Ivo Matović, Rahmija Kadenić: Sarajevska operacija : učesnici govore
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-643): znaci.net
DESET KNJIGA ZA BUDUĆNOST 9
General-potpukovnik Anton Lukežić: Pozdravna riječ Komandanta sarajevske armijske oblasti 17
Predsjednik Gradskog komiteta SKJ Sarajeva Ivan Brigić: Pozdravna riječ učesnicima *okruglog stola* o sarajevskoj operaciji 22
General-major Stanimir Petrović: *Okrugli sto* sarajevska operacija 25
Saopštenje za štampu 28
Osnovni podaci o sarajevskoj operaciji 30
UVODNA IZLAGANJA 46
General-major Blažo Đuričić: Uvodna riječ na *okruglom stolu* o sarajevskoj operaciji 46
General-pukovnik Radovan Vukanović: Sarajevska operacija (mart-april 1945) 49
General-potpukovnik Drago Đukanović: Uvodno izlaganje o sarajevskoj operaciji 66
ZAPISANO U VRIJEME SARAJEVSKE OPERACIJE 79
Naređenje operativnog štaba grupe korpusa Jugoslovenske armije, od 26. marta 1945. 79
Zapovjest operativnog štaba grupe korpusa Jugoslovenske armije od 4. aprila 1945. za napad na Sarajevo 82
Obavještajni izvještaj o rasporedu neprijateljskih snaga u odbrani Sarajeva 86
Naređenje vrhovne komande Vermahta od 23. februara 1945. i Komandanta jugoistoka za sprovođenje Firerovih smernica za odbranu Sarajeva i dejstva na Dravi 96
List *Oslobođenje*: Veličanstvena bitka za Sarajevo 98
List *Oslobođenje*, D. Pavičić: Sarajevska ratna sjećanja 106
List *Oslobođenje*: Iz sjećanja narodnog heroja Vlade Šegrta 108
List *Oslobođenje*: Na Baščaršiji žene su me zaustavljale i grlile 112
2. KORPUS 118
General-pukovnik Radovan Vukanović: Usmeravanje jedinica 2. korpusa prema istočnoj Bosni 119
General-pukovnik Vojo Nikolić: Uslovi pod kojima je pripremana i vođena sarajevska operacija 129
Izveštaj 2. udarnog korpusa od 12. aprila 1945. Operativnom štabu grupe korpusa 135
- 3. DIVIZIJA 146
Zapovest štaba 3. udarne divizije od 5. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Sarajevo 147
Izveštaj štaba 3. udarne divizije od 10. aprila 1945. štabu 2. korpusa Jugoslovenske armije o borbama za oslobođenje Sarajeva 150
General-pukovnik Radovan Vukanović: Treća divizija u sarajevskoj operaciji 153
General-potpukovnik Svetozar Radojević: Treća udarna divizija u borbama za Sarajevo 169
Pukovnik Antun Rosi: Ubacivanje neprijatelja u našu pozadinu 172
- 29. DIVIZIJA 184
Zapovjest 29. udarne divizije od 27. marta 1945. 185
Zapovest štaba 29. udarne divizije od 4. aprila 1945. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljska uporišta na prostoru Blažuj-Kiseljak i Ivan-sedlo - Hadžići 190
Izveštaj štaba 29. udarne divizije od 11. aprila 1945. Operativnom štabu grupe korpusa Jugoslovenske armije o borbama na prostoru Ivan-sedlo - Tarčin - Kiseljak - Blažuj 194
General-major Vlado Šegrt: Dvadeset deveta divizija u sarajevskoj operaciji 198
General-pukovnik Milan Bjelogrlić: Učešće dvadeset devete hercegovačke divizije u sarajevskoj operaciji 207
General-major Aco Babić: Partijski rad u funkciji borbenih dejstava 29. hercegovačke divizije 213
Pukovnik Sveto Kovačević: Neka iskustva 29. hercegovačke divizije u sarajevskoj operaciji 216
General-potpukovnik Danilo Komnenović i potpukovnik Muharem Kreso: U napadu za oslobođenje Sarajeva 219
- 37. DIVIZIJA 242
Izveštaj štaba 37. udarne divizije od 7. aprila 1945. štabu 2. korpusa Jugoslovenske armije o borbama za oslobođenje Sarajeva 243
General-potpukovnik Čedomir Drulović: Učešće 37. divizije u oslobođenju Sarajeva 246
General-potpukovnik Žarko Vidović: Sandžački proleteri u borbama za Sarajevo 257
Pukovnik Jovo Radovanović: Na ulicama Sarajeva 266
3. KORPUS 272
Zapovjest štaba 3. korpusa od 22. marta 1945. godine 273
Izvodi iz operacijskog dnevnika 3. korpusa u sarajevskoj operaciji 276
General-pukovnik Petovar Rudi: Treći korpus u sarajevskoj operaciji 280
General-major Blažo Đurićić: O borbenom raspoloženju boraca i starešina 3. korpusa 293
Pukovnik Vojo Ljujić: Narod i vojska na istom zadatku 298
- 27. DIVIZIJA 304
Izveštaj štaba 27. udarne divizije od 7. aprila 1945. štabu 3. korpusa Jugoslovenske armije o borbama za oslobođenje Sarajeva 305
Pukovnik Ahmet Đonlagić: Dvadeset sedma divizija u sarajevskoj operaciji 309
Pukovnik Veljko Stanković: Romanijci na Baščaršiji 336
Pukovnik Ahmet Đonlagić: Borbe za oslobođenje Zavidovića 341
- 38. DIVIZIJA 353
Zapovjest štaba 38. divizije od 27. marta 1945. 355
Izvod iz operacijskog dnevnika štaba 38. udarne divizije o borbama za oslobođenje Sarajeva dostavljen štabu 3. korpusa Jugoslovenske armije 9. aprila 1945. godine 357
Potpukovnik mr Muharem Kreso: Trideset osma udarna divizija u sarajevskoj operaciji 361
5. KORPUS 378
Zapovest štaba 5. korpusa Jugoslovenske armije od 27. marta 1945. štabovima 4. i 10. divizije 379
Izveštaj štaba 5. korpusa operativnom štabu grupe korpusa od 8. aprila 1945. 384
General-pukovnik Nikola Karanović: Peti krajiški korpus u sarajevskoj operaciji 390
General-major Ilija Došen: Neka sjećanja o partijsko-političkom radu u jedinicama Petog korpusa u vrijeme pripreme sarajevske operacije 395
Pukovnik Drago Karasijević: Dejstva jedinica Petog korpusa u sarajevskoj operaciji 399
- 4. DIVIZIJA 410
Zapovijest štaba 5. korpusa od 2. aprila 1945. godine 411
Operativni izveštaj štaba 4. divizije od 10. aprila 1945. štabu 5. korpusa 414
General-pukovnik Rauš Stevo: Četvrta krajiška divizija u operaciji za oslobođenje Sarajeva 421
Pukovnik Dmitar Bajalica: Najdraža bitka 429
General-potpukovnik Dušan Dozet: Moralno-političke pripreme i djelovanje vojno-političkih rukovodilaca i partijske organizacije 4. krajiške divizije 431
-10. DIVIZIJA 437
Zapovjest štaba 10. divizije od 28. marta 1945. 439
Operacijski izvještaj za mjesec april 1945. godine 443
Pukovnik Rade Bašić: Politički rad u 10. krajiškoj diviziji 453
Pukovnik Drago Karasijević: Deseta krajiška divizija u operaciji za oslobođenje Sarajeva 456
- ZENIČKA GRUPA 471
Pukovnik Drago Karasijević: Grupa brigada 5. korpusa u borbama oko Zenice 473
Potpukovnik mr. Muharem Kreso: Oslobođenje Visokog 483
Ćamil Kazazović: Oslobođenje Zenice 12. aprila 1945. 486
BOSANSKO-HERCEGOVACKA DIVIZIJA KNOJ-a 499
Zapovjest štaba bosansko-hercegovačke divizije KNOJ-a 10. marta 1945. 499
General-potpukovnik Danilo Komnenović: Bosansko-hercegovačka divizija narodne odbrane u sarajevskoj operaciji 506
Pukovnik Radomir Petković: Priznanje i odgovornost 511
OSTALE JEDINICE 519
General-pukovnik Enver Ćemalović: Ratno vazduhoplovstvo u sarajevskoj operaciji 519
General-major dr Moni Levi: Sanitet Trećeg korpusa u sarajevskoj operaciji 523
Major Gojko Vujičić: Učešće artiljerije u sarajevskoj operaciji 526
SARAJEVO GRAD REVOLUCIONARNE BORBE 540
Dane Olbina: Narodnooslobodilački pokret grada u pripremama sarajevske operacije 541
General-pukovnik Džemil Šarac: Sarajevska operacija velika vojna i politička pobjeda naše narodnooslobodilačke vojske 551
Slavko Dadić: Poslednji dani okupatorske tiranije u Sarajevu 560
Mira Stanišić Popović: Poslednji sastanak Mjesnog komiteta u okupiranom gradu 571
Dr Dževad Softić: Udarne grupe - oblik borbe narodnooslobodilačkog pokreta u gradu 575
Ibrahim Filipović: Prikupljanje oružja i narodne pomoći 581
Marijan Dugandžić: Uspostavljanje i funkcionisanje radio-veze 585
DISKUSIJE U PRILOGU SARAJEVSKE OPERACIJE 590
General-pukovnik Petar Gračanin: Sarajevska operacija sastavni deo prolećne ofanzive Jugoslovenske armije 591
General-major Mesud Hotić: Neka pitanja kritičke analize sarajevske operacije 594
Pukovnik Nikola Anić: Mjesto, uloga i djelovanje 2. armije u vrijeme sarajevske operacije 596
Potpukovnik Muharem Kreso: Značaj iskustva iz sarajevske operacije za opštenarodnu odbranu 607
Dr prof. Stojan Tomić: Iz mog ratnog dnevnika 625
Potpukovnik Milivoje Šćekić: Lična karta Sarajeva 623
PRILOZI 640
Organizacioni odbor *okruglog stola* sarajevska operacija 641
Spisak učesnika *okruglog stola* sarajevska operacija 643
Hronologija 646
Arhivski izvori o sarajevskoj operaciij 663
Bibliografija 683
SADRŽAJ 689