HRONOLOGIJA NOR-A - januar 1944
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


januar 1944

Makedonija

od

do (između)

 

1.1.1944

 

U s. Vitolištu (kod Prilepa) delovi 1. makedonsko-kosovske NOV brigade napali policijsku stanicu i opštinu. Poginuli su 4 policajea, 1 šumar i 1 špijun. Spaljena je opštinska arhiva; zaplenjeno 25 pušaka, 1 p. mitraljez i 4 radioaparata; prosuto preko 2000 litara nafte.

2.1.1944

 

U rejonu s. Vitolišta (kod Prilepa) delovi 1. makedonsko-kosovske NOV brigade napali posadu rudnika liskuna Đurov Kamen. Nemačko-bugarski obezbeđujući delovi su imali 9 mrtvih vojnika. Uništena su 2 kompresora i onesposobljena su za rad za izvesno vreme postrojenja rudnika. Zaplenjeno je: 42 puške sa dosta municije, 1 p. mitraljez, 32 kompletne uniforme, 16.000 maraka, 250.000 leva i dosta prehrambenih artikala. Prosuto je oko 4000 litara nafte i 800 litara mašinskog ulja. Seljacima je podeljena velika količina brašna, krompira i drugih artikala.

5.1.1944

 

Kod sela Notija, Ošina i Livađa (na južnim padinama pl. Pajak, u Grčkoj) 2. makedonsku NOV brigadu napale nemačke snage koje su preduzele ofanzivna dejstva s ciljem da ovu teritoriju očiste od partizanskih jedinica i obezbede prugu Solun — Skoplje. Pod jakim pritiskom neprijatelja deo snaga 2. brigade se povukao ka s. Zborskom (u Meglenu, u Grčkoj) a drugi deo ka Kavadarcima.

1.1.1944

10.1.1944

Na odseku Kajmakčalan — Pajak pl. nemačke i bugarske snage preduzele ofanzivna dejstva protiv 1. makedonsko-kosovske NOV brigade, 2. makedonske NOV brigade i Grupe partizanskih bataljona ("Stevan Naumov" i "Hristo Botev"). Pretrpevši gubitke a ne postigavši planirani cilj, bugarske jedinice su u s. Notiju (u Meglenu, u Grčkoj) za odmazdu, streljali 46 seljaka.

8.1.1944

 

U s. Fuštanima (u Grčkoj) 1. makedonsko-kosovska NOV brigada izvršila noćni prepad na nemačke vojnike smeštene u školi. Iznenadnom vatrom iz automatskog oružja ona je neprijatelju nanela vrlo velike gubitke (prema nepotpunim podacima: oko 100 mrtvih i ranjenih). Brigada je imala 6 poginulih boraca među kojima i zamenik komandira čete Slobodan Surčević Boro i desetar Vlado Raičević, narodni heroji.

9.1.1944

 

Bugarski sreski upravitelj iz Prilepa tražio od bitoljskog oblasnog direktora da preduzme mere radi zatvaranja granice prema Grčkoj i da pojača policijske snage u srezu kako bi se sprečilo prebacivanje snaga NOVJ iz Karadžoe (u Grčkoj) u Mariovo i na taj način obezbedila teritorija sreza.

11.1.1944

 

Kod s. Ošina (u Grčkoj) Grupa partizanskih bataljona (bataljoni "Stevan Naumov" i "Hristo Botev") iz zasede razbila nemačku kolonu koja je dolazila sa pravca s. Livađe (u Meglenu, u Grčkoj). Poginulo .je 15 a zarobljeno 13 neprijateljskih vojnika. Zaplenjen je jedan minobacač, četiri p. mitraljeza, veći broj pušaka i drugi ratni materijal i oprema.

13.1.1944

 

U rejonu s. Pelinaca (kod Kumanova) partizanski bataljon "Jordan Nikolov" iz zasede razbio bugarski policijski odred, jačine oko 120 policajaca. Poginulo je 15, ranjeno 9, zarobljeno 17 policajaca, a ostatak se u neredu povukao za Kumanovo. Zaplenjene su 24 puške, 27 pištolja i druga ratna oprema.

13.1.1944

 

PK SKOJ-a za Makedoniju obavestio odgovornog za rad SKOJ-a u 5. oblasnom komitetu KPM: da je 22. decembra 1943. održan Kongres antifašističke omladine Makedonije; da je izabran Glavni odbor Narodnooslobodilačkog omladinskog saveza Makedonije (NOMSM-a); da je Kongres postavio naredne zadatke skojevskoj organizaciji.

13.1.1944

 

Grupa boraca partizanskog bataljona "Jordan Nikolov" porušila deo železničke pruge Preševo — Kumanovo a miniranjem srušila nekoliko vagona nemačkog transportnog voza. Saobraćaj je bio prekinut više od 24 časa.

13.1.1944

 

Udarni bataljon 2. južnomoravskog NOP odreda i Kosovski partizanski bataljon napali na Krivu Palanku, gde su bugarske vlasti pohvatale muškarce od 18 do 50 godina radi interniranja u Bugarsku. Posle oštre borbe protiv bugarskih jedinica krivopalanačkog garnizona, bataljoni su oslobodili oko 1000 lica.

14.1.1944

 

Između s. Miravaca i s. Miletkova (kod Đevđelije) grupa boraca 2. makedonske NOV brigade miniranjem srušila želczničku kompoziciju i oštetila most. Saobraćaj je bio prekinut 3 dana.

17.1.1944

 

Nemačke jedinice iz Soluna i Vodena i bugarske snage (54. pešadijski puk 15. pešadijske divizije, 56. pešadijski puk 14. pešadijske divizije i jedan bataljon 48. pešadijskog puka 17. pešadijske divizije) otpočele ofanzivna dejstva protiv jedinica NOVJ i grčkih partizanskih snaga na području Karadžoa — pl. Pajak s ciljem da ih odbace sa ove prostorije, da onemoguće njihova dejstva na komunikacijskoj magistrali Solun — Skoplje i, po mogućstvu, da ih unište.

18.1.1944

 

Kod s. Langadrja i s. Periklija (u Meglenu, u Grčkoj) Grupa partizanskih bataljona ("Stevan Naumov" i "Hristo Botev") i jedan bataljon 1. makedonsko-kosovske NOV brigade vodili desetočasovnu žestoku borbu protiv ojačanog bugarskog 56. pešadijskog puka, koji je nastupao s pravca s. Konjskog. Ta sela su triput prelazila iz ruke u ruku. Bataljoni NOVJ zaplenili su veću količinu ratne opreme i neprijatelju naneli osetne gubitke.

18.1.1944

 

Kod s. Tušina (u Meglenu, u Grčkoj) dva bataljona 2. makedonske NOV brigade i jedan bataljon 1. makedonsko-kosovske NOV brigade napali iz zasede nemačku kolonu koja se iz s. Fuštana kretala pravcem s. Noti — s. Tušin. Poginula su 123 nemačka vojnika a zaplenjeno je: 8 p. mitraljeza, 6 automata, dosta pušaka, 1 radio-stanica i druga ratna oprema. Druga brigada je imala 3 poginula i 1 ranjenog borca.

18.1.1944

19.1.1944

Posle borbi kod s. Tušina, s. Langadije i s. Periklije (u Meglenu, u Grčkoj) 1. makedonsko-kosovska NOV brigada, 2. makodonska NOV brigada i Grupa partizanskih bataljona ("Stevan Naumov" i "Hristo Botev"), po naređenju GŠ NOV i PO za Makedoniju, zbog pristizanja nemačkih pojačanja, povukli se ka južnim padinama pl. Kožufa, severozapadno od s. Tušina. Neprijatelj je posle toga zaposeo skoro sva sela u Karadžoi.

24.1.1944

 

Bugarska Sreska rekviziciona komisija iz Negotina dostavila Oblasnoj rekvizicionoj komisiji u Skoplju izveštaj o organizaciji komisije i o otporu seljaka, zbog čega se rekvizicija sprovodi uz pomoć policije.

30.1.1944

 

Na pl. Kožufu NOV i PO za Makedoniju i Inicijativni odbor za sazivanje ASNOM-a održali savetovanje. Odlučeno je da se što pre izaberu delegati iz svih NO odbora Makedonije i da se ubrzaju pripremo za sazivanje ASNOM-a.

31.1.1944

 

Odlukom CK KPM i GŠ NOV i PO za Makedoniju, s teritorije Grčke (pl. Kožuf) otpočeo tzv. februarski pohod jedinica NOVJ. Za Azot i Poreče je krenula 1. makedonsko-kosovska NOV brigada, za Tikveš je krenula 2. makedonska NOV brigada, a u rejon Kumanova su krenuli Grupa partizanskih bataljona ("Stevan Naumov" i "Hristo Botev") i deo CK KPM sa GŠ i Inicijativnim odborom za sazivanje ASNOM-a. Cilj pohoda je bio razgaranje ustanka i u ovim krajevima.

31.1.1944

 

PK SKOJ-a za Makedoniju uputio pismo 2. oblasnom komitetu SKOJ-a u kome, pored ostalog, daje smernice u pogledu što većeg aktiviranja omladine uoči II kongresa USAOJ-a, a kao najvažniji zadatak ističe: što masovnije upućivanje omladine u jedinice NOVJ.

1.1.1944

31.1.1944

CK KPM uputio odgovor grupi makedonskih intelektualaca povodom njenog prigovora na Manifest GŠ NOV i PO za Makedoniju od oktobra 1943. godine, U odgovoru se razjašnjavaju pogrešne postavke ovih intelektualaca te se oni pozivaju da aktivno učestvuju u NOB-u .jer je "svako oklevanje zločin, a rovarenje protiv naše vojske izdajstvo prema našem narodu".

1.1.1944

31.1.1944

U Bitolju izašao prvi broj lista "Glas" organa NOF Druge oblasti. Izdao ga je Drugi oblasni komitet KPM. Provale i hapšenja u gradu onemogućili su dalje štampanje toga lista

 


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument