HRONOLOGIJA NOR-A - januar 1944
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


januar 1944

Hrvatska

od

do (između)

 

1.1.1944

 

U s. Podlapcu (kod Udbine), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana 1. brigada Operativnog štaba za Liku (od 30. januara: 1. brigada 35. divizije NOVJ).

1.1.1944

 

Kod s. Medara i s. Trnave (blizu Nove Gradiške) jedinice 12. divizije NOVJ napale kolonu nemačkog 901. motorizovanog puka. Uništeno 5 kamiona i oštećena 2 tenka. Neprijatelj je imao 14 mrtvih i 2 zarobljena a jedinice 12. divizije NOVJ 7 mrtvih i 11 ranjenih.

1.1.1944

 

Jedinice Diljskog NOP odreda zauzele ustaško uporište u s. Dragovcima (kod Slavonske Požege).

1.1.1944

 

Između s. Turopolja i s. Pešćenice (na železničkoj pruzi ZagrebSisak) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem uništili lokomotivu i 3 vagona.

2.1.1944

 

Između s. Križa i IvanićGrada jedinice 2. brigade 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske porušile železničku prugu i uništile 1 lokomotivu i 3 vagona oklopnog voza koji je tom prilikom naišao.

2.1.1944

 

Na železničkoj pruzi s. CaglinPleternica jedinice Diljskog NOP odreda srušile 1000 m pruge i 4000 m tt veza.

3.1.1944

 

Nemačke snage iz Sinja izvršile iznenadan napad na pozadinske delove 20. divizije NOVJ u s. Biteliću, ubivši 13 i zarobivši 11 boraca i zaplenivši izvesnu količinu oružja, municije i drugog materijala.

3.1.1944

 

Kod s. Prijeke i s. Svračice, iz zasede, 4. brigada 7. udarne divizije NOVJ napala nemačke delove iz Gline, razbila ih i prinudila na povlačenje u pravcu Gline, onemogućivši im pljačku sela. Neprijatelj je imao 15 mrtvih i više ranjenih. Brigada je imala 6 ranjenih, a zaplenila je 3 minobacača sa 59 mina, 1 mitraljez i drugu ratnu opremu.

3.1.1944

 

Jedinice Omladinske brigade "Joža Vlahović"Žumberačkoposavskog sektora NOV i PO Hrvatske porušile 800 m železničke pruge Karlovac — ž. st. Draganići i 2 mosta u s. Stančaki (kod Jastrebarskog).

3.1.1944

 

Po naredenju Štaba 8. korpusa NOVJ formiran Štab Grupe južnodalmatinskih NOP odreda.

3.1.1944

 

Saveznička avijacija bombardovala Split i Šibenik. U Splitu srušeno nekoliko zgrada i potopljen nemački motorni jedrenjak "Kastriotio".

3.1.1944

4.1.1944

Između s. Ašikovca i s. Knešca jedinice Požeškog NOP odreda porušile 1,5 km pruge Pleternica — Čaglin i 2 km tt veza.

4.1.1944

 

Delovi 32. divizije NOVJ zauzeli ustaško-domobranska uporišta u s. G. Batinu i s. Belecu i prinudili posade na povlačenje prema Zlataru.

4.1.1944

 

Delovi 1. pešadijskog puka i tenkovske grupe Pavelićeve gardijske brigade, s jednom haubičkom baterijom, napali 3. bataljon Kalničkog NOP odreda u Varaždinskim Toplicama i zauzeli ovo mesto.

4.1.1944

 

Jedinice Daruvarskog NOP odreda zauzele s. Subocku (kod Pakraca) koju je branila 1. četa 3. bataljona domobranskog 8. brdskog puka, ojačana SS policijom iz Lipika.

4.1.1944

 

Jedinice 1. i 2. bataljona Posavskog NOP odreda 6. korpusa NOVJ odbile napad 1. bataljona domobranskog 8. brdskog puka iz Pakraca na sela Korita i Lovsku.

4.1.1944

 

Između s. Horvata i s. Leskovca (na pruzi Zagreb — Karlovac) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušila prugu i nemački transportni voz, uništivši lokomotivu i 6 vagona.

5.1.1944

 

Kod s. Čeglje (blizu Karlovca), iz zasede, dva bataljona Omladinske brigade "Joža Vlahović" Zumberačko-posavskog sektora NOV i PO Hrvatske napali neprijateljsku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od 20 mrtvih i više ranjenih vojnika.

5.1.1944

 

Treći bataljon 3. brigade 7. udarne divizije NOVJ napao delove nemačke 1. kozačke konjičke divižije kod s. Prevršca i s. Mečenčana i prinudio ih na povlačenje u pravcu Kostajnice. Neprijatelj je imao 6 mrtvih i 9 ranjenih vojnika, a jedinice 3. brigade 2 mrtva i 2 ranjena borca.

5.1.1944

 

Između s. Lekenika i s. Turopolja (na železničkoj pruzi Zagreb — Sisak) delovi 2. diverzantskog hataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili prugu i dva nemačka transportna voza: uništili 1 lokomotivu i 7 vagona, a oštetili 3 vagona i 1 lokomotivu.

5.1.1944

 

Kod ž. st. Mahično delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ porušili prugu Karlovac — Ozalj, veliki betonski bunker i zgradu železničke stanice.

5.1.1944

 

Po naređenju Štaba 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske formirana Komanda Bjelovarskog vojnog područja.

6.1.1944

 

Otpočeo napad jedinica 32. divizije NOVJ na Zlatar, u kome je bila 7. četa Zagrebačkog ustaškog pripremnog bataljona. U borbama do 9. januara mesto nije zauzeto zbog pristiglih jakih ustaško-domobranskih i nemačkih pojačanja iz Zagreba, s. Marije Bistrice i D. Stubice.

6.1.1944

 

Neretvanski NOP odred napao ustašku posadu u s. Komin.u (kod Metkovića): poginula 2 a zarobljeno 12 ustaša. Zatim je uništio uređaje na ž. st. Komin, a na Neretvi potopio putnički brod NDH "Sv. Nikola".

6.1.1944

 

U Istri, po naređenju Operativnog štaba za Istru, formiran 1. istarski partizanski bataljon.

6.1.1944

 

Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku 4. brigada 13. divizije NOVJ preimenovana u 2. brigadu Operativnog štaba za Liku.

7.1.1944

 

Posle šesnaestočasovne borbe 2. i 4. bataljon 1. udarne brigade 8. divizije NOVJ savladali nemačku, ustašku i domobransku posadu pored Globorničkog mosta (kod Ogulina). Neprijatelj je imao 65 mrtvih, 25 ranjenih i 104 zarobljena vojnika. Uništeno je 20 oklopnih vagona i sav materijal za gradnju mosta. Zaplenjeno je 80 pušaka, 3 automata, 11 p. mitraljeza, 1 minobacač sa 60 mina, 130 bombi, 20.500 metaka, 110 ćebadi i druga oprema.

7.1.1944

 

U s. Katoličkoj Šagovini nemačke i ustaške jedinice iz Okučana i Nove Gradiške napale 18. brigadu 12. divizije NOVJ, i posle jednodnevne borbe primorali je da se, uz gubitke od 4 mrtva i 12 ranjenih boraca, povuče u pravcu s. Podvrškog.

7.1.1944

 

Na o Braču grupa boraca Bračko-šoltanskog NOP odreda zarobila 12 nemačkih vojnika.

7.1.1944

 

Prvi pešadijski puk i tenkovska grupa Pavelićeve gardijske brigade, s vodom brdskih topova, prodrii u s. Ivanec (kod Križevaca) i spalili ga.

8.1.1944

 

U šumi Kljuki (kod Pokupskog), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, od 2. i 3. bataljona Turopoljsko-posavskog NOP odreda i 1. bataljona "Kljuka" Žumberačko-pokupskog NOP odreda formirana brigada "Franjo Ogulinac Seljo".

8.1.1944

 

Na o. Ist se iskrcalo oko 300 nemačkih vojnika s namerom da pronađu posadu nasukanog nemačkog minopolagača "Mosor". Pošto su posadu već bile zarobile jedinice 3. pomorskoobalskog sektora Mornarice NOVJ nemački vojnici su uhapsili 52 muškarca od 18 do 60 godina, te ih ukrcali na brodove i sproveli u Zadar.

8.1.1944

9.1.1944

Prva udarna brigada "Vasilj Gaćeša" i 3. i 4. brigada 7. udarne divizije NOVJ napale delove nemačke 1. kozačke konjičke divizije u selima: Prekopi, Kihalcu, Novom Selu, Praćnu i Mošćenici (kod Gline), ali su se, posle petočasovne borbe, morale povući zbog dolaska neprijateljskih pojačanja iz Petrinje, Siska i Gline.

9.1.1944

 

Između Jastrebarskog i s. Horvata (na pruzi Zagreb — Karlovac) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili prugu i nemački transportni i oklopni voz, uništivši lokomotivu i 4 vagona i oštetivši 4 vagona. Saobraćaj je bio obustavljen dva dana.

9.1.1944

 

Između s. Mahična i s. Zorkovca delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ na 4 mesta porušili železničku prugu Karlovac — Ozalj i srušili 2 mosta i 2 velika bunkera, zbog čega je saobraćaj bio obustavljen 40 časova.

10.1.1944

 

Na putu Gračac — Otrić (kod ž. st. Malovan) 7. dalmatinska brigada 19. divizije NOVJ napala nemačku motorizovanu kolonu i uništila 7 kamiona.

10.1.1944

 

Nemački borbeni čamci zaplenili nenaoružani trarisportni brod Mornarice NOVJ, od 450 tona nosivosti, kojim je iz Palerma (u Italiji) prebacivan na o. Vis materijal koji su saveznici slali jedinicama NOV.J. Brod je sproveden u Velu Luku na o. Korčuli, gde su ga saveznički avioni potopili.

10.1.1944

 

Između s. D. Dubrava i s. Generalskog Stola 2. i 4. bataljon 2. udarne brigade 8. divizije NOVJ porušili železničku prugu u dužini od 2 km.

11.1.1944

 

Delovi 8. divizije NOVJ, posle devetočasovne borbe, zauzeli ustaško-domobransko uporište u s. Oštarije (kod Ogulina). Neprijatelj je imao oko 80 vojnika izbačenih iz stroja, a jedinice 8. divizije NOVJ 4 mrtva i 19 ranjenih. Zarobljeno 150 domobrana i 2 oficira, a zaplenjeno: 8 mitraljeza, 5 p. mitraljeza, 4 automata, 199 pušaka, 150 bombi, 47.000 metaka, 1 putnički auto, 70 ćebadi i druga oprema.

11.1.1944

 

Delovi 7. udarne divizije NOVJ ušli u Glinu, iz koje su se povukli nemački vojnici, ustaše i žandarmi.

12.1.1944

 

Delovi Zumberačko-pokupskog NOP odreda napali pograničnu posadu u s. Globočici (kod Kostanjevice). Ubili su 6 i zarobili 14 nemačkih vojnika, a zaplenili: 15 pušaka, 4 automata, 1 p. mitraljez, 2000 metaka, 50 ćebadi i drugu spremu.

12.1.1944

 

Između Jastrebarskog i s. Desinca (na pruzi Zagreb — Karlovac) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjom srušili prugu i nemački transportni voz i uništili lokomotivu i 3 vagona, dok su 4 vagona oštećena. Saobraćaj je bio obustavljen 20 časova.

12.1.1944

13.1.1944

Na o. Brač se iskrcala dva bataljona 738. puka nemačke 118. lovačke divizije a na o. Šoltu 2. bataljon 893. puka nemačke 264. pešadijske divizije. Snage 26. divizije 8. korpusa NOVJ povukle su se s tih ostrva na o. Vis.

13.1.1944

 

Delovi nemačke 392. legionarske divizije iz s. Generalskog Stola otpočeli petodnevni napad na delove 8. divizije NOVJ i Plaščanski NOP odred u rejonu sela D. i G. Dubrava i Tounja. Do 17. januara neprijatelj je uspeo da prodre u Ogulin.

13.1.1944

 

Kod s. Izimja (na putu Karlovac — Jastrebarsko) delovi Omladinske brigade "Joža Vlahović" Zumberačko-posavskog sektora NOV i PO Hrvatske napali kolonu nemačke 392. legionarske divizije i naneli joj gubitke od oko 20 mrtvih i više ranjenih vojnika.

13.1.1944

 

Između s. Lekenika i s. Grede (na pruzi ZagrebSisak) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili prugu i transportni voz, uništivši lokomotivu i 3 vagona i oštetivši 5 vagona, u kojima je poginulo 20 i ranjeno 35 neprijateljskih vojnika.

13.1.1944

14.1.1944

U Sumartinu (na o. Braču) britanska motorna torpiljarka MTB 226 potopila nemački manji trgovački brod i oštetila dvotrupnu penišu.

14.1.1944

 

Otpočeo četvorodnevni napad 1. udarne brigade "Vasilj Gaćeša" i 3. i 4. brigade 7. udarne divizije NOVJ na neprijateljsko uporište u s. Gori (na putu PetrinjaGlina) koje su branili nemački vojnici, ustaše, domobrani i žandarmi. Uporište nije osvojeno, jer je neprijatelju došlo pojačanje iz Petrinje.

14.1.1944

 

U Istri, po naređenju Operativnog štaba za Istru, formiran 4. istarski partizanski bataljon.

14.1.1944

 

Naredbom Štaba Zumberačko-posavskog sektora NOV i PO Hrvatske, Zumberačko-pokupski NOP odred dobio nov naziv: Zumberački NOP odred.

14.1.1944

 

Višku luku bombardovalo 7 nemačkih aviona, koji su oštetili brod "Marjan" iz sastava 4. pomorskoobalskog sektora Mornarice NOVJ.

14.1.1944

15.1.1944

Između ž. stanica Kapela-Batrina i Pleternica jedinice Diljskog NOP odreda porušile 4,5 km železničke pruge i 8 km tt veza a zapalile ž. st. Sulkovce.

15.1.1944

 

Iz Karlovca, Ozlja i Jastrebarskog otpočeo petodnevni napad delova nemačke 392. legionarske divizije, 1. bataljona domobranskog 2. pešadijskog puka i 10. ustaškog bataljona na jedinice Omladinske brigadc "Joža Vlahović" i Žumberačkog NOP odreda na području s. Plešivice i s. Sv. Jane. Sprečavan da dublje upada na slobodnu teritoriju Zumberka, neprijatelj se 19. januara povukao u polazne garnizone, izgubivši 187 vojnika. Jedinice NOV i POJ imale su 7 mrtvih i 22 ranjena borca.

15.1.1944

 

U Istri, po naređenju Operativnog štaba za Istru, formiran 2. istarski partizanski bataljon.

15.1.1944

 

Delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem pruge srušili ustaški transportni voz između Karlovca i s. Rečice (na pruzi Karlovac — Petrinja), uništivši lokomotivu i 2 vagona i oštetivši 3 vagona. Saobraćaj je bio obustavljen 2 dana.

15.1.1944

 

Jedinice 3. diverzantskog bataljona 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske miniranjem pruge srušile dva teretna voza na prugama Banova Jaruga — Zagreb i Zagreb — Križevci, uništivši 1 lokomotivu i 6 vagona i oštetivši 1 lokomotivu i 12 vagona

15.1.1944

 

Kod s. Kapele (blizu D. Miholjca) Podravska partizanska četa napala ustaše i nanela im gubitke od 11 mrtvih, 7 ranjenih i 7 nestalih.

1.1.1944

15.1.1944

Po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ, posle povlačenja njegovih delova na o. Vis, na ostrvima Braču, Hvaru, Korčuli, Mljetu, Lastovu i poluostrvu Pelješcu formirani mali NOP odredi, koji su nosili nazive po istoimenim ostrvima i poluostrvu.

16.1.1944

 

Snage nemačke 114. lovačke divizije odbacile 1. i 2. brigadu Operativnog štaba za Liku i zauzele s. Lički Osik i s. Perušić.

16.1.1944

 

 Nemačke jedinice iz Slav. Broda popalile sela: Ježevik, Šušnjevce. Korduševce, Klokočevik i Vrhovinu.

16.1.1944

17.1.1944

Između s. Čaglina i Pleternice jedinice Diljskog NOP odreda porušile 7 km železničke pruge i 10 km tt veza.

17.1.1944

 

U rejonu sela Umetića, Knezovljana i Blinje jedinice 2. brigade 7. udarne divizije NOVJ izvršile napad na nemačke kolone i nanele im gubitke od oko 30 mrtvih i 50 ranjenih vojnika. U toku borbe neprijatelj je opljačkao i zapalio sela Umetić, Knezovljane i Bijelnik.

17.1.1944

 

 Kod šume Doljna dolca (blizu Slav. Broda) jedinice 18. brigade 12. divizije NOVJ napale neprijateljsku motorizovanu kolonu, ali su se, posle jednočasovne borbe, usled nadmoćnosti neprijatelja, povukle, zapalivši 1 tenk i oštetivši 4 tenka.

17.1.1944

 

 Šesta dalmatinska brigada 19. divizijo NOVJ razbila četničku posadu i zauzela s. Kašić (kod Benkovca).

17.1.1944

 

 U Istri, po naređenju Operativnog štaba za Istru, formiran 3. istarski partizanski bataljon.

17.1.1944

 

 U s. Šemnici (kod Krapine) izabran ONO odbor za Krapinu.

18.1.1944

 

Snage nemačke 114. lovačke divizije odbacile 2. brigadu Operativnog štaba za Liku i zauzele Otočac. Tom prilikom poginuo je obaveštajni oficir Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku potpukovnik Petar Grubor Buzdovan, narodni heroj.

19.1.1944

 

U Moslavini, po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od 2. brigade 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske i delova Bjelovarskog i Moslavačkog NOP odreda formirane 1. i 2. brigada 33. divizije NOVJ.

19.1.1944

 

 Po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od Kalničkog, Zagorskog i Zagrebačkog NOP odreda formirana Zapadna grupa NOP odreda 10. korpusa NOV Jugoslavije.

19.1.1944

 

 Po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku rasformiran Štab 2. operativiie zone NOV i PO Hrvatske.

19.1.1944

 

 Kod s. Brloga i s. Žute Lokve snage nemačke 114. lovačke divizije savladale otpor 3. brigade 13. divizije NOVJ i zauzele Senj.

19.1.1944

 

 Između s. Lekenika i s. Gredo (na pruzi Zagreb — Sisak) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem pruge srušili nemački transportni voz, uništivši lokomotivu i 3 vagona. Saobraćaj je bio obustavljen 20 časova.

19.1.1944

20.1.1944

Na o. Hvar se iskrcao 2. bat.aljon 738. puka nemačke 118. lovačke divizije. Jedinice 26. divizije 8. korpusa NOVJ povukle su se sa o. Hvara na o. Vis.

20.1.1944

 

U s. Preku (na o. Ugljanu) jedan kombinovani odred (četa Severnodalmatinskog NOP odreda, desetina Dopunske čete 3. pomorskoobalskog sektora Mornarice NOVJ i 50 članova SKOJ-a i terenskih radnika iz s. Preka) izvršio napad i razbio nemačku posadu jačine 120 vojnika iz 1. bataljona 891. puka nemačke 264. pešadijske divizije. Poginula 53, ranjena 34 i zarobljena 2 nemačka vojnika, dok se ostatak posade povukao u Zadar. Partizani su imali 3 mrtva i 10 ranjenih boraca.

20.1.1944

 

 Jedinice 9. dalmatinske brigade 20. divizije NOVJ izvršile bezuspešan napad na s. Hrvace (kod Sinja) koje je branilo oko 300 ustaša i 40 žandarma.

20.1.1944

21.1.1944

Jedinice Bilogorskog NOP odreda Zapadne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ izvršile neuspeo napad na nemačko uporište u s. Trojstvu (kod Bjelovara), jačine 150 vojnika. (Po drugim podacima napad je izvršen 19/20 januara.)

21.1.1944

 

U Hrvatskom zagorju i na Kalniku oko 1700 ustaša, sa 1. baterijom haubica 100 mm Pavelićeve gardijske brigade, otpočelo operaciju "Dubrovnik" protiv jedinica 32. divizije NOVJ u cilju uspostavljanja saobraćaja na komunikaciji Zagreb — Varaždin. Operacija je trajala do 12. februara. Ustaše su u toku operacije zauzele Koprivnicu, Ludbreg, Ivanec, Pitomaču i druga mesta.

21.1.1944

 

Na prostoriji Brajakovog brda, s. Begunjara, s. D. Kučevice, s. Ladešića Drage, s. Netretića (kod Karlovca) jedinice Karlovačkog NOP odreda odbile napad delova nemačke 392. legionarske divizije, 5. ustaškog bataljona i 1. bataljona domobranskog 2. pešadijskog puka iz s. D. Stativa i s. Ozlja i prinudile ih na povlačenje u polazne garnizone.

21.1.1944

 

Saveznička avijacija bombardovala Rijeku, gde je oštetila tvornicu torpeda, rafineriju nafte, železničku prugu i veći broj okolnih zgrada.

22.1.1944

 

Kod s. Kokinca, iz zasede, delovi Bilogorskog NOP odreda napali domobranski transportni voz. Posle kraće borbe transport je vraćen prema Bjelovaru.

23.1.1944

 

U cilju zauzimanja oslobođeno teritorije Gorskog kotara i Hrvatskog primorja, glavnina nemačke 392. legionarske divizije otpočela nastupanje iz Ogulina pravcima: Jezerane — Brinje — Senj i Jasenak — Drežnica — Brinje. Od, 25. januara sadejstvovale su joj i snage nemačke 114. lovačke divizije iz rejona Žute Lokve ka Jezeranima i Drežnici. U višednevnim borbama neprijatelj je odbacio jedinice 13. divizije NOVJ na svim pravcima i do 31. januara zaposeo Drežnicu i uspostavio garnizone duž komunikacije Ogulin — Brinje — Senj.

23.1.1944

 

Delovi nemačke 392. legionarske divizije otpočeli sedmodnevni napad na jedinice 1. i 3. udarne brigade 8. divizije NOVJ na području s. Josipdol — s. Modruš — s. Plaški. U borbama do 29. januara jedinice 8. divizije NOVJ su uspele da onemoguće prodor neprijatelju u rejon Plaškog i da mu nanesu gubitke od 431 vojnika izbačenog iz stroja, dok su same imalo 19 mrtvih i 63 ranjena borca.

23.1.1944

 

Jedinice 17. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ, posle 36 časova borbe, uništile skoro ceo 6. ustaški bataljon i zauzele s. Čaglin (kod Slav. Požege). Zaplenjeno 5 mitraljeza, 7 p. mitraljeza, 130 pušaka i 1 top. Uništeno 8 teretnih vagona i 14 vagona slame.

23.1.1944

 

Jedinice 4. bataljona 17. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ i 2. bataljona Osiječkog NOP odreda zauzele s. Poroč (kod Slav. Požege) koje je branilo 160 nemačkih vojnika.

23.1.1944

 

Delovi 28. udarne divizije NOVJ, u sadejstvu sa delovima Istočno grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ, napali domobransko-nemačko uporište u s. Kuli (kod Slav. Požege), ali ga nisu zauzeli, jer su mu u pomoć stigli delovi nemačke 187. rezervne divizije iz Slav. Požege i Pleternice.

23.1.1944

 

Kod ž. st. Brezine (na pruzi Banova Jaruga — Pakrac) jedinice 1. diverzantskog bataljona i delova Posavskog NOP odreda 6. korpusa NOVJ miniranjem uništili domobranski oklopni voz.

23.1.1944

 

Kod s. Dežanovca 1. i 2. bataljon Daruvarskog NOP odreda napali jedinice 11. ustaškog bataljona. Kad im je stiglo pojačanje iz Daruvara, ustaše su odbacile partizanske jedinice i nanele im gubitke od 14 mrtvih i 21 ranjenog borca. Gubici ustaša nisu poznati.

23.1.1944

 

Između s. Ozlja i s. Zorkovca (na pruzi Karlovac — Ozalj) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem pruge srušili transportni voz i uništili lokomotivu i 2 vagona.

24.1.1944

 

U s. Mlatovu, s. Oklaju i kod hidrocentrale Manojlovac jedinice 5. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ i Severnodalmatinskog NOP odreda razbile ustaške posade i odbacilo ustašku kolonu koja je intervenisala iz Drniša.

24.1.1944

 

Iz Daruvara i Pakraca jake domobranske snage (delovi 4. i 8. brdskog puka) otpočele napad protiv jedinica Daruvarskog NOP odreda na pravcu s. Bijela — s. Borki — s. Zajle. Posle trodnevnih borbi one su zauzele i zapalile ova mesta, kao i 38 šumskih baraka, 14 podzemnih skloništa i dve poljske bolnice.

24.1.1944

 

Između ž. stanica Pleternica i Latinovac delovi 18. brigade 12. divizije NOVJ porušili železničku prugu u dužini od 7 km.

24.1.1944

 

Naoružani brodovi "Partizan I" i "Partizan III" 2. pomorskoobalskog sektora Mornarice NOVJ uništili nemački naoružani remorker "Konstante", koji se nasukao kod rta Ploče (na o. Olibu), i zarobili nemačku posadu.

25.1.1944

 

Delovi nemačke 1. brdske divizije i 92. motorizovanog puka, napadajući iz Sinja, odbacili 9. dalmatinsku brigadu 20. divizije NOVJ iz s. Zasioka, s. Dabra i s. Bitelića na greben pl. Dinare.

25.1.1944

 

Kod Rudele (na putu Knin — Kistanje) 5. dalmatinska brigada 19. divizije NOVJ i Severnodalmatinski NOP odred razbili nemačku kolonu i uništili 14 kamiona, 3 automobila, 2 tenka i 4 topa.

25.1.1944

 

Brigada "Franjo Ogulinac Seljo" Zumberačko-posavskog sektora NOV i PO Hrvatske, u sadejstvu sa delovima Turopoljgko-posavskog NOP odreda, zauzela ustaško-domobransko uporište u s. Horvati (kod Zagreba). Zarobljeno je 46 domobrana, 6 podoficira, 1 oficir i 3 ustaše a zaplenjena su 2 mitraljeza, 1 p. mitraljez, 63 puške, 17000 metaka, 50 ćebadi i druga oprema.

25.1.1944

 

Kod s. Izimja (na putu ZagrebKarlovac) dva bataljona Omladinske brigade "Joža Vlahović" Zumberačko-posavskog sektora NOV i PO Hrvatske napali delove nemačke 1. kozačke konjičke divizije i naneli im gubitke od 5 mrtvih i 23 zarobljena vojnika, a zaplenili 2 mitraljeza, 15 pušaka i drugu opremu.

27.1.1944

 

CK KPH izvestio depešom CK KPJ da je na oslobođenu teritoriju Like stigao delegat "Jugoslovenskog narodnooslobodilačkog komiteta za inostranstvo" čije je sedište u Ženevi; da taj komitet okuplja pristalice NOP i povezuje se sa našom emigracijom, izdaje štampu na našem i francuskom jeziku i vodi kampanju protiv izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije; po podacima Komiteta, oko 600 vojnika i oficira bivše jugoslovenske vojske koji su se zatekli u Švajcarskoj izjasnilo se posle II zasedanja AVNOJ-a za NOP, žele da se vrate kući i uvrste u NOVJ.

27.1.1944

 

Kod s. Graca i s. Londžice (blizu Našica) jedinice Brodske brigade 12. divizije NOVJ odbile napad delova 2. ustaške brigade i odbacile ih u pravcu Našica.

27.1.1944

 

Kod s. Sv. Jane delovi Omladinske brigade "Joža Vlahović" Zumberačko-posavskog sektora NOV i PO Hrvatske odbili napad domobranskih kolona iz Jastrebarskog i s. Draganića i naneli im gubitke od oko 60 mrtvih.

27.1.1944

 

Kod s. D. Dubrava (na komunikaciji s. Generalski Stol — s. Tounj), iz zasede, 1. i 2. bataljon 2. udarne brigade 8. divizije NOVJ napali domobransku autokolonu i naneli joj gubitke od 21 mrtvog, 8 ranjenih i 41 zarobljenog vojnika i oficira. Zapaljeno je 5 kamiona, a zaplenjeno 5 p. mitraljeza, 30 pušaka, 3 pištolja, 1 automat, 3500 metaka, 150 pari odela, 200 pari cipela i druga oprema.

28.1.1944

 

Delovi 2. brigade 33. divizije NOVJ zauzeli s. Sv. Ivan Žabno (kod Križevaca). Mesto je branilo 80 žandarma.

29.1.1944

 

GŠ NOV i PO za Hrvatsku izvestio depešom VŠ NOV i POJ, da je odlučio da formira aerobazu na Krbavskom polju; aerodrom je uređen i može primiti najteže bombardere, a za sada je siguran; moli VŠ za mišljenje po ovome.

29.1.1944

 

GŠ NOV i PO za Hrvatsku izvestio depešom VŠ NOV i POJ da ne može prebacivati ranjenike preko Hrvatskog primorja za Vis i Italiju jer je neprijatelj poseo Hrvatsko primorje i prekinuo sve veze sa o. Visom.

29.1.1944

30.1.1944

Kod rta Ploče (zapadno od o. Arhanđela i o. M. Drvenika) britanska motorna topovnjača MGB 662 i torpedni čamac MTB 97 potopili nemački tanker "Folgore" od 330 tona i motorni jedrenjak "Roma" od 120 tona.

30.1.1944

 

Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku prestao rad Štaba Zumberačko-posavskog sektora NOV i PO Hrvatske.

30.1.1944

 

Kod s. Radoboja (blizu Krapine) jedinice Zagorskog NOP odreda vodile petočasovnu borbu protiv 450 nemačkih vojnika, nanevši im gubitke od 80 mrtvih i ranjenih.

30.1.1944

 

Kod s. Grabrovca jedinice 2. brigade 33. divizije NOVJ odbile napad 300—400 ustaša od Križevaca i prinudile ih na povlačenje u polazni garnizon.

31.1.1944

 

GŠ NOV i PO za Hrvatsku izvestio depešom VŠ NOV i POJ da je u Zagreb stigao delegat međunarodnog Crvenog krsta i da želi voditi pregovore sa VŠ NOV i POJ ili NKOJ-em

31.1.1944

 

Jedinice 1. i 2. brigade 35. divizije NOVJ napale 34. ustaški bataljon koji je branio s. Lički Osik i s. Perušić. Posle višečasovne borbe neprijatelju su upućena pojačanja (31. ustaški bataljon iz Metka i delovi domobranskog 15. pešadijskog puka iz Gospića), pa je napad obustavljen. Gubici 35. divizije: 14 mrtvih, 19 ranjenih i 12 zarobljenih, dok gubici neprijatelja nisu utvrđeni.

31.1.1944

 

Delovi nemačke 392. legionarske divizije i 33. ustaškog bataljona otpočeli dvodnevni napad na jedinice 1. i 3. udarne brigade 8. divizije NOVJ u rejonu s. Plaškog (kod Ogulina). U tim borbama oni su potisli jedinice 8. divizije i zauzeli s. Plaški, popalivši i opljačkavši više sela. Neprijatelj je imao 24 mrtva i 32 ranjena, a jedinice NOVJ 3 mrtva i 23 ranjena borca.

31.1.1944

 

Između s. Žabljaka i s. Sv. Ivana Žabna (na pruzi Križevci — Bjelovar) 2. brigada 33. divizije NOVJ, sa 2. bataljonom 1. brigade, porušila prugu u dužini od 10 km, telefonske stubove na celoj relaciji i 3 mosta.

31.1.1944

 

Delovi 891. puka nemačke 264. pešadijske divizije zauzeli o. Ugljan, sa koga su se mornaričke jedinice NOVJ povukle na o. Vis.

31.1.1944

 

Kod s. Rovišća (blizu Bjelovara) jedinice 1. brigade 33. divizije NOVJ odbile napad 150 nemačkih vojnika i odbacile ih u Bjelovar.

31.1.1944

 

Kod s. Rovišća jedinice 1. brigade 33. divizije NOVJ odbile napad 150 nemačkih vojnika i odbacile ih u Bjelovar.

31.1.1944

 

Između s. Zdenčine i s. Horvata (na pruzi KarlovacZagreb) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem pruge srušili domobranski oklopni voz, uništivši lokomotivu i 4 vagona. Saobraćaj je bio obustavljen 24 časa.

1.1.1944

31.1.1944

U Lici, po naređenju Operativnog štaba za Liku, formiran Lički NOP odred.

1.1.1944

31.1.1944

U s. Sesvetskom Kraljevcu (kod Zagreba) ustaše obesile člana OK SKOJ-a za Zagreb Slavka Stančića Jureka, narodnog heroja.

1.1.1944

31.1.1944

Seoski NO odbor u s. Račjoj Vasi (u Istri) otvorio hrvatsku školu, koju je pohađalo 77 učenika.

 


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument