HRONOLOGIJA NOR-A - februar 1944
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


februar 1944

Srbija

od

do (između)

 

1.2.1944

 

U Jagodini , Ćupriji i Paraćinu četnici u saradnji s nemačkim vlastima i SDS zaklali 51 pripadnika NOP-a.

2.2.1944

 

U s. Darosavi (sada: Partizani, kod Aranđelovca) Privremena šumadijska NO brigada napala na oko 300 četnika. Borba je trajala 4 časa. Neprijatelj je imao 14 mrtvih i 8 zarobljenih. Brigada je istog dana vodila borbu i s četnicima u s. Mirosaljcima (kod Aranđelovca), ubila jednog i ranila više četnika i zaplenila 1 pušku. Brigada je imala 4 poginula, 1 ranjenog i 2 nestala borca.

2.2.1944

 

Između s. Gorine i s. Kaluđerice (kod Leskovca) 4. južnomoravska NO brigada i 1. južnomoravski NOP odred, u borbi vođenoj ceo dan, odbili napad četničkog Jablaničkog i Vardarskog korpusa i proterali ih ka s. Barju. Četnici su imali 13. mrtvih i veći broj ranjenih. Gubici jedinica NOVJ: 2 mrtva i 3 ranjena borca.

2.2.1944

 

Radi lakšeg rukovođenja pri izvođenju zajedničkih akcija 2. južnomoravske brigade, Zaječarsko-timočkog NOP odreda i Ozrenskog partizanskog bataljona, GŠ NOV i PO za Srbiju formirao Privremeni operativni štab.

2.2.1944

 

U s. Barbarušincu (kod Vranja), radi usklađivanja dejstva jedinica 2, južnomoravskog NOP odreda, Kosovskog partizanskog bataljona i Kumanovskog partizanskog bataljona "Jordan Nikolov", formiran Privremeni operativni štab.

2.2.1944

 

Održana okružna konferencija USAOJ-a za istočni Srem. Prisustvovala su 52 delegata iz vojske i pozadine (delegati OK i PK KPJ, ONO odbora, SKOJ-a i AFŽ-a). Posle diskusije o rezultatima rada i o problemima organizacije donete su odgovarajuće rezolucije, poslati su pozdravi Zemaljskom odboru USAOJ-a i izabran je novi Okružni odbor USAOJ-a za istočni Srem.

2.2.1944

3.2.1944

Između s. Beške i s. Krušedola (kod Iriga) delovi 1. sremskog NOP odreda posekli oko 300 tt stubova.

3.2.1944

4.2.1944

Na aerodromu kod Kruševca 2. južnomoravska NO brigada, Zaječarsko-timočki NOP odred i Ozrenski partizanski bataljon napali nemačku posadu, ali se, zbog otpora nemačkih vojnika i zbog intervencije 5. puka SDK iz Kruševa povukli ka pl. Jastrepcu. Zaplenjena je avionska i puščana municija.

4.2.1944

 

U s. Jabukoviku (kod Vlasotinaca), od boraca 2. južnomoravskog NOP odreda, GŠ NOV i PO za Srbiju formirao 5. južnomoravsku NO brigadu. Istovremeno je reorganizovan 2. južnomoravski NOP odred: formirana su dva bataljona.

4.2.1944

 

 U s. Brajkovcu (kod Aranđelovca) Privremena šumadijska NO brigada vodila borbu protiv četnika. Poignuo je jedan njen borac.

4.2.1944

5.2.1944

Delovi 4. i 6. vojvođanske NOV brigade i 2. sremskog NOP odreda napali posadu s. Morovića (kod Šida) koju su sačinjavali delovi 6. ustaškog bataljona, žandarmi, ustaška milicija i domaći Nemci, ukupno oko 200 ljudi. U prvom naletu zauzeti su bunkeri ispred mostova na r. Bosutu i r. Studvi a potom je oštra borba produžena u glavnom uporištu, oko žand. st. i škole. Oko 7 časova selo je zauzeto. Veći deo neprijateljske posade probio se prema Šidu. Poginuli su 1 žandarm i 9 ustaša, ranjeni su 2 žandarma i 10 ustaša i zarobljena su 3 žandarma. Gubici jedinica NOV i POJ: 8 mrtvih i 13 ranjenih boraca. Zaplenjen je 1 p. mitraljez, 18 pušaka, veća količina municije i druga ratna oprema, porušen je most na r. Bosutu i oštećena je pruga između Šida i s. Morovića.

5.2.1944

 

U s. Starom Slankamenu (kod Inđije) grupa mesnih partizana napala finansijsku stražu i zaplenila joj oružje, odelo i opremu.

6.2.1944

 

Između s. Martinaca i s. Laćarka (kod Srem. Mitrovice) 1. četa Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirala prugu i uništila lokomotivu i nekoliko vagona brzog voza.

6.2.1944

 

 Na putu Šid — Ilok grupa kurira 2. sremskog NOP odreda napala autobus šidske opštine, te ubila 2 ustaše, 1 domobrana i 2 folksdojčera i zarobila 1 domobrana, uništila autobus i zaplenila 1 pušku, 2 pištolja i drugi materijal.

6.2.1944

7.2.1944

U s. Bapskoj (kod Šida) četa 2. sremskog NOP odreda napala grupu ustaša te dvojicu ubila a drugu dvojicu ranila i zaplenila 6 pušaka i nešto vojničke opreme.

7.2.1944

8.2.1944

Jedan vod 1. bataljona 1. sremskog NOP odreda napao na vojni magacin kod s. Kamenice (blizu Petrovaradina), te zarobio 9 domobrana (koji su prešli u partizane) i zaplenio 1 p. mitraljez, 11 pušaka, 8 bombi, 1880 metaka i dosta druge vojničke opreme.

8.2.1944

9.2.1944

Jedna četa 2. sremskog NOP odreda upala u s. Lovas (kod Šida) i ubila 1 domobranskog oficira, a od domaćih izdajnika zaplenila 9 pušaka, 3 pištolja, 14 konja, 9 sedala, 3 kola sa zapregom i dosta druge vojničke opreme.

10.2.1944

 

Kod s. Bajčinca (blizu Prokuplja) 3. južnomoravska NO brigada odbila napad 2. bataljona bugarskog 123. pešadijskog puka, ojačanog artiljerijom i minobacačima, i jedne čete SDS. Napad je podržavala bugarska avijacija. Brigada je imala 6 mrtvih i 6 ranjenih, dok neprijateljski gubici nisu ustanovljeni. Oboren je jedan bugarski avion.

10.2.1944

 

 U s. Mirosaljcima (kod Aranđelovca) Privremena šumadijska NO brigada napala četnike i posle kraće borbe naterala ih u bekstvo.

10.2.1944

11.2.1944

U s. Baroševcu (kod Aranđelovca) jedinice Privremene šumadijske NO brigade napale četnike i posle jednočasovne borbe zauzele selo.

12.2.1944

 

U s. Darosavi (sada: Partizani, kod Aranđelovca) Privremena šumadijska NO brigada vodila borbu protiv četnika i žandarma SDS. Neprijatelj je imao više mrtvih i ranjenih, a brigada NOVJ 1 ranjenog borca. Brigada je istog dana rasformirana, a njeni bataljoni su ušli u sastav 1. šumadijskog i Kosmajskog NOP odreda.

12.2.1944

 

 Kod s. Čustice (blizu Pirota) Nišavski NOP odred razbio grupu četnika i naneo im gubitke od 5 mrtvih.

12.2.1944

13.2.1944

Između s. Putinaca i s. Golubinaca (kod Inđije) delovi 2. čete Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirali prugu i uništili lokomotivu i nekoliko vagona teretnog voza s ratnim materijalom. Za to vreme je 1. četa istog bataljona miniranjem srušila teretni voz između s. Martinaca i s. Laćarka (kod Srem. Mitrovice) i uništila lokomotivu i 6 vagona.

12.2.1944

13.2.1944

 Između s. Bačinaca i s. Tovarnika (kod Šida) jedinice 2. sremskog NOP odreda posekle 104 tt stuba i zapalile 2 stražarnice.

13.2.1944

14.2.1944

Kod ž. st. Bresničić (na pruzi Prokuplje — Kuršumlija) delovi 4. južnomoravske NO brigade razrušili prugu. Usled toga je iz koloseka iskočio putnički voz, te su se prevrnula 3 vagona.

14.2.1944

 

U rejonu s. Dege (kod Tropoje, u Albaniji) nadmoćne nemačke jedinice i balisti razbili Malesijski NOP odred (oko 200 boraca). Poginulo je i ranjeno 18 nemačkih vojnika. Odred je imao 11 mrtvih. Samo oko 80 boraca, uglavnom iz partizanskog bataljona "Bajram Curi", uspelo je da se organizovano, po delovima, povuče ka Đakovici i Ljumi (u Albaniji).

14.2.1944

 

 U s. Griju (u Albaniji) nemačke jedinice napale Prateću četu GŠ NOV i PO za Kosovo i Metohiju. Pored GŠ, u selu su se nalazili Pokrajinski komitet KPJ za Kosovo i Metohiju i Oblasni NO odbor. Posle 3—4 dana borbe Prateća četa, GŠ NOV i PO za Kosovo i Metohiju, Pokrajinski komitet i Oblasni NO odbor za Kosovo i Metohiju uspeli su da izbegnu uništenje i da se povuku u rejon s. Geg Husena (kod Tropoje, u Albaniji).

15.2.1944

 

Četnički Rasinski i Toplički korpus i delovi Velikomoravske grupe četničkih korpusa preduzeli napad na 3. južnomoravsku NO brigadu, Jastrebački i Zaječarsko-timočki NOP odred, Ozrenski partizanski bataljon i jedinice komande područja i komandi mesta na pl. Jastrepcu, s ciljem da ih nabace u dolinu r. Toplice i tu, uz pomoć bugarskih jedinica (koje su zatvarale dolinu Toplice), unište. Borbe su vođene do 24. februara. U njima je, po naređenju GŠ NOV i PO za Srbiju, uzela učešća i 4. južnomoravska NO brigada. Jedinice NOVJ su uspele da odbrane slobodnu teritoriju i prisile neprijatelja da se povuče ka pl. Kopaoniku i u polazne garnizone.

15.2.1944

 

 Blizu Prokuplja (na pruzi Prokuplje — Kuršumlija) delovi 4. južnomoravske NO brigade porušili prugu, usled čega se srušio nemački oklopni voz.

10.2.1944

20.2.1944

U rejonu s. Sirakova, s. Batuše i Kučeva delovi SDS i četnici, uz pomoć nemačkih jedinica, posle nekoliko uzastopnih borbi uništili glavninu Požarevačkog NOP odreda. Svega 16 boraca se probilo na pl. Kosmaj i ušlo u sastav Kosmajskog NOP odreda.

15.2.1944

29.2.1944

. — U Đakovici nemačka policija i milicija uhapsile oko 50 rodoljuba i boraca koji su se, po razbijanju Malesijskog NOP odreda, sklonili u to mesto.

16.2.1944

 

Između s. Raševca i s. G. Bresnica (na pl. Jastrepcu) Jastrebački NOP odred odbio napad četničke Topličke brigade i proterao je ka s. Jošanici.

16.2.1944

17.2.1944

U s. Devči (kod Prokuplja) 3. južnomoravska NO brigada, Zaječarsko-timočki i Jastrebacki NOP odred i Ozrenski partizanski bataljon napali delove četničkog Rasinskog korpusa. Borba je vođena celu noć. Četnici, razbijeni, u neredu su se povukli preko s. Klisurice ka s. V. Plani. Poginulo je 58 i ranjen je veći broj četnika. Gubici jedinica NOVJ: 12 mrtvih i ranjenili. Zaplenjeno: mitraljez, automat i 25 pušaka.

16.2.1944

17.2.1944

 Između s. Vrdnika i s. Pavlovaca (kod Rume) mesna partizanska grupa, uz pomoć rodoljuba, posekla 40 tt stubova.

17.2.1944

 

U s. Lipovcu (kod Šida) manji delovi nemačke 13. SS divizije "Handžar" i dva bataljona domobranske Sremske brigade sa pravca s. Vrbanje iznenada napali 1. bataljon 2. sremskog NOP odreda. U oštrim uličnim borbama neprijatelj je proteran iz s. Lipova ka kapeli Sv. Luka, gde je na obali r. Spačve uspeo da se zadrži i utvrdi. Gubici neprijatelja: 8 mrtvih i 12 ranjenih, a gubici jedinica NOVJ: 1 mrtav i 16 ranjenih boraca.

18.2.1944

 

U blizini pustare Inocenc (na putu Ilok — Šid) jedna četa 6. vojvođanske NOV brigade iz zasede napala dve neprijateljske patrole i u kraćoj borbi ubila 10, ranila 6 i zarobila 7 nemačkih žandarma i policajaca. Jednovremeno je druga četa zauzela pustaru Inocenc, koju su branili naoružani petokolonaši. Zaplenjena su 2 p. mitraljeza, 30 pušaka, preko 3000 metaka, 72 konja, 73 komada goveda, 100 kg duvana i druga oprema. Pustare Inocenc i Principovac (kod Iloka) spaljene su.

19.2.1944

 

u s. Ilincima (kod Preševa) Udarni bataljon 2. južnomoravskog NOP odreda i Kosovski partizanski bataljon odbili napad oko 200 kontračetnika, koje je prihvatila jedna bugarska jedinica iz Preševa. Partizani su napali i ove neprijateljske snage i naterali ih da se u paničnom bekstvu povuku ka Preševu. Zarobljena su 3 a poginulo je 5 neprijateljskih vojnika.

19.2.1944

 

 GŠ NOV i PO za Vojvodinu naredio Štabu Južnobanatskog NOP odreda da formira operativni štab i dao mu uputstva za dalji rad i dejstva u Banatu.

19.2.1944

 

 Između s. Martinaca i s. Laćarka (kod Srem. Mitrovice) 1. četa Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirala prugu. Uništeni su lokomotiva i 6 vagona transportnog voza s ratnim materijalom.

19.2.1944

20.2.1944

U s. V. Plani (blizu Prokuplja) 3. južnomoravska NO brigada, Zaječarsko-timočki NOP odred i Ozrenski partizanski bataljon napali četnički Rasinski korpus i delove četničkog Topličkog korpusa. Ne uspevši da odbace četnike, u zoru su se jedinice NOV i POJ povukle na južne padine pl. Jastrepca. U borbi je poginulo 20 četnika, a zaplenjeni su p. mitraljez, automat i 6 pušaka. Gubici jedinica NOV i P0J 4 mrtva i 4 ranjena borca.

19.2.1944

20.2.1944

 Kod s. G. Jošanice (blizu Prokuplja) u susretnoj borbi 4. južnomoravska NO brigada razbila četnički Toplički korpus i odbacila ga ka Blacu. Poginulo je i zarobljeno oko 150 četnika. Zaplenjeno: 2 p. mitraljeza, automat, protivtenkovska puška, 60 pušaka i drugo. Gubici NO brigade: 4 poginula, 4 ranjena i 6 zarobljenih boraca (koje su četnici streljali).

20.2.1944

 

 GIavni štab NOV i PO za Vojvodinu naredio Štabu 1. sremskog NOP odroda da poruši prugu Novi Sad — Beograd i da ispita mogućnost za uništenje tunela kod s. Čortanovaca.

21.2.1944

 

U s. Svođu i s. Dejanu (kod Vlasotinaca) bataljon 5. južnomoravske NO brigade napao bugarsku posadu i zaplenio 1000 kg šećera i drugih prehrambenih artikali.

21.2.1944

 

 Kod s. Starog Divoša (blizu Iloka) delovi 6. vojvođanske NOV brigade napali kolonu nemačke policije koja se kretala iz s. Čalme za s. Erdevik. U borbi je poginulo 8 policajaca, 1 oficir, a veći broj ranjen. poginuo je i komandir 1. čete 1. bataljona 6. NOV brigade.

22.2.1944

23.2.1944

Delovi 1. bataljona 4. vojvođanske NOV brigade napali žandarme i finanse u s. Martincima (kod Srem. Mitrovice), te posle kraće borbe zarobili 15 žandarma, 5 finansa i 1 domobrana a zaplenili 22 puške, 1 p. mitraljez, 30 bombi, oko 5000 metaka i dosta druge vojničke opreme.

23.2.1944

 

Kod s. Džigolja (blizu Prokuplja) 3. južnomoravska NO brigada, Zaječarsko-timočki NOP odred i Ozrenski partizanski bataljon vodili ceo dan borbu protiv delova bugarske 27. pešadijske divizije, podržanih avtijacijom, koji su pošli u pomoć četnicima u s. V. Plani. Jedinice NOVJ su se uveče povukle ka pl. M. Jastrepcu uz gubitke od 6 mrtvih i 10 ranjenih, dok je više neprijateljskih vojnika poginulo i ranjeno. Zaplenjeni su 4 mitraljeza i radio-stanica a oboren je jedan bugarski avion. Za vremo borbe četnici su iskoristili odsutnost jedinica NOV i POJ i neometano se povukli iz s. V. Plane ka Blacu i r. Rasini. Sutradan su se i bugarske jedinice povratile u Prokuplje.

23.2.1944

 

 Između s. Vusa i s. Kozila (blizu Vlasotinaca) jedan bataljon 5. južnomoravske NO brigade odbio napad 200 bugarskih vojnika i odbacio ih ka s. Svođu i s. Dejanu. Jedan borac NO brigade je poginuo.

23.2.1944

 

 U rejonu s. Gospođinaca (kod Žablja) delovi 3. bačko-baranjskog NOP odreda ubili 4 mađarska vojnika i nekoliko ih ranili.

24.2.1944

 

Na putu s. Putinci i s. Kraljevci (kod Rume) delovi 1. sremskog NOP odreda napali nemačku patrolu, te ubili 8 vojnika, 1 oficira i 1 podoficira i zaplenili 1 p. mitraljez, 1 automat, 6 pušaka i nešto druge opreme.

25.2.1944

 

Između s. Gibarca i s. Bačinaca (kod Šida) 1. četa Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirala prugu. Uništeni su lokomotiva i 8 vagona transportnog voza s ratnim materijalom.

26.2.1944

 

Kod s. Lipovice (blizu Vlasotinaca) delovi SDS i SDK i četnici iz Leskovca i Vlasotinaca, uz podršku bugarske avijacije, napali 2. i 5. južnomoravsku NO brigadu. U borbi vođenoj ceo dan neprijatelj je razbijen i odbačen u polazne garnizone. Ostavio je 15 mrtvih.

26.2.1944

 

 Između s. Gibarca i s. Kukujevaca (kod Šida) 1. četa Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirala prugu. Uništeni su lokomotiva i 1 vagon a pruga je oštećena.

26.2.1944

27.2.1944

Iz rejona s. Bosuta dve čete 1. bataljona 4. vojvođanske NOV brigade prešle r. Savu i napale uporište SGS i četnika u s. Ravnju (blizu M. Mitrovice). Zbog jakog otpora neprijatelja iz utvrđene zgrade i jednog bunkera, napad nije uspeo. Poginulo je 39 boraca a izgubljeni su 2 p. mitraljeza i 1 protivtenkovska puška.

26.2.1944

27.2.1944

Posle tri dana marša na temperaturi od minus 25°, rasteravši neprijateljsko obezbeđenje na mostu kod s. Biljanice (blizu Leskovca), 2. i 5. južnomoravska NO brigada prešle J. Moravu i Veternicu i prebacile se na teritoriju Puste reke sa 150 promrzlih boraca (od kojih je 60 upućeno na lečenje u bolnicu u s. Vujanovu).

28.2.1944

 

Kod s. Martinaca (blizu Srem. Mitrovice) 1. četa Diverzantskog udarnog bataljons GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirala prugu. Uništeni su lokomotiva i veći broj vagona transportnog voza s ratnim materijalom.

28.2.1944

 

Između s. Grabovaca i s. Obreža (u južnom Sremu) 2. bataljon 1. sremskog NOP odreda iz zasede napao vod nemačke policije jačine 40 ljudi. Poginulo je 11 i ranjeno 15 policajaca, dok su dvojica zarobljena. Zaplenjeno: 3 p. mitraljeza, 13 pušaka, 6 bombi, 1 pištolj, 780 metaka i druga oprema.

29.2.1944

 

Kod s. Sejaca (blizu Vranja) 3. makedonska NOV brigada, Kosovski partizanski bataljon, bugarski partizanski bataljon "Hristo Botev" i dva bataljona 2. južnomoravskog NOP odreda razbili Vardarski četnički korpus jačine oko 800 četnika. Pored velikog broja poginulih četnika zarobljeno ih je oko 100, a priličan broj se podavio u nabujaloj r. Pčinji pri pokušaju bekstva. Grupa od 50—60 četnika je uspela da se prebaci na pl. Kukavicu, dok je izvestan broj zavedenih prišao našim jedinicama. Zaplenjeno je preko 100 pušaka i druga ratna oprema. Time su četnici na tom području, potučeni i vojnički i politički, prestali organizovano da deluju.

29.2.1944

 

U s. Beloljinu (kod Prokuplja) 3. južnomoravska NO brigada, Zaječarsko-timočki NOP odred i Ozrenski partizanski bataljon napali ojačani bataljon bugarskog 123. pešadijskog puka. Posle borbe vođene celu noć, zbog snažnog otpora neprijatelja, jedinice NOV i POJ su odustale od daljeg napada i povukle se ka pl. Jastrepcu i pl. Vidojevici. Neprijatelj je imao oko 20 mrtvih i 5 zarobljenih. Gubici jedinica NOV i POJ: 4 mrtva i 4 ranjena borca. Zaplenjeni su 2 minobacača, mitraljez, 4 p. mitraljeza i 17 pušaka.

1.2.1944

29.2.1944

U s. Trgovištu (kod Vranja), na konferenciji delegata seoskih NO odbora, izabran SNO odbor za srez pčinjski.

1.2.1944

29.2.1944

Na pl. Kukavici obrazovan SNO odbor za Poreč.

1.2.1944

29.2.1944

ONO odbor okruga leskovačkog izdao cirkular o radu NO odbora na teritoriji okruga o njihovim slabostima i nedostacima, o organizaciji sudova itd.

1.2.1944

29.2.1944

U Šumadiji, u borbi protiv jedinica SDS, poginuo član OK KPJ i sekretar OK SKOJ-a za okrug aranđelovački Milić Radovanović Mladen, narodni heroj.

1.2.1944

29.2.1944

U zapadnoj Srbiji u borbi protiv četnika i SDS poginuo član OK KPJ za Kragujevac Slobodan Minić, narodni heroj.

1.2.1944

29.2.1944

U s. M. Požarevcu (blizu Mladenovca) poginuo u borbi protiv delova SDS sekretar SK KPJ za srez gročanski Ljubivoje Gajić Đoka, narodni heroj.

 


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument