HRONOLOGIJA NOR-A - januar 1944
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


januar 1944

Srbija

od

do (između)

 

2.1.1944

 

U s. Kruševici (kod Aranđelovca) Privremena šumadijska NO brigada napala četnike i proterala ih iz sela. Poginuo je 1 i ranjen 1 četnik.

2.1.1944

3.1.1944

Kod s. Pečenjevca (na pruzi Niš — Leskovac) dolovi 1. južnomoravskog NOP odreda srušili transportni voz. Uništeni su lokomotiva i 4 vagona.

3.1.1944

 

Između pl. Srpske čuke i Besne kobile (kod Vranja) 4. bataljon 2. južnomoravskog NOP odreda i Kosovski partizanski bataljon, posle 7 časova borbe, odbili napad oko 600 bugarskih vojnika i policajaca i odbacili ih ka s. Slivnici. Gubici Kosovskog balaljona: 2 mrtva i 2 ranjena borca, a gubici neprijatelja nepoznati.

3.1.1944

 

Delovi 2. čete Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirali prugu između Srem. Mitrovice i s. Laćarka. Uništeni su lokomotiva i nekoliko vagona transportnog voza.

4.1.1944

 

Kod s. Bele Reke, s. G. Trudova i s. Močilaca (blizu Kokinog Broda) jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodile dužu borbu protiv četničkog Zlatiborskog, Požeškog i 2. mileševskog korpusa i oko 200 nemačkih vojnika. Neprijatelj je imao 5 mrtvih, 6 ranjenih i 4 zarobljena, a 2. divizija — 1 poginulog i 4 ranjena borca.

4.1.1944

 

Kod s. Kruševice (blizu Aranđelovca) Privremena šumadijska NO brigada razbila četnike i nanela im više gubitaka u mrtvim i ranjenim, dok je 3 četnika zarobila. Brigada je imala 1 poginulog borca.

4.1.1944

 

Na putu RumaZemun grupa boraca 1. sremskog NOP odreda napala neprijateljski automobil, zarobila 4 vojnika i zaplenila automobil, 3 automata i nešto drugog materijala

5.1.1944

 

U s. Štitkovu i s. D. Trudovu (kod Kokinog Broda) delovi 2. dalmatinske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ napali snage četničkog 2. mileševskog korpusa i odbacili ih na levu obalu r. Uvca.

5.1.1944

 

Između s. Klenka i s. Platičeva (kod Rume) delovi 1. sremskog NOP odreda minirali prugu a potom napali putnički voz. Poginulo je 9 nemačkih vojnika i 8 domobrana (među kojima 2 oficira). Plen: 1 p. mitraljez, 20 pušaka i druga oprema.

1.1.1944

10.1.1944

U sastavu Zaječarsko-timočkog NOP odreda formiran 3 (Omladinski) bataljon. U sastav tog odreda je privremeno ušao i Ozrenski partizanski bataljon.

1.1.1944

10.1.1944

U Sremu izašao prvi broj Biltena GŠ NOV i PO za Vojvodinu, za period oktobar — decembar 1943,

6.1.1944

 

Na prostoriji Krnjak — s. Najdaš — s. Saska (u Rumuniji) oko 1000 rumunskih vojnika i žandarma napalo Južnobanatski NOP odred. U oštroj borbi poginulo je 8 boraca, među kojima i komesar odreda, a 12 ih je zarobljeno. Odred je uspeo da se prebaci u rejon s. Kusića (kod Bele Crkve).

6.1.1944

 

U s. Toplom Dolu (kod Pirota) od jedne čete Ozrenskog partizanskog bataljona i jednog voda 1. bataljona Zaječarskog (Timočkog) NOP odreda formiran Nišavski NOP odred. Istog dana, na mestu zv. Belan, odred je vodio dvočasovnu borbu protiv jednog bugarskog bataljona.

6.1.1944

 

U s. Dučini (na Kosmaju) Privremena šumadijska NO brigada napala i razbila četnike.

6.1.1944

 

U Krivoj Palanci jedinice 2. južnomoravskog NOP odreda napale bugarsku posadu, ali nisu uspele da je unište. Pošto su iz zatvora oslobodile oko 2.500 ljudi pohapšenih radi internacije u Bugarsku, one su se, sa oslobođenim zatvorenicima, povukle u s. Luke.

6.1.1944

 

Na putu Ruma — Zemun grupa boraca 1. sremskog NOP odreda napala neprijateljski automobil, zarobila 2 vojnika i zaplenila automobil, 2 puške i nešto drugog materijala. .

7.1.1944

 

Kod s. G. Tisovice (blizu Sjenice) jedan bataljon 2. dalmatinske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ razbio delove nemačke legije "Krempler" i četničkog 2. mileševskog korpusa.

8.1.1944

 

Kod s. Radenkovca (blizu Sokobanje) Ozrenski partizanski bataljon i 1. bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda razbili četničku Knjaževačku brigadu. Poginulo je 10 četnika.

8.1.1944

 

U s. Katićima (kod Ivanjice) 3. bataljon 2. proleterske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ, posle kraće borbe, razbio oko 200 četnika i 50 žandarma SDS. Poginula su 3, ranjen je 1 i zarobljeno je 13 neprijateljskih vojnika.

8.1.1944

 

Između s. Kukujevaca i s. Bačinaca (kod Šida) delovi 2. čete Diverzantskog udarnog bataljnna GŠ NOV i PO za Vojvodinu miniranjem srušili transportni voz s ratnim materijalom. Uništeni su lokomotiva i nekoliko vagona.

8.1.1944

 

U s. Belom Kamenu (kod Prokuplja), na konferenciji predstavnika mesnih i opštinskih NO odbora, izabran SNO odbor za srez pasjački.

8.1.1944

9.1.1944

U rudniku Lisi (kod Ivanjice) 1. šumadijska brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ napala posadu RZK. Napad nije uspeo. Neprijatelj je imao 2 mrtva, više ranjenih i 22 zarobljena vojnika. Zaplenjeno je 10 pušaka. Brigada je imala 4 ranjena borca.

9.1.1944

 

Počeo napad delova 2. proleterske udarne divizije NOVJ na Ivanjicu, koju su branili jedan bataljon bugarske 24. pešadijske divizije, oko 30 nemačkih vojnika i 150 pripadnika SDS i SGŠ. Posle dvodnevnih borbi Ivanjica nije zauzeta, iako je bio slomljen jak otpor neprijatelja u delu varoši na levoj obali r. Moravice.

9.1.1944

 

Između s. Nove Pazove i s. Batajnice (kod Zemuna) delovi 2. čete Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu miniranjem srušili transportni voz s ratnim materijalom. Uništeni su lokomotiva i 5 vagona.

9.1.1944

 

U s. Klisuri (kod Arilja) 3. bataljon 2. proleterske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ odbio napad jedne čete bugarskih vojnika koja je došla iz Arilja.

10.1.1944

 

U s. Klisuri 3. bataljon 2. proleterske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ odbio napad dve čete bugarskih vojnika, ojačanih sa 4 tenka, i odbacio ih u Arilje. Neprijatelj je imao 5 mrtvih i više ranjenih, a zarobljeni su 1 oficir i 2 vojnika. Zaplenjena su 2 p. mitraljeza i 4 automata.

10.1.1944

 

Između s. Tovarnika i s. Ilače (kod Šida) delovi 1. čete Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu iz zasede napali žandarmerijsku patrolu. Poginula su 4 a ranjen je 1 žandarm.

11.1.1944

 

U s. Mirosaljcima (kod Aranđelovca) jedna četa 2. bataljona Privremene šumadijske NO brigade razbila četnike.

12.1.1944

 

Kod s. Štitkova (blizu Kokinog Broda) jedan bataljon 2. dalmatinske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ odbacio na levu obalu r. Uvca delove četničkog 2. mileševskog korpusa i naneo im gubitke od 4 mrtva i 10 ranjenih. Bataljon je imao 1 ranjenog borca.

12.1.1944

 

U s. Prkosavi (kod Sopota) Privremena šumadijska NO brigada izvršila napad na četnike i razbila ih, nanevši im gubitke od 2 poginula.

12.1.1944

 

Kod s. Grgurevaca (blizu Srem. Mitrovice) otpočelo četvorodnevno savetovanje predstavnika PK KPJ za Vojvodinu, Pokrajinskog NO odbora, vojnooperativnih i vojnopozadinskih štabova i komandi. Po razmatranju opšte vojnopolitičko situacije odlučeno je da se prošire ekonomske baze, da se do maksimuma pojača snabdevanje jedinica NOV i POJ i organizuje redovno transportovanje hrane u Bosnu.

13.1.1944

 

GŠ NOV i PO za Srbiju izdao naredbu da se na pl. Jastrepcu formira 3. južnomoravska NO brigada i reorganizuje Jastrebački NOP odred. Naredbom je određen Štab brigade i Štab odreda.

13.1.1944

 

Između s. Putinaca i s. Kraljevaca (kod Rume) delovi 2. čete Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu miniranjem srušili transportni voz s ratnim materijalom. Uništeni su lokomotiva i 6 vagona.

13.1.1944

 

U s. Krušedolu (kod Iriga) mesna partizanska grupa iz zasede ubila jednog domobranskog poručnika i zarobila jednog domobrana.

13.1.1944

 

Kod s. Opaljenika (blizu Ivanjice) zaseda jedinica 2. proleterske udarne divizije NOVJ ubila 6 i ranila 11 bugarskih i nemačkih vojnika.

13.1.1944

 

U Leskovac upao 2. bataljon 2. južnomoravske NO brigade i iz bolnice izvukao troja kola sanitetskog materijala i prebacio ga u partizansku bolnicu u s. Dobroj Vodi.

14.1.1944

 

Kod s. V. Plane (blizu Prokuplja), po naređenju GŠ NOV i PO za Srbiju, formirana 3. južnomoravska NO brigada, sastava tri bataljona. U sastav te brigade su ušli dva bataljona i jedna četa Jastrebačkog NOP odreda i dve čete Rasinskog NOP odreda. Istovremeno je reorganizovan i Jastrebački NOP odred.

14.1.1944

 

Kod s. Maskove i s. Gumeševca (blizu Ivanjice) delovi 2. dalmatinske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodili borbu protiv nemačkih i bugarskih vojnika, četničke Studeničke brigade, i delova četničkog 2. mileševskog korpusa. Neprijatelj je imao oko 10 mrtvih i ranjenih, a jedinice 2. brigade — 2 ranjena borca.

14.1.1944

 

U s. V. Plani (kod Prokuplja) obrazovan ONO odbor za okrug toplički.

15.1.1944

 

Kod s. Katića (blizu Ivanjice) na 3. bataljon 2. proleterske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ napali četnici i oko 500 vojnika bugarske 24. pešadijske divizije. Posle žestoke borbe bataljon se povukao iz sela. Neprijatelj je imao 29 mrtvih i 36 ranjenih, dok su gubici 3. bataljona 2. brigade iznosili 3 mrtva, 6 ranjenih i 2 nestala borca.

15.1.1944

 

Kod s. G. Trudova (blizu Kokinog Broda) jedan bataljon 2. dalmatinske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodio borbu protiv četnika i odbacio ih prema r. Uvcu.

1.1.1944

15.1.1944

U s. V. Plani (blizu Prokuplja) formirana Komanda vojnog područja za toplički okrug sa 5 komandi mesta.

16.1.1944

31.1.1944

Između Prokuplja i s. Doljevca Jastrobački NOP odred porušio železničku prugu na višo mesta.

16.1.1944

 

U s. Obraždi (kod Lebana) GŠ NOV i PO za Srbiju formirao 4. južnomoravsku NO brigadu. U njen sastav su ušli 1. kukavički, 4. gornjojablanački i 3 (pasjački) bataljon 1. južnomoravskog NOP odreda. Istovremeno je reorganizovan i južnomoravski NOP odred, u čijem su sastavu formirana dva bataljona.

16.1.1944

 

Na Umcu (na putu ProkupljeKuršumlija) 3. južnomoravska NO brigada iz zasede napala 12 kamiona sa bugarskim vojnicima. Poginulo je preko 30 vojnika a zapaljena su 3 kamiona. Ostali vojnici su se spasli bekstvom za Prokuplje. Oboren je jedan bugarski izviđački avion.

16.1.1944

 

Između Rume i s. Kraljevaca 2. četa Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirala prugu i uništila lokomotivu i 6 vagona teretnog voza.

16.1.1944

 

U s. Dobrotiću (kod Prokuplja) 4. južnomoravska NO brigada iz pokreta napala ojačani bugarski bataljon. Zbog otpora neprijatelja, kome su pristigla pojačanja iz Prokuplja, ona se, vodeći zaštitničke borbe kod s. Belog Kamena i s. Obrtinca, prebacila na pl. Radan

17.1.1944

 

Kod s. Draškovića (blizu Kokinog Broda) dva bataljona 2. dalmatinske udarne brigade i 1. šumadijska brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodili borbu protiv četnika i oko 300 bugarskih vojnika i naneli im osetne gubitke, a zatim se povukli ka s. Jasenovu. Pored ostalog zaplenjena su 2. p. mitraljeza.

17.1.1944

 

Po naredbi GŠ NOV i PO za Vojvodinu u Bosutskim šumama (u blizini Srem. Rače) formirana 6. vojvođanska NOV brigada.

17.1.1944

18.1.1944

Kod s. Kočana (na pruzi Niš — Leskovac) delovi 2. južnomorvske NO brigade miniranjem srušili transportni voz.

18.1.1944

 

U s. Močiocima i s. Draškovićima (kod Kokinog Broda) 1. šumadijska i 2. dalmatinska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ napale četnike i odbacile ih iz sela. Neprijatelj je imao 30 mrtvih i više ranjenih. Zaplenjena su 3. p. mitraljeza. Jedinice 2. divizije su imale 8 poginulih i 12 ranjenih boraca.

18.1.1944

 

Kod s. Starog Divoša (blizu Iloka) jedna četa 1. sremskog NOP odreda iz zasede dočekala neprijateljsku kolonu jačine oko 500 vojnika. U borbi je poginulo 8 a ranjeno 6 neprijateljskih vojnika. Odred je imao 1 ranjenog i 1 nestalog borca.

18.1.1944

19.1.1944

U s. Belanovce (kod Leskovca) upali oko dva bataljona iz sastava bugarskog 1. okupacionog korpusa i Sreski odred SDS iz Leskovca, opljačkali selo i sve stanovništvo internirali u Bugarsku.

19.1.1944

 

Na položaju Cernica — s. Petrovac — Dobra glava (blizu Leskovca) 1. južnomoravski NOP odred napao na oko dva bataljona iz bugarskog 1. okupacionog korpusa i Sreski odred SDS iz Leskovca. U osmočasovnoj borbi partizani su razbili neprijatelja i gonili ga do pred sam Leskovac. Gubici NOP odreda: 1 mrtav i 1 ranjen borac. Neprijateljski gubici nisu ustanovljeni.

19.1.1944

 

Mesne partizanske grupe iz sela Batajnice, Nove Pazove i Starih Banovaca (kod Stare Pazove) napale na opštinu u s. Novim Banovcima i od mesne straže zaplenile 11 pušaka.

19.1.1944

20.1.1944

Između s. Jasenice i s. Šainovca (blizu Prokuplja) 4. južnomoravska NO brigada posekla tt stubove u dužini od 2 km a tt žice ponela sa sobom.

20.1.1944

 

Kod s. Jablanice (na pl. Zlatiboru) jedinice 2. proleterske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodile borbu protiv četnika i odbacile ih ka Priboju.

20.1.1944

 

Kod s. Buđanovaca (blizu Rume) jedna četa 1. sremskog NOP odreda iz zasede napala odeljenje domobrana i posle kraće borbe odbacila ga u s. Nikince. Zarobljeno je 6 domobrana a zaplenjeno 6 pušaka, 300 metaka i nešto vojničke opreme.

20.1.1944

 

GŠ NOV i PO za Vojvodinu izdao naređenje Štabu 1. sremskog NOP odreda i Diverzantskom udarnom bataljonu GŠ NOV i PO za Vojvodinu da pojačaju diverzantske akcije, naročito na neprijateljski saobraćaj.

20.1.1944

 

Između s. Nove Pazove i s. Batajnice (kod Zemuna) delovi 2. čete Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirali prugu i uništili lokomotivu i nekoliko vagona teretnog voza s ratnim materijalom.

20.1.1944

21.1.1944

U s. Vlahovu (blizu Prokuplja) 2. južnomoravska NO brigada napala bugarsku posadu od 120 vojnika. Pošto u tročasovnoj borbi nije uspela da likvidira neprijatelja. zbog otpora iz utvrđenih zgrada i zbog pojačanja iz Prokuplja, ona se povukla ka pl. Pasjači. Neprijatelj je imao 6 mrtvih i 8 ranjenih vojnika. Brigada je imala 3 poginula i 10 ranjenih boraca.

21.1.1944

 

Na položaju s. BrezovacStrmečicaBijela glava (kod Priboja) 4. bataljon 2. proleterske udarne i jedan bataljon 2. dalmatinske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ odbili napad oko 550 četnika. Neprijatelj je imao 16 mrtvih i oko 42 ranjena, a jedinice NOVJ — 3 mrtva i 6 ranjenih boraca.

21.1.1944

22.1.1944

Između s. Vognja i Srem. Mitrovice vod iz 1. sremskog NOP odreda posekao 20 tt stubova a neprijateljskoj patroli naneo gubitke.

22.1.1944

 

Kod s. Bijelog Brda, s. Oskoruše i s. Štrbaca (blizu Priboja) jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodile ceo dan borbu protiv jednog bataljona nemačkog 3. puka "Brandenburg" i četničke Jurišne brigade Pavla Đurišića, koji su pokušali da spreče prelaz 2. divizije na levu obalu r. Lima i da je razbiju. Neprijatelj je odbačen prema Priboju uz gubitke od oko 60 mrtvih i 80 ranjenih, a zarobljeno je 13 četnika. Zaplenjena su 2 minobacača, 3 p. mitraljeza, 3 automata, preko 20 pušaka i dosta drugog materijala, uništen je 1 minobacač, 3 kamiona i 1 motocikl a oštećeno je više nemačkih kamiona. Gubici jedinica 2. divizije: 3 poginula i 7 ranjenih boraca.

22.1.1944

 

Između s. Brestovca i s. Lipovice (na putu Niš — Leskovac) 2. bataljon 1. južnomoravskog NOP odreda posekao 30 tt stubova i prekinuo tt vezu.

22.1.1944

23.1.1944

U s. Maradiku (kod Inđije) grupa boraca 1. sremskog NOP odreda zapalila zgradu opštine i zaplenila 4 puške, 1 pištolj i izvesnu količinu kancelarijskog i drugog materijala.

23.1.1944

 

Posle kraće borbe protiv četnika Drinskog korpusa delovi 2. dalmatinske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ zauzeli Rudo i prešli na levu obalu r. Lima.

23.1.1944

 

Na putu Leskovac — Lebane 1. bataljon 1. južnomoravskog NOP odreda posekao tt stubove u dužini od 11 km i zapalio drveni most kod s. Pertata.

23.1.1944

 

GŠ NOV i PO za Vojvodinu izdao uputstvo komandama mesta i mesnim NO odborima da se neprijatelju ne dozvoli odvoženje hrane i sirovina koje treba obezbediti za NOVJ.

23.1.1944

 

Kod s. G. Toponice (blizu Prokuplja) 2. južnomoravska NO brigada sukobila se s četničkim Topličkim korpusom (oko 800 četnika), te u borbi vođenoj od 11 časova do mraka odbacila četnike ka s. G. Konjuši. Poginulo je 13 a ranjeno 20 četnika. Brigada je imala 1 poginulog i 4 ranjena borca.

25.1.1944

 

Na prostoriji s. Mioče — s. Mokronozi (kod Rudog) delovi 2. dalmatinske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ u kratkoj borbi razbili jednu grupu od oko 200 četnika.

25.1.1944

 

Radi lakšeg rukovođenja u izvođenju zajedničkih operacija, GŠ NOV i PO za Srbiju formirao Privremeni operativni štab za 2. i 3. južnomoravsku NO brigadu.

27.1.1944

 

Kod Čarde (na putu s. Manđelos — Srem. Mitrovica) 2. četa 1. sremskog NOP odreda iz zasede napala grupu nemačkih i domobranskih vojnika. U kratkoj borbi je poginulo 6 a zarobljeno 13 vojnika. Zaplenjena su 2 automata, 16 pušaka, preko 500 metaka i dosta druge opreme.

28.1.1944

 

U rejonu Lisnika (kod Srem. Rače) 4. vojvođanska NOV brigada prebacila se iz istočne Bosne u Srem radi bržeg razvoja NOB-a u Sremu.

28.1.1944

 

Delovi bugarskog 1. okupacionog korpusa (jačine do jedne divizije) i odredi SDS iz Leskovca, Lebana, Kuršumlije i Prokuplja preduzeli koncentričan napad na 4. južnomoravsku NO brigadu, jedinice 1. južnomoravskog NOP odreda, Komandu leskovačkog vojnog područja i komande mesta na oslobođenoj teritoriji Puste reke, Jablanice i dela Toplice. U borbama kod s. Turjana, s. Savinca i s. Ivanja jedinice NOV i PO su bile prinuđene da se prebace na pl. Kukavicu, pa se neprijatelj 2. februara, povukao u polazne garnizone.

28.1.1944

 

Između s. Draguše i s. Međuhane (blizu Prokuplja) 2. i 3. južnomoravska NO brigada napale četnički Toplički korpus i odred SDS iz Blaca, koji su se tu prikupljali radi napada na jedinice NOVJ u Toplici. Posle oštre višečasovne borbe neprrjatelj je proteran ka Blacu uz gubitke od preko 30 mrtvih i 70 ranjenih. Gubici brigada: 8 mrtvih i 13 ranjenih boraca.

29.1.1944

 

Kod s. Savinca (blizu Lebana) delovi bugarskog 123. puka napali 1. bataljon 1. južnomoravskog NOP odreda i prisilili ga na povlačenje ka s. Ivanju, gde su bile zauzele položaj ostale jedinice toga NOP odreda. Tu je, posle oštre borbe vođene do mraka, 1. južnomoravski NOP odred odbio napad bugarskih jedinica, a zatim se prebacio u rejon s. Dobre Vode, gde se spojio sa 4. južnomoravskom NO brigadom.

29.1.1944

 

Između s. Šimanovaca i s. Krnješevaca (kod Stare Pazove) jedinice 2. bat.aljona 1. sremskog NOP odreda napale i razbile kolonu nemačke SS policije jačine oko 100 ljudi. Poginulo je 9, ranjeno 8 a zarobljena su 4 policajca, dok je bataljon imao 3 ranjena borca. Zaplenjena su 2 mitraljeza, 2 p. mitraljeza, 2 automata, 10 pušaka, 4 pištolja, dosta municije i druga oprema.

29.1.1944

 

Na reci Temskoj Nišavski NOP odred uništio hidrocentralu koja je snabdevala Pirot električnom energijom.

29.1.1944

30.1.1944

30. januar — Kod s. Trnjana (blizu Aleksinca) Zaječarsko-timočki NOP odred i Ozrenski partizanski bataljon, pod pritiskom jačih neprijateljskih snaga, prešli J. Moravu i prebacili se u s. Kulinu.

29.1.1944

30.1.1944

         Domobransku posadu u s. Nijemcima (kod Šida) napali delovi 4. i 6. vojvođanske NOV brigade i 2. sremskog NOP odreda. Likvidirani su neprijateljski bunkeri na mostu na r. Bosutu, ali, usled nejednovromenog početka napada, dalji prodor u selo nije uspeo. Poginula su 4 domobrana a jedan je zarobljen. Gubici jedinica NOV i POJ: 2 poginula i 11 ranjenih boraca.

30.1.1944

 

Kod s. Kuline, na mestu zv. Pavlove čuke (sev. padine pl. M. Jastrepca), Zaječarski NOP odred i Ozrenski partizanski bataljon odbili napad četničke Moravske brigade i protivnapadom je razbili. Poginulo je 69 četnika; zaplenjeno je 70 pušaka, 1 p. mitraljez, nekoliko hiljada metaka i dr. Gubici NOP odreda: 1 ranjen borac.

30.1.1944

 

Na pruzi s. Vrdnik — Ruma grupa boraca 1. sremskog NOP odreda napala neprijateljsku patrolu. Poginuo 1 neprijateljski vojnik a 6 ih je ranjeno. Zaplenjena je 1 puška.

30.1.1944

31.1.1944

Pod pritiskom jačih bugarskih jedinica i odreda SDS, 4. južnomoravska NO brigada, 1. južnomoravski NOP odred, jedinice Komande leskovačkog vojnog područja, bolnica i kursevi iz s. Dobre Vode (na pl. Radanu) preduzeli pokret pravcem s. Ivanje — s. Vujanovo — S. Mrvoš — s. Nova Topola, prešli komunikaciju Leskovac — Lebane i r. Jablanicu kod s. Vojlovca i izbili na prostoriju s. Miroševce, s. Gorina i s. Brza. Kod s. Nove Topole su razbili delove bugarskog 123. puka a kod s. Vojlovca oko 200 četnika.

31.1.1944

 

U s. Komaranima (kod Brodareva) jedan bataljon 3. proleterske (sandžačke) udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ napao na oko 300—350 četnika i muslimanskih milicionera i posle sedmočasovne borbe razbio ih i proterao ka Brodarevu. Neprijatelj je imao 42 mrtva i više ranjenih.

31.1.1944

 

Delovi 1. sremskog NOP odreda zapalili Rakovačku i Ledinačku ž. stanicu (na pruzi Petrovaradin — s. Beočin) kao i stražaru između s. Ledinaca i s. Beočina.

16.1.1944

31.1.1944

Iz Srema se vratila u Bačku grupa boraca 3. bačko-baranjskog NOP odreda. Ona je do 20. februara uputila u Srem oko 160 novih boraca.

16.1.1944

31.1.1944

Formiran SNO odbor za srez Leskovac. Formiran SNO odbor za srez Vlasotince.

1.1.1944

31.1.1944

Na prostoriji Malesije (u severoistočnoj Albaniji) od bataljona "Bajram Curi" NOV i POJ i bataljona "Redžep Perljati" NOV Albanije formiran Malesijski NOP odred.

1.1.1944

31.1.1944

U s. Slivnici (kod Vranja) formiran SNO odbor za srez masurički.

1.1.1944

31.1.1944

U Homolju, da ne bi živ pao neprijatelju u ruke izvršio samoubistvo član Biroa OK KPJ za Požarevac Jovan Šerbanović, narodni heroj.

1.1.1944

31.1.1944

Na Fruškoj gori Agitprop GŠ NOV i PO za Vojvodinu izdao prvi broj lista "Vojvođanski borac".

1.1.1944

31.1.1944

Izašao prvi broj lista "Vojvođanka u borbi", organa AFŽ-a za Vojvodinu.

 


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument