HRONOLOGIJA NOR-A - februar 1944
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


februar 1944

Makedonija

od

do (između)

 

1.2.1944

 

Kod s. Mrežičkog (blizu Kavadaraca) 2. makedonska NOV brigada celog dana vodila borbu protiv bugarskih graničnih jedinica. Neprijatelj je imao 14 mrtvih vojnika a 2. bragada1 ranjenog i 3 nestala borca;

2.2.1944

 

Prvi oblasni komitet SKOJ-a dostavio izveštaj Pokrajinskom komitetu SKOJ-a za Makedoniju o merama koje nemački okupator sprovodi radi razbijanja jedinstva makedonske i šiptarske omladine: nemački okupator je najreakcionarniji deo šiptarske omladine uključio u žandarmerijsku službu ili uputio u gestapovske škole; on je sproveo prinudnu mobilizaciju u tetovskom, gostivarskom i debarskom srezu, gde je mobilisao oko 2000 ljudi za kvislinške formacije.

4.2.1944

 

U s. Nikodinu (kod Prilepa) bugarska policija i jedinice prilepskog garnizona napale 1. makedonsko-kosovsku NOV brigadu, koja se nalazila na maršu za Azot. Brigada je protivnapadom povratila selo, nanevši neprijatelju gubitke od oko 20 mrtvih. Zatim je noću, produžila pokret ka s. Stepancima (kod Prilepa).

4.2.1944

 

Između sela Miletkova i Miravaca (kod Đevđelije) diverzantska grupa 2. makedonske NOV brigade miniranjem srušila teretni voz. Saobraćaj je bio prekinut preko 30 časova.

5.2.1944

 

Delegat CK KPJ i VŠ Svetozar Vukmanović Tempo dao direktivu da se bugarski vojnici koji su prišli južnomoravskim jedinicama prikupe kod partizanskog bataljona "Jordan Nikolov", u rejonu Kumanova, i da tu sačekaju dolazak bugarskog partizanskog bataljona "Hristo Botev", u čiji će sastav ući.

5.2.1944

 

Kod s. Stepanaca (blizu Prilepa) 1. makedonsko-kosovska NOV brigada razoružala bugarske obezbeđujuće delove, zatim, obišavši selo, gde se nalazila jedna bugarska jedinica prilepskog garnizona, preko manastira Sv. Dimitrija i pl. Mukosa produžila pokret za Azot.

6.2.1944

 

Kod sela Oreova Dola, Mokrena i Gabrovnika (blizu Velesa) 1. makedonsko-kosovska NOV brigada vodila četvoročasovnu borbu protiv delova bugarskog 56. pešadijskog puka iz Velesa, nanevši im gubitke od oko 30 mrtvih. Brigada je imala 3 mrtva i 5 ranjenih boraca. U toku noći ona je produžila pokret ka s. Bogomili.

7.2.1944

 

Na Oreškoj čuki (kod s. Bogomile, blizu Velesa) 1. makedonsko-kosovska NOV brigada celoga dana vodila žestoku borbu u okruženju protiv jakih bugarskih snaga prilepskog i veleškog garnizona, kojima su stalno, kamionima i vozom, pristizala pojačanja. Brigada je ipak zadržala položaje, nanevši neprijatelju osetne gubitke. Pošto je neprijatelj blokirao sva okolna sela, a visoki sneg onemogućavao dalji pokret ka severozapadu, Štab brigade je odlučio da svoje jedinice vrati u Karadžou (u Grčkoj). Brigada se uveče, veštim manevrom, probila iz okruženja i u toku noći, uz put razbijajući neprijateljske zasede, izbila u s. Mokreni i s. Oreov Dol (kod Velesa). Prema nepotpunim podacima neprijatelj je imao ako 80 poginulih i ranjenih.

7.2.1944

 

Između Demirkapije i s. Bistrenaca diverzantska grupa 2. makedonske NOV brigade miniranjem srušila nemački transportni voz. Saobraćaj je bio prekinut oko 24 časa.

7.2.1944

 

Kod s. Biljace (blizu Kumanova) partizanski bataljon "Jordan Nikolov", 2. bataljon 2. južnomoravskog NOP odreda i Kosovski partizanski bataljon vodili borbu protiv bugarske vojske i policije. U toj borbi, koja je trajala čitavu noć, poginuo je pored ostalih, komandant bataljona "Jordan Nikolov" Hristijan Todorovski Karpoš, narodni heroj.

8.2.1944

 

U s. Amaranti (blizu Dojrana, u Grčkoj) CK KPM održao prošireni sastanak kome su prisustvovali: rukovodioci Grupe partizanskih bataljona ("Stevan Naumov" i "Hristo Botev") i GŠ NOV i PO za Makedoniju. Na sastanku su proanalizirana iskustva u borbama koje su vođene u rejonu pl. Kožufa, Karadžoe i pl. Pajaka i doneti su zaključci u vezi sa daljim radom jedinica u februarskom pohodu.

8.2.1944

 

Na pl. Mukosu (kod Prilepa) 1. makedonsko-kosovska NOV brigada celog dana vodila borbu protiv mnogo jačih bugarskih snaga prilepskog garnizona, a u toku noći produžila pokret ka manastiru Sv. Dimitriju. Neprijatelj imao oko 20 mrtvih vojnika.

9.2.1944

 

Kod Ilijinog vrha (blizu Prilepa) 1. makedonsko-kosovska NOV brigada iznenadnim napadom razbila dve bugarske kolone koje su bile u pokretu za njom.

9.2.1944

 

Između Demirkapije i Dubrova diverzantska grupa 2. makedonske NOV brigade miniranjem izbacila iz šina jedan transportni voz. Saobraćaj je bio prekinut oko 12 časova.

9.2.1944

10.2.1944

Kod s. Nikodina (blizu Prilepa) 1. makedonsko-kosovska NOV brigada vodila žestoke borbe protiv nadmoćnijih bugarskih jedinica koje su ranije posele položaje i ukopale se. Brigada se najzad, posle nekoliko napada i protivnapada, probila preko komunikacije Prilep — Kavadarci.

10.2.1944

 

U s. Šugovu (u podnožju pl. Belasice, u Grčkoj) GŠ NOV i PO za Makedoniju dao uputstva rukovodiocima Grupe partizanskih bataljona ("Stevan Naumov" i "Hristo Botev"): o pravcu kretanja jedinica kroz istočnu Makedoniju, o načinu borbe i o samostalnim dejstvima u slučaju da neka jedinica bude otcepljena na maršu, s obzirom na dubok sneg, nevreme i moguće intervencije jačih neprijateljskih snaga.

10.2.1944

 

Selo G. Radobili (kod Prilepa) zauzela 1. makedonsko-kosovska NOV brigada, a zatim, do kraja dana, vodila borbe protiv bugarskih snaga koje su pokušavale da povrate selo. Posle tih borbi ona je uspela da se probije prema r, Crnoj reci i da izbije u s. Galište (blizu Kavadaraca).

10.2.1944

 

GŠ NOV i PO za Makedoniju izdao naredbu o organizaciji intendantske (ekonomske) službe u jedinicama.

10.2.1944

 

U rejonu s. G. Radobila (na putu Kavadarci — Prilep) zaštitnica 1. makedonsko-kosovske NOV brigade, jačine 84 borca, okružena od bugarskih snaga prilepskog garnizona. Odlučnim napadom ona se probila za s. Nikodin (kod Prilepa).

11.2.1944

 

Jugoistočno od s. Gališta (kod Kavadaraca), pri velikoj mećavi, 1. makedonsko-kosovska NOV brigada, na maršu za Karadžou (u Grčkoj), pregazila Crnu reku. Prethodno je razbila bugarske slabije delove.

11.2.1944

 

Kod ž. st. Tabanovca (blizu Kumanova) Kosovski partizanski bataljon i jedna četa partizanskog bataljona "Jordan Nikolov" napali železničku kompoziciju. Poginula su 3 bugarska policajca a zarobljeno je 6 bugarskih policajaca, 1 bugarski vojnik, 3 nemačka vojnika i 7 bugarskih železničara.

12.2.1944

 

Pregazivši Crnu reku, 1. makedonsko-kosovska NOV brigada produžila, po mećavi, velikom snegu i niskoj temperaturi, pokret preko s. Klinova i Đurovog kamena za Karadžou (u Grčkoj). Za vreme toga marša su se smrzla 3 borca a promrzlo je 26 boraca.

14.2.1944

 

Posle 45 časova neprekidnog marša 1. makedonsko-kosovska NOV brigada izbila u s. Bahovo (u Karadžoji, u Grčkoj). Time je završila svoj februarski pohod prešavši 260 km. U tom pohodu ona je 14 dana, neprekidno, vodila borbu protiv mnogo nadmoćnijih neprijateljskih snaga. probijajući se kroz mećavu i visok sneg, na vrlo niskoj temperaturi, bez hrane, slabo odevena. Uprkos tome, ona je uspela ne samo da sačuva živu silu nego i da, vezujući za sebe jake bugarske snage, olakša pokret Grupe partizanskih bataljona ("Stevan Naumov" i "Hristo Botev"), CK KPM i GŠ NOV i PO za Makedoniju, kroz istočnu Makedoniju u rejon Kumanova. Za ispoljenu hrabrost i čvrstinu brigada je pohvaljena pismenom naredbom od GŠ NOV i PO za Makedoniju.

14.2.1944

 

 Na Buševoj planini (kod Kruševa) delove 1. makedonsko-kosovske NOV brigade napale bugarske jedinice prilepskog garnizona. Iako iznureni napornim marševima i dotadašnjim borbama, gladni i slabo odeveni, gazeći dubok sneg, borci su ipak uspeli da odbiju neprijateljski napad i da se probiju u pravcu s. Cera (kod Kičeva).

1.2.1944

15.2.1944

 U februarskom pohodu 1. makedonsko-kosovske NOV brigade, u borbi protiv bugarskih snaga, poginuo Zlate Mihajlovski, narodni heroj.

16.2.1944

 

Kod s. Vojnika (blizu Kumanova) 2. četa partizanskog bataljona "Jordan Nikolov" razoružala seosku stražu i zapalila karaulu, a zatim posekla tt linije na dužini od oko 2 km, prekinuvši tt vezu Skoplje — Sofija.

16.2.1944

 

 Kod s. Pekljana (blizu Kočana) Grupa partizanskih bataljona "Stevan Naumov" i "Hristo Botev", s kojima je bio i deo CK KPM i GŠ NOV i PO za Makedoniju, celog dana vodili borbu sa bugarskom vojskom i policijom kočanskog garnizona. Najzad su uspeli da se probiju i, preko r. Bregalnice, produže pokret ka pl. Osogovu. Neprijatelj je imao oko 50 poginulih, a jedinice NOVJ oko 10 ranjenih boraca.

17.2.1944

 

Kod s. Preseke (na Osogovskoj planini) Grupa partizanskih bataljona ("Stevan Naumov" i "Hristo Botev") vodila borbu protiv bugarske vojske i policije kočanskog garnizona. Najzad su uspeli da probiju neprijateljske položaje i da produže pokret preko r. Krive reke, pravcem s. Mišino — s. Moždinjak (kod Krive Palanke).

19.2.1944

 

Kod zaseoka Mišina (blizu Kratova) Grupa partizanskih bataljona ("Stevan Naumov" i "Hristo Botev") razbila bugarsku policijsku zasedu i produžila pokret u pravcu s. Emerica.

20.2.1944

 

U s. Bajlovcu (kod Kumanova), po naređenju GŠ NOV i PO za Makedoniju, od dela ljudstva partizanskog bataljona "Jordan Nikolov" formiran bataljon "Hristijan Todorovski Karpoš".

21.2.1944

 

Direktor bugarske policije u Sofiji izdao naređenje o primeni nove taktike u zimskim operacijama radi likvidiranja pripadnika NOV i PO Makedonije i njihovih simpatizera.

24.2.1944

 

Na visu Perenu (blizu Kumanova) Grupa partizanskih bataljona ("Stevan Naumov" i "Hristo Botev"), u svom pokretu ka rejonu Kumanova, razbila grupu četnika koja im je pripremila zasedu a potom izbila na pl. Kozjak. Tako su deo CK KPM i GŠ NOV i PO za Makedoniju, delegati za 1 zasedanje ASNOM-a i bataljoni "Stevan Naumov" i "Hristo Botev", posle 25 dana napornog marša, prešavši 440 km po visokoin snegu i mećavi, od Karadžoe (u Grčkoj) preko planinskih mesta Belasice, Ograždena, Plačkovice i Osogova, stigli na pl. Kozjak (kod Kumanova).

25.2.1944

 

U Skoplju, pri pokušaju da se probije kroz blokadu bugarske policije i vojske, koja je otkrila njegovo mesto stanovanja i blokirala taj deo grada, poginuo član Politbiroa CK KPM i GŠ NOV i PO za Makedoniju Kuzman Josifovski Pitu, narodni heroj.

26.2.1944

 

U s. Žegnjanima (kod Kumanova), od partizanskih bataljona "Stevan Naumov", "Hristijan Todorovski Karpoš" i "Jordan Nikolov", formirana 3. makedonska NOV brigada. Time je rasformirana Grupa partizanskih bataljona.

27.2.1944

 

U manastiru "Prohor Pčinjski" (kod Kumanova), pod rukovodstvom CK KPM, održano dvodnevno partijsko savetovanje s partijskim i vojnim rukovodiocima 3. makedonske NOV brigade i južnomoravskih i kosovskih jedinica. Na savetovanju je analizirana situacija na kumanovsko-vranjskom području i doneti su zaključci u vezi sa budućim radom partijskih organizacija i dejstvom jedinica. Kao najvažniji i najhitniji zadatak postavljeno je uništenje četničkih snaga na kumanovsko-vranjskom području, stvaranje jedinstvene slobodne teritorije od Krive reke do Crne Trave i jačanje veze i saradnje sa srpskim jedinicama u Jablanici.

29.2.1944

 

Kod s. Sejaca (blizu Kumanova) 3. makedonska NOV brigada, Kosovski bataljon, bugarski partizanski bataljon "Hristo Botev" i tri bataljona 2. južnomoravskog NOP odreda razbili Vardarski četnicčki korpus jačine oko 800 četnika. Pored velikog broja poginulih četnika zarobljeno ih je oko 100, a priličan broj se podavio u nabujaloj r. Pčinji pri pokušaju bekstva. Grupa od 50-60 četnika je uspela da se prebaci na pl. Kukavicu, dok je izvestan broj zavedenih prišao našim jedinicama. Zaplenjeno je 1 minobacač, 2 p. mitraljeza, 6 automata, preko 100 pušaka i druga ratna oprema. Time su četnici na tom području, potučeni i vojnički i politički, prestali organizovano da deluju.

1.2.1944

29.2.1944

Oblasni NO odbor za zapadnu Makedoniju (za Polog i debarski i kičevski srez) izdao proglas povodom raspirivanja mržnje između Makedonaca i Šiptara od strane nemačkog okupatora. Okupatoru u tome verno služe balističke vođe i barjaktari, koji, pod parolom "dve vere u jednom mestu ne mogu biti", izazivaju bratoubilačku borbu i osvetu. Oblasni NO odbor poziva narod da svim snagama radi na učvršćenju bratstva i jedinstva, da se, stupajući u redove NOVJ, bori protiv zajedničkog neprijatelja.

1.2.1944

29.2.1944

Formiran Operativni štab za planiranje, koordinaciju dejstva i rukovođenje makedonskim, južnomoravskim i kosovskim jedinicama na kumanovsko-vranjskom području. Za komandanta tog štaba postavljen je komandant GŠ NOV i PO za Makedoniju, a za članove vojno politički rukovodioci južnomoravskih i kosovskih jedinica.

1.2.1944

29.2.1944

Prvi oblasni komitet SKOJ-a za Makedoniju uputio proglas omladini zapadne Makedonije pozivajući je da zbije redove i što smelije stupa u NOVJ, da razbija neprijateljsku propagandu koja vešto razvija šovinističku mržnju između makedonske i šiptarske omladine i huška na bratoubilačku borbu.

 


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument