HRONOLOGIJA NOR-A - februar 1944
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


februar 1944

Slovenija

od

do (između)

 

1.2.1944

 

U s. Lokovecu (kod Kanala), na osnovu naredbe Štaba 9. korpusa NOVJ od 26. januara 1944, formiran Idrijsko-tolminski NOP odred 9. korpusa NOVJ.

1.2.1944

 

U s. Videmu (kod Grosuplja) jedinice 15. slovenačke (Belokranjske) brigade 15. divizije NOVJ, posle desetodnevnih borbi na području Videm — Krka, razbile nemačke snage koje su nastojale da poprave železničku prugu Grosuplje — s. Zdenska Vas.

2.2.1944

 

Za vreme pohoda u Benešku Sloveniju i Reziju (u Italiji), delovi 17. slovenačke brigade "Simon Gregorčič" 30. divizije NOVJ izvršili demonstrativne napade na italijanska uporišta s. Ajbu i s. Anhovo u dolini r. Soče, a kod Sv. Kvirina (u Italiji) porušili mostove na r. Nadiži.

2.2.1944

 

Na prostoriji s. Debenjes. Ligs. Kambreško (kod Tolmina) 18. slovenačka (Soška) brigada 30. divizije NOVJ vodila teške odbrambene borbe protiv delova nemačke 162. pešadijske divizije i SS lovačkog bataljona za odbranu Krša koji su iz Kobarida i Sv. Lucije (sada: Most na Soči) nadirali na njene položaje te ih posle višečasovne borbe odbacila u polazne garnizone.

2.2.1944

 

Delovi 3. bataljona 16. slovenačke brigade "Janko Premrl Vojko" 31. divizije NOVJ uništili ž. st. Medno (na pruzi LjubljanaJesenice) i na više mesta porušili prugu.

2.2.1944

 

Kod Rihemberka (sada: Branik) 1. i 3. četa Južnoprimorskog NOP odreda uništile nemačko-italijansku motorizovanu kolonu. U petočasovnoj borbi poginulo je 36 nemačkih podoficira i 49 italijanskih fašista, zadobijen je velik plen i zapaljena su motorna vozila.

2.2.1944

 

Posle petočasovne borbe 6. slovenačka udarna brigada "Slavko Šlander" 4. operativne zone NOV i PO Slovenije zauzele žand. st. Motnik (kod Kamnika). Za vreme borbe uporište je minirano i zapaljeno. Od 28 žandarma, koji su činili posadu, samo su se četvorica spasla.

3.2.1944

 

Na položajima kod s. Kambreškog jedinice 18. i 19. slovenačke brigade 30. divizije NOVJ izvršile napad na nemačke snage iz Tolmina i Sv. Lucije (sada: Most na Soči) i, u žestokoj borbi, prinudile ih da se povuku u dolinu r. Soče.

5.2.1944

 

Kod s. Liveka (blizu Kobarida) 1. bataljon 18. slovenačke (Soške) brigade 30. divizije NOVJ odbio napad nemačkih vojnika sa pravca Kobarid — Livek i naneo im osetne gubitke.

5.2.1944

 

Na teritoriji istočne Koruške, od Koruškog partizanskog bataljona, formiran Istočnokoruški NOP odred 4. operativne zone NOV i PO Slovenije.

5.2.1944

 

Italijanski partizanski bataljon "Triestina d'asalto Garibaldi" 9. korpusa NOVJ, pri napadu na nemački aerodrom kod s. Ronka (blizu Gorice), uništio 8 nemačkih bombardera i razna postrojenja.

5.2.1944

 

U Idriji minerska grupa 31. divizije 9. korpusa NOVJ uništila postrojenja rudnika žive i time onemogućila dalju eksploataciju.

6.2.1944

 

U rejonu s. Sedlarjeva (blizu Podsrede) 14. divizija NOVJ, posle jednomesečnog marša kroz Hrvatsku, prešla r. Sutlu i stigla na teritorij Štajerske.

6.2.1944

 

Kod s. Stupice (blizu Kobarida) 18. slovenačka (Soška) brigada 30. divizije NOVJ uništila nemačku motorizovanu kolonu koja je pokušavala da se dolinom r. Nadiže probije iz Čedada u Kobarid.

6.2.1944

 

Kod s. Kamnog (blizu Kobarida) 3. bataljon 19. slovenačke NO brigade "Srečko Kosovel" u teškoj borbi odbacio nemačku kolonu koja je pokušala da iz Tolmina prodre u Kobarid.

7.2.1944

 

U rejonu pl. Javoršćica — s. Ravnica (kod Pilštanja) 14. divizija NOVJ vodila teške borbe protiv delova nemačkog 18. landesšicenpuka, ojačanih artiljerijom, koji su nadirali sa pravca Pilštanja i Sv. Jurija. Najzad ih je odbacila, nanevši im znatne gubitke.

9.2.1944

 

Na putu Pilštanj — Planina 14. divizija NOVJ vodila teške borbe protiv nekoliko nemačkih odreda koji su nastojali da joj spreče dublji prodor u Štajersku. Divizija je uništila dva kamiona s nemačkim vojnicima, a zatim se prebacila na pl. Bohor.

9.2.1944

 

U rudniku olova Sitarjevcu (kod Litije) jedinice Dolenjskog NOP odreda 7. korpusa NOVJ potpuno uništile 7 mašina za pogon, 2 pumpe za vodu i uspinjaču s motorom.

9.2.1944

 

U rudnicima uglja Senovo i Raštanj (kod Krškog) 1. i 13. slovenačka brigada 14. dlvizije NOVJ uništile rudnička postrojenja i za duže vreme onemogućile eksploataciju.

9.2.1944

 

Na liniji s. Srednja Vas — s. Motnik (kod Vranskog) 6. slovenačka udarna brigada "Slavko Šlander" 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodila teške borbe protiv jake nemačke kolone. Brigada se predveče, pod pritiskom nadmoćnih neprijateljskih snaga, povukla na pl. Meninu.

9.2.1944

 

Na Trškoj gori (kod Novog Mesta) 4. slovenačka udarna brigada "Matija Gubec" 15. divizije NOVJ vodila upornu borbu protiv jake nemačko-belogardejske kolone. Posle mnogih obostranih juriša neprijatelj je odbačen u Novo Mesto.

11.2.1944

 

Posle oštrih borbi na pl. Bohoru, 14. divizija NOVJ se probila preko druma Sevnica — Planina s namerom da se preko r. Savinje prebaci na područje Trbovljanskog rudarskog bazena. Na putu Sevnica — Planina uništena su dva autobusa s nemačkim vojnicima.

11.2.1944

 

 Delovi Briško-beneškog NOP odreda izvršili prepad na nemačku posadu u Nimisu (u Italiji) i posle kraće borbe povukli se iz varošice.

12.2.1944

 

CK KP Slovenije dostavio okružnim partijskim komitetima cirkularno pismo o promeni borbene taktike okupatora u Gorenjskoj i Štajerskoj i o pokušaju infiltriranja četnika u redove NOV u cilju razbijanja jedinstva i slabljenja borbenih dejstava.

12.2.1944

 

 Ojačana četa nemačke 16. SS motorizovane divizije sa područja Ljubljane stigla u dolinu r. Savinje da bi pojačala nemačke snage angažovane u borbama protiv 14. divizije NOVJ i zatvorila prolaze preko r. Savinje u pravcu Trbovlja.

12.2.1944

 

 Kod s. Blatnika i na putu Rimske Toplice — s. Jurklošter jedinice 14. divizije NOVJ sukobile se i u oštroj borbi razbile nemački odred i probile se u rejon s. Sv. Petar — s. Olešce (kod Laškog). Ovde je sledećeg dana došlo do teških borbi.

14.2.1944

 

Severoistočno od Celja 13. slovenačka brigada "Mirko Bračič" 14. divizije NOVJ vodila tešku borbu protiv nemačkih jedinica koje su se sa pravca Sv. Jurija nadirale ka s. Dramlje. Divizija se uveče, preko druma Slovenske Konjice — Vojnik, probila na odsek s. Lindek — M. gora, gde je ponovo okružena.

14.2.1944

 

 Posle marša preko pl. Matajura, r. Nadiže i s. Macarola (kod Čedada) 17. slovenačka brigada "Simon Gregorčič" 30. divizije NOVJ napala nemačku posadu u s. Fojdi (u Italiji) i u uličnim borbama nanela neprijatelju osetne gubitke.

15.2.1944

 

Naredbom Štaba 4. operativne zone NOV i PO Slovenije, od Minerske čete, Kamničkozasavske čete i specijalnih patrola formiran Kamničko-zasavski NOP odred.

15.2.1944

 

 Na prostoriji s. Lindek — M. gora (kod Celja) jedinice 14. divizije NOVJ vodile teške borbe u okruženju a uveče se preko s. Trnovlja, s. Zgornje Socke i r. Hudinje probile na pl. Paški Kozjak, razbivši jaku nemačku zasedu na putu Vojnik — Vitanje.

1.2.1944

15.2.1944

Na osnovu naredbe Štaba 9. korpusa NOVJ od dela Idrijskog vojnog područja formiran Dolomitski NOP odred.

16.2.1944

 

Na položajima s. Sedanik — s. Brdca — s. Sv. Jošt (kod Velenja) jedinice 14. divizije NOVJ vodile teške borbe protiv nemačkih jedinica koje su ih okružile na pl. Paškom kozjaku.

17.2.1944

 

Grupa za proboj 14. divizije NOVJ (sastava: četiri bataljona) probila nemački obruč zapadno od s. Sv. Marjete (na putu Mislinja — Vitanje) i izbila na južne padine pl. Pohorja. Glavnina te divizije, sa komorom i ranjenicima, bila je prinuđena da se vrati na pl. Paški kozjak, gde je vodila upornu odbranu.

18.2.1944

 

Na položajima kod s. Planine jaka belogardistička kolona iz Ajdovščine napala 3. slovenačku udarnu brigadu "Ivan Gradnik" 31. divizije NOVJ. Brigada ju je odbacila u polazni garnizon.

19.2.1944

 

U Crnomelju otpočelo 1 zasedanje SNOSa. Donete su sledeće značajnije odluke: preimenovanje SNOO-a u SNOS; osnivanje zakonodavnog odbora SNOS-a; raspisivanje izbora za NO odbore; priključenje Slovenačkog primorja Sloveniji; formiranje komisije za utvrđivanje zločina okupatora i domaćih izdajnika; određivanja narodnog poreza. Zasedanje je završeno 20. februara.

19.2.1944

 

 Na prostoriji s. Srednje — s. Kambreško — s. Lig (kod Tolmina) delovi nemačke 162. pešadijske i 188. rezervne divizije i 10. SS policijskog puka napali na snage 30. divizije NOVJ. Divizija je posle teških borbi posela položaje na pl. Kolovratu, odakle se 20. februara, preko Soče, probila delom na Banjšku planotu a delom u rejon pl. Krna (kod Tolmina).

19.2.1944

 

 Na položajima kod s. Brdca (blizu Velenja) 14. divizija NOVJ vodila teške borbe protiv nemačkih snaga. Uveče se, preko železničke pruge i r. Pake, južno od pl. Stropnika, probila u s. Plešivec (kod Velenja). Ovde su je ponovo okružile jaka nemačke snage.

20.2.1944

 

Kod Idrije delovi 31. divizije NOVJ uništili pomoćna rudnička postrojenja i topionice žive.

21.2.1944

 

Na položajima Rodoslovnik — Jager (kod Velenja) 14. divizija NOVJ vodila žestoke borbe protiv delova nemačkog 18. landesšicen, 19. SS policijskog i 139. brdskog lovačkog puka. Divizija je protivnapadima odbila sedam neprijateljskih juriša, a uveče je izvršila pokret preko Plešivca i Krejdera, te sutradan, posle razbijanja jake neprijateljske zasede u s. Ravnama, izbila u rejon s. Bele Vode (kod Šoštanja).

22.2.1944

 

Na pl. Čreti 6. slovenačka udarna brigada "Slavko Šlander" 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodila teške borbe protiv nemačkih policijskih jedinica, koje su se, posle dvočasovne borbe, uz osetne gubitke, povukle u Vransko.

23.2.1944

 

Na položajima Stakne i Plešnik (kod Šoštanja) 1. slovenačka udarna brigada "Tone Tomšič" i 13. slovenačka brigada "Mirko Bračič" 14. divizije NOVJ vodile jednodnevne borbe protiv neprijateljskih kolona iz s. Črne i s. Topolšice. Da bi razvukla neprijateljske snage, 14. divizija se podelila po brigadama, odredivši svakoj poseban pravac daljeg kretanja.

25.2.1944

 

Na pruzi Celovec — Jesenice jedinice Zapadnokoruškog NOP odreda uništile ž. st. Podgorje (u Austriji) i zarobile 15 nemačkih vojnika

25.2.1944

 

U zaseoku Lah (kod Šoštanja) nemački vojnici napali delove 1. slovenačke NOV brigade "Tone Tomšič" i Štab 14. divizije NOVJ. Brigada se sa Štabom divizije, posle kraće borbe povukla u pravcu s. Bele Vode, gde se spojila sa delovima 13. slovenačke NO brigade "Mirko Bračič".

26.2.1944

 

Na Ludranskom vrhu (kod Mežice) 14. divizija NOVJ (bez 2. brigade) sukobila se s kolonom iz nemačkog 14. SS policijskog puka. Divizija se preko s. Zaloke prebacila u rejon s. Sv. Radegunde (kod Šoštanja) gde je sutradan uspostavila vezu sa 4. operativnom zonom NOV i PO Slovenije.

27.2.1944

 

Na sektoru Grosuplje — s. Turjak — V. Lašče jedinice 7. korpusa NOVJ prešle u napad da bi okupatora i domaće izdajnike sprečilo u opravci železničke pruge Ljubljana — Grosuplje — Kočevje. Te jedinice su istovremeno vršile pritisak na garnizone: s. Škofljicu, Rakek, Kočevje, Novo Mesto i Kostanjevicu.

28.2.1944

 

GŠ NOV i PO za Sloveniju izdao naredbu o prepotčinjavanju 14. divizije NOVJ Štabu 4. operativne zone NOV i PO Slovenije.

28.2.1944

 

Posle dvodnevnih oštrih borbi 15. slovenačka (Belokranjska) brigada 15. divizije NOVJ uništila nemačko-belogardistička uporišta s. Zdensku Vas i s. Sv. Anton (kod Grosuplja). Ona je istovremeno vodila borbe protiv nemačko-belogardističkih kolona koje su iz Ljubljane, preko Grosuplja, nadirale u pomoć okruženoj posadi.

29.2.1944

 

Na položajima s. Konec — s. Vinja Vas — s. Podgrad 5. slovenačka udarna brigada "Ivan Cankar" 15. divizije NOVJ vodila teške borbe protiv nemačko-belogardističkih snaga iz Novog Mesta koje su nastojale da deblokiraju ovaj grad. Posle više obostranih juriša neprijatelj je odbačen u Novo Mesto.

 


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument