HRONOLOGIJA NOR-A - januar 1944
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


januar 1944

Slovenija

od

do (između)

 

1.1.1944

 

Između s. G. Ležeča i Divače 1. bataljon 19. slovenačke NO brigade "Srečko Kosovel" posle dvočasovne borbe zauzeo i spalio neprijateljsko utvrđenje za osiguranje komunikacija, a posadu zarobio.

1.1.1944

 

Jedinice 15. divizije NOVJ i Dolenjskog i Notranjskog NOP odreda otpočele teške borbe protiv jakih nemačko-domobranskih snaga na komunikaciji LjubljanaKočevje. Neprijatelj je nastojao da jedinice NOVJ odbaci od komunikacija i time sebi obezbedi nesmetano kretanje i snabdevanje. Borbe kod Grosuplja, V. Lašca, Ribnice i Kočevja trajale su, s kraćim prekidima, sve do 29. januara.

5.1.1944

 

Naredbom NOV i PO za Sloveni.ju 13. slovenačka (Loška) brigada preimenovana u 13. slovenačku brigadu "Mirko Bračič" 14. divizije NOVJ.

6.1.1944

 

Iz rejona s. Suhora (kođ Metlike), na osnovu odluke NOV i PO za Sloveniju, koju je odobrio NOV i POJ, otpočeo marš 14. divizije NOVJ u Štajersku radi pomoći jedinicama 4. operativne zone NOV i PO Slovenije i stvaranja povoljnijih uslova za rasplamsavanje NOB-a u Štajerskoj.

7.1.1944

 

U s. Sv. Primožu na Pohorju, od jedinica Pohorskog NOP odreda i jednog bataljona koji je operisao na sektoru Koruške, formirana 11. slovenačka NO brigada "Miloš Zidanšek" 4. operativne zone NOV i PO Slovenije.

8.1.1944

 

Štab 9. korpusa NOVJ izdao uputstvo o borbi protiv nemačkih jedinica i o razbijanju okupatorskih ofanzivnih poduhvata.

10.1.1944

 

GŠ NOV i PO za Sloveniju izdao naredbu o roorganizaciji inžinjerije: u brigadama se formiraju inžinjerijske čete (sastava: minerski vod, pionirski vod i vod za vezu) a u divizijama se postavljaju referenti za inžinjeriju.

11.1.1944

 

U s. Ločniku (kod Gorice) jedinice Briško-beneškog NOP odreda 9. korpusa NOVJ izvršile prepad na nemačko skladište i uništile 3 vagona municije.

12.1.1944

 

Jedinice 30. divizije NOVJ zauzele neprijateljsko uporište s. Avče (u dolini r. Soče). Tom prilikom miniranjem su srušena 4 mosta i električna centrala u s. Doblarju (kod Kanala).

12.1.1944

 

Posle tri uzastopna juriša 2. bataljon 7. slovenačke NOV brigade "France Prešern" unistio žand. st. u s. Kamnoj Gorici (kod Radovljice) s posadom od 27 žandarma.

13.1.1944

 

Narodnooslobodilačko veće za Primorsku Sloveniju, najviši organ narodne vlasti u Slovenačkom primorju, donelo odluku o svom raspuštanju. Ova odluka je doneta na osnovu odluke Plenuma OF od 16. IX 1943. o priključenju Primorske Slovenije, koju je potvrdio i AVNOJ na svom zasedanju 29. XI. 1943.

14.1.1944

 

Jedinice Zapadnokoruškog NOP odreda 9. korpusa NOVJ u žestokoj borbi uništile žand. st. Pliberk (u Pođunskoj dolini, u Austriji) s posadom od 27 žandarma.

15.1.1944

 

Na području Trnovski gozd — Banjška planota otpočela velika nemačka operacija protiv jedinica 9. korpusa NOVJ. U teškim borbama kod sela Lokovca, Trnova, Predmoje, Lazna i Lokava jedinice 9. korpusa su uspele da zaustave i razbiju nemačke snage i pređu u protivnapad.

15.1.1944

 

U Črnomelju održana skupština aktivistkinja OF: rezimirani dotadašnji uspesi i doneti zadaci za budući rad.

15.1.1944

 

U Železnoj Kapli (u Austriji) Koruški bataljon 4. operativne zone NOV i PO Slovenije prepadom uništio uporište nemačke policije.

16.1.1944

 

Pod pritiskom snaga 15. divizije NOVJ nemački vojnici i belogardisti napustili svoja uporišta s. Turjak, s. M. Lašče i s. Račnu (kod V. Lašča) i povukli se prema Ljubljani.

16.1.1944

 

Između ž. stanica Dravograd i St. Janž 11. slovenačka brigada "Miloš Zidanšek" 4. operativne zone NOV i PO Slovenije miniranjem pruge srušila nemački transportni voz. Poginulo je 18 nemačkih oficira i podoficira, dok se preostali deo posade predao i bio razoružan.

18.1.1944

 

Delovi Istarskog NOP odreda 7. korpusa NOVJ napali ž. st. D. Ležeče (kod Divače); ubili 3 nemačka vojnika a stanicu (sa svom aparaturom) demolirali.

20.1.1944

 

NUU i PO za Sloveniju izdao naredbu o reorganizaciji odeljenja i odseka. U su formirana ova odeljenja: operativno, obaveštajno, organizacijsko-mobilizacijsko, za vezu, za pozadinu, ekonomsko, sanitetsko, propagandno i sudsko.

20.1.1944

 

U s. Črni (kod Mežice) 6. slovenačka udarna brigada "Slavko Šlander" 4. operativne zone NOV i PO Slovenije u teškim borbama uništila 60 nemačkih vojnika u kasarni, dok se, zahvaljujući jakom fortifikacijskom uređenju, žand. st. održala.

21.1.1944

 

Jedinice Koruškog bataljona 4. operativne zone NOV i PO Slovenije zauzele žand. st. Obir (kod Železne Kaple, u Austriji), u kojoj su poginula 2, ranjena 3 i zarobljena 3 žandarma.

22.1.1944

 

Jedinice 4. slovenačke udarne brigade "Matija Gubec" 15. divizije NOVJ zauzele uporište s. St. Jernej, iz koga su nemački i belogardistički vojnici pobegli u Kostanjevicu

22.1.1944

 

Kod s. Doline (blizu Trsta) 2. bataljon Istarskog NOP odreda 7. korpusa NOVJ zauzeo žand. st. i razoružao 12 karabinijera (ovi su stupili u italijanske partizanske jedinice).

22.1.1944

23.1.1944

U s. Železnikima i s. Selcama (kod Škofje Loke) 7. slovenačka udarna brigada "France Prešern" 31. divizije NOVJ napala nemačke žandarmerijske stanice. Posle višečasovnih borbi ona je uništila nekoliko uporišta, ali je, zbog jakog fortifikacijskog uređenja, po naređenju Štaba divizije odustala od daljih napada.

26.1.1944

 

Štab 9. korpusa NOVJ izdao naredbu o ukidanju Komande idrijskog vojnog područja i formiranju Dolomitskog i Idrijsko-tolminskog NOP odreda.

27.1.1944

 

Posle četvoročasovne teške borbe na Tomanovoj planini (kod Kamnika) 8: slovenačka udarna brigada "Slavko Šlander" 4. operativne zone NOV i PO Slovenije odbacila nemačku policijsku kolonu u Gornji Grad i nanela joj teške gubitke.

27.1.1944

 

U Štab 4. operativne zone NOV i PO Slovenije stigla englesko-američka vojna misija (ona je radiom održavala vezu s misijom kod NOV i PO za Sloveniju).

30.1.1944

 

S područja Banjške planote 30. divizija 9. korpusa NOVJ otpočela marš preko r. Soče u Brda i Benešku Sloveniju sa zadatkom da tamo izvrši mobilizaciju boračkog ljudstva i proširi ustanak do krajnjih etničkih granica na zapadu. Divizija je prešla r. Nadižu i izbila delom snaga sve do s. Platišča, vodeći teške borbe kod s. Debenja, s. Liga i s. Kambreškog (kod Tolmina). 20. februara, izvršivši zadatak, probila se preko r. Soče na područje Banjške planote i pl. Krna.

31.1.1944

 

Jedinice Briško-beneškog NOP odreda 9. korpusa NOVJ izvršile prepad na nemačku komandu mesta u Nimisu (u Italiji). Posle žestokih uličnih borbi nemačke snage su, uz osetne gubitke, napustile grad.

 


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument