HRONOLOGIJA NOR-A - februar 1944
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


februar 1944

Hrvatska

od

do (između)

 

1.2.1944

 

Kod Popove kape (na putu ObrovacGračac) jedinice 6. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ uništile 4 kamiona, automobil i motocikl s vojnicima iz nemačke 1. brdske divizije. Poginulo je 30 neprijateljskih vojnika a jedan je zarobljen. Jedinice 6. brigade imale su 2 poginula borca.

1.2.1944

 

Delovi 891. puka nemačke 264. pešadijske divizije zauzeli o. Iž i o. Dugi otok, s kojih su se mornaričke jedinice NOVJ povukle na o. Molat i o. Vis.

1.2.1944

 

Kod s. Svibovca i s. Segleda (blizu Varaždinskih Toplica) 1. bataljon 1. puka Pavelićeve gardijske brigade iznenada izvršio napad na 4. bataljon 2. brigade "Matija Gubec" 32. divizije NOVJ. Uz pomoć 1. bataljona iste brigade, 4. bataljon je, pretrpevši gubitke od 27 mrtvih, 7 ranjenih i 46 nestalih, uspeo da neprijatelja prinudi na povlačenje u Varaždinske Toplice. Neprijatelj je imao 11 mrtvih i 15 ranjenih.

1.2.1944

 

Kod s. Žabljaka (na pruzi Križevci — Bjelovar) jedinice 1. brigade 33. divizije NOVJ porušile 4,5 km pruge.

2.2.1944

 

Jedinice 10. dalmatinske brigade 20. divizije NOVJ zauzele s. Tijarice (kod Aržana) koje su branili domobrani.

2.2.1944

 

Delovi nemačke 1. brdske divizije iz Obrovca odbacili jedinice 6. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ s položaja kod s. Golubića, prodrli u selo i pobili 40 ljudi, a nekoliko kuća zapalili.

2.2.1944

 

Jedinice 2. bataljona Dinarskog NOP odreda napale ustaško-domobransku posadu na aerodromu Piket kod Sinja. Zgrada na aerodromu je zapaljena, dok je posada delom zarobljena a delom je izginula ili se razbežala.

2.2.1944

 

Na poluostrvu Pelješcu nemački vojnici zaplenili patrolni čamac PC 66 iz Korčulanske flotile 4. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ.

2.2.1944

 

Kod ž. st. Kutina (na pruzi Zagreb — Beograd) jedinice 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ miniranjem pruge srušile brzi voz, uništivši lokomotivu i 3 vagona. Saobraćaj je obustavljen 10 sati.

2.2.1944

 

Između s. Horvata i s. Zdenčine (na pruzi Zagreb — Karlovac) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ porušili železničku prugu na dva mesta.

2.2.1944

3.2.1944

Kod o. Tijata britanske motorne torpiljarke MGB 662 i MTB 649 potopile nemački brod "Frančeska di Rimini" od 350 tona, s municijom, hranom i drugim materijalom.

3.2.1944

 

GŠ NOV i PO za Hrvatsku uputio podređenim jedinicama raspis o pojavi nemačkih trupova i o merama za suzbijanje njihovih dejstava na oslobođenoj teritoriji.

3.2.1944

 

Otpočeo napad ("Poduhvat Emil") delova nemačke 1, brdske divizije, 92. motorizovanog puka i četničkih snaga protiv 19. divizije NOVJ i 13. dalmatinske brigade 9. divizije NOVJ u Bukovici. Prodirući iz Kistanja, Benkovca, Obrovca i s linije Gračac — Otrić, neprijatelj je u trodnevnim borbama okružio ojačanu 19. diviziju NOVJ na prostoriji s. Lipač, s. Kučević, s. Krupa i s. Duboki Dol, odakle se ona, uz teške borbe, 5. februara probila preko komunikacije Otrić — Gračac u Liku.

3.2.1944

 

U s. Odri (kod Zagreba) brigada "Franjo Ogulinac Seljo" 34. divizije NOVJ napala intendanturu nemačke 1. kozačke konjičke divizije, ranila oko 30 kozaka i zaplenila: 400 šinjela, 280 bluza, 1250 pari cipela, 37.000 cigareta i 1,450.000 kuna.

3.2.1944

 

Jedinice nemačke 392. legionarske divizije i 19. ustaški bataljon zauzeli s. Dabar (kod Otočca).

3.2.1944

 

Kod s. Radoboja (blizu Krapine) 3. bataljon Zagorskog NOP odreda, u petočasovnoj borbi, odbio napad nemačkih snaga iz Krapine i s. Sv. Križa jačine 450 vojnika. Neprijatelj je imao 80 vojnika izbačenih iz stroja a jedinice Zagorskog NOP odreda 14 boraca.

3.2.1944

 

Kod s. Tounjskog Tržića (kod Ogulina) 2. bataljon Plašćanskog NOP odreda odbio napad jednog bataljona iz nemačke 392. legionarske divizije i prinudio ga na povlačenje u pravcu s. Kamenice.

3.2.1944

 

Kod Vagnja (na putu Sinj — Livno) 1. bataljon 10. dalmatinske brigade 20. divizije NOVJ napao 6 kamiona sa domobranima. Kamioni su uništeni a zarobljeno je 20 domobrana i 1 oficir, dok su 2 domobrana i 1 ustaša poginuli.

4.2.1944

 

Kod s. Rogoznice (blizu Šibenika) britanske motorne torpiljarke (MGB 643 i MTB 667) potopile nemački motorni jedrenjak "Ameliju" i zarobile 10 nemačkih vojnika i 4 italijanska mornara, a kod o. Silbe druge dve motorne torpiljarke (MTB 298 i MTB 242) zaplenile 2 nemačka motorna jedrenjaka i 1 motorni brod s posadom.

4.2.1944

 

Kod ž. st. Prikraj (na pruzi Zagreb — Križevci) jedinice 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ miniranjem srušile domobranski transportni voz. Poginulo je 19 domobrana, a 13 ranjeno. Uništena su 4 vagona, a oštećeni su lokomotiva i 5 vagona.

4.2.1944

 

Između s. Horvata i s. Zdenčine (na pruzi Zagreb — Karlovac) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem pruge srušili ustaški oklopni voz i uništili 2 oklopna vagona.

4.2.1944

 

Između s. Turopolja i s. Mraclina (na pruzi Zagreb — Sisak) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem pruge srušili domobranski transportni voz i uništili lokomotivu i 4 vagona.

5.2.1944

 

Pod pritiskom 2. brigade 13. divizije NOVJ i 3. udarne brigade 8. divizije NOVJ delovi nemačke 392. legionarske divizije i ustaše napustili s. Dabar (kod Otočca).

6.2.1944

 

Jedinice 1. brigade 33. divizije NOVJ i 3. bataljona Moslavačkog NOP odreda napale neprijateljsko uporište u s. V. Zdenci (kod Daruvara). Napad je odbila 1. četa 1. bataljona domobranskog 4. brdskog puka uz pomoć delova posade iz s. Grubišnog Polja.

6.2.1944

 

Između s. Mraclina i s. Turopolja (na pruzi Zagreb — Sisak) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem pruge srušili neprijateljski transportni voz i uništili lokomotivu i 2 vagona. Neprijatelj je imao 9 mrtvih i 14 ranjenih vojnika, a saobraćaj je obustavljen oko 40 časova.

7.2.1944

 

Iz Daruvara i Pakraca otpočeo dvodnevni napad 1. i 2. bataljona 8. puka i 2. bataljona 4. puka domobranske 4. brdske brigade na slobodnu teritoriju u pravcu s. Bučja i s. Bučkog Kamenskog (kod Slav. Požege). Sutradan su ih 28. udarna divizija NOVJ i Daruvarski NOP odred odbili i prinudili da se povuku u polazne garnizone.

7.2.1944

 

Kod s. Ivanjskog Boka (blizu Kostajnice) Čehoslovačka NO brigada "Jan Žiška" i delovi 1. udarne brigade "Vasilj Gaćeša" 7. udarne divizije NOVJ odbili napad ustaša, četnika i nemačkih delova iz Sunje, Kostajnice i s. Saša i naneli im gubitke od 20 mrtvih i više ranjenih vojnika, dok su sami imali 7 mrtvih i 18 ranjenih boraca.

7.2.1944

 

Kod s. Jamarice (blizu Pakraca) oko 300 nemačkih vojnika i domobrana iz s. Lipovljana, s. Banove Jaruge i s. Poljane napali 2. i Novogradiški bataljon Posavskog NOP odreda 6. korpusa NOVJ. Posle kratke ali žestoke borbe jedinice Odreda su se probile u pravcu s. Lovske.

8.2.1944

 

Iz Otočca, s. Perušića i Gospića ustaški 19, 32. i 34. bataljon izvršili napad na jedinice 1. i 2. brigade 35. divizije NOVJ u s. Ramljanima, s. Širokoj Kuli i kod s. Gostovače. Neprijatelj je potisnuo jedinice 35. divizije, ali se nakon tročasovne borbe povukao u s. Perušić i s. Lički Osik. Gubici neprijatelja: 2 mrtva i 7 ranjenih, a 35. divizije: 8 mrtvih, 6 ranjenih i 1 zarobljen borac.

8.2.1944

 

Prvi primorsko-goranski NOP odred odbacio nemačke vojnike koji su iz s. Zlobina prodrli u s. Mrzle Vodice (kod Delnica).

8.2.1944

 

Između o. Korčule i o. Mljeta tri nemačka borbena čamca napali i zarobili naoružani brod NB 10 i "Proleter" iz 4. pomorskoobalskog sektora Mornarice NOVJ.

8.2.1944

 

Kod o. Paga nemačka avijacija potopila 2 i oštetila 1 motorni jedrenjak iz 3. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ.

8.2.1944

 

U Velebitskom kanalu nemačka avijacija potopila tri broda Mornarice NOVJ sa hranom.

8.2.1944

 

U s. Sutomiščici (na o. Ugljanu) saveznička avijacija potopila jednu nemačku naoružanu maonu, 6 koča i jedan parobrod.

8.2.1944

 

Delovi nemačke 392. legionarske divizije zapalili Primišlje (kod Slunja) i okolna sela.

8.2.1944

9.2.1944

Kod s. Rogoznice (blizu Šibenika) britanski torpedni čamci (MTB 643 i MTB 662) potopili nemački remorker s penišom.

9.2.1944

 

Tri bataljona nemačke 392. legionarske divizije iz Senja, s. Krišpolja i s. Prokika napali 1. udarnu brigadu 13. divizije NOVJ i posle jednodnevne borbe zauzeli s. Tužević, s. Krivi Put i s. Alan.

9.2.1944

 

U s. Humu na Sutli, u prisustvu preko 800 omladinaca, održana omladinska konferencija prigradskog sreza na kojoj je analiziran dotadašnji rad omladinskih organizacija i odlučeno da se pojača rad na pristupanju omladine u NOVJ.

10.2.1944

 

Na položajima Mudrićglavici, s. VainVrhu, s. Trojvrhu, Klekinji i s. Sabljaku (sev. od Plaskog) delovi 2. i 3. udarne brigade 8. divizije NOVJ napali delove nemačke 392. legionarske divizije i ustaše jačine dva bataljona, zauzeli s. Sabljak i Klekinju i prinudili neprijatelja da se povuče u pravcu s. Prodanovića i s. Vojnovca.

10.2.1944

 

U rejonu s. Suše, s. Ruče, s. Veleševca i s. Vrbova (kod V. Gorice) delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije i jedan ustaški bataljon napali brigadu "Franjo Ogulinac Seljo" i delove Turopoljsko-posavskog NOP odreda. Posle desetočasovne borbe i uzastopnih napada i protivnapada sa obe strane, u kojima su imale 21 mrtvog i 14 ranjenih boraca, partizanske jedinice su se povukle na levu obalu r. Save, u rejon s. Oborova. Neprijatelj je imao oko 150 mrtvih i ranjenih.

10.2.1944

 

U Istri, po naređenju Operativnog štaba za Istru, formiran 1. udarni partizanski bataljon.

10.2.1944

 

Na putu s. Vodice — Martinska (kod Šibenika) jedinice 2. bataljona Severnodalmatinskog NOP odreda i 1. bataljona 13. dalmatinske brigade 9. divizije NOVJ uništile kamion, u kome je poginulo 7 i ranjeno 7 nemačkih vojnika.

10.2.1944

 

Kod s. Vukosavljevice (blizu Virovitice) jedinice Bilogorskog NOP odreda napale nemačku kolonu jačine 500 vojnika i prinudile je na povlačenje u pravcu s. Spišić Bukovice.

10.2.1944

 

Između s. Horvata i s. Zdenčine (na pruzi Zagreb — Karlovac) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili neprijateljski transportni i oklopni voz. Uništeni su lokomotiva i 6 vagona, a 2 vagona su oštećena.

10.2.1944

 

Kod s. Kobaša (blizu Stona, na poluostrvu Pelješcu) u borbi protiv nemačkih vojnika poginuo član ZAVNOH-a i član Oblasnog komiteta KPH za Dalmaciju Ivan Morđin Crni, narodni heroj.

11.2.1944

 

Jedinice 847. puka nemačke 392. legionarske divizije ušle u s. Jablanac i Novi (u Hrvatskom primorju), iz kojih su se blagovremeno povukle jedinice 13. divizije NOVJ.

12.2.1944

 

Jedinice 28. udarne divizije NOVJ zaposele sva mesta između ž. st. Nove KapeleBatrine i s. Starog Petrovog Sela (na pruzi Beograd — Zagreb) i porušile prugu na dva mesta, ali su se, pod pritiskom jačih neprijateljskih snaga iz Nove Gradiške, povukle u pravcu Požeške gore.

12.2.1944

 

Između s. Rajića i s. Roždanika na pruzi Banova Jaruga savskog NOP odreda uništile lokomotivu i 6 vagona.

12.2.1944

 

Između s. Horvata i s. Zdenčine (na pruzi Zagreb — Karlovac) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ na 6 mesta porušili prugu, zbog čega je saobraćaj obustavljen 25 časova.

13.2.1944

 

Kod s. Netretića i s. Vinskog Vrha (blizu Karlovca) 4. bataljon Karlovačkog NOP odreda, posle dvočasovne borbe, odbio napad ustaša iz s. G. i D. Stativa i prinudio ih na povlačenje u polazni garnizon.

13.2.1944

 

Jedinice 13. divizije NOVJ zauzele s. Tužević (kod Brinja) koji je branio 3. bataljon 846. puka nemačke 392. legionarske divizije.

13.2.1944

 

Između V. Gorice i s. Mraclina (na pruzi Zagreb — Sisak) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem pruge srušili neprijateljski transportni voz i uništili lokomotivu i 3 vagona, zbog čega je saobraćaj obustavljen 20 časova.

15.2.1944

 

ZAVNOH izdao uputstvo o preuređenju sudova u Hrvatskoj: obrazuju se narodni mesni (opštinski ili gradski), sreski i okružni sudovi, zatim sud ZAVNOH-a (Zemaljski sud Hrvatske); predviđa se nadležnost narodnih sudova, način sudenja, sastav suda, izbor sudija i drugo.

15.2.1944

 

Između Pleternice i ž. st. Nova Kapela Batrina jedinice 28. udarne divizije NOVJ porušile 6 km železničke pruge i tt veze, zbog čega je saobraćaj obustavljen 6 dana.

15.2.1944

29.2.1944

Održan 1 kongres lekara Hrvatske, učesnika u NOR-u. Kongres je počeo u Glini, ali je, zbog nadiranja nemačkih jedinica i ustaša, nastavio rad u Topuskom a završio u Slunju. Sa kongresa su upućeni telegrami vrhovnom komandantu NOV i POJ Josipu Brozu Titu, AVNOJ-u, CK KPJ, ZAVNOH-u i NKOJ, kao i proglas svim sanitetskim radnicima Hrvatske kojim ih, u ime 200 lekara NOF-a Hrvatske, poziva da stupe u NOVJ.

16.2.1944

 

Izmedu s. St. Perkovaca i s. Vrpolja (na pruzi BeogradZagreb) jedinice 18. brigade 12. divizije NOVJ i delovi Diljskog NOP odreda srušili transportni voz i uništili lokomotivu i 6 vagona. Tom prilikom je poginulo 11, ranjeno 28 i zarobljen 21 domobran i ustaša.

17.2.1944

 

Kod sela: Bresarića, Hrženika, Grandić Brega, D. Pribića, Krašića i Hutina delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije i 5, 10. i 30. ustaškog bataljona napali jedinice Omladinske brigade "Joža Vlahović" i posle 15 časova borbe zauzeli s. Bresarić, s. Krašić i s. Hrženik, a zatim se povukli u pravcu s. Kupčine. Sa sobom su odveli oko 100 seljaka, pošto su prethodno opljačkali ta sela. Brigada je imala 15 mrtvih i 26 ranjenih boraca

17.2.1944

 

Iz s. Ozlja i s. Netretića otpočeo dvodnevni napad ustaša i domobrana na jedinice Karlovačkog NOP odreda u rejonu s. Netretića i s. Hrašća (kod Karlovca). Sutradan se neprijatelj, koji je imao 14 vojnika izbačenih iz stroja, povukao u polazne garnizone.

18.2.1944

 

Kod s. Oriovca (blizu Slav. Broda) jedinice Brodske brigade 28. udarne divizije NOVJ i 1. diverzantskog bataljona 6. korpusa NOVJ napale domobransku kolonu i odbacile je u pravcu Slav. Broda, te istovremeno porušile prugu na 16 mesta.

18.2.1944

 

Kod s. Blinje i s. Moštanice (blizu Petrinje) 3. i 4. bataljon 1. udarne brigade "Vasilj Gaćeša" 7. udarne divizije NOVJ odbili napad jednog bataljona iz sastava nemačke 1. kozačke konjičke divizije.

18.2.1944

 

U Istri, po naređenju Operativnog štaba za Istru, formiran 2. udarni partizanski bataljon.

18.2.1944

 

Mosorski NOP odred zauzeo s. D. Dolac (kod Trilja). Zarobljeno je 20, a poginulo i ranjeno oko 15 ustaša. Odred je imao 4 ranjena borca.

18.2.1944

 

Između s. Odre i s. Sv. Klare delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ porušili železničku prugu Zagreb — Sisak na 8 mesta, zbog čega je saobraćaj obustavljen 20 časova.

18.2.1944

 

Delovi Neretvanskog NOP odreda zauzeli žand. st. Nova Sela (kod Metkovića). Poginuo 1 žandarm a zarobljeno 16 žandarma i 17 ustaša.

19.2.1944

 

Kod s. Vrbove (blizu Nove Gradiške) jedinice 2. bataljona 17. udarne brigade 28. udarne divizije i 1. diverzantskog bataljona 6. korpusa NOVJ porušile prugu Beograd — Zagreb na 16 mesta i time onemogućile saobraćaj za 24 časa.

19.2.1944

 

Delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ na 4 mesta porušili prugu između s. Zdenčine i s. Horvata (na pruzi Zagreb — Karlovac).

19.2.1944

 

Između s. Sv. Klare i Zagreba delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem pruge srušili neprijateljski transportni voz i uništili lokomotivu i 4 vagona.

20.2.1944

 

Kod s. Dabaca (blizu Ivanić Grada) delovi domobranske posade iz s. Križa napali 1. bataljon 2. brigade 33. divizije NOVJ i prinudili ga na povlačenje prema Čazmi.

20.2.1944

 

Ustaše i domobrani iz Slav. Požege, potpomognuti tenkovima i artiljerijom, napali 1. bataljon. Požeškog NOP odreda u s. Velikoj (kod Slav. Požege). Posle osmočasovne žestoke borbe neprijatelj se povukao u polazni garnizon.

20.2.1944

 

Kod s. Piškorevaca (na putu Đakovo — s. Vrpolje) 1. bataljon Diljskog NOP odreda napao 2 kamiona nemačkih vojnika, a kada je ovima, u toku borbe, pristiglo pojačanje iz s. Vrpolja, on se povukao u pravcu Đakova. Neprijatelj je imao 60 mrtvih vojnika.

21.2.1944

 

U rejonu s. Gore jedinice 3. brigade i dva bataljona 4. brigade 7. udarne divizije NOVJ, posle dvanaestočasovne borbe, odbile napad delova nemačke 1. kozačke konjičke divizije i ustaških posadnih delova iz Petrinje. Neprijatelj je imao 27 mrtvih i 43 ranjena vojnika i oficira, a jedinice 7. divizije NOVJ 12 mrtvih i 15 ranjenih boraca.

21.2.1944

22.2.1944

Jedinice NO brigade "Franjo Ogulinac Seljo" i Turopoljsko-posavskog NOP odreda izvršile neuspeo napad na neprijateljsko uporište u s. D. Lomnici (kod V. Gorice) koje su branili delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije.

22.2.1944

 

Kod s. Širokog Polja (blizu Bakova) dva bataljona 18. brigade 12. divizije NOVJ napali nemačku i ustaško-domobransku autokolonu i uništili 2 kamiona, 1 autobus i 1 putnički automobil, te zarobili 9, a ublli 14 neprijateljskih vojnika.

22.2.1944

 

 Pet četa 2. ustaške brigade iz Našica napale s. Podgorač u kome su se nalazile jedinice Osiječkog NOP odreda. Posle četvoročasovne žestoke borbe ustaše su odbačene u polazni garnizon uz gubitke od 15 mrtvih, 23 ranjena i 4 nestala.

22.2.1944

 

 Kod Žminja jedinice 1. istarskog partizanskog bataljona srušile električnu centralu.

22.2.1944

 

 U zaseoku Medveji (blizu Buzeta) održana okružna prosvetna konferencija za okrug Buzet kojoj su prisustvovali rukovodioci svih prosvetnih odeljenja sreskih NO odbora Buzeta, Kastava, Lovrana i Motovuna. Odlučeno je da otpočne otvaranje osnovnih škola u celom okrugu.

22.2.1944

 

 Saveznička avijacija bombardovala Zagreb. Pogođene su nemačke barake i druge zgrade. Potpuno je srušeno 40 kuća, a oštećeno 160. Poginulo je 71 lice a 80 ranjeno.

22.2.1944

23.2.1944

Jedinice 1. udarne brigade "Braća Radić" 32. divizije NOVJ napale Ludbreg, koji je branio 1. bataljon Pavelićeve gardijske brigade. Posle petočasovne borbe jedinice 1. udarne brigade "Braća Radić" su se povukle. (Po drugim podacima napad je izvršen 24. februara 1944.)

22.2.1944

23.2.1944

 Između Buzeta i s. Rakitovca jedinice 1. udarnog istarskog bataljona srušile 150 m pruge i pokidale tt stubove.

23.2.1944

 

Na putu Višnjan — s. Motovun 1. četa 2. istarskog partizanskog bataljona napala dva nemačka kamiona i dva putnička automobila. U borbi je poginulo 12 i ranjeno 25 neprijateljskih vojnika, a vozila su uništena.

24.2.1944

 

Osnovan ONO odbor za splitski okrug.

24.2.1944

 

Delovi 1. udarne brigade i 2. NOP odreda 13. divizije NOVJ vodili ceo dan jake borbe protiv 750 vojnika iz 138. puka nemačke 188. rezervne divizije koji su iz Sušaka prodrli u rejon s. Hreljin, s. Plase, s. Križišće.

24.2.1944

 

Otpočeo napad nemačkih i ustaških snaga na jedinice Zagorskog NOP odreda i Udarnog bataljona Zapadne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ u Hrvatskom zagorju. Usled nadmoćnosti neprijatelja partizanske jedinice su se povukle na Kalnik, a neprijatelj se 29. februara povratio u s. V. Trgovište, s. Zabok i Zlatar.

24.2.1944

 

Kod s. Glavice (blizu Zagreba) ustaše napale 1. bataljon Zagrebačkog NOP odreda. U sedmočasovnoj borbi bataljon je odbacio neprijatelja i naneo mu velike gubitke.

24.2.1944

 

U s. Dobrom Selu (kod D. Lapca) 3. bataljon 5. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ zarobio 31 vojnika iz nemačke 1. brdske divizije.

25.2.1944

 

Jedinice 1. udarne brigade 13. divizije NOVJ odbile napad delova 846. puka nemačke 392. legionarske divizije koji su nastupali iz Brinja ka s. Žutoj Lokvi.

25.2.1944

 

Druga brigada 33. divizije NOVJ napala s. Lipovac (kod Ivanić-Grada) ali je odbačena od ustaško-domobranske posade i pojačanja koje je došlo iz Ivanić Grada oklopnim vozom.

25.2.1944

 

Kod s. Subotice tri čete 5. ustaške brigade iz Koprivnice napale 2. bataljon 2. brigade "Matija Gubec" 32. divizije NOVJ. U toku borbe, u kojoj su imale 36 mrtvih i veći broj ranjenih, ustaše su bile prinuđene da se povuku u polazni garnizon.

25.2.1944

 

 Između Ivanić Grada i s. Deanovca delovi 33. divizije NOVJ izvršili diverziju na železničkoj pruzi Beograd — Zagreb, zbog čega je saobraćaj prekinut oko 10 časova.

25.2.1944

 

Izmedu Karlovca i s. Rečice delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili ustaški transportrti voz i uništili lokomotivu i 3 vagona.

26.2.1944

 

Delovi nemačke 1. brdske divizije i ustaško-domobranske snage iz Petrinje otpočeli petodnevni napad na jedinice 7. udarne divizije NOVJ u rejonu s. Gore, Gline, s. Kraljevčana, s. Knezovljana i s. Blinje. Posle naizmeničnih napada i protivnapada jedinice nemačke 1. brdske divizije zadržale su se na prostoriji s. Graberje — s. Luščani — s. D. Bačuga — s. Grabovac — s. Čuntić — s. Blinja — s. Knezovljani radi odmora i sređivanja. Neprijatelj je imao oko 200 mrtvih i ranjenih, a jedinice 7. udarne divizije NOVJ 54 mrtva, 73 ranjena i 27 zarobljenih boraca.

26.2.1944

 

Oko 150 nemačkih vojnika i ustaša iz s. Graca (kod Križevaca) napali 2. bataljon 2. brigade 33. divizije NOVJ u s. Habjanovcu, ali su posle vrlo kratke borbe odbačeni u polazni garnizon.

26.2.1944

 

Četvrta italijanska četa 1. istarskog partizanskog bataljona upala u Rovinj i iz zatvora oslobodila 18 rodoljuba koje su fašisti pohapsili.

26.2.1944

 

Između s. Peščenice i s. Turopolja (na pruzi ZagrebSisak) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem pruge srušili nemački transportni voz, zbog čega je saobraćaj obustavljen 27 časova.

26.2.1944

 

Između Slunja i V. Kladuše, vraćajući se Iz Topuskog, s partijskog kursa, poginuo sekretar SK KPH za Perušić Nikola Hećimović Bracija, narodni heroj.

26.2.1944

27.2.1944

Brigada "Franjo Ogulinac Seljo" i Turopoljsko-posavski NOP odred napali ž. st. Horvati (na pruzi Zagreb — Karlovac). Zarobljena su 24 domobrana, a poginulo ih je i ranjeno 5, dok je zaplenjeno 30 pušaka i 60 bombi. Porušena je železnička pruga Zagreb — Karlovac (između s. Zdenčine i s. Horvata), zbog čega je saobraćaj obustavljen 24 časa.

27.2.1944

 

Na položajima Um — s. Glavace — s. Škare 3. brigada 13. divizije NOVJ odbila napad delova 4. ustaške brigade iz Otočca.

27.2.1944

 

Kod o. Molata patrolni čamac PC 22 iz 3. pomorsko-obalskog sektora Mornarice 10. korpusa NOVJ izvršile diverziju i oštetile lokomotivu i 5 vagona, a 3 vagona uništile. Zbog toga je saobraćaj obustavljen 20 casova.

28.2.1944

 

Kod o. Molata patrolni čamac PC 22 iz 3. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ zarobio naoružani motorni jedrenjak "Đuzepe Cezarije" sa 15 članova posade koju su sačinjavali nemački i italijanski mornari.

28.2.1944

 

Kod o. Paga, posle duže borbe, patrolni čamac PC 2 i PC 3 iz 2. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ zarobili dva naoružana motorna jedrenjaka sa 88 nemačkih vojnika i 1 oficirom, dok je poginulo 18 vojnika.

28.2.1944

 

Između ž. stanica Klokočevac i Rovišće (na pruzi Križevci — Bjelovar) jedinice 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ izvršile diverziju i napale neprijateljski transportni voz. Poginulo je 7 i ranjeno 7 neprijateljskih vojnika, a saobraćaj je obustavljen 48 časova.

28.2.1944

 

Između Rovinja i Kanfanara jedinice 1. istarskog partizanskog bataljona srušile železnički most i oštetile prugu.

29.2.1944

 

Jedinice 32. divizije NOVJ izvršile neuspeo napad na ustaško-domobransku posadu u Koprivnici.

29.2.1944

 

Delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije i 10. i 30. ustaškog bataljona (jačine 1200 vojnika) iz s. Ozlja, s. Draganića, s. G. Kupčine i Jastrebarskog napali jedinice Omladinske brigade "Joža Vlahović" kod sela: G. i D. Pribića, Krasića, Bresarića, Brlenića, Podbrežja, Vrhovca i Hrženika. U sedmočasovnoj borbi jedinice Omladinske brigade uspele su da odbiju napad neprijatelja i nanesu mu gubitke od oko 180 vojnika izbačenih iz stoja.

29.2.1944

 

Kod s. Čukovca delovi 2. brigade "Matija Gubec" 32. divizije NOVJ odbili napad delova 1. puka Pavelićeve gardijske brigade iz Ludbrega i naneli im gubitke od 4 mrtva i 14 ranjenih.

29.2.1944

 

Kod s. Srpske Kapele (blizu Čazme) delovi 1. bataljona 1. brigade 33. divizije NOVJ napali iz zasede nemačku kolonu jačine 200 vojnika, te oko 30 vojnika izbacili iz stroja.

29.2.1944

 

U Posavini, po naređenju Štaba 10. korpusa NOVJ, formiran Posavski NOP odred.

29.2.1944

 

U Gospiću ustaše obesile 24 zarobljena partizana.

1.2.1944

29.2.1944

Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, objedinjavanjem više kurseva pri Štabu 6. korpusa NOVJ, formirana 2. oficirska škola NOV Hrvatske. Imala je pešadijski, artiljerijski, protivavionski, obaveštajni, intendantski i sanitetski kurs i kurs za vezu. Školovala je uglavnom oficire koji su pripadali jedinicama 6. i 10. korpusa NOVJ.

1.2.1944

29.2.1944

Po naređenju Štaba 10. korpusa NOVJ formiran Udarni bataljon Zapadne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ.

 


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument