HRONOLOGIJA NOR-A - februar 1944
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


februar 1944

događaji opšteg karaktera

od

do (između)

 

1.2.1944

 

VŠ NOV i POJ (ekonomsko odeljenje) uputio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ (za intendanturu) uputstva o snabdevanju i o rešavanju teških problema ishrane, o čuvanju i opravci odeće i obuće i o strukturi intendantura; ujedno nalaže da se pri Štabu korpusa otvori intendantski kurs.

1.2.1944

 

VŠ NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku: jednu diviziju 6. korpusa NOVJ staviti na raspolaganje VŠ NOV i POJ i pristupiti formiranju nove divizije.

1.2.1944

 

VŠ NOV i POJ uputio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ direktivu: da se NOP odredi na Kosovu, ukoliko ne mogu opstati na svom području, oslone na slobodnu teritoriju koju drži 2. udarni korpus: da partijska rukovodstva moraju održavati stalne veze s partijskim organizacijama na terenu.

3.2.1944

 

VŠ NOV i POJ uputio depešu GŠ NOV i PO za Hrvatsku: traži da se za formiranje inžinjerijske brigade uputi do kraja februara 250 boraca, od kojih 50% stručnjaka svih zanata, i da ljudstvo mora biti sposobno za borbu i pokret.

4.2.1944

 

CK KPJ uputio depešu CK KPH: deo Bosanske krajine na levoj obali r. Une, s tamošnjim NOP odredima i partijskim organizacijama, i dalje ostaje pod rukovodstvom CK KPH i GŠ NOV i PO za Hrvatsku; delegate međunarodnog Crvenog krsta uputili u VŠ NOV i POJ.

4.2.1944

 

VŠ NOV i POJ uputio depešu GŠ NOV i PO za Hrvatsku: obaveštava da je predstavnik rukovodstva HSS Tomo Jančiković, po direktivi predsednika HSS Vladimira Mačeka, stigao u Kairo i preko izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije tražio da ide u London i da se poveže s Jurjem Krnjevićem i drugim rukovodiocima HSS, inače članovima izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije, radi pojačane borbe protiv NOP-a.

4.2.1944

 

VŠ NOV i POJ uputio depešu GŠ NOV i PO za Hrvatsku: odobrava sporazum koji je predstavnik 4. korpusa NOVJ utanačio sa Huskom Miljkovićem, komandantom muslimanske milicije u Cazinskoj krajini, u vezi sa prelaskom ovoga na stranu NOVJ; daje direktivu da se u jedinice pod komandom Huske Miljkovića uputi dovoljno rukovodećeg kadra, nastojeći da to budu muslimani (ukoliko ih nema dovoljno, tražiti ih od Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ).

1.2.1944

11.2.1944

NKOJ doneo odluku da se pregovori između izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije i njega i dalje vode isključivo s pozicija odluka II zasedanja AVNOJ-a.

6.2.1944

 

VŠ NOV i POJ uputio GŠ NOV i PO za Hrvatsku direktivu: oficiri savezničkih vojnih misija mogu prisustvovati operacijama naših jedinica; oni treba da se uvere u požrtvovanost i hrabrost naših boraca i da osete teškoće našeg ratovanja.

7.2.1944

 

Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito uputio depešu GŠ NOV i PO za Hrvatsku: odobrava dolazak jednog američkog i jednog britanskog oficira u savezničku vojnu misiju pri Štabu 4. korpusa NOVJ; saopštava da je odobrio dolazak savezničke vojne misije u Štab 10. korpusa NOVJ; traži da se odredi mesto na koje će se iz aviona bacati materijal za 10. korpus NOVJ.

7.2.1944

 

U Monopoliju (u Italiji) uspostavljena baza Ratne mornarice NOVJ.

8.2.1944

 

CK KPJ uputio direktivno pismo Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju: ukazujući na nedostatke i greške koje su se pojavile u radu partijskih rukovodstava i organizacija i drugih narodnooslobodilačkih organizacija u vremenu od kapitulacije Italije traži se da se razvija svesna, dobrovoljna disciplina svih boraca, energično iskorenjuje lokalpatriotizam, jer se jedinstvo vojske ima čuvati kao zenica oka, poveća briga za prijem novih članova KPJ u jedinicama, pruži veća pomoć organizacijama SKOJ-a, podiže kulturni i politički nivo boraca; posebno ističe da je na području Dalmacije, gde se održava kontakt sa inostranstvom, svaki borac i starešina obavezan da dostojno reprezentuje našu vojsku i naš narod, da svakog našeg čoveka treba učiti beskrajnoj vernosti svome narodu.

8.2.1944

 

Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito izdao naredbu o organizaciji i strukturi štabova korpusa. Štab korpusa ima operativni deo i korpusnu vojnu oblast; operativni deo ima odsek operativni, za vezu, obaveštajni, za naoružanje, intendanturu, sanitet i vojni sud; korpusna vojna oblast, kojom rukovodi zamenik komandanta, ima odsek za mobilizaciju, za saobraćaj, ekonomski, sanitetski, za zaštitu naroda i oblasni vojni sud; u slučaju odlaska operativnog dela štaba, rukovođenje jedinicama na području korpusa preuzima zamenik komandanta. Naredba precizira izvršne organe: komande područja (koje obuhvataju jednu ekonomsku teritorijalnu celinu od 2 — 3 sreza), komande mesta i seoske straže, njihov sastav i zadatke. Divizije koje su vezane za jednu teritoriju uspostavljaju vojnu vlast u duhu ove naredbe. Ukidaju se sve dotadašnje naredbe o organizaciji vojne vlasti u pozadini. (Tumačenja i razjašnjenja ove naredbe data su od strane VŠ 23. februara 1944.)

8.2.1944

 

Štab momarice NOVJ obavestio VŠ NOV i POJ da su saveznici predložili da se na o. Visu, uz njihovu pomoć u materijalu i instruktorima, otvori diverzantski kurs. To je VŠ NOV i POJ 10. februara odobrio.

8.2.1944

 

U savezničkoj Vrhovnoj komandi za Evropu utvrđen konačan plan za iskrcavanje savezničkih snaga u Normandiji (šifra "Overlord").

9.2.1944

 

Predsednik NKOJ-a i vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito uputio pismo predsedniku vlade V. Britanije Vinstonu Čerčilu, u kome mu saopštava zaključke sa savetovanja članova NKOJ-a i AVNOJ-a: jedinstvo jugoslovenskih naroda ne može postojati dok postoje dve vlade, jedna u Jugoslaviji a druga u Kairu; zato izbegličku vladu Kraljevine Jugoslavije treba raspustiti, a sa njom i formacije Draže Mihailovića; ta vlada mora da položi vladi AVNOJ-a potpun račun o rashodovanju ogromnih suma narodnog novca; saveznici treba da priznaju NKOJ kao jedinu vladu Jugoslavije; pitanje monarhije odlučilo bi se slobodnom voljom naroda posle oslobođenja zemlje; jedino pod tim uslovima Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije bi bio spreman da sarađuje sa izbegličkom vladom Kraljevine Jugoslavije.

9.2.1944

 

VŠ NOV i POJ, obavestio Štab 3. udarnog korpusa NOVJ da je Štab 5. udarne divizije prebacio svoje snage na prostoriju Kalinovik — Foča i naredio mu da snage koje je predvideo za ovaj odsek zadrži na prostoriji s. Bogovići — Rogatica — Sokolac radi obostranog dejstva na višegradskim komunikacijama.

9.2.1944

 

VŠ NOV i POJ uputio depešu GŠ NOV i PO za Hrvatsku: traži da se tenkisti, avijatičari i mornari upućuju u Drvar; pita da li postoji radio-veza sa rukovodstvom NOP u Zagrebu; da se američki avijatičari koji su se spustili na slobodnu teritoriju i nalaze se kod GŠ NOV i PO za Hrvatsku upute u Drvar, šefu savezničke vojne misije generalu Ficroju Maklinu.

10.2.1944

 

U Kvebeku (u Kanadi) otpočeo osmodnevni sastanak između predsednika SAD Franklina Ruzvelta i predsednika vlade V. Britanije Vinstona Čerčila, na kome su prisustvovali britanski i američki načelnici generalštabova. Na njemu je utvrđeno britansko učešće u ratu protiv Japana i njihova zajednička politika u pogledu evropskih nacija.

12.2.1944

 

Predsednik NKOJ-a maršal Jugoslavije Josip Broz Tito uputio depešu izvršnim odborima ZAVNO Crne Gore i Boke i ASNO Sandžaka u kojoj traži podatke: o stanju stoke i stočnih stanica, o pripremama za ovogodišnju setvu i stanju poljoprivrednog alata, o broju izbeglog stanovnistva, o zaraznim bolestima, javnim zdravstvenim službama i mogućnosti izolacije zaraznih bolesnika.

13.2.1944

 

Štab nemačke 2. oklopne armije naredio podređenim štabovima i komandama: na ostrvima pohvatati sve stanovništvo sposobno za vojnu službu i otpremiti na kopno, uključiti u ustaško-domobranske jedinice, upotrebiti za rad na utvrđivanju obale ili uputiti u logore u unutrašnjosti zemlje; pripremiti evakuaciju stanovništva sa obalskog pojasa u slučaju iskrcavanja angloameričkih snaga na dalmatinsku obalu.

13.2.1944

 

VŠ NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da jednom brigadom vrši pritisak ka Martin-Brodu, kako bi se oslabio pritisak nemačkih snaga koje iz rejona Bos. Grahova napadaju ka Drvaru.

14.2.1944

 

U vezi sa predlogom nekih trgovinskih firmi u Švajcarskoj, VŠ NOV i POJ uputio depešu GŠ NOV i PO za Hrvatsku: da poslovni krugovi u Švajcarskoj dostave katalog proizvoda i uslove prodaje, a VŠ će, čim bude moguće, u Švajcarsku poslati stručnu komisiju da tamo obrazuje odbor koji će raditi na tome da se razni materijali za obnovu zemlje dobiju pod što povoljnijim uslovima.

14.2.1944

 

 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da njegove jedinice razviju aktivnost na odseku Sarajevo — Višegrad, pošto neprijateljske snage vrše pritisak u Bosanskoj krajini. Ujedno ga obaveštava da je 5. udarnoj diviziji naređeno da iz rejona Foče sadejstvuje s njegovim jedinicama.

14.2.1944

 

 Predsednik izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije Božidar Purić upozorio ambasadora Bogoljuba Jevtića, u Londonu: predstavniku Draže Mihailovića Lazareviću zabraniti davanje bilo kakvih izjava, jer one nanose štete ravnogorskom pokretu.

15.2.1944

 

CK KPJ uputio direktivno pismo CK SKOJ-a: daje uputstva u vezi sa održavanjem II omladinskog kongresa; daje direktivu da se učvrste veze sa svim rukovodstvima SKOJ-a u zemlji, da se izradi opšti plan političkog rada za sve članove SKOJ-a.

10.2.1944

20.2.1944

Mačekova rukovodeća grupa HSS zaključila sporazum sa vladom NDH: da ustaše i domobrani, u času kapitulacije Nemačke, pomognu Mačeku u preuzimanju vlasti, a da rukovodstvo HSS uzme ustaške zločine pod svoju zaštitu.

10.2.1944

20.2.1944

 Na prostoriju Vinkovci — Ruma prebačena iz Šlezije nemačka 13. SS divizija "Handžar" radi dejstva protiv jedinica NOV i PO Vojvodine u Sremu, a potom i u Bosni.

17.2.1944

 

Predsednik NKOJ-a i vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito uputio AVNOJ-u nacrt državnog grba DF Jugoslavije.

19.2.1944

 

VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ: obaveštava da će 5. udarna divizija uskoro krenuti za Srbiju; naređuje da se na prostoriju Kalinovik — Foča — Goražde upute planirane snage koje će se povezati s jedinicama 2. udarnog korpusa NOVJ u Sandžaku; ukazuje na značaj rejona Kalinovika s obzirom na mogućnost savezničkog iskrcavanja, kao i na mogućnost dejstvovanja ka Trnovu, Sarajevskom polju i pruzi Pale — Sarajevo i povezivanje sa hercegovačkim snagama preko Uloga; naređuje da se 5. udarnoj diviziji dodeli radio-stanica i ističe da su uslovi za mobilizaciju povoljni.

19.2.1944

 

VŠ NOV i POJ uputio depešu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: 2. proleterska udarna i 5. udarna divizija NOVJ krenuće predviđenim pravcem (za prodor u Srbiju) pod komandom Štaba 5. udarne divizije NOVJ; naređeno je Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da jednu svoju diviziju uputi na prostoriju Kalinovik — Foča — Goražde, pošto je ta prostorija važna u slučaju savezničkog iskrcavanja na Jadranu; potrebno je da sandžačke jedinice drže rejon Čajniča i povežu se s kosovskim jedinicama.

20.2.1944

 

General Dušan Simović, bivši predsednik vlade Kraljevine Jugoslavije, izjavio preko londonskog radija: "Ne priznati Narodnooslobodilačku vojsku i narodnooslobodilački pokret znači — raditi protiv saveznika, za račun neprijatelja."

21.2.1944

 

VŠ NOV i POJ uputio depešu GŠ NOV i PO za Hrvatsku: traži da se svi partizani vazduhoplovne, tenkovske i šoferske struke, bez obzira na dužnost i položaj, najhitnije upute Štabu 5. udarnog korpusa NOVJ, odakle će krenuti u SSSR radi obuke.

21.2.1944

 

VŠ NOV i POJ uputio depešu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: u zahvatu Lima, od sandžačkih jedinica i jedne crnogorske brigade, formirati diviziju; na odseku Podgorica — Nikšić postaviti 3. udarnu diviziju NOVJ (dve crnogorske brigade) a u Primorje već formiranu Primorsku operativnu grupu (koja ima uslove za preformiranje u diviziju); brigade popuniti snagama iz odreda, a odrede svesti na najnužniju meru; izraziti jači neposredan uticaj na mlađe brigade; ovim bi bila završena globalna formacija Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ (unutar koje izvršiti popunu i dalje razvijati jedinice).

21.2.1944

 

U britanskom parlamentu predsednik vlade V. Britanije Vinston Čerčil izneo zaključke svoje vlade u pogledu stanja u Jugoslaviji i, između ostalog, rekao: "Partizanski pokret ubrzo je brojno nadmašio snage generala Mihailovića. Ne samo Hrvati i Slovenci, već i veliki broj Srba prišao je maršalu Titu, i u ovom momentu on ima više od četvrt miliona ljudi sa sobom i velike količine naoružanja otetog od neprijatelja... U ovim herojskim snagama i oko njih razvio se nacionalni pokret ujedinjenja. Komunistički delovi imali su čast da počnu prvi.... U maršalu Titu partizani su našli istaknutog vođu, slavnog u borbi za slobodu."

22.2.1944

 

VŠ NOV i POJ naredio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: da u Štab 5. udarnog korpusa najhitnije uputi preostalo vazduhoplovno, tenkovsko i šofersko osoblje; da povrati deo istog ljudstva koje je upućeno ka o. Visu, jer će svi biti upućeni na obuku u SSSR; ujedno ga je obavestio da Štab mornarice traži s njim vezu radi organizacije dotura materijala na delu obale između Dubrovnika i Boke.

23.2.1944

 

Iz Drvara CK KPJ uputio CK KPH direktivno pismo: ukazuje na nepravilne stavove u pismu Agitpropa CK KPH upućenom divizijskim komitetima, na iluzije da se NKOJ nalazi pred neposrednim priznanjem od strane saveznika, na sektaški stav prema zapadnim saveznicima, na nepravilno gledanje na partijske kurseve i druge oblike kulturno-prosvetnog rada; ističe potrebu za još većom popularizacijom KPJ, njenog autoriteta i njene linije, jer je ona "jedna od glavnih temelja za učvršćenje bratstva naroda Jugoslavije i stvaranja naše zajedničke države"; traži da se sav partijski materijal o organizacionim promenama i o političkoj liniji šalje na uvid CK KPJ; zabranjuje da agitpropi upućuju pisma divizijskim komitetima i partijskim organizacijama na terenu, da organizuju partijske kurseve i da kritikuju komitete u vojsci i na terenu, jer to mogu da čine samo odgovarajući centralni komiteti.

23.2.1944

 

Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito uputio borcima, komandirima, komandantima i politkomesarima NOV i POJ poruku povodom 23. februara, 26-godišnjice Crvene armije. U poruci se ističe: Crvena armija nanosi sve strašnije udarce fašističkim osvajačima, a njen pobedonosni marš prema zapadu radosno odjekuje u srcima svih porobljenih naroda Evrope; praznik Crvene armije podstiče njene pripadnike na još snažniji udarac protiv fašizma; taj praznik podstiče i pripadnike NOV i POJ na još nemilosrdniju borbu protiv okupatora i njegovih domaćih slugu; Crvena armija služi kao primer herojstva i rodoljublja. Na kraju se pripadnici NOV i POJ pozivaju da poslednjim odlučnim borbama pokažu da su dostojni saborci savezničke herojske Crvene armije.

23.2.1944

 

Povodom godišnjice Crvene armije, CK SKP (b) istakao, pored ostalih, sledeću parolu: "Junački partizani Jugoslavije, vaša borba za slobodu i nezavisnost domovine služi svim porobljenim narodima Evrope kao primer koji ih oduševljava! Živeo herojski narod Jugoslavije i njegova hrabra Narodnooslobodilačka vojska koja se samopregorno bori protiv fašističkih osvajača!"

23.2.1944

 

Načelnik saniteta NOV i POJ uputio direktivu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ u vezi s pojavom velike epidemije gripa: traži da se odmah preduzmu mere za sprečavanje epidemije i u tu svrhu izdaje uputstvo svim potčinjenim jedinicama.

23.2.1944

 

Na aerodrom kod Bos. Petrovca avionom stigla iz Barija (u Italiji) sovjetska vojna misija pri VŠ NOV i POJ, sa generalom Kornejevom na čelu. Ona je sutradan došla u Drvar, u sedište VŠ NOV i POJ.

24.2.1944

 

U Drvaru predsednik NKOJ-a i vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito priredio svečanu večeru u čast dolaska sovjetske vojne misije. Pozdravljajući njene članove on je rekao: "Mi smo vas odavno očekivali. Naši narodi, naši borci, komandiri i politkomesari sa čežnjom su očekivali dan kada će vas videti u svojoj sredini". Šef sovjetske misije general Kornejev zahvalio se i, pored ostalog, rekao: "Ja vas pozdravljam kao najtalentovanijeg organizatora i rukovodioca Narodnooslobodilačke vojske herojskog jugoslovenskog naroda. Jugoslovenski narod i njegova Narodnooslobodilačka vojska u teškim uslovima našli su u sebi snage da se bore i da nanose udarac za udarcem nemačko-fašističkim zavojevačima. Takav narod nikada neće biti pod fašističkom čizmom". Šef britanskoameričke vojne misije pri VŠ NOV i POJ general Ficroj Maklin pridružio se dobrodošlici i rekao: "Ovde u Jugoslaviji general Kornejev moći će da vidi, kao što sam i ja video, početke nove Evrope. Uveren sam da će ga ono što bude video ispuniti entuzijazmom i poverenjem u budućnost... Međutim, posledice tog pokreta prelaze okvire Jugoslavije. Narodnooslobodilačka vojska veže veliki broj neprijateljskih divizija, čije bi snage inače bile upotrebljene na istočnom ili na italijanskom frontu, ili kao odbrana od velike savezničke invazije koja će uskoro započeti na zapadu Evrope. To je vrlo stvaran i važan doprinos savezničkom ratnom naporu. Nadajmo se da će slavni primer Jugoslavije probuditi ostale potlačene narode Evrope da ustanu protiv zajedničkog neprijatelja i da će gnusne snage fašizma uskoro pasti zgažene snagom ujedinjenih naroda.

24.2.1944

 

CK KPJ uputio telegram Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ u vezi sa održavanjem II omladinskog kongresa: kongres će se održati sredinom aprila; iz Crne Gore će doći 40 delegata, iz Srbije 30, iz Makedonije 20, iz Sandžaka 15, s Kosova i Metohije 15, doći će omladinske delegacije iz Albanije, Grčke i Bugarske; sve delegacije se prikupljaju u Crnoj Gori, kod Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ; o svemu ovome obavestiti zainteresovana rukovodstva. Ujedno se ističe da politodel koji se nalazi u Južnomoravskoj NO brigadi ostaje na radu u njoj.

25.2.1944

 

Predsednik vlade V. Britanije Vinston Čerčil obavestio vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita da je već naređeno da britanski oficiri budu povučeni iz četničkih štabova i predložio mu povratak kralja Petra II Karađorđevića u Jugoslaviju.

26.2.1944

 

Po odobrenju vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita, na o. Vis stigao britanski mornarički komandos br. 43, jačine 500 ljudi.

27.2.1944

 

VŠ NOV i POJ naredio Štabu mornarice da na o. Visu otvori artiljerijsku školu. Deo slušalaca poslaće vojna misija NOV i POJ pri savezničkoj komandi u Bariju (u Italiji).

28.2.1944

 

Iz Drvara CK KPJ uputio direktivno pismo pokrajinskom komitetu KPJ za Crnu Goru i Boku: ističe krupan napredak organizacije KP u Crnoj Gori i Boki u političkim i organizacionim pitanjima; ukazuje na izvesne slabosti u radu i kao najvažnije zadatke postavlja: dalje proširenje NOB-a povećanjem broja jedinica i njihovog brojnog stanja, učvršćivanje i razvijanje NO odbora, najaktivnije učešće komunista u izgradnji narodne vlasti.

29.2.1944

 

Nemački poslanik u NDH Zigfrid Kaše uputio ministarstvu inostranih poslova Trećeg Rajha izveštaj o zimskim operacijama nemačkih, ustaško-domobranskih i četničkih snaga; kaže da jedinice NOV i POJ nisu ozbiljno oslabljene; naprotiv, one sada pokazuju pojačanu aktivnost.

1.2.1944

29.2.1944

Predsednik vlade V. Britanije Vinston Čerčil poručio predsedniku NKOJ-a Josipu Brozu Titu: spreman je da kralju Petru II Karađorđeviću savetuje da se odrekne Draže Mihailovića ako bi to omogućilo saradnju Nacionalnog komiteta i kralja.

1.2.1944

29.2.1944

 U Moskvi održan antifasistički Slovenski miting. On je pozdravio borce NOVJ, naglasivši da njihova herojska borba izaziva ushićenje celokupnog slobodoljubivog čovečanstva.

1.2.1944

29.2.1944

 U logoru Gravina (u Italiji), od Istrana, Primorskih Slovenaca, jednog bataljona Crnogoraca i izvesnog broja prezdravelih ranjenika, formirana 3. prekomorska brigada koja je kasnije ušla u sastav 26. divizije 8. korpusa NOVJ.

1.2.1944

29.2.1944

 Na o. Visu, po naređenju VŠ NOV i POJ, formirana škola mornarice NOVJ.

 


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument