Slavica Hreckovski, Mile Konjević: RADNIČKI I NARODNOOSLOBODILAČKI POKRET U PAKRACU I OKOLINI, (Dokumenti i podaci u vremenu oktobar 1918 – maj 1945)
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-568): znaci.net
Uvodna napomena1
I DIO * RADNIČKI POKRET U PAKRACU I OKOLINI 1918?1941.3
1. Radnički pokret i KPJ u periodu od oktobra 1918. do augusta 1921. g. 5
Predsjedništvo Kraljevske kotarske oblasti u Pakracu izvješćuje IV. B odsjek za pogranična redarstvena satništva Odjela za unutrašnje poslove Zemaljske vlade u Zagrebu o vojnim bjeguncima na području kotarske oblasti i predlaže četovanje i pojačanje oružničkih postaja u Pakracu, Čagliću, Kukunjevcu i Kamenskom Buču, radi suzbijanja ?zelenog kadra? koji je u posljednje vrijeme ojačao i ugrožava sigurnost stanovništva u pakračkom kraju7
Mjesni odbor Narodnog vijeća u Badljevini izvještava Narodno vijeće SHS u Zagrebu da je 27. oktobra u Badljevini održana javna skupština, na kojoj je narod oduševljeno pozdravio ujedinjenje i izvršio izbor Mjesnog odbora13
Telefonska obavijest Đure Valečića iz Bastaja Narodnom vijeću SHS u Zagrebu o pustošenju trgovačkih radnja na području Daruvara i Pakraca14
Mjesni odbor Narodnog vijeća u Pakracu izvještava Narodno vijeće SHS u Zagrebu o djelovanju ?zelenog kadra? na području kotara. U cilju suzbijanja pljačke Mjesni odbor moli bataljon vojnika i izvjesnu količinu oružja i municije za naoružanje narodne garde15
Mjesni odbor NV u Pakracu telefonski obavještava Narodno vijeće SHS u Zagrebu da se javna sigurnost na području kotara poboljšala, ali željeznički i poštanski promet još uvijek nije uspostavljen. Odbor hitno moli oružje, municiju i odjeljenje vojnika za čuvanje zatvora u kojem se nalazi 40 uhapšenika.16
Zapovjedništvo sveukupne posade u Zagrebu naređuje 25. domobranskom pješačkom puku da hitno pošalje u Pakrac 3 časnika s 50 vojnika i potrebnim naoružanjem, kako bi organizirali narodnu gardu i uspostavili mir i red u Pakracu, Lipiku, Daruvaru i Bastajima16
Kotarski predstojnik iz Pakraca javlja Narodnom vijeću SHS u Zagrebu da se primjećuje kretanje boljševika i da su službenici na željeznici pobjegli iz Pakraca i sobom odnijeli telefonske aparate. Da bi se mogao odvijati saobraćaj na relaciji Pakrac?Virovitica, kotarski predstojnik moli popravak telefona na osam željezničkih stanica17
Izvještaj Državnog odvjetništva u Požegi Državnom nadođvjetništvu u Zagrebu o pobuni vojnika u požeškoj kasarni, nasilnom oduzimanju imovine na vlastelinstvima i u trgovačkim radnjama na području županije u proteklih mjesec dana, bježanju vojnika ikoji su dodijeljeni kao pomoć oružništvusvojim kućama i o nepouzdanosti narodne garde, čiji pripadnici u nekim mjestima odbijaju da vrše premetačine i hapšenja pobunjenih seljaka i vojnih bjegunaca17
Povjereništvo Narodnog vijeća SHS u Zagrebu prosljeđuje velikom županu Požeške županije pritužbu Mate Žanića s nalogom da se ispitaju navodi optužbe i podnese izvještaj u vezi s daljnjim postupkom županijskih i kotarskih vlasti19
Dopis Općine Međurić velikom županu Požeške županije o socijalističkoj agitaciji Mate Žanića20
Dopis Kotarske oblasti Pakrac velikom županu Požeške županije o hapšenju socijalista Mate Žanića iz Međurića21
Zapisnik Kotarske oblasti u Pakracu pisan na temelju izjave dr Milenka Markovića povodom pritužbe Mate Žanića na postupak kotarskih vlasti21
Vođstvo Socijaldemokratske stranke u Zagrebu telefonski je interveniralo kod Predsjedništva Zemaljske vlade da se puste iz zatvora odbornici mjesne organizacije SDS u Pakracu, koji su zbog najave socijalističke skupštine i predvođenja dvosatnog demonstrativnog štrajka zatvoreni kod Kotarske oblasti24
Napis zagrebačke ?Slobode? o hapšenju socijalista u Pakracu i zabrani održavanja radničke skupštine25
Izvještaj Kotarske oblasti u Pakracu velikom županu Požeške županije o neutralnom stavu kotarskih vlasti povodom održavanja socijalističke skupštine25
Zapisnik Kotarske oblasti u Pakracu, sastavljen na temelju izjava dr Milenka Markovića povodom zabrane socijalističke skupštine i hapšenja članova političkog i sindikalnog odbora radnika26
Pismena prijava Mate Žanića kod kotarskih vlasti u Novskoj za održavanje socijalističke skupštine na kojoj će govoriti predsjednici SDS iz Pakraca i Zagreba29
Izvještaj velikog župana Požeške županije Predsjedništvu Zemaljske vlade u Zagrebu o rezultatima provedene istrage povodom pritužbe Mate Žanića na postupak kotarskih vlasti u Pakracu30
Napis zagrebačke ?Slobode? o uspješnoj skupštini socijalista u Pakracu održanoj 23. marta, uprkos nastojanju lokalnih organa vlasti da ju osujete31
Veliki župan Požeške županije javlja Predsjedništvu Zemaljske vlade da je unutar Mjesne organizacije SDS u Požegi nastao rascjep i da lijevo krilo pod vodstvom Aleksandra Tajkova uređuje komunistički list ?Narodnu volju? agitirajući među seljacima i radnicima32
Dopis zagrebačke ?Slobode? o otvaranju Radničkog doma i Radničke čitaonice u Pakracu33
Dopis zagrebačke ?Slobode? o napadu na Radnički dom u Pakracu33
Josip Krepelka, predsjetinik iz Končanice, uputio je Zemaljskoj vladi u Zagrebu pregled plaća koje se isplaćuju po nalogu boljševičke vlade u Mađarskoj radnicima zaposlenim na Južnoj željeznici u Hrvatskoj35
Izvještaj velikog župana Požeške županije banu Palečeku o nezadovoljstvu naroda na području županije i o agitaciji socijalista i pristaša Hrvatske pučke seljačke stranke za republikansko uređenje35
Napis zagrebačke ?Slobode? o obustavi rada pakračkih radnika u znak međunarodne solidarnosti i podrške proletarijatu Sovjetske Republike Mađarske i Sovjetske Rusije37
Napis ?Istine? o nezadovoljstvu radnika u Pakracu s postojećim sistemom uprave u novostvorenoj državi SHS, koja ograničava slobodu kretanja, zbora i dogovora, progoni i zatvara radnike, rastura radničke čitaonice, a radnička udruženja stavlja van zakona38
Kraljevsko redarstveno povjereništvo za grad Zagreb upućuje Kotarskoj oblasti u Pakracu podatke o agitaciji i propagandi komunista na području Pakraca i o njihovoj vezi s komunistima u Osijeku40
Zapisnik Kotarske oblasti u Pakracu sastavljen na temelju izjava Petra Gajića, uhapšenog radi propagiranja komunizma i rasturanja brošure ?Stani prevarena rajo!?40
Mjesni odbor SDS u Pakracu brzojavno moli Predsjedništvo Zemaljske vlade u Zagrebu da se uhapšeni Petar Gajić pusti na slobodu, uz jamstvo Odbora da se neće udaljavati van mjesta boravka41
Napis zagrebačke ?Slobode? o održavanju socijalističke skupštine i partijske konferencije u Pakracu41
Napis ?Nove istine? o održavanju narodnog zbora u Pakracu na kojem je govorio tajnik Pokrajinskog vijeća SRPJ(k)43
Napis ?Nove istine? o premještaju kotarskog predstojnika Jovana Dotlića iz Pakraca i o lihvarenju gradskih zastupnika živežnim namirnicama44
Napis ?Nove istine? o protukomunističkoj agitaciji klerikalaca, povlasticama državnih službenika u snabdijevanju ogrjevom i o neracionalnoj sječi šuma na području Pakraca45
Izvještaj velikog župana Požeške županije Predsjedništvu Zemaljske vlade o djelovanju političkih stranaka, agitaciji komunista za provođenje općinskih izbora i raspoloženju Čeha i Slovaka za republikansko uređenje države46
Proglas Mjesne organizacije SRPJ(k) u Pakracu povodom izbora za gradsko zastupstvo47
Prijedlozi zahtjeva sindikalnih podružnica Saveza drvodjelskih radnika i Saveza kovinarskih radnika upravi paropilane ?Slavex? za usmene pregovore zakazane 18. marta49
Izvještaj podžupana Požeške županije Predsjedništvu Zemaljske vlade u Zagrebu o incidentu prilikom općinskih izbora u Donjoj Obriježi49
Dopis Predsjedništva Zemaljske vlade velikom županu Požeške županije sa zahtjevom da se ispitaju razlozi nezadovoljstva seljaka u Donjoj Obriježi prilikom općinskih izbora50
Izvještaj podžupana Požeške županije Predsjedništvu Zemaljske vlade u Zagrebu o stanju prehrane na području županije51
Savez kovinarskih radnika Hrvatske i Slavonije upućuje Ravnateljstvu pilane ?Slavex? u Pakracu zahtjeve radnika za nadopunu prethodno sklopljenog sporazuma52
Izvještaj komandira žandarmerijske stanice u Pakracu komandantu IV žandarmerijske brigade u Zagrebu o ubistvoi financijskog stražara Marka Tomića u Donjoj Obriježi53
Napis objavljen u ?Novom svijetu? o održavanju javne skupštine u Pakracu54
Izvještaj podžupana Požeške županije Predsjedništvu Zemaljske vlade u Zagrebu o slaboj izbornoj agitaciji političkih stranaka, predizbornoj skupštini komunista u Pakracu i o nezadovoljstvu općinskih činovnika s mjesečnim prinadležnostima54
Izvještaj podžupana Požeške županije Predsjedništvu Zemaljske vlade u Zagrebu o predizbornoj aktivnosti političkih stranaka i skupštini komunista u Pakracu na kojoj je govorio Velimir Petrović55
Izvještaj podžupana Požeške županije Predsjedništvu Zemaljske vlade o živoj predizbornoj aktivnosti komunista i političkih stranaka, od kojih najviše uspjeha ima Hrvatska republikanska seljačka stranka56
Izvještaj Kotarske oblasti u Pakracu Predsjedništvu Zemaljske vlade o protudržavnoj agitaciji komunista, koju bi prema prijedlogu kotarskog upravitelja trebalo energično suzbijati57
Izvještaj podžupana Požeške županije Predsjedništvu Zemaljske vlade o rezultatima skupštinskih izbora na području županije58
Predsjedništvo Zemaljske vlade naređuje velikom županu Požeške županije da poduzme mjere za hvatanje vojnih bjegunaca na području Pakraca58
Izvještaj Kotarske oblasti u Pakracu Predsjedništvu Zemaljske vlade u Zagrebu o širenju komunističkih letaka i hapšenju Save Maleševića, predsjednika Mjesne organizacije KPJ59
2. Revolucionarni radnički pokret u periodu od augusta 1921.do 1928. godine s osvrtom na Pakrac61
Dopis Redarstvenog povjereništva za grad Zagreb Predsjedništvu Zemaljske vlade o sakrivanju komunističkih agitatora u okolini Pakraca i slanju redarstvenog agenta da ispita postojeću situaciju na terenu63
Izvještaj velikog župana Požeške županije Predsjedništvu Zemaljske vlade o hapšenju Antuna Grčića64
Pokrajinska vlada Hrvatske i Slavonije prosljeđuje velikom županu Požeške županije naredbu MUP Kraljevine SHS o postupku s komunističkim agitatorima u Pakracu i Daruvaru65
Izvještaj velikog župana Požeške županije Pokrajinskoj vladi Hrvatske i Slavonije o hapšenju komunista u Pakracu66
Memorandum Općeg radničkog saveza (ORS-a) parnoj pilani ?Slavex?, d. d. za šumsku industriju (centrala Zagreb) sa zahtjevom za povišenje plaća i slobodan izbor radničkih povjerenika67
Molba Savezne uprave Općeg radničkog saveza Radničkoj komori u Zagrebu da u sporazumu s Inspekcijom rada obrazuje komisiju i ispita postojeći položaj radnika zaposlenih u pakračkom pogonu tvrtke ?Slavex? d. d. U tu svrhu Savezna uprava ORS-a podnosi opširan izvještaj o položaju i uvjetima rada radnika68
Napis ?Slobodne riječi? o teškom položaju radnika u pogonu pilane ?Slavex? d. d. u Pakracu, odbijanju Uprave da povisi radnicima plaće i o stupanju radnika u štrajk71
Savezna uprava Općeg radničkog saveza u Zagrebu proslijedila je upravi pilane ?Slavex? d. d. u Pakracu zahtjev radnika za povišenje plaća u iznosu od 30% i zahtjev za izjednačenje plaća radnica i radnika u istom poslu72
Napis ?Radničkog glasnika? o provali policije u Radnički dom u Palkracu, zapljeni sindikalne arhive, otpuštanju radničkog povjerenika na pilani ?Slavex? d. d. i zabrani radničkog zbora u Pakracu73
Rezultati izbora poslanika za Narodnu skupštinu na području kotara Pakrac74
Memorandum sindikalne podružnice ORS-a Upravi pilane ?Slavex? d. d. za šumsku industriju u Pakracu, kojim se traži povišenje plaća radnika za 40%, ostale prinadležnosti prema postojećem kolektivnom ugovoru i reguliranje radnih odnosa u duhu Zakona o zaštiti radnika74
Opći radnički savez uputio je Radničkoj komori u Zagrebu molbu za posredovanje kod Oblasne inspekcije rada u Osijeku u sporu radnika i uprave pilane ?Slavex? u Pakracu75
Napis ?Slobodne riječi? o štrajku radnika na pilani u Pakracu i o suradnji policije, kotarskih vlasti i upravitelja pilane u hapšenju i progonu radnika76
Prigovor Savezne uprave ORS-a Radničkoj komori u Zagrebu povodom nekorektnog postupka predstavnika Oblasne inspekcije rada i likvidiranja štrajka na pilani ?Slavex? u Pakracu77
Napis ?Radničkog glasnika? o likvidiranju štrajka na pilani ?Slavex? u Pakracu79
Napis ?Radničkog glasnika? o izboru radničkih povjerenika i o teškim uvjetima rada na pilani ?Slavex? u Pakracu80
Rezultati izbora poslanika za Narodnu skupštinu na kotaru Pakrac81
Dopis Kotarske oblasti u Pakracu Direkciji državnih željeznica u Zagrebu kojim se traže podaci o Ivanu Klupaću iz Lipika81
Napis ?Borbe? o uzdizanju političke svijesti srpskog seljaka i međusobnom povezivanju seljaka i radnika na području kotara Pakrac82
Napis ?Borbe? o teroru i nepoštivanju Zakona o zaštiti radnika u Tvornici metana u Buja vici83
Napis ?Zaštite čovjeka? pod nazivom ?Krv, krv i svuda krv? o teroriziranju seljaka na području Pakraca83
3. Radnički pokret i KPJ u periodu od 1929. do 1937. godine85
Sresko načelstvo u Pakracu šalje velikom županu Osječke oblasti spisak komunista88
Sresko načelstvo u Pakracu šalje Kraljevskoj banskoj upravi u Zagrebu spisak komunista88
Anonimni pilanski službenik javlja Direkciji Državnih željeznica u Zagrebu da Marko Klaić vrši komunističku propagandu88
Direkcija Državnih željeznica u Zagrebu nalaže načelniku Građevinskog odjeljenja da pripremi prijedlog o premještaju Ivana Jelića, Marka Klaića i Franje Merkla89
Kraljevska banska uprava Savske banovine nalaže Direkciji Državnih željeznica u Zagrebu da iz Pakraca premjesti Marka Klaića zbog komunističke djelatnosti90
Sresko načelstvo u Pakracu izvještava Kraljevsku bansku upravu u Zagrebu o komunističkoj propagandi Marka Klaića90
Generalna direkcija Državnih željezrttca u Beogradu prosljeđuje svim područnim organima na željeznici spis Ministarstva unutrašnjih poslova u kojem se navodi da je uspostavljena veza izmedju hrvatskih i vojvođanskih komunista i nalaže da se prati kretanje i djelatnost komunista na svim glavnim relacijama91
Napis ?Radničkih novina? o sastanku pakračkih radnika svih struka na kojem je izabran akcioni odbor u cilju formiranja mjesnih organizacija URS-a92
Oblasni odbor SMRJ izvještava Radničku komoru u Zagrebu o teškim životnim uvjetima radnika u Pilani ?Slavex? s prijedlogom da nadležna vlast formira stručnu komisiju radi ispitivanja stanja u Pilani92
Oblasni odbor SMRJ u Zagrebu upozorava ?Slavex? d. d. u Pakracu na nepridržavanje naloga Inspekcije rada u Osijeku i, u ime radnika, predlaže sklapanje kolektivnog ugovora93
Oblasni odbor SMRJ u Zagrebu upozorava ravnateljstvo Brodske imovne općine u Kamenskom na teške uvjete rada radnika na pruzi Kamensko?Pakrac i, pozivajući se na ovlaštenje radnika, predlaže sklapanje kolektivnog ugovora94
?Slavex? d. d. Pakrac javlja Oblasnom odboru SMRJ u Zagrebu da ne može pristupiti sklapanju kolektivnog ugovora jer namjerava prići likvidaciji pogona95
Oblasni odbor SMRJ u Zagrebu predlaže ?Slavexu? d. d. u Pakracu pregovore o sklapanju kolektivnog ugovora bez obzira na najavljenu likvidaciju pogona95
Oblasni odbor SMRJ u Zagrebu javlja Radničkoj komori da je ?Slavexu? d. d. u Pakracu i Brodskoj imovnoj općini u Kamenskom podnio prijedlog za sklapanje kolektivnog ugovora, koji su obje firme odbile i odgovorile otpuštanjem radnika pa se moli intervencija Komore96
Oblasni odbor SMRJ u Zagrebu traži od Radničke komore u Zagrebu da posreduje kod Inspekcije rada radi intervencije u ?Slavexu? d. d. i Brodskoj imovnoj općini kako bi se izbjegao otvoreni sukob između radnika i poslodavaca97
Radnička komora u Zagrebu javlja Inspekciji rađa u Zagrebu da ?Slavex? d. d. u Pakracu odbija pregovore povodom zahtjeva SMRJ i da su radnici zaprijetili štrajkom te traži hitno posredovanje98
Adolf Kunčić, referent Radničke komore, podnosi izvještaj Komori u Zagrebu o pregovorima između radničkih povjerenika i uprave ?Slavexa? d. d. koji su 10. oktobra uspješno okončani99
Luka Bubić, profesor Učiteljske škole u Pakracu, moli direktora da sasluša učenike Zivana Lazića, Bratoljuba Glišića i Dušana Kovačevića zbog promjene iskaza prilikom saslušanja u sreskom načelstvu101
Direktor Učiteljske šikole u Pakracu odbija zahtjev prof. Luke Bubića za ponovno saslušanje učenika102
SMRJ izvještava Radničku komoru da uprava parne pilane ?Slavex? krši utanačeni sporazum i otpušta željezničke radnike pa moli intervenciju Komore102
Pismo Milana Ogrizovića, učenika V tečaja Učiteljske škole u Karlovcu, drugovima u Učiteljskoj školi u Pakracu103
Pismo Milana Ogrizovića, učenika V tečaja Učiteljske škole u Karlovcu, drugovima u Učiteljskoj školi u Pakracu105
Pismo Dragice Ogrizović, sestre Milana Ogrizovića, Katici Kocman, učenici Učiteljske škole u Pakracu, povodom otkrivanja veze između njezinoga brata i grupe u Pakracu106
Vojin Đurašević, referent Radničke komore, podnosi izvještaj Komori o intervenciji kod uprave parne pilane ?Slavex? povodom izigravanja dogovora, postignutog u oktobru 1934. godine, o načinu zapošljavanja radnika iz pogona šumske željeznice107
Zapisnik o saslušanju Milenka Miladinovića sastavljen u Sreskom načelstvu Pakrac u vezi sa sadržajem pisama Milana Ogrizovića109
Zapisnik o saslušanju Ante Rubeše, profesora Učiteljske škole u Pakracu, sastavljen u Sreskom načelstvu u vezi sa sadržajem pisama Milana Ogrizovića111
Sresko načelstvo u Pakracu šalje Predstojništvu gradske policije u Karlovcu zapisnike o saslušanju učenika Učiteljske škole u Pakracu Milenka Miladinovića, Milana Nakarade i Nemanje Vlatkovića112
Podružnica Saveza drvodjelskih radnika Jugoslavije (SDRJ) u Pakracu javlja Oblasnom odboru Saveza u Zagrebu o intervenciji radničkih povjerenika kod direktora parne pilane ?Slavex? povodom otpuštanja radnika i traži dolazak inspektora rada i predstavnika Saveza113
SDRJ Zagreb javlja Radničkoj komori da je parna pilana ?Slavex? otkazala rad šesnaestorici radnika114
Radnička komora javlja SDRJ da je povodom otpuštanja šesnaestorice radnika u parnoj pilani ?Slavex? zatražila intervenciju Inspekcije rada u Osijeku i Odjeljenja za socijalnu politiku i narodno zdravlje115
Podružnica SDRJ u Pakracu javlja SDRJ u Zagrebu o zaključku da 29. marta počne štrajk u pilani ?Glavek? i šumi Novo Zvečevo115
SDRJ u Zagrebu javlja Podružnici SDRJ u Pakracu da će izaslati delegata tek kada dodje do obustave rada116
SDRJ javlja Radničkoj komori da je izbio štrajk u parnoj pilani ?Slavex? u Pakracu i traži intervenciju Komore117
Podružnica SDRJ u Pakracu javlja centrali u Zagreb da u parnoj pilani ?Slavex? u Pakracu štrajkuje 180 radnika i da direktor prijeti otkazom štrajkašima117
Radnička komora u Zagrebu izvještava Inspekciju rada u Osijeku o štrajku radnika u parnoj pilani ?Slavex? u Pakracu118
Ekspozitura Radničke komore u Osijeku izvještava Radničku komoru u Zagrebu da je inspektor rada odbio da intervenira u sporu između radnika i uprave parne pilane ?Slavex? u tom pogledu nije primio nikakvo naređenje Kraljevske banske uprave iz Zagreba118
Podružnica SDRJ u Pakracu izvještava SDRJ u Zagrebu da su radnici prekinuli štrajk i za prekid okrivljuje Radničku komoru što nije na vrijeme uputila referenta radi pregovora s poslodavcem119
Podružnica SDRJ u Pakracu javlja SDRJ u Zagrebu da je stigao referent Radničke komore, da će se održati pregovori s poslodavcem i da još 40 radnika nije primljeno na posao120
Zapisnik o pregovorima između predstavnika radnika i uprave parne pilane ?Slavex? radi ponovnog prijema na posao otpuštenih radnika120
Zapisnik o toku pregovora između predstavnika radnika i uprave parne pilane ?Slavex?, vođenih uz posredstvo Sreskog načelstva u Pakracu i inspektora rađa, radi ponovnog prijema na posao radnika koji su učestvovali u štrajku121
Adolf Kunčić, referent Ttađničke komore, podnosi izvještaj o svom putu u Pakrac, razlozima prekida štrajka i o naknadnim pregovorima između predstavnika radnika i uprave parne pilane ?Slavex?125
Kraljevska banska uprava u Zagrebu javlja Radničkoj komori da su pilanski radnici parne pilane ?Slavex? stupili na posao pod ranijim uvjetima127
Sresko načelstvo u Pakracu izvještava Inspekciju rada u Osijeku o položaju radnika-dnevničara i željezničara u Zvečevu127
SDRJ u Zagrebu obavještava Podružnicu SDRJ u Pakracu o nepravilnom stavu prema otpuštanju radnika, držanju prema poslodavcu i načinu raspodjele radničke potpore128
Napis ?Radničkih novina? o štrajku radnika na pilani ?Slavex? u Pakracu129
Učiteljska škola u Pakracu izvještava Prosvjetno odjeljenje Kraljevske banske uprave Savske banovine u Zagrebu da je jedan učenik dao na čitanje jednoj učenici brošuru ?Srednjoškolci govore?130
SMRJ u Beogradu javlja svojoj podružnici u Pakracu da podržava prijedlog o formiranju jedinstvene podružnice drvodjelskih i metalskih radnika u Pakracu130
Učiteljska škola u Pakracu traži razjašnjenje od Kraljevske banske uprave Savske banovine u Zagrebu o eventualnom utjecaju presude Sreskog suda u Pakracu, kojom je profesor Luka Bubić proglašen krivim i osuđen, na njegov činovnički položaj131
Radnička čitaonica u Pakracu moli pomoć od SDRJ u Zagrebu u cilju obnove svoga rada132
SDRJ u Zagrebu traži od Podružnice SDRJ u Pakracu jedinstvo akcije radnika i naglašava potrebu organizirane borbe radi ostvarivanja boljih radnih i životnih uvjeta132
SDRJ u Zagrebu javlja Podružnici SDRJ u Pakracu da je uprava Saveza odlučila da se sastanak radnika održi 29. decembra u Radničkoj čitaonici i zahtijeva agitaciju među radnicima kako bi sastanak što bolje uspio133
Učiteljska škola u Pakracu moli upute Prosvjetnog odjeljenja Kraljevske banske uprave Savske banovine u Zagrebu o postupku s prinadležnostima profesora Ante Rubeše koji je otpušten iz državne službe134
Sresko načelstvo u Pakracu javlja Kraljevskoj banskoj upravi, Odsjeku za državnu zaštitu, da je radnički povjerenik Matija Rubido uoči 1. maja primio 50 letaka134
Matija Rubido, izvještač Radničke komore, javlja Komori u Zagreb da je 35 radnika u kamenolomu Davida Pička u Šeovici stupilo u štrajk i moli posredovanje135
Podružnica SDRJ u Pakracu javlja centrali u Zagreb da su radnici nezadovoljni što uprava parne pilane ?Slavex? odbija radničke zahtjeve za povećanjem nadnica i da se radnici nalaze pred pokretom135
SDRJ u Zagrebu javlja Podružnici SDRJ u Pakracu da je akciji za povećanje nadnica trebao prethoditi zahtjev za sklapanje kolektivnog ugovora i zalaže se za organiziranost i solidarnost radnika u toku pokreta136
Zapisnik o pregovorima između predstavnika i uprave parne pilane ?Slavex? i u Pakracu povodom zahtjeva radnika za povećanje nadnica u iznosu od 30%. Pregovori nisu uspješno okončani137
Podružnica SDRJ u Pakracu javlja centrali u Zagreb da je, nakon neuspjelih pregovora, izbio štrajk radnika u parnoj pilani ?Slavex? i u vezi s tim upućuje deputaciju Savezu izvještavajući o zahtjevima radnika139
SDRJ u Zagrebu izvještava Radničku komoru da su radnici parne pilane ?Slavex? stupili u štrajk 5. juna u 13 sati, jer im je uprava odbila povećanje nadnica i potpisivanje kolektivnog ugovora140
Radnička komora obavještava Javnu burzu rada o štrajku radnika u parnoj pilani ?Slavex? u Pakracu sa zahtjevom da ne upućuje nove radnike142
SDRJ u Zagrebu upozorava Podružnicu SDRJ u Pakracu da je odluka o štrajku donesena na brzinu i ističe potrebu organiziranosti i jedinstva akcije te korektnog postupka prema poslodavcu i vlasti, kao i prikupljanja hrane za radnike i pripremanja prijedloga za sklapanje kolektivnog ugovora142
Zapisnik sa sastanka šumskih radnika poduzeća ?Slavex? d. d. u Pakracu s prijedlogom kolektivnog ugovora kojega dostavljaju SDRJ u Zagrebu143
SDRJ u Zagrebu javlja Podružnici SDRJ u Pakracu da će upravi poduzeća ?Slavex? poslati nacrt kolektivnog ugovora i predlaže održavanje radničke skupštine144
Savez građevinskih radnika Jugoslavije, Podsavez za Hrvatsku i Slavoniju u Zagrebu, javlja Radničkoj komori da se radnici u kamenolomu Davida Pička nalaze u štrajku i moli posredovanje145
Podružnica SDRJ u Pakracu moli Radničku komoru za pomoć radnicima ?Slavexa? koji se nalaze u štrajku146
Radnička komora javlja SDRJ u Zagrebu da je zatražila pregovore s firmom ?Slavex?, kao i posredovanje inspekcije rada u Osijeku i Sreskog načelstva u Pakracu146
Radnička komora obavještava centralu ?Slavex? d. d. u Zagrebu o toku štrajka radnika parne pilane ?Slavex? u Pakracu i predlaže pregovore radi likvidacije štrajka147
Napis ?Radničkih novina? o skupštini radnika poduzeća ?Slavex? d. d. u Pakracu koji se nalaze u štrajku148
SDRJ u Zagrebu izvještava Radničku komoru da su u štrajk stupili i šumski radnici u Kamenskom i moli intervenciju Komore149
?Slavex? d. d. u Zagrebu javlja Radničkoj komori da se neće upuštati u pregovore s radnicima jer do jeseni ne namjerava nastavljati proizvodnju u pakračkom pogonu149
SDRJ u Zagrebu javlja Podružnici SDRJ u Pakracu da je uputio pomoć radnicima koji se nalaze u štrajku i bodri ih da izdrže u borbi za bolje uvjete života i rada150
Podružnica SDRJ u Pakracu obavještava Radničku komoru o razvoju štrajka i broju organiziranih radnika te moli upućivanje diletantske sekcije radi održavanja priredbe čiji bi prihod išao u korist štrajkaša151
Podružnica SDRJ u Pakracu javlja SDRJ u Zagrebu da su radnici solidarni i da se vrši sakupljanje materijalne pomoći za nezbrinute članove Podružnice151
SDRJ u Zagrebu javlja Ekspozituri Radničke komore u Osijeku o razvoju štrajka pilanskih i šumskih radnika u Pakracu i moli posredovanje152
Radnička komora izvještava SDRJ da je o štrajku u ?Slavexu? d. d. Pakrac izvijestila sve burze rada153
Petar Derganc, izaslanik Radničke komore, izvještava Komoru o toku pregovora između predstavnika kamenolomskih radnika i Davida Pička koji nisu uspješno okončani153
SDRJ u Zagrebu daje upute Podružnici SDRJ u Pakracu o načinu raspodjele štrajkaške potpore i bodri radnike da izdrže u borbi za ostvarenje svojih zahtjeva154
Radnički povjerenici parne pilane ?Slavex? žale se Radničkoj komori na postupak direktora Franka koji maltretira radničke povjerenike i uskraćuje radnicima pravo na zdravstvenu zaštitu155
SDRJ u Zagrebu moli Podružnicu u Pakracu detaljnije informacije o postupku direktora Franka prema povjerenicima i radnicima, bodri radnike da budu jedinstveni i da izdrže u borbi za svoja prava156
Podružnica SDRJ u Pakracu izvještava SDRJ u Zagrebu o postupku poslodavca prema radnicima i radničkim povjerenicima, pritužbi kod sreskog načelstva te o jedinstvu i solidarnosti radnilka157
Uputstvo Radničke komore u Zagrebu Stjepanu Majetiću, izvještaču Komore u Pakracu, o načinu ostvarivanja zdravstvene zaštite radnika158
Podružnica SDRJ u Pakracu javlja SDRJ u Zagrebu o sukobu štrajkaških straža s poslodavcem, osudi radnika Šimunića, posredovanju sreskog načelstva u sporu između radnika i poslodavca i djelatnosti HRS-a158
Podružnica SDRJ u Pakracu javlja SDRJ u Zagrebu o prijemu letaka, neredovitoj isplati potpore, rješenju problema, oko izdavanja uputnica liječniku i skorim pregovorima s poslodavcem159
SDRJ u Zagrebu izvještava Radničku komoru o neuspjelim pregovorima između predstavnika radnika i uprave parne pilane ?Slavex?, zakazivanju novih pregovora i moli posredovanje160
Stevo Komerički, referent Radničke komore, podnosi izvještaj Komori o pregovorima između predstavnika radnika i uprave parne pilane ?Slavex?160
Stevo Komerički, referent Radničke komore, podnosi izvještaj Komori o pregovorima između predstavnika radnika i uprave parne pilane ?Slavex? koji su 15. augusta uspješno okončani sklapanjem kolektivnog ugovora161
Podružnica SDRJ u Pakracu javlja centrali u Zagrebu da su sada gotovo svi radnici sindikalno organizirani te da će na one izvan organizacije izvršiti pritisak da se sindikalno opredijele163
4. Radnički pokret u periodu borbi KPJ za demokratizaciju i obranu zemlje godine 1937?1941.165
Napis ?Hrvatskog radnika? o osnivačkoj skupštini Podružnice HRS-a u Pakracu169
Sresko načelstvo u Pakracu izvještava Kraljevsku bansku upravu da je u tkaonici Bogomila Šefca u Pakračkoj Poljani održana skupština radnica na kojoj je osnovana Podružnica HRS-a170
Napis ?Radnika? o predavanju Mirka Kusa Nikolajeva u Radničkoj čitaonici u Pakracu171
Napis ?Radnika? o sukobu firme ?Slavex? i seljaka zbog pruge Pakrac?Zvečevo koja prolazi preko seljačkih posjeda171
Napis ?Radnika? o potrebi akcionog jedinstva izmedju URS-a i HRS-a na bazi klasnih interesa radniika172
Okružni ured za osiguranje radnika Osijek izvještava ?Slavex? d. d. u Pakracu da se vrijeme prošlogodišnjeg štrajka (od 5. VI do 16. VIII 1936) ima smatrati prolaznim prekidom, a ne raskidom radnog odnosa, pa je poduzeće dužno uplatiti prinose za taj period173
Stevo Komerički, referent Radničke komore, podnosi izvještaj Komori o neuspjelim pregovorima između predstavnika radnika i uprave ?Uljanik? d. d. u Bujavici174
Sresko načelstvo u Pakracu izvještava Kraljevsku bansku upravu Savske banovine, Odjeljak za državnu zaštitu, o proslavi Prvog maja u Pakracu176
Napis ?Radnika? o uspješnom radu dramske sekcije Radničke čitaonice176
Sresko načelstvo Pakrac izvještava inspektora rada u Osijeku o pregovorima između predstavnika radnika i uprave parne pilane ?Slavex? povodom zahtjeva radnika za povećanje nadnica177
Zapisnik o pregovorima između predstavnika radnika i uprave parne pilane ?Slavex? koji su nakon treće rasprave okončani sklapanjem nagodbe za povišenje nadnica od 8 do 10%178
Zapisnik o pregovorima između radnika i uprave Ribogojstva d.d. Pakračka Poljana povodom zahtjeva radnika za povećanje nadnica. Na pregovorima nije došlo do sporazuma182
Sresko načelstvo u Pakracu izvještava Inspekciju rada u Osijeku o neuspjelim pregovorima između radnika i uprave Ribogojstva d. d. Pakračka Poljana i moli posredovanje184
Zapisnik o pregovorima između predstavnika radnika i uprave Ribogojstva d. d. Pakračka Poljana, koji su okončani sklapanjem kolektivnog ugovora185
Napis ?Radnika? o rezultatima izbora za radničke povjerenike u parnoj pilani ?Slavex? d. d.186
Sresko načelstvo u Pakracu obavještava inspektora rada u Osijeku o pokušaju posredovanja između predstavnika mlinarskih radnika i poslodavca u mlinu Teodora Faka u Pakračkoj Poljani. Posredovanje nije uspjelo187
Sresko načelstvo u Pakracu izvještava Kraljevsku bansku upravu Savske banovine i inspektora rada u Osijeku o izbijanju štrajka među radnicima u paromlinu Teodora Faka u Pakračkoj Poljani i o poduzetim mjerama za okončanje spora188
Napis ?Hrvatskog radnika? o sklapanju kolektivnog ugovora između radnika i poduzeća Ribogojstvo d. d. u Pakračkoj Poljani188
Sresko načelstvo u Pakracu javlja Kraljevskoj banskoj upravi Savske banovine, Odjeljku za državnu zaštitu, da je 19. jula prestao štrajk radnika u paromlinu Teodora Faka i da su sklopljeni individualni ugovori između radnika i poslodavca189
Ivan Hodak, izvještač Radničke komore, javlja Komori o štrajku kamenolomskih radnika na Psunju189
Ivan Hodak, izvještač Radničke komore, upoznaje Komoru o okončanju štrajka u kamenolomu Psunj i o povišenju nadnica radnicima za 8%190
Napis ?Radnika? o uspješnom djelovanju sindikalne podružnice URS-a, klasnoj solidarnosti radnika i o sukobu s HRS-om191
Radnička komora upućuje svog referenta na raspravu pomirenja između radnika firme ?Uljanik? d. d. u Bujavici povodom zahtjeva radnika za povišenjem nadnica191
Stevo Komerički, referent Radničke komore, izvještava Komoru o pregovorima između predstavnika radnika i uprave firme ?Uljanik? d. d. u Bujavici koji su okončani sklapanjem kolektivnog ugovora i povećanjem nadnica192
Sresko načelstvo u Pakracu izvještava Ministarstvo unutrašnjih poslova, Odjeljenje za državnu zaštitu u Beogradu o skupštini radnika učlanjenih u HRS193
Sresko načelstvo u Pakracu javlja Ministarstvu unutrašnjih poslova u Beogradu da je radništvo Brodske imovne općine stupilo u štrajk, da dvije pomirbene rasprave nisu dovele do sporazuma i da su u vezi sa sukobom između radnika i poslodavca poduzete sve mjere predostrožnosti194
SDRJ u Zagrebu javlja Radničkoj komori da su zakazani pregovori između predstavnika radnika i uprave parne pilane ?Slavex? i moli Komoru da uputi svoga referenta195
Sresko načelstvo u Pakracu izvještava Ministarstvo unutrašnjih poslova u Beogradu o prestanku štrajka radnika Brodske imovne općine, Šumske uprave Kamensko?Vučjak195
Stevo Komerički, referent Radničke komore, podnosi izvještaj o pregovorima između predstavnika radnika i uprave parne pilane ?Slavex? koji nisu uspješno završeni196
Napis ?Radnika? o pobjedi URS-a na izborima za radničke povjerenike u parnoj pilani ?Slavex?197
Zapisnik o prvoj pomirbenoj raspravi između predstavnika radnika i uprave parne pilane ?Slavex? povodom zahtjeva radnika za povišenje nadnica. Rasprava nije uspješno okončana197
Zapisnik o drugoj pomirbenoj raspravi između predstavnika radnika i uprave parne pilane ?Slavex? povodom zahtjeva radnika za povećanje nadnica. Pomirba nije uspjela199
Zapisnik o pregovorima između predstavnika radnika i uprave parne pilane ?Slavex? koji su okončani povišenjem nadnica i produženjem kolektivnog ugovora do 15. aprila 1939. godine201
Općinska uprava Pakračka Poljana izvještava Sresko načelstvo u Pakracu o zapljeni pisma s komunističkom sadržinom204
Napis ?Radnika? o godišnjoj skupštini Podružnice URS-a u Pakracu na kojoj su sumirani postignuti rezultati u vođenju tarifninh pokreta i organiziranja radnika204
Napis ?Radnika? o položaju građevinskih radnika u Pakracu204
Napis ?Hrvatskog radnika? o osnivanju Podružnice HRS-a u Lipiku205
Sresko načelstvo u Pakracu telegrafski izvještava Kraljevsku bansku upravu Savsike banovine, Odjeljak za državnu zaštitu, da su radnici Brodske imovne općine u Pakracu stupili u štrajk206
Sresko načelstvo u Pakracu telegrafski izvještava Kraljevsku bansku upravu Savske banovine, Odjeljak za državnu zaštitu, da su radnici Brodske imovne općine u Kamenskom stupili u štrajk206
Sresko načelstvo u Pakracu telegrafski izvještava Kraljevsku bansku upravu Savske banovine, Odjeljak za državnu zaštitu, da su šumski radnici poduzeća ?Slavex? u šumskim predjelima Bukovački i Dugački potok stupili u štrajk206
Radnička komora u Zagrebu moli Ekspozituru inspekcije rada u Osijeku da u skladu sa zahtjevom SDRJ u Zagrebu posreduje u sporu između šumskih radnika i Brodske imovne općine u Pakracu207
Inspekcija rada u Osijeku izvještava Radničku komoru u Zagrebu da spor radnika Brodske imovne općine i poslodavca nema izgleda za okončanje zbog obostrane nepopustljivosti208
Sresko načelstvo u Pakracu telegrafski izvještava Kraljevsku bansku upravu Savske banovine, Odjeljak za državnu zaštitu, da su šumski radnici ?Slavexa? d. d. prekinuli štrajk s obzirom da su ostvarili povećanje nadnica i produženje kolektivnog ugovora208
Sresko načelstvo u Pakracu telegrafski izvještava Kraljevsku bansku upravu Savske banovine, Odjeljak za državnu zaštitu, da su radnici Brodske imovne općine u Pakracu prekinuli štrajk pošto su postigli povećanje nadnica i produženje kolektivnog ugovora209
SDRJ u Zagrebu javlja Radničkoj komori da je uprava parne pilane ?Slavex? otkazala kolektivni ugovor i da će se održati pregovori u vezi s projektom novog kolektivnog ugovora209
Napis ?Hrvatskog radnika? o pokretu radnika u kupalištu Lipik210
Stevo Komerički, referent Radničke komore, podnosi izvještaj Komori o pregovorima između predstavnika radnika i uprave parne pilane ?Slavex? koji nisu doveli do sporazuma210
Zapisnik o pomirbenoj raspravi između predstavnika radnika i uprave parne pilane ?Slavex? na kojoj su razmotreni prijedlozi novog kolektivnog ugovora211
Sresko načelstvo u Pakracu izvještava Kraljevsku bansku upravu Savske banovine, o proslavi 1. maja u Pakracu213
Zapisnik o drugoj pomirbenoj raspravi između predstavnika radnika i uprave parne pilane ?Slavex? na kojoj su ponovno razmotreni prijedlozi kolektivnog ugovora214
Zapisnik o pregovorima između predstavnika radnika i uprave parne pilane ?Slavex? u Pakracu koji su završeni povišenjem nadnica i produženjem kolektivnog ugovora do 30. travnja 1940.216
Stevo Komerički, referent Radničke komore, podnosi izvještaj o toku druge pomirbene rasprave između predstavnika radnika i uprave parne pilane ?Slavex?217
Stevo Komerički, referent Radničke komore, izvještava Komoru o toku pregovora između predstavnika radnika i uprave parne pilane ?Slavex? koji su završili produženjem kolektivnog ugovora218
Napis lista ?Seljačka misao? o utjecaju kapitala na selo219
Upravno ravnateljstvo parne pilane ?Slavex? izvještava Sresko načelstvo u Pakracu da su radnici obustavili rad u znak solidarnosti s radnikom Matom Lulićem koji je otpušten s posla zbog sukoba s Đurom Ivanovićem, namještenikom firme220
Napis ?Hrvatskog radnika? o protestnom štrajku radnika u poduzeću ?Slavex? u Pakracu u znak solidarnosti s otpuštenim radnikom221
Zapisnik o pomirbenoj raspravi između predstavnika radnika i uprave ?Slavex? d. d. u Pakracu koja nije završila sporazumom222
?Slavex? d. d. ? parna pilana Pakrac javlja SDRJ u Zagreb da je, usprkos dogovoru o nastavljanju pregovora tokom idućeg tjedna, radništvo stupilo u štrajk prisiljavajući činovništvo da napusti posao223
Sresko načelstvo u Pakracu izvještava Inspektora rada u Osijeku o pokretu radnika u parnoj pilani ?Slavex? i moli hitnu intervenciju224
Sresko načelstvo u Pakracu izvještava inspektora rada u Osijeku o toku štrajka u poduzeću ?Slavex?225
Inspektor rada u Osijeku izvještava Bansku vlast banovine Hrvatske, Inspekciju rada u Zagrebu, o posredovanju u sporu između radnika i uprave poduzeća ?Slavex?226
Zapisnik o pregovorima radi likvidacije štrajka u parnoj pilani ?Slavex? d. d. u Pakracu, koji su okončani utvrđivanjem skuparinskog dodatka putem produženja kolektivnog ugovora do 1. aprila 1941. godine228
Sresko načelstvo u Pakracu izvještava Bansku vlast Banovine Hrvatske, Odjel za unutrašnje poslove, da su radnici parne pilane ?Slavex? prekinuli štrajk pošto su polučili povećanje nadnica229
Izborni proglas radničke liste u Pakracu za općinske izbore230
Napis ?Hrvatskog radnika? o položaju i uvjetima rada bolničkog osoblja u Pakracu231
Napis ?Radničkog tjednika? o sukobima između URS-a i HRS-a u Pakracu232
SDRJ u Zagrebu javlja Radničkoj komori da su radnici poduzeća ?Slavex? u Pakracu podnijeli zahtjev za povećanje nadnica i da direktni pregovori nisu uspjeli pa moli Komoru za posredovanje233
Zapisnik s rasprave u Radničkoj komori u Zagrebu prilikom posredovanja između predstavnika radnika i uprave poduzeća ?Uljanik? d. d. u Bujavici233
?Slavex? d. d. ? parna pilana Pakrac javlja Radničkoj komori u Zagrebu da su radnici stupili u štrajk234
Napis ?Političkog vjesnika? o pritisku vlasti na radnike u Bujavici da se vrate na posao i o solidarnosti seljaka iz okolnih sela sa štrajkašima235
Sresko načelstvo u Pakracu izvještava Kabinet bana Banske vlasti Banovine Hrvatske o uzrocima štrajka u poduzeću ?Slavex? u Pakracu235
Ivo Bajcer, referent Radničke komore, izvještava Komoru da se radnici poduzeća ?Slavex? nalaze u štrajku i da poduzeće odbija pregovore s radnicima236
Odluka Sreskog načelstva u Pakracu o proglašenju štrajka radnika u ?Slavexu? ilegalnim s pozivom radnicima da se vrate na posao237
SDRJ obavještava Radničku komoru da je Sresko načelstvo u Pakracu poništilo posredovanje od 24. septembra. S obzirom da su se radnici vratili na posao, poziva Komoru da odredi pomirenje i pošalje referenta238
Zapisnik o posredovanju u sporu između predstavnika radnika i uprave parne pilane ?Slavex? na kojem su razmatrani zahtjevi radnika za povećanje nadnica239
Zapisnik o posredovanju u sporu između predstavnika radnika i poslodavca Brodske imovne općine Kamensko, stovarište Pakrac, koje je završilo sporazumom240
Zapisnik o drugoj pomirbenoj raspravi u sporu između radnika i uprave poduzeća ?Slavex? koja je završila sporazumom i povišenjem skuparinskog dodatka u iznosu od 0,62 d po satu241
Sresko načelstvo u Pakracu izvještava Kabinet bana Banske vlasti Banovine Hrvatske o uspješno okončanom sporu između radnika i poduzeća ?Slavex? d.d.242
Antun Jurušić, referent Radničke komore, podnosi izvještaj o posredovanju u sporu između Saveza hrvatskih privatnih namještenika i Udruženja trgovaca za srez Pakrac u pogledu uređenja radnih uvjeta i skuparinskog dodatka. Posredovanje nije uspjelo243
HRS javlja Radničkoj komori da je od ?Slavexa? ? parne pilane u Palkracu zatražio skuparinski dodatak od 30% i da na to nije dobio odgovor pa moli Komoru da hitno sazove pomirbenu raspravu244
Zapisnik o posredovanju između radnika i ?Slavexa? ? parne pilane u Pakracu povodom zahtjeva HRS-a za povećanjem skuparinskog dodatka. Posredovanje nije uspjelo245
Ivo Bajcer, referent Radničke komore, podnosi izvještaj o posredovanju u sporu između radnika i ?Slavexa? ? parne pilane Pakrac povodom zahtjeva za povećanje skuparinskog dodatka. Posredovanje nije uspjelo246
II. DIO * NARODNOOSLOBODILACKI POKRET U PAKRACU I OKOLINI 1941?1945.247
RAZVOJ NOP-a 1941?1945. S POSEBNIM OSVRTOM NA SLAVONIJU I PAKRAČKI KRAJ249
Napis iz ?Priloga građi za historiju NOP u Slavoniji 1941. god.? o radu KPJ na organiziranju ustanka u pakračkom kraju252
Izvod iz izvještaja Ministarstva unutrašnjih poslova NDH, Ravnateljstva za javni red i sigurnost o napadu komunista na općinsku zgradu u Bučju256
Telegram Oružničkog zapovjedništva o borbi ustaša i partizana kod sela Toranj256
Izvor iz dnevnog izvještaja Zapovjedništva II domobranskog zbora o napadu partizana na željezničku stanicu Poljana i rušenju mosta na relaciji Poljana?Brezine257
Izvod iz dnevnog izvještaja Vrhovnog oružničkog zapovjedništva o ubistu deset seljaka Srba u selu Šeovica257
Izvještaj Kotarske oblasti y Pakracu Ravnateljstvu za javni red i sigurnost... o napadu partizana na oružničku stražu kod Pakračke Poljane i sukobu partizana i domobrana između sela Lovske i Korita257
Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva Ministarstvu Hrvatskog domobranstva o napadu partizana na općinsku zgradu u Bučju i sukobu partizana s ustašama i oružnicima kod Rogulja259
Izvještaj Ustaškog logora u Pakracu o otpremanju Srba u jasenovački logor259
Izvještaj Ustaškog logora o otpremanju Jevreja u logor Jasenovac260
Izvještaj stožernog natporučnika Poglavnikove tjelesne bojne Ravnateljstvu ustaškog redarstva u Zagrebu o ubistvu seljaka u Šeovici262
Izvještaj Zapovjedništva Prve hrvatske oružničke pukovnije Ravnateljstvu za javni red i sigurnost... o borbi partizana s domobranima i oružnicima nedaleko od Koturića263
Izvod iz izvještaja politkomesara I slavonskog bataljona Glavnom štabu NOPO Hrvatske o akcijama I čete i sastanku kotarskog komiteta KPH Pakrac264
Izvod iz izvještaja šefa policije Velika župa Livac?Zapolje Ustaškoj nadzornoj službi, Ured I, u Zagrebu o pojavi partizanskog pokreta, agitaciji komunista na pridobijanju suradnika, formiranju partizanskih vodova i oružanim akcijama na teritoriji župe265
Izvod iz izvještaja Oružničkog voda Pakrac izaslaniku Glavne ustaške vojnice u Pakracu o suradnji oružnika s partizanima, odlasku mještana iz Pakraca i okolnih sela u partizane, neodazivu mladića iz Kukunjevca pozivima za regrutaciju i o mjerama koje treba poduzeti za suzbijanje NOP-a267
Izvod iz izvještaja Velike župe Livac?Zapolje Glavnom stožeru Hrvatskog domobranstva o oružanim napadima partizana na području kotara Pakrac u vremenu od augusta 1941. do marta 1942. godine270
Izvod iz izvještaja I slavonskog NOPO Glavnom štabu NOPO Hrvatske o izvedenim akcijama u vremenu od 1. do 22. marta277
Izvod iz dnevnog izvještaja Zapovjedništva II domobranskog zbora o zabrani rada radnicima u šumi nedaleko od Pakraca278
Izvod iz obavijesti Župske redarstvene oblasti u Novoj Gradiški svim redarstvenim oblastima u NDH... o raspisanoj potjernici za osobama koje su pristupile partizanima278
Izvod iz izvještaja Vrhovnog oružničkog zapovjedništva Glavnom stožeru Hrvatskog domobranstva ... o napadu partizana na Poljanu280
Izjava sa saslušanja Petra Pinčića, predstojnika Kotarske oblasti u Pakracu, o političkim prilikama na području kotara281
Izvještaj Oružničke postaje Kukunjevac Zapovjedništvu Prve hrvatske oružničke pukovnije... o pretresu sela općine Kukunjevac i o hapšenju i saslušanju simpatizera NOP-a284
Dopis Općinskog poglavarstva u Španovici Kotarskoj oblasti u Pakracu... hapšenju mještana Španovice i o otvorenom pismu partizana ustaškom taborniku sa zahtjevom da pusti sve pritvorenike u Španovici i da ustaška bojna odloži oružje, jer će u protivnom ovo selo uništiti285
Zapovjedništvo IV gorskog zdruga predlaže Zapovjedništvu II domobranskog zbora da se u cilju suzbijanja partizanskog pokreta pozove putem oglasa letaka odbjeglo stanovništvo svojim kućama, a u slučaju neodaziva da se njihove porodice isele i imovina zaplijeni286
Izvještaj Kotarske oblasti u Pakracu Ministarstvu unutrašnjih poslova... o prekidu tt veza na području općine Španovica287
Izvod iz izvještaja Župske redarstvene oblasti u Novoj Gradiški Ravnateljstvu za javni red i sigurnost o otkazu poslušnosti stanovnika sela Brusnik i Lipovac prema upravnim vlastima Općinskog poglavarstva u Španovici i prekidu telefonskih veza na relaciji Pakrac?Španovica288
Izvještaj Ravnateljstva za javni red i sigurnost Glavnom stožeru ustaške vojnice o nesigurnim prilikama na području Pakraca uslijed učestalih napada partizana na saobraćajne i industrijske objekte288
Izvod iz izvještaja I bataljona I odreda Štabu III operativne zone o izvršenoj diverziji na pruzi Banova Jaruga ? Daruvar i o neuspjelom napadu na vijadukt u Krndiji289
Izvještaj Petrolejskog d. d. ?Uljanik? u Zagrebu Ministarstvu za šumarstvo i rudarstvo u NDH o napadu partizana i uništenju pogonskih objekata u Bujavici289
Izvještaj Zapovjedništva XIII ustaške bojne Glavnom stožeru Ustaške vojnice... o raspoloženju naroda! aktivnosti partizana na području Pakraca i Lipika290
Izvještaj Općinskog poglavarstva u Španovici Župskoj redarstvenoj oblasti u Novoj Gradiški o otkazu poslušnosti stanovnika osam sela na području španovačke općine291
Izvještaj Zapovjedništva XIII ustaške bojne Glavnom stožeru Ustaške vojnice ... o hapšenju, preslušavanju i uhistvu stanovnika Seovice zbog suradnje s partizanima293
Izvještaj Oružničke postaje u Kukunjevcu Zapovjedništvu oružničkog krila... o održanom mitingu u Brezinama i agitaciji partizana da se seljaci ne odazivaju u vojsku i ne predaju pšenicu vlastima294
Izvod iz izvještaja Zapovjedništva XIII ustaške bojne Glavnom stožeru Ustaške vojnice... o napadu partizana na Pakrac i sprečavanju žetve seljacima295
Zapovjedništvo XIII ustaške bojne iz Lipika moli Glavni stožer Ustaške vojnice za pojačanje bojne jednom satnijom novaka uslijed velikih gubitaka u borbi s partizanima296
Izvještaj Kotarske oblasti u Pakracu Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH... o paljenju pšenice na njivama iseljenih seljaka iz Šeovice296
Izvod iz izvještaja Štaba I bataljona I odreda III operativne zone Štabu zone akcijama jedinice na području Pakraca u vremenu od 26. juna do 31. jula 1942. godine297
Izvještaj Štaba I odreda III operativne zone Štabu Zone o ustaškim operacijama ?čišćenja? na području Psunja i raspoloženju naroda301
Izvod iz naredbe Štaba III operativne zone Štabu I bataljona II odreda za novi raspored snaga302
Kotarska oblast u Pakracu obavještava Ministarstvo unutrašnjih poslova NDH da uslijed partizanske aktivnosti nije u mogućnosti ispuniti zahtjev IV gorskog zdruga i oformiti kotarski odjel303
Izvještaj Štaba I odreda III operativne zone Štabu zone o kretanju ustaša i Nijemaca na području Pakraca, upućenom pozivu Nijemaca narodu zabrdskih sela da se vrati kućama i o hvatanju ustaških špijuna305
Izvještaj Oružničke postaje Kukunjevac Oružničkom krilnom zapovjedništvu ... o dolasku partizana u selo Jagma i održanom mitingu nedaleko od sela306
Izvještaj Zapovjedništva Ustaškog obrambenog zdruga u Lipiku Župskoj redarstvenoj oblasti u Novoj Gradiški... o napadu partizana na ustaše koji su štitili berbu šljiva u Šeovici. Za odmazdu ustaše su zapalile cijelo selo307
Izvještaj Štaba I odreda III operativne zone Štabu Zone o osnivanju intendanture pri Štabu Odreda i Štabovima bataljona, organizaciji zanatskih radionica i o uspostavi suradnje intendanata s NOO-ima i odborima AFŽ308
Dopis Štaba I odreda III operativne zone intendantu Odreda o rasporedu odf jeće, hrane i stoke zaplijenjene prilikom likvidiranja ustaškog uporišta Španovice308
Izvod iz izvještaja Štaba III operativne zone Glavnom štabu NOPO Hrvatske o likvidaciji ustaškog uporišta Španovice310
Naredba Štaba I odreda III operativne zone predsjednicima NOO-a za spremanje hrane u zemunice radi osiguranja prehrane partizana u toku zime312
Izvod iz izvještaja Ministarstva unutrašnjih poslova NDH Ministarstvu hrvatskog domobranstva o napadu partizana na Španovicu313
Štab I odreda III operativne zone obavještava Štab Zone da su seljaci iz sela oko Španovice provalili u Španovicu, gdje su pljačkali pojedine kuće i zapalili vatrogasni dom, općinsku zgradu i crkvu314
Izvod iz obavijesti Župske redarstvene oblasti u Novoj Gradiški Središnjem uredu za suzbijanje kriminaliteta u Zagrebu... da se raspiše potjernica za osobama koje su se priključile partizanima315
Dopis Predsjedništva vlade NDH Zapovjedništvu Ustaške vojnice... o zločinima ustaša u Subockoj i o navodnim postupcima partizana za pridobijanje naroda da se priključe NOP-u317
Izvod iz izvještaja Štaba Hl operativne zone Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama I odreda na teritoriji kotara Pakrac318
Izvještaj Štaba I odreda III operativne zone Štabu Zone o organizaciji pozadinske službe na sektoru djelovanja Odreda319
Izvod iz izvještaja Povjerenstva CK KPH za Slavoniju Centralnom komitetu KPH o organizacionom stanju i radu Partije, SKOJ-a NOO-a i AFŽ-a320
Izvod iz izvještaja Štaba I odreda III operativne zone Štabu Zone o akcijama Odreda na području kotara Pakrac322
Izvod iz izvještaja Inicijativnog antifašističkog odbora žena za Slavoniju i Srijem Povjerenstvu CK KPH za Slavoniju i Srijem o formiranju Kotarskog antifašističkog odbora žena za kotar Pakrac323
Komanda Psunjskog područja prosljeđuje Štabu I odreda molbu mjesnih NOO-a i članova KPJ u Tornju i Donjoj Obriježi za likvidaciju ustaških posada324
Naredba Komande Psunjskog područja intendantu II ekonomskog sektora u Cikotama za preuređenje školske prostorije u ambulantu, izradu bolničkog rublja i preseljenje mobilizacionog centra iz Rogulja u školu na Glavici324
Izvod iz izvještaja Štaba I odreda III operativne zone Štabu Zone o izvedenim akcijama na području Pakraca u vremenu od 18. do 28. januara325
Dopis Kotarskog NOO-a Pakrac Komandi Psunjskog područja o nekorektnim postupcima jedinica NOV prilikom korištenja privatne imovine327
Izvod iz izvještaja Komande Psunjskog područja Štabu III operativne zone o političkom radu među narodom, otvaranju škola i omladinskog doma u Budićima i o radu komandi straža, intendantura i zarobljeničkog logora329
Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Pakrac Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška o organizacionom stanju i političko-prosvjetnom radu partijskih, skojevskih i antifašističkih organizacija, mobilizaciji boraca u NOV, održavanju veze s domobranskim garnizonima i o raspoloženju naroda i narodnosti prema NOP-u331
Izvod iz izvještaja Štaba IV divizije Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Pakrac340
Dopis OK KPH Nova Gradiška Kotarskom komitetu KPH Pakrac o načinu mobilizacije boraca, izborima za NOO-e i o pripremama za održavanje plenuma OK KPH341
Bojna relacija IV gorskog zdruga u februaru 1943. godine341
Telegram Četvrte gorske divizije Operativnom odjelu Ministarstva oružanih snaga NDH o pretresanju sela Skenderovci i Bukovčani345
Dopis Štaba III operativne zone Štabu I odreda o povratku ustaško-domobranske vojske u Bučje i Španovicu, nalogu za postavljanje zasjeda na cesti Španovica?Pakrac i o pobjedi jedinica IV divizije NOV i POH u bici kod šušnjara i Mrkoplja345
Dopis Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška Kotarskom komitetu KPH Pakrac o pripremi naroda za izbore u onim mjestima gdje uslijed vojnih operacija izbori za općinske i kotarske NOO-e i Oblasni NOO za Slavoniju nisu mogli biti provedeni346
Izvještaj Regrutne komisije III operativne zone Štabu Zone i Štabu IV divizije NOV i POH o uspjehu mobilizacije boraca u NOV348
Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Pakrac Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška o organizacionom stanju, agitaciono-propagandnom i kulturno-prosvjetnom radu partijskih skojevskih i antifašističkih organizacija na terenu, o uspjehu mobilizacije boraca u NOV i suradnji s domobranima, o radu i organizaciononm stanju NOO-a i o raspoloženju naroda i narodnosti prema NOP-u349
Zapisnik sa sastanka mjesnih vođa Njemačke narodne skupine kotara Pakrac o nesigurnom položaju mjesnih skupina uslijed napadaja partizana, suradnji sve većeg broja Hrvata, Čeha i Nijemaca s NOP-om, odlaskom liječnika iz Pakračke bolnice u partizane i o oslobođenju vojnih obveznika putem podmićivanja predstavnika kotarskih vlasti356
Izvještaj Kotarske oblasti u Pakracu Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH... o napadu partizana na Badljevinu i diverziji na željezničkoj pruzi Pakrac?Badljevina358
Dopis Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška Kotarskom komitetu KPH Pakrac o zapostavljanju osnovnih zadataka iz djelokruga rada Komiteta u organizacionom i političkom pogledu, traženju podataka o načinu održavanja u slučaju ilegalnih uslova rada, o jačanju morala kod naroda i intenzivnijoj suradnji s domobranima, o političkom uzdizanju kadrova i o mobilizaciji boraca u NOV359
Uputstvo Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška svim kotarskim komitetima o potrebi raskrinkavanja izdajničkog djelovanja vodstva HSS-a, široj mobilizaciji i angažiranju hrvatskcg naroda u NOP-u i o neprekidnoj budnosti prema mjerama ustaško-okupatorskog režima i njegovoj propagandi među narodom360
Izvještaj Kotarske oblasti u Pakracu Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH... o dolasku XVII NO brigade u Badljevinu, održanom mitingu i zabavi i o oduzimanju stoke koju su seljaci hranili za državni otkup362
Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Pakrac Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška o organizacionom stanju i političkom radu partijskih, skojevskih i društveno-političkih organizacija, radu NOO-a na privrednom i prosvjetnom planu, agitaciji i propagandi i uspjehu mobilizacije boraca u NOV, radu udarne grupe i radnih četa i o ekonomskom stanju i raspoloženju naroda i narodnosti prema NOP-u363
Izvod iz izvještaja Štaba X divizije NOV Hrvatske političkom komesaru II korpusa NOV i POH o političkom radu boraca među narodom u selima pakračkog kraja370
Izvještaj Štaba X divizije Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o diverziji XVII NO brigade na pruzi Banova Jaruga?Lipik371
Izvod iz izvještaja Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH o borbama s jedinicama NOV i POJ na području Pakraca372
Dopis Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška svim kotarskim komitetima o sazivu plenuma Okružnog komiteta u Zabrdskim Kričkama, nedovoljnim pripremama naroda u borbi za žetvu, upućivanju naroda da bježi u šume ispred prisilne mobilizacije i odvođenja na rad u Njemačku i o upućivanju aktivista na srednji partijski kurs pri Oblasnom komitetu KPH373
Obavijest Glavnog žetvenog odbora za Slavoniju štabovima XVIII i XXI NO brigade i svim štabovima odreda i komandi područja o svom konstituiranju i formiranju žetvenih odbora pri komandama područja, koji će pod parolom ?mjesec dana rada bez predaha? u suradnji s društveno-ipolitičkim organizacijama na terenu obavljati i osiguravati žetvu i vršidbu žitarica374
Napis ?Glasa Slavonije? o uspjehu kampanje sabiranja hrane za jedinice NOV i POJ u selima na području Psunja376
Izvještaj Ustaškog stožera Velike župe Livac?Zapolje Glavnom ustaškom stanu u Zagrebu... o suradnji mještana iz Poljane, Bujavice i Golubinjaka s partizanima377
Izvještaj Kotarske oblasti u Pakracu Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH... o prekidu saobraćaja na relaciji Pakrac?Daruvar zbog rušenja željezničkog mosta nedaleko Pakraca378
Izvještaj 4. gorske pukovnije Zapovjedništvu 4. gorskog zdruga o dolasku njemačke vojske u Poljanu i strijeljanju mještana u selu378
Izvještaj obavještajnog oficira za pakrački sektor Rajonskom obavještajnom centru Psunjskog područja o brojnom stanju, naoružanju i utvrđenju vojnih posada u Pakracu, Badljevini i Lipiku379
Izvod iz izvještaja Posavskog NOPO Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o izvedenim akcijama i diverzijama na području Pakraca380
Izvještaj Štaba Posavskog NOPO Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o diverzijama na pruzi Lipik?Poljana383
Izvještaj Kotarskog komiteta SKOJ-a Pakrac Okružnom komitetu SKOJ-a Nova Gradiška o organizacionom stanju i radu SKOJ-a, USAOH-a, pionira i omladinskih radnih četa, o održanoj konferenciji SKOJ-a i o izboru kotarskog rukovodstva i delegata za Okružnu konferenciju SKOJ-a384
Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Pakrac Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška o organizacionom stanju i radu partijskih, skojevskih i antifašističkih organizacija, rjidu NOO-a, radnih četa i ekonomskom stanju naroda, političkom radu među narodom i uspjehu mobilizacije boraca i o prelasku domobrana u partizane388
Izvještaj Štaba Zapadne grupe odreda Štabu II korpusa NOV i POH o uspjehu postavljenih zasjeda Posavskog odreda na željezničkoj pruzi Banova Jaruga?Pakrac394
Osuda Ratnog suda 4. gorskog zdruga protiv Ivice Mraza, domobrana, i Antuna Rengela, mještanina Badljevine, što su prenosili i dijelili letke komunističkog sadržaja među domobranima396
Slaredba Štaba VI korpusa NOV i POJ Štabu XII divizije da se prilikom upada partizanskih jedinica u Pakrac ne uništavaju lokomotive399
Izvještaj Kotarske oblasti u Pakracu Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH... o napadu partizana na Pakrac399
Naredba Štaba VI korpusa NOV i PO Jugoslavije Štabu I diverzantskog bataljona za miniranje ceste Pakrac ? Slav. Požega400
Izvod iz izvještaja Štaba VI korpusa Glavnom štabu NOV i POH o napadu na Pakrac400
Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Pakrac Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška o ekonomskom stanju i raspoloženju naroda, organizacionom stanju i nedovoljnom teoretskom uzdizanju kadrova KPJ, SKOJ-a i antifašističkih organizacija, radu NOO-a i radnih četa, mobilizaciji boraca i slaboj suradnji s domobranima i o agitaciono-propagandnom i kulturno-prosvjetnom radu u pozadinskim jedinicama i ustanovama401
Izvještaj Ustaškog logora u Pakracu Glavnom ustaškom stanu o nepovoljnim političkim i ekonomskim prilikama, nesigurnom položaju pristaša ustaškog pokreta, očekivanju ponovnog partizanskog napada na Pakrac i zahtjevu za poduzimanjem mjera protiv obitelji čiji su članovi u partizanima408
Izvještaj mjesnog vođe Njemačke narodne skupine iz Lipika vođi Skupine u Osijeku o suradnji s NOP-om i aktivnom učešću u njemačkoj partizanskoj jedinici Nijemaca iz Antunovca, Uljanika i Blagorodovca409
Izvještaj Kotarske oblasti u Pakracu Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH... o dolasku partizana u Dobrovac i održanom mitingu sakupljenom narodu411
Izvještaj Kotarskog NOO-a Pakrac Kotarskom komitetu KPH Pakrac o održanom savjetovanju NOO-a i reorganizaciji pojedinih odbora koji nisu zadovoljavali u radu i o mjerama gospodarskog prometnog, zđravstvenosocijalnog, prosvjetnog i propagandnog odsjeka u svrhu poboljšanja ekonomskih i društveno-političkih prilika411
Zapovijest 2. bojne 4. gorskog zdruga zapovjedništvima 5, 6, 7. i 8. satnije za vršenje racija i odvođenje svih vojnosposobnih muškaraca od 1908. godišta pa nadalje na služenje vojnog roka415
Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Pakrac Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška o političkim prilikama i odanosti naroda prema NOP-u, organizacionom stanju Partije i nedovoljnom teoretskom obrazovanju kadrova i o kultumo-prosvjetnom radu u vojno-pozadinskim ustanovama i radionicama416
Naredba Štaba Zapadne grupe NOPO štabovima Posavskog, Daruvarskog i Bilogorskog odreda za rušenje mostova i prekopavanje cesta418
Presuda Vojnog suda Komande Psunjskog područja kojom se Đuro Basarić kažnjava smrtnom kaznom zbog četničke djelatnosti419
Izvještaj Kotarskog NOO-a Pakrac o radu kulturno-prosvjetnih odbora, stanju osnovnih škola i održavanju nastave, broju nepismenih i organiziranju analfabetskih tečajeva i o odnosu učitelja prema narodu420
Izvod iz izvještaja o političkim i ekonomskim prilikama na području kotara Pakrac428
Izvod iz izvještaja Štaba Posavskog NOPO Štabu Zapadne grupe NOPO o brojčanom stanju, naoružanju i utvrđenjima ustaško-domobranskih i okupatorskih posada na području Pakraca434
Izvod iz zapovijesti Štaba Posavskog NOPO štabovima podređenih jedinica za likvidiranje pancera koji krstari na relaciji Pakrac?Poljana435
Izvještaj Štaba XVII NO brigade Štabu XXVIII divizije NOVH o borbi Brigade s jedinicama domobranske VIII gorske pukovnije kod Bučja435
Izvještaj Kotarskog NOO-a Pakrac Okružnom NOO-u Nova Gradiška o socijalnom stanju naroda na području općina Brusnik, Bučje i Jakovci438
Izvod iz izvještaja Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o upadu 8. gorske pukovnije na oslobođenu teritoriju438
Dopis Štaba VI korpusa NOV i POJ Štabu zapadne grupe NOPO o nekorektnim postupcima boraca Posavskog odreda439
Izvod iz izvještaja Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o pojačanom djelovanju pristaša HSS-a i izboru logornika u Pakracu440
Izvod iz izvještaja Župske redarstvene oblasti Nova Gradiška Glavnom ravnateljstvu za javni red i sigurnost... o anonimnim listovima predanim na pošti u Pakracu441
Upute Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška Kotarskom komitetu KPH Pakrac za provođenje izborne kampanje za NOO-e442
Izvještaj Glavnog odbora Ratne dopisne službe za Slavoniju Vojnoinformativnom odsjeku Štaba VI korpusa o kretanju, brojčanom stanju i naoružanju ustaško-domobranskih posada na području Pakraca443
Naredba Štaba Zapadne grupe NOPO Štabu Posavskog NOPO za rušenje mostova i pruge na relaciji Banova Jaruga?Lipik444
Pismo Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška Kotarskom komitetu KPH o najnovijim političkim događajima u zemlji i svijetu, značaju III zasjedanja ZAVNOH-a, pojačanoj borbi protiv pete kolone i reakcionarnog dijela HSS-a, o pripremama za žetvu, spremanju hrane i o kontroli rada komunista i pružanju pomoći organizaciji AFŽ-a445
Štab zapadne grupe odreda prosljeđuje pohvalu Štaba VI korpusa NOV i POJsvim borcima podređenih jedinica za pokazanu borbenost i požrtvovanost u toku brbi za odbranu slobodne teritorije449
Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Pakrac Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška o agitaciono-propagandnom radu na području kotara450
Izvod iz naredbe Štaba Posavskog NOPO Štabu I bataljona da sa četom boraca pruži osiguranje radnoj grupi pri kopanju kukuruza na sektoru Španovice452
Napis dopisnika Agitpropa Oblasnog komiteta KPH o II okružnoj konferenciji USAOH-a za okrug Nova Gradiška453
Izvod iz izvještaja Župske redarstvene oblasti Nova Gradiška Glavnom ravnateljstvu za javni red i sigurnost... o diverzijama na željezničkoj pruzi Poljana?Lipik457
Upute Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška Kotarskom komitetu KPH Pakrac o načinu provođenja izbora za odbore Narodnooslobodilačke fronte457
Izvod iz izvještaja Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o raspoloženju naroda prema NOP-u na kotaru Pakrac, održavanju masovnih zborova, tumačenju odluka III zasjedanja ZAVNOH-a i sporazumu Tito?Šubašić te o dezertiranju domobrana459
Zapisnik sa sastanka Gospodarske komisije Okružnog NOO-a Nova Gradiška o osiguranju i početku žetve460
Zapovijest Štaba XII divizije NOVJ štabovima podređenih jedinica za raspored snaga prilikom prevoza žita sa sektora Antunovac?Poljane?Gaj na oslobođenu teritoriju461
Dopis Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška Kotarskom komitetu KPH Pakrac o načinu popisa i upućivanja djece u Italiju463
Izvod iz dnevnog izvještaja Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH o napadu partizana na Badljevinu464
Izvještaj Štaba XII divizije NOV i POJ Štabu VI korpusa o likvidiranju domobranskog garnizona u Badljevini465
Izvještaj Štaba XII divizije Štabu VI korpusa NOV i POJ o likvidiranju bunkera na pruzi Banova Jaruga?Pakrac i omogućavanju izvoza žita s tog područja za Liku i Baniju467
Pismo Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška Kotarskom komitetu KPH Pakrac o provođenju agitacije i propagande u vezi s posljednjim pozivom domobranima, koji je izdao Vrhovni komandant NOV i POJ468
Izvještaj ustaške obavještajne službe o predaji domobrana partizanima469
Izvod iz izvještaja Okružnog komiteta KHP Nova Gradiška Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o organizacionom stanju i radu NOF-a, NOO-a, AFŽ-a i SKOJ-a470
Zapovijest XL. divizije NOVJ podređenim jedinicama za napad na Pakrac471
Dodatak zapovijesti Štaba XL divizije NOVJ podređenim jedinicama za napad na Pakrac474
Izvještaj Štaba XL divizije NOVJ Štabu VI korpusa o likvidiranju posade i oslobođenju Pakraca476
Dopis Mjesnog NOO-a Lipik Komandi mjesta u Lipiku o načinu provođenja konfiskacije480
Izvještaj ispitnog kontrolora za mašinsku struku Nikole Čujkovića šefu Saobraćajnog odsjeka VI korpusa NOV i POJ o pripremama i potrebnom materijalu za početak kursa za strojovođe i ložače481
Depeša VI korpusa NOV i POJ o uspješnom zboru Narodnooslobodilačke fronte u Pakracu482
Proglas Povjereništva Odsjeka za zaštitu naroda Slavonije u Lipiku o roku za izdavanje propusnica482
Izvještaj Komande mjesta u Pakracu Korpusnoj vojnoj oblasti VI korpusa i Komandi Novogradiškog područja o normaliziranju političkih i privrednih prilika u gradu, radu ustanova i o kulturno-prosvjetnom radu među narodom483
Izvještaj Komande mjesta Pakrac Komandi Novogradiškog područja o broju zaposlenih žena u ustanovama Komande486
Dopis Oblasnog NOO-a za Slavoniju svim okružnim NOO-ima o provođenju evidencije ogrjevnog drveta na stovarištima i zabrani potrošnje bez odobrenja Oblasnog NOO-a486
Izvod iz izvještaja Okružnog Komiteta Nova Gradiška KPH Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o političkoj situaciji, organizacionim promjenama u Kotarskom komitetu KPH Pakrac i o radu SKOJ-a i USAOH-a487
Izvještaj Komande mjesta Pakrac Komandi Novogradiškog područja o disciplini i aktivnosti partizanskih straža, mobilizaciji boraca i stručnom uzdizanju kadra, organizaciji snabdijevanja i odvijanja saobraćaja te o radu radionica i Bolnice u Pakracu489
Dopis pilane ?Slavex? Korpusnoj vojnoj oblasti VI korpusa za otpust lugara iz pozadinske službe radi nastupa na raniju dužnost492
Izvještaj Komande mjesta Pakrac Komandi Novogradiškog područja i Korpusnoj vojnoj oblasti o radu članova Komande i partizanskih straža, stanju vojno-partizanskih bolnica, odvijanju saobraćaja i popravci mostova i o radu vojno-sudskog istražitelja493
Izvod iz izvještaja Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška o brojnom stanju SKOJ-a na kotaru Pakrac497
Izvod iz izvještaja Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o političkoj situaciji i uspjehu mobilizacije boraca u NOV, radu SKOJ-a, AFŽ-a i NOO-a i o agitaciji i propagandi na području kotara Pakrac497
Dopis Općinskog NOO-a u Gornjoj Obriježi Štabu Posavskog NOPO o nekorektnim postupcima bataljona ?Matija Gubec?500
Naredba Štaba VI korpusa NOVJ Komandi Novogradiškog područja da putem Komande mjesta u Pakracu uspostavi partizansku stražu u Badljevini501
Izvještaj Komande mjesta Pakrac Komandi Novogradiškog područja o pripremama i rasporedu kretanja partizanskih straža i naroda u slučaju povlačenja pred nadiranjem okupatorsko-kvinslinških snaga na slobodnu teritoriju502
Izvještaj Komande mjesta Lipik Komandi Novogradiškog područja o mjerama osiguranja za slučaj ratnih operacija503
Izvještaj Komande mjesta Pakrac Korpusnoj vojnoj oblasti i Komandi Novogradiškog područja o radu članova Komande i o političkom i kulturno-prosvjetnom radu među narodom i pozadinskim jedinicama504
Dopis Kotarskog NOO-a Pakrac Okružnom NOO-u Nova Gradiška s molbom da odobri otkup kože prema priloženim cijenama506
Izvještaj Komande mjesta Lipik Komandi Novogradiškog područja o političkoj situaciji i suradnji s civilnim viastima i o radu i disciplini članova Komisije507
Izvještaj Mjesnog komiteta SKOJ-a Pakrac Mjesnom komitetu KPH o organizacionom stanju i radu SKOJ-a509
Izvještaj Komande mjesta Pakrac Komandi Novogradiškog područja i Korpusnoj vojnoj oblasti o radu članova Komande i podređenih jedinica, evakuaciji naroda, spremanju hrane i pripremama za obranu Pakraca511
Dopis Oblasnog NOO-a za Slavoniju svim okružnim NOO-ima za uspostavljanje zanatskih radionica514
Napis ?Glasa Slavonije? o održanom radničkom zboru u Pakracu514
Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Pakrac Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška o organizacionom stanju Partije i SKOJ-a, provođenju agitacije i propagande i o radu NOO-a i AFŽ-a515
Izvještaj Kotarskog odbora JNOF-a u Pakracu Okružnom odboru JNOF-a Nova Gradiška o raspoloženju naroda, održavanju masovnih zborova i tumačenju najnovijih događaja, rasturanju štampe i o održavanju kulturnoumjetničkih priredbi518
Bojna relacija 42. makedonske udarne divizije JA i borbe na frontu Poljana ? Antunovac ? Janja ? Lika519
Registar ličnih imena529
Sadržaj543