Bojan B. Dimitrijević, Dragan Savić: OKLOPNE JEDINICE NA JUGOSLOVENSKOM RATIŠTU 1941-1945.
BIBLIOTEKA
***************************************************
* * *     
   * cela knjiga - pdf *   
* * *
   * prilozi *   
   * sadržaj *   
* * *
sadr┼żajstrana
                UVOD7
APRILSKI RAT 1941.
Kraljevina Jugoslavija ulazi u Drugi svetski rat11
Oklopne jedinice Jugoslovenske vojske14
Nemačke oklopne snage u Aprilskom ratu 1941.34
Jugoslovenske jedinice bornih kola tokom rata u aprilu 1941.39
Italijanske oklopne snage u napadu na Kraljevinu Jugoslaviju43
Mađarske snage ulaze u Jugoslaviju44
Ulazak bugarskih snaga u jugoistočne delove Kraljevine45
USTANAK 1941.
Oklopne jedinice sila Osovine na teritoriji Jugoslavije pre ustanka 1941.47
Nemačke oklopne snage i ustanak u Srbiji 1941.66
Ustanički tenkovi70
Oklopne jedinice posle sloma ustanka u Srbiji 1941-1942.73
Nemačke oklopne snage u borbi sa ustanicima u BiH 1942.79
Oklopne snage u nemačkom delu Slovenije 1942-1943.84
ITALIJANSKE I HRVATSKE OKLOPNE JEDINICE 1941-1942.
Italijanske oklopne snage 1941-1942.87
Ustanak u Crnoj Gori 1941-1942.89
Na teritoriji NDH 1941-1942.90
Partizani zarobljavaju italijanske tankete u Lici i Bosanskoj Krajini 1942.92
Italijanske oklopne snage u Sloveniji 1942.94
Razvoj oklopnih snaga NDH 1941-1943.94
Upotreba oklopnih jedinica NDH na terenu tokom 1942.113
Partizani zarobljavaju hrvatska oklopna vozila 1942.114
OKLOPNE SNAGE U 1943. GODINI: DO KAPITULACIJE ITALIJE
Nemačke oklopne jedinice u poduhvatima „Vajs“ i „ Švarc“ 1943.117
Italijanske oklopne snage u 1943.120
Borbe u Ljubljanskoj zoni 1943.121
Dejstva na teritoriji NDH 1943.123
Nastanak Tenkovske čete 1. korpusa NOVH124
Tenkovska četa 10. hercegovačke brigade i Vrhovnog štaba126
Borbe u Crnoj Gori128
Oklopne snage NDH u 1943.145
KAPITULACIJA ITALIJE: SUKOB OKO TEHNIKE I TERITORIJE
Dolazak štaba 2. oklopne armije u Srbiju 1943.149
Kapitulacija Italije150
Razoružanje italijanske vojske septembra 1943.152
Partizani zarobljavaju italijansku tehniku u Sloveniji153
Kapitulacija italijanskih snaga na teritoriji NDH156
Formiranje Tenkovskog bataljona GŠ NOVH septembra 1943.157
Borbe oko Splita i Tenkovski bataljon 4. operativne zone NOVH158
Motorizovani bataljon kod 1. proleterske divizije160
Razoružanje italijanskih snaga u Crnoj Gori177
Nemačka ofanziva u Sloveniji i Hrvatskoj178
Odlazak glavnine oklopnih snaga sa jugoslovenskog ratišta i nastavak borbi184
Upotreba oklopnih snaga u Bosni u jesen 1943.187
OKLOPNE SNAGE NA TERITORIJI NDH 1944.
Tenkovi u borbama na području Bosne tokom 1944.191
Tenkovski bataljon NOVH 1944.214
Upotreba nemačke oklopne tehnike u Sremu i Slavoniji 1942-1944.217
Oklopne jedinice NDH posle kapitulacije Italije 1943-1945.222
Partizani zarobljavaju tenkove hrvatskih snaga228
Tenkovska četa (5. korpusa) „Lazo Marin“231
Oklopni vozovi na području NDH (Bosne i Hercegovine) 1943-1944.233
NA PODRUČJU SLOVENIJE 1944.
Nemačke oklopne snage u Sloveniji 1943-1944.237
        Policijske oklopne jedinice237
        Oklopni vozovi257
Slovensko domobranstvo258
U borbama sa slovenačkim partizanima 1944.258
U okupiranoj nemačkoj zoni Slovenije260
Oklopne snage u borbama u bivšoj Ljubljanskoj zoni261
Oklopne snage u borbama u zoni OZAK263
Partizanski tenkovi u Sloveniji 1944.265
PRVA TENKOVSKA BRIGADA NOVJ
Formiranje brigade269
Severna grupa 1. tenkovske brigade u akciji270
Borba u Vukovom klancu272
Južna grupa 1. tenkovske brigade u akciji289
BORBE U SRBIJI TOKOM DRUGE POLOVINE 1944.
Oklopna sredstva u borbama u Srbiji 1943-1944.293
Nemačko grupisanje u Srbiji septembra 1944.296
Prebacivanje nemačkih snaga u Banat i prihvatanje borbe sa Sovjetskom armijom299
Borbe u zapadnoj Srbiji i Sremu septembar-oktobar 1944.301
Povlačenje nemačkih snaga iz Grčke303
Nemačke snage u istočnoj Srbiji i prodor Sovjetske armije u Srbiju304
Beogradska operacija307
Bugarske snage prelaze u Jugoslaviju315
Sovjetski prodor prema Kragujevcu i Kruševcu318
Auto-škola (Oklopna jedinica) GS Srbije337
Nemačke oklopnejedinice novembar 1944-maj 1945.338
Borbe u Sremu novembar-decembar 1944.344
Nemačka ofanziva januara 1945.347
OKLOPNE JEDINICE NA JUGOSLOVENSKOM RATIŠTU 1945.
Prva tenkovska u borbama u Lici i Kvarneru 1945.351
Druga tenkovska brigada355
Druga tenkovska brigada u proboju Sremskog fronta i napredovanju kroz Slavoniju aprila 1945.357
Nemačke i hrvatske oklopne jedinica van zahvata fronta360
Nemačke oklopne snage u Sloveniji krajem 1944. i tokom 1945.364
Druga tenkovska brigada u marševanju do Zagreba, maj 1945.387
Tenkovski bataljon GŠ NOVH 1945. godine i partizanske samohotke388
Tenkovska četa (5. korpusa) „Lazo Marin“ u 1945.391
Tenkovska četa-odred 7. korpusa u 1945.391
TRŠĆANSKA OPERACIJA I KAPITULACIJA TREĆEG RAJHA
Prodor ka Trstu, saveznici i kapitulacija nemačkog 97. korpusa393
Britanski tenkisti dolaze396
Partizanski tenkovi „crtaju“ granice nove Jugoslavije maja 1945.397
Partizani zarobljavaju nemačku oklopnu tehniku418
        Plen od Like do Trsta i Celovca419
        Plen od Zagreba do Austrije420
Oklopni vozovi423
        ZAKLJUČAK441
PRILOZI447
                IZVORI I LITERATURA491
                SKRAĆENICE497
                BELEŠKA O AUTORIMA499
BIBLIOTEKA