Ivo Matović, Rahmija Kadenić: Sarajevska operacija : učesnici govore
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-643): znaci.net
DESET KNJIGA ZA BUDUĆNOST 9
- General-potpukovnik Anton Lukežić: Pozdravna riječ Komandanta sarajevske armijske oblasti 17
- Predsjednik Gradskog komiteta SKJ Sarajeva Ivan Brigić: Pozdravna riječ učesnicima *okruglog stola* o sarajevskoj operaciji 22
- General-major Stanimir Petrović: *Okrugli sto* sarajevska operacija 25
- Saopštenje za štampu 28
- Osnovni podaci o sarajevskoj operaciji 30
UVODNA IZLAGANJA 46
- General-major Blažo Đuričić: Uvodna riječ na *okruglom stolu* o sarajevskoj operaciji 46
- General-pukovnik Radovan Vukanović: Sarajevska operacija (mart-april 1945) 49
- General-potpukovnik Drago Đukanović: Uvodno izlaganje o sarajevskoj operaciji 66
ZAPISANO U VRIJEME SARAJEVSKE OPERACIJE 79
- Naređenje operativnog štaba grupe korpusa Jugoslovenske armije, od 26. marta 1945. 79
- Zapovjest operativnog štaba grupe korpusa Jugoslovenske armije od 4. aprila 1945. za napad na Sarajevo 82
- Obavještajni izvještaj o rasporedu neprijateljskih snaga u odbrani Sarajeva 86
- Naređenje vrhovne komande Vermahta od 23. februara 1945. i Komandanta jugoistoka za sprovođenje Firerovih smernica za odbranu Sarajeva i dejstva na Dravi 96
- List *Oslobođenje*: Veličanstvena bitka za Sarajevo 98
- List *Oslobođenje*, D. Pavičić: Sarajevska ratna sjećanja 106
- List *Oslobođenje*: Iz sjećanja narodnog heroja Vlade Šegrta 108
- List *Oslobođenje*: Na Baščaršiji žene su me zaustavljale i grlile 112
2. KORPUS 118
- General-pukovnik Radovan Vukanović: Usmeravanje jedinica 2. korpusa prema istočnoj Bosni 119
- General-pukovnik Vojo Nikolić: Uslovi pod kojima je pripremana i vođena sarajevska operacija 129
- Izveštaj 2. udarnog korpusa od 12. aprila 1945. Operativnom štabu grupe korpusa 135
- 3. DIVIZIJA 146
- Zapovest štaba 3. udarne divizije od 5. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Sarajevo 147
- Izveštaj štaba 3. udarne divizije od 10. aprila 1945. štabu 2. korpusa Jugoslovenske armije o borbama za oslobođenje Sarajeva 150
- General-pukovnik Radovan Vukanović: Treća divizija u sarajevskoj operaciji 153
- General-potpukovnik Svetozar Radojević: Treća udarna divizija u borbama za Sarajevo 169
- Pukovnik Antun Rosi: Ubacivanje neprijatelja u našu pozadinu 172
- 29. DIVIZIJA 184
- Zapovjest 29. udarne divizije od 27. marta 1945. 185
- Zapovest štaba 29. udarne divizije od 4. aprila 1945. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljska uporišta na prostoru Blažuj-Kiseljak i Ivan-sedlo - Hadžići 190
- Izveštaj štaba 29. udarne divizije od 11. aprila 1945. Operativnom štabu grupe korpusa Jugoslovenske armije o borbama na prostoru Ivan-sedlo - Tarčin - Kiseljak - Blažuj 194
- General-major Vlado Šegrt: Dvadeset deveta divizija u sarajevskoj operaciji 198
- General-pukovnik Milan Bjelogrlić: Učešće dvadeset devete hercegovačke divizije u sarajevskoj operaciji 207
- General-major Aco Babić: Partijski rad u funkciji borbenih dejstava 29. hercegovačke divizije 213
- Pukovnik Sveto Kovačević: Neka iskustva 29. hercegovačke divizije u sarajevskoj operaciji 216
- General-potpukovnik Danilo Komnenović i potpukovnik Muharem Kreso: U napadu za oslobođenje Sarajeva 219
- 37. DIVIZIJA 242
- Izveštaj štaba 37. udarne divizije od 7. aprila 1945. štabu 2. korpusa Jugoslovenske armije o borbama za oslobođenje Sarajeva 243
- General-potpukovnik Čedomir Drulović: Učešće 37. divizije u oslobođenju Sarajeva 246
- General-potpukovnik Žarko Vidović: Sandžački proleteri u borbama za Sarajevo 257
- Pukovnik Jovo Radovanović: Na ulicama Sarajeva 266
3. KORPUS 272
- Zapovjest štaba 3. korpusa od 22. marta 1945. godine 273
- Izvodi iz operacijskog dnevnika 3. korpusa u sarajevskoj operaciji 276
- General-pukovnik Petovar Rudi: Treći korpus u sarajevskoj operaciji 280
- General-major Blažo Đurićić: O borbenom raspoloženju boraca i starešina 3. korpusa 293
- Pukovnik Vojo Ljujić: Narod i vojska na istom zadatku 298
- 27. DIVIZIJA 304
- Izveštaj štaba 27. udarne divizije od 7. aprila 1945. štabu 3. korpusa Jugoslovenske armije o borbama za oslobođenje Sarajeva 305
- Pukovnik Ahmet Đonlagić: Dvadeset sedma divizija u sarajevskoj operaciji 309
- Pukovnik Veljko Stanković: Romanijci na Baščaršiji 336
- Pukovnik Ahmet Đonlagić: Borbe za oslobođenje Zavidovića 341
- 38. DIVIZIJA 353
- Zapovjest štaba 38. divizije od 27. marta 1945. 355
- Izvod iz operacijskog dnevnika štaba 38. udarne divizije o borbama za oslobođenje Sarajeva dostavljen štabu 3. korpusa Jugoslovenske armije 9. aprila 1945. godine 357
- Potpukovnik mr Muharem Kreso: Trideset osma udarna divizija u sarajevskoj operaciji 361
5. KORPUS 378
- Zapovest štaba 5. korpusa Jugoslovenske armije od 27. marta 1945. štabovima 4. i 10. divizije 379
- Izveštaj štaba 5. korpusa operativnom štabu grupe korpusa od 8. aprila 1945. 384
- General-pukovnik Nikola Karanović: Peti krajiški korpus u sarajevskoj operaciji 390
- General-major Ilija Došen: Neka sjećanja o partijsko-političkom radu u jedinicama Petog korpusa u vrijeme pripreme sarajevske operacije 395
- Pukovnik Drago Karasijević: Dejstva jedinica Petog korpusa u sarajevskoj operaciji 399
- 4. DIVIZIJA 410
- Zapovijest štaba 5. korpusa od 2. aprila 1945. godine 411
- Operativni izveštaj štaba 4. divizije od 10. aprila 1945. štabu 5. korpusa 414
- General-pukovnik Rauš Stevo: Četvrta krajiška divizija u operaciji za oslobođenje Sarajeva 421
- Pukovnik Dmitar Bajalica: Najdraža bitka 429
- General-potpukovnik Dušan Dozet: Moralno-političke pripreme i djelovanje vojno-političkih rukovodilaca i partijske organizacije 4. krajiške divizije 431
-10. DIVIZIJA 437
- Zapovjest štaba 10. divizije od 28. marta 1945. 439
- Operacijski izvještaj za mjesec april 1945. godine 443
- Pukovnik Rade Bašić: Politički rad u 10. krajiškoj diviziji 453
- Pukovnik Drago Karasijević: Deseta krajiška divizija u operaciji za oslobođenje Sarajeva 456
- ZENIČKA GRUPA 471
- Pukovnik Drago Karasijević: Grupa brigada 5. korpusa u borbama oko Zenice 473
- Potpukovnik mr. Muharem Kreso: Oslobođenje Visokog 483
- Ćamil Kazazović: Oslobođenje Zenice 12. aprila 1945. 486
BOSANSKO-HERCEGOVACKA DIVIZIJA KNOJ-a 499
- Zapovjest štaba bosansko-hercegovačke divizije KNOJ-a 10. marta 1945. 499
- General-potpukovnik Danilo Komnenović: Bosansko-hercegovačka divizija narodne odbrane u sarajevskoj operaciji 506
- Pukovnik Radomir Petković: Priznanje i odgovornost 511
OSTALE JEDINICE 519
- General-pukovnik Enver Ćemalović: Ratno vazduhoplovstvo u sarajevskoj operaciji 519
- General-major dr Moni Levi: Sanitet Trećeg korpusa u sarajevskoj operaciji 523
- Major Gojko Vujičić: Učešće artiljerije u sarajevskoj operaciji 526
SARAJEVO GRAD REVOLUCIONARNE BORBE 540
- Dane Olbina: Narodnooslobodilački pokret grada u pripremama sarajevske operacije 541
- General-pukovnik Džemil Šarac: Sarajevska operacija velika vojna i politička pobjeda naše narodnooslobodilačke vojske 551
- Slavko Dadić: Poslednji dani okupatorske tiranije u Sarajevu 560
- Mira Stanišić Popović: Poslednji sastanak Mjesnog komiteta u okupiranom gradu 571
- Dr Dževad Softić: Udarne grupe - oblik borbe narodnooslobodilačkog pokreta u gradu 575
- Ibrahim Filipović: Prikupljanje oružja i narodne pomoći 581
- Marijan Dugandžić: Uspostavljanje i funkcionisanje radio-veze 585
DISKUSIJE U PRILOGU SARAJEVSKE OPERACIJE 590
- General-pukovnik Petar Gračanin: Sarajevska operacija sastavni deo prolećne ofanzive Jugoslovenske armije 591
- General-major Mesud Hotić: Neka pitanja kritičke analize sarajevske operacije 594
- Pukovnik Nikola Anić: Mjesto, uloga i djelovanje 2. armije u vrijeme sarajevske operacije 596
- Potpukovnik Muharem Kreso: Značaj iskustva iz sarajevske operacije za opštenarodnu odbranu 607
- Dr prof. Stojan Tomić: Iz mog ratnog dnevnika 625
- Potpukovnik Milivoje Šćekić: Lična karta Sarajeva 623
PRILOZI 640
- Organizacioni odbor *okruglog stola* sarajevska operacija 641
- Spisak učesnika *okruglog stola* sarajevska operacija 643
- Hronologija 646
- Arhivski izvori o sarajevskoj operaciij 663
- Bibliografija 683
SADRŽAJ 689