Mirko Fajdiga: Bračičeva brigada II
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-446): znaci.net
7 V BOJIH IN AKCIJAH NA KOZJANSKEM, MED KONJIŠKO GORO IN CELJEM (od 10. do 31. 12. 1944)425
Decembrska sovražnikova ofenziva na Kozjanskem425
Napadi na požigalske in roparske ustaške in nemške enote med Jurkloštrom, Dobjem in Planino427
Prenagljeni napad na Planino432
Sovražniki presenetili štab brigade, boji na območju Žusma in Kostrivnice440
Praznovanje božiča in vojaška parada444
Napad na vlak in sovražnikov nasprotni udarec na Zgornjih Slemenah450
Akcija v Škofji vasi in obetavno slovo od leta 1944454
Opombe463
8 NAZAJ V BOJE NA KOZJANSKO, OKOLI SLOVENSKIH KONJIC, NA POHORJE, PAŠKI KOZJAK, V ŠALEŠKO IN SAVINJSKO DOLINO TER NA DOBROVLJE (od 1. 1. do 25. 2. 1945)469
Z akcijami in boji v leto osvoboditve469
Napadi na avtomobile pri Frankolovem472
Boji pri Lekmarju ? Gmajni, Grobelcah in pri Sv. Štefanu475
Hudi boji na Zgornjih Slemenah in na Kamni Gori477
Spopad z nemško smuČarsko enoto pri Bukovju na Kozjanskem488
Poraz Nemcev na Tinju na Pohorju492
Napada na avtomobile, smrt Antona Dorfmeistra in zlo?in na Stranicah495
Sovražnikova ofenziva, boji brigade na obmoČju Hude luknje in Završ505
Boji na obmoČjih Paškega Kozjaka, Gore Oljke, Dobrovelj512
Opombe518
9 POHOD DO SAVE, BOJI NA OBMOČJIH ZASAVJA, KOLOVRATA, ČRNEGA GRABNA, MOZIRSKIH PLANIN(od26. 2. do 17. 3. 1945)523
Povelje Vrhovnega štaba za pohod brigad na Dolenjsko523
Srditi boji okoli Kolovrata528
V pasti na Teru in Medvedjaku v Mozirskih planinah537
Dvodnevni boji v Zavodnjah545
Opombe551
10 ZOPET NA OBMOČJIH PAŠKEGA KOZJAKA, SLOVENSKIH KONJIC, KOZJANSKEGA IN PO-HORJA (od 17. 3. do 15.4. 1945)555
Boji pri Mrzli Planini, Javorniku in Rakovcu, ukinitev 2. bataljona558
Nemci pred štabom brigade, boji na Konjiški gori562
Sovražnikova ofenziva, zavezniška pomoč, začetki krepitve brigade572
Brigade ostanejo na Štajerskem, uničena postojanka pri Hudi luknji577
Opombe582
11 OKREPLJENA VOJAŠKA DEJAVNOST MED POHORJEM IN BO?EM, MOBILIZACIJA, POHOD Z BOJI NA KOROŠKEM (od 15.4. do 9. 5. 1945)587
V spopadih na Prelogah ujet general Heidenreich588
Ponesrečen napad na postojanko na Prihovi593
Vsakodnevni napadi na prometnice, ustanovitev 4. bataljona (internacionalnega)594
Uničen del avtomobilske kolone na Vrholah in zavzeta postojanka pri Križnem vrhu598
Padec komandanta Milenka Kneževiča in boji pod Tolstim Vrhom600
Uspešne vojaške akcije pri Zrečah in na Prelogah610
Napad na Vitanje, začetek pohoda na Koroško611
Napad na postojanko v Žerjavu616
Pohodi odredov in brigad na Koroško622
Vdaja generalpolkovnika Alexandra Löhra632
Opombe636
12 ZADNJI BOJI NA KOROŠKEM, PRIDOBITEV PETEGA BATALJONA, BOLE?I UMIK S KOROŠKEGA, ZDRUŽITEV S ŠLANDROVO BRIGADO (od 9. 5. do druge polovice junija 1945)643
Pred najtežjim ? boroveljskim bojem643
Boroveljska zapora je kljub sovražnikovi premoči in velikim žrtvam vzdržala649
Okrepitev in posodobitev brigade v Galiciji, odhod v Celovec667
Zmanjšanje brigadne formacije in njen poslednji napad674
Poslednji dnevi na Koroškem, odhod razočaranja, združitev s Šlandrovo brigado677
Opombe692
BOJNA POT BRIGADE (povzetek od 23. 9. 1943 do začetka junija 1945)699
PREGLEDNICA ŠTEVILČNEGA STANJA BRIGADE iN POLITIČNO ORGANIZIRANIH OD 23. 9. 1943 DO ZAČETKA JUNIJA 1945710
VODSTVENI KADRI BRIGADE714
NARODNI HEROJI BRIGADE (razglašeni po vojni)715
GENERALI JLA IZ BRAČIČEVE BRIGADE716
VIRI IN LITERATURA718
PADLI BORCI (od ustanovitve brigade do osvoboditve)722
BORCI, KI SO VOJNO PREŽIVELI (od ustanovitve brigade do osvoboditve)746
KAZALO OSEB, KRAJEV IN DRUGIH GEOGRAFSKIH IMEN, ENOT, USTANOV IN ORGANIZACIJ*797