihovi zamenici) iz svih jedinica toga korpusa.

21.1.1944

 

Povodom dvadesetogodišnjice Lenjinove smrti, u gradovima i selima na oslobođenoj i neoslobođenoj teritoriji Crne Gore i Boke, kao i u jedinicama NOV, održano više prigodnih akademija i konferencija na kojima se govorilo o životu i radu Vladimira Iliča Lenjina.

22.1.1944

 

Nemački avioni bombardovali Kolašin.

23.1.1944

 

U s. Ljuće (kod Pljevalja) delovi 3. proleterske (sandžačke) udarne brigade i 4. sandžačke brigade GŠ NOV i PO za Sandžak napali na oko 200 četnika, ali zbog zakašnjenja delova 4. brigade napad nije uspeo. Treća brigada je imala 4 ranjena i 2 nestala borca.

23.1.1944

 

U rejonu sela: Lagatori, Godočelje, Tucanje i Petnica (kod Ivangrada) 1. i 4. bataljon 4. proleterske (crnogorske) brigade 3. udarne divizije NOVJ i manji delovi 1. brigade italijanske partizanske divizije "Garibaldi" napali na oko 2000 nemačkih vojnika, četnika i kvislinga prikupljenih s Kosova i Metohije. Neprijatelj je, razbijen, pretrpeo gubitke od 75 mrtvih i oko 90 ranjenih vojnika, dok su 4. brigada i 1. brigada partizanske divizije "Garibaldi" imale 6 boraca izbačenih iz stroja.

25.1.1944

 

Nemački vojnicl, kvislinzi s Kosova i Metohije, muslimanska milicija od Plava i Gusinja i četnici od Vrmoša (u Albaniji), jačine oko 2000 vojnika, napali jedinice Komskog NOP odreda i italijanske partizanske divizije "Garibaldi" i potisnuli ih do pred Andrijevicu. Sutradan su jedinice 4. proleterske (crnogorske) udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ protivnapadom razbile neprijatelja na oba pravca i nanele mu gubitke od 67 mrtvih a 36 četnika su zarobile. Jedinice NOVJ su imale 2 poginula i 2 ranjena borca.

25.1.1944

 

Kod s. Duba (na komunikaciji Kotor — Budva) grupa partizana napala i zapalila nemački vojni kamion. Poginula 2 i ranjena 2 nemačka vojnika.

25.1.1944

 

Naredbom Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ formiran 1. bataljon. Bokeljskog NOP odreda, kome su precizirani osnovni zadaci: upadi u Boku, napadi na manje plovne objekte, izvlačenje ljudstva za jedinice NOVJ i organizacija obaveštajne službe.

27.1.1944

 

Pri Štabu 7. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ formiran sanitetski kurs za osposobljavanje sanitetskog kadra u četama i bataljonima.

27.1.1944

 

U Kučima oko 800 nemačkih vojnika i četnika iz Podgorice i Albanije, podržavanih artiljerijom, u jutarnjim časovima počeli napad na 5. crnogorsku udarnu brigadu 3. udarne divizije NOVJ. Posle dvodnevnih borbi noprijatelj je delimično razbijen i odbačen u pravcu Podgorice i na albansku teritoriju, uz gubitke od preko 50 mrtvih i ranjenih vojnika. Tom prilikom je poginulo nekoliko istaknutih četničkih organizatora s tog terena, a zarobljeno je 5 četnika. Zaplenjeno je oko 2000 metaka i nešto druge opreme. Brigada je imala 3 mrtva i 12 ranjenih boraca.

27.1.1944

 

U Pješivcima dva bataljona 6. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ počela akciju protiv manjih četničkih grupa.

 


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument