HRONOLOGIJA NOR-A - februar 1944
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


februar 1944

Crna Gora

od

do (između)

 

1.2.1944

 

U rejonu s. Kamenskog i s. Rudine (na putu Nikšić — Vilusi) 1. i 2. bataljon 6. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ u jednodnevnoj borbi razbili četnike i odbacili ih ka Grahovu. Poginulo 10 četnika i više ih je ranjeno, dok su oba bataljona NOVJ imala 2 mrtva i 3 ranjena borca.

1.2.1944

2.2.1944

Jedinice 6. crnogorske udarne i 4. bataljon 5. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ izvršile neuspeo napad na Grahovo, koje su branile 10. i 12. četa 334. puka nemačke 181. pešadijske divizije.

3.2.1944

 

Naredbom Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ reorganizovan Komski NOP odred u Komski i Kolašinski NOP odred.

4.2.1944

 

Iz Nikšića oko 600 nemačkih vojnika i četnika izvršilo ispad prema s. Kusidama. Na položajima kod s. Miločana, s. Stube, s. Kusida i s. Broćanca dočekali su ih 1. i 3. bataljon Nikšićkog NOP odreda i 1. bataljon 6. crnogorske udarne brigade. Primorske operativne grupe i posle jednodnevne borbe odbacili u Nikšić nanevši im gubitke od 2 mrtva, 5 ranjenih i 2 zarobljena četnika. Jedinice NOV.J nisu imale gubitaka.

4.2.1944

 

Na komunikaciji DanilovgradNikšić jedinice 6. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ napale veću kolonu nemačkih vojnika. U borbi je poginulo 40 vojnika i zaplenjen je jedan kamion. Brigada je imala 7 mrtvih.

1.2.1944

10.2.1944

U duhu odluke VŠ NOV i POJ Štab 2. udarnog korpusa NOVJ formirao Primorsku operativnu grupu. U njen sastav su ušli: 2. dalmatinska udarna i 6. crnogorska udarna brigada, partizanski Bokeljski l. bataljon, Lovćenski i Nikšićki NOP odred.

6.2.1944

 

U rejonu s. Gradac — s. Šljuke — s. Trnovice — s. Hoćevine (kod Pljevalja) nemačke snage, četnici i muslimanska milicija (oko 1100 vojnika) napali 4. sandžačku brigadu GŠ NOV i PO za Sandžak. Pod pritiskom nadmoćnog neprijatelja ona se, posle višečasovne borbe, morala povući u pravcu s. Popova Dola i s. Šula. Pri povratku u Pljevlja neprijatelj je palio kuće i opljačkao sela Hoćevine, Šljivansko i Trnovice.

8.2.1944

 

U s. Broćancu (kod Nikšića) jedinice 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ napale četnike i nanele im gubitke od 12 mrtvih i ranjenih i 45 zarobljenih. Brigada je imala 2 ranjena borca.

9.2.1944

 

Na komunikaciji Danilovgrad — Nikšić delovi 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe napali nemačku kolonu koja je težila da se probije u Nikšić. Posle oštre višečasovne borbe neprijatelj je ponovo odbačen ka Danilovgradu uz gubitke od 2 mrtva, više ranjenih i 5 zarobljenih vojnika. Zaplenjeno je nešto pušaka, 1 p. mitraljez i izvesna količina municije i druge opreme.

10.2.1944

 

U rejonu s. Prijevora (na komunikaciji Budva — Kotor) grupa partizana iz zasede napala i uništila kamion i ubila 2 nemačka vojnika.

13.2.1944

 

Po naređenju Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ, a u duhu direktive VŠ NOV i POJ, na teritoriji Crne Gore osnovane tri komande vojnih područja — 1. komanda je obuhvatala nikšićki i šavnički srez, 2. komanda — danilovgradski, podgorički i cetinjski srez, 3. komanda — kolašinski, andrijevički i beranski srez.

1.2.1944

15.2.1944

U oslobođenom Bijelom Polju formirana Komanda vojnog područja za srezove pljevaljski i bjelopoljski.

16.2.1944

 

U Kolašinu održano II zasedanje ZAVNOa Crne Gore i Boke, na kome je podnet referat o političkoj situaciji i analizira rad Izvršnog odbora ZAVNO-a. Sa zasedanja su upućeni pozdravni telegrami NKOJ-u i AVNOJ-u.

16.2.1944

17.2.1944

Treći bataljon 7. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ i posadna četa iz s. Kosora izvršili upad u sela Doljane i Rogame , ranili 6 nemačkih vojnika i četnika i zaplenili 1 p. mitraljez i 2 puške.

17.2.1944

 

Na komunikaciji Danilovgrad — Nikšić 2. dalmatinska udarna brigada Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ vodila borbu protiv četnika i nanela im gubitke od 2 mrtva, 8 ranjenih i 45 zarobljenih. Brigada nije imala gubitaka.

17.2.1944

 

U Kolašinu održana konferencija pravoslavnih sveštenika (bogoslova, teologa i drugih) sa oslobođene teritorije Crne Gore i Boke. Na konferenciji se diskutovalo o ulozi narodnog sveštenstva i crkve u NOBu. Upućen je proglas narodu s pozivom da stupa u borbu protiv okupatora i domaćih izdajnika.

25.2.1944

 

U Beranama , na osnovu naredbe Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 24. februara, formirana 8. crnogorska NOV brigada, u sastavu 37. udarne divizije NOVJ.

27.2.1944

 

U s. Bioču održana konferencija više od 100 intelektualaca iz sreza podgoričkog, na kojoj je odlučeno da pomažu oslobodilačku borbu protiv neprijatelja.

27.2.1944

 

Preko 4000 četnika i italijanskih fašista od Cetinja, Rijeke Crnojevića, Podgorice i Danilovgrada izvršili prodor na teritoriju sreza cetinjskog s ciljem da zauzmu Čevo, prodru ka Grahovu i, u sadejstvu sa hercegovačkim četnicima, potisnu Primorsku operativnu grupu iz obalskog pojasa. Posle dvodnevnih borbi četnici su zauzeli Čevo, ali prema Grahovu nisu smeli da prodru.

1.2.1944

29.2.1944

U s. Broćancu (kod Nikšića) delovi Durmitorskog NOP odreda napali i razbili grupu četnika. Poginula 2, ranjeno 8 i zarobljeno 45 četnika.

 


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument