Radule Butorović: Sušak i Rijeka u NOB
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-665): znaci.net
Predgovor7
Uvod13
POGLAVLJE I
SUŠAK I RIJEKA NAKON SLOMA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE
37
Aprilski rat i kapitulacija37
Proglašenje Nezavisne Države Hrvatske40
Podjela Jugoslavije između fašističkih agresora42
?Rimski ugovori? između Kraljevine Italije i NDH44
Organizaciona struktura okupacione vojne i civilne vlasti47
Djelatnost okupacione vlasti52
    Denacionalizacija stanovništva52
    Pljačka državne, društvene i privatne imovine56
    Prve represivne mjere okupatora59
POGLAVLJE II
POKRETANJE I RAZVOJ NARODNOOSLOBODILAČKE BORBE 1941.
63
Političke i organizacione pripreme za oružanu borbu63
    Djelatnost OK KPH za Hrvatsko primorje i organizaciono jačanje Partije63
    Djelatnost organizacija KPH na otoku Krku66
    Djelatnost organizacija KPH u kotaru Sušak66
    Djelatnost KPH u Kastavštini67
    Djelatnost KPH u Sušaku68
    Formiranje novog OK KPH za Hrvatsko primorje72
    Formiranje organizacije KPH u Rijeci 1941.74
    Formiranje prvog rukovodstva KPH za Rijeku77
Početak i razvoj oružane borbe83
    Prikupljanje oružja i municije84
    Formiranje Odbora Jedinstvene narodnooslobodilaake fronte u Sušaku86
    Formiranje prvih partizanskih logora i jedinica89
    Razbijanje partizanske čete ?Božo Vidas ? Vuk?95
    Kritički osvrt na rad čete98
    Zbrinjavanje partizanskih boraca s Tuhobića101
Oportunizam i frakcionaštvo u rukovodstvu partije103
    Oportunizam u OK KPH za Hrvatsko primorje103
    Prva mjesna (proširena) partijska konferencija Sušaka106
    Raspuštanje organizacije KPH Sušaka i rad na konsolidiranju Partije na anektiranom području109
Idejno-politički i propagandni rad114
    Počeci izdavačke djelatnosti114
    Sadržaj i značenje ?Primorskog vjesnika? 1941.117
POGLAVLJE III
REORGANIZACIJA KPH I UTEMELJENJE POLITIČKE I VOJNE OSNOVICE NARODNOOSLOBODILAČKOG POKRETA (do sredine 1942. godine)
123
Razvoj oružane borbe zimi 1941/42.123
    Osnivanje Sušačko-kastavske čete123
    Uvjeti za život i aktivnost jedinica126
Prodor KPH u Liburniju i organizaciono jačanje Partije u Rijeci i Sušaku135
    Formiranje Komiteta KPH za Liburniju135
    Daljnje jačanje NOP-a i KPH u Rijeci138
    Osnivanje Mjesnog komiteta KPH za Sušak143
    Stanje KPH na području kotara Čabar147
Vojno-politička situacija u kotaru Sušak sredinom 1942.150
    Rad organizacija i rukovodstava KPH na mobilizaciji novih boraca150
    Odnos građanskih ka prema NOB155
Snabdijevanje partizanskih jedinica i stanovništva157
    Problem prehrane i snabdijevanja vojnih jedinica157
    Rad organa narodne vlasti i odbora NOF-a na prikupljanju materijalne pomoći160
    Organizacija prikupljanja, smještaja i otpremanja materijalnih dobara jedinicama i ustanovama NOV165
Teror i zločini okupatora170
    Progoni i hapšenja170
    Masovni zločini vojnih snaga okupatora173
    Koncentracioni logori i kolonizacija anektiranog područja Hrvatskog primorja176
    Osnivanje civilnih logora za smještaj ugroženog stanovništva178
POGLAVLJE IV
NAPORI KPH U PREVLADAVANJU PREPREKA I KRIZA U JAČANJU NARODNOOSLOBODILAČKOG POKRETA (do kraja 1942. godine)
183
Vojno-politička situacija u ljeto 1942.183
    Ofenzive okupatorskih snaga i njihove posljedice183
    Aktivnost građanskih ka i reakcionarnih grupa186
        a) Aktivnost četnika187
        b) Aktivnost HSS-a191
    Reorganizacija i formiranje novih jedinica NOV192
Rad rukovodstava i organizacija KPH196
    Partijske konferencije i savjetovanja196
    Rad KK KPH i MK KPH za Sušak200
    Rad KK KPH za Kastav206
    Stanje organizacija KPH i NOP-a na Krku208
    Jačanje snaga NOP-a u Rijeci209
Prenošenje oružane borbe na područje Istre214
    Formiranje bataljona ?Vladimir Gortan?214
    Osnivanje i djelovanje Prve istarske partizanske čete216
POGLAVLJE V
BORBA ZA DALJNJE JAČANJE I ŠIRENJE POLITIČKE I VOJNE OSNOVICE NARODNOOSLOBODILAČKOG POKRETA (do kapitulacije Italije)
225
Reorganizacija jedinica NOV i mobilizacija novih boraca225
    Formiranje 13. primorsko-goranske divizije225
    Rad partijskih i vojnih rukovodstava na mobilizaciji novih boraca229
Konfrontacija progresivnih i reakcionarnih snaga232
    Odnos prema ratnim saveznicima232
    Djelovanje reakcionarnih snaga233
    Pad fašizma i pokušaj reakcionarnih snaga da preuzmu vlast237
Politički rad i organizacioni razvoj KPH240
    Rad KPH u kotaru Sušak240
    Djelatnost organizacija KPH u Sušaku246
    Djelatnost KPH u kotaru Kastav252
    Djelatnost KPH na otoku Krku256
    Djelatnost KPH u Rijeci257
    Veze s KP Italije d formiranje MK KPH u Rijeci263
    Konsolidacija KPH i NOP-a u Istri271
Idejno-politički i propagandni rad278
    Izdavačka djelatnost278
    Nabava štamparskog materijala i rad na raspačavanju štampe282
POGLAVLJE VI
KAPITULACIJA ITALIJE (RASPLAMSAVANJE NARODNOOSLOBODILAČKE BORBE)
289
Borba za oslobođenje Hrvatskog primorja i Istre289
    Razoružanje talijanskih vojnih snaga289
    Razbijanje četničkih jedinica i štabova295
    Oslobođenje Istre298
    Mogućnosti oslobođenja Rijeke301
Djelatnost političkih i vojnih organa na mobilizaciji novih boraca za NOV i prikupljanju materijalnih dobara307
    Formiranje novih i popuna postojećih jedinica NOV307
    Izvlačenje materijalnih dobara iz oslobođenih krajeva314
POGLAVLJE VII
OFENZIVA NJEMAČKIH ORUŽANIH SNAGA I NJENE POSLJEDICE
321
Formiranje okupacionog područja ?Jadransko primorje?321
    Intervencija njemačkih oružanih snaga prije i poslije kapitulacije Italije321
    Ponovna okupacija Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara324
    Iskustva i pouke329
    Rijeka i Istra u planovima zaraćenih332
Organizacija upravno-političkog aparata pod Njemačkom okupacijom339
    Policijske i obavještajne snage Nijemaca i kvislinga339
    Organizacija administrativno-upravnog aparata343
Rad KPH na prevladavanju političke i organizacione krize nakon Njemačke ofenzive348
    Politička situacija na teritoriju ?Upravnog povjereništva za Sušak i Krk?348
    Djelatnost organa kvislinške vlasti351
    Organizaciono sređivanje i jačanje KPH i antifašističkih organizacija354
    Reorganizacija KPH i antifašističkih organizacija u Istri358
        a) Formiranje Oblasnog komiteta KPH za Istru361
    Političke prilike i razvoj narodnooslobodilačkog pokreta u Rijeci363
        a) Formiranje, borbe i razbijanje Riječkog bataljona365
        b) Konsolidacija narodnooslobodilačkog pokreta u Rijeci poslije njemačke ofenzive367
POGLAVLJE VIII
NARODNOOSLOBODILAČKI POKRET U UVJETIMA NJEMAČKE OKUPACIJE
373
Politička i organizaciona djelatnost na području ?Upravnog povjereništva za Sušak i Krk?373
    Teritorijalne promjene373
    Politička situacija i odnosi progresivnih i reakcionarnih snaga374
    Rad na jačanju Jedinstvene r.arodnooslobodilačke fronte378
    Organizaciono stanje KPH380
Razvoj narodnooslobodilačkog pokreta u Rijeci382
    Rad KPH na političkom i organizacionom jačanju382
    Organizaciono stanje i rad SKOJ-a, AFŽ-a i NOO-a385
    Formiranje i rad Okružnog komiteta KPH za Rijeku388
Idejno-politički, međunacionalni i klasni aspekti NOB392
    Borba protiv autonomaša394
    Borba protiv nacionalizma i šovinizma397
    Odnosi s KP Italije398
    Klasna suština NOB404
Pripreme za iskrcavanje Anglo-američkih snaga na područje Istre i Hrvatskog primorja407
    Pripreme Nijemaca408
    Pripreme domaćih kvislinga411
    Pripreme KPH i antifašističkih organizacija414
POGLAVLJE IX
OBLICI I METODE BORBE I OTPORA STANOVNIŠTVA IZVAN JEDINICA NOV I PO JUGOSLAVIJE
419
Politički rad u uvjetima režima novog okupatora419
    Masovnost otpora420
    Značenje konspiracije u ilegalnom radu421
    Držanje pred neprijateljem424
Neki oblici aktivnosti građana425
    Prikupljanje podataka o neprijatelju i njegovim aktivnostima426
    Nabava dokumenata za slobodno kretanje430
    Liječenje ranjenika i bolesnika431
Slabljenje neprijateljskog i jačanje vlastitog ekonomskog potencijala433
    Sabotaže434
    Diverzije436
    Mjere za čuvanje materijalnih dobara441
Formiranje borbenih grupa i njihovi zadaci442
    Specifičnost uvjeta borbe u naseljenim mjestima442
    Napadi na kasarne, ustanove i druge objekte445
    Napadi na neprijateljske jedinice i patrole446
    Kažnjavanje domaćih izdajnika i najopasnijih agenata449
    Otmice454
    Glavne psihofizičke i karakterne osobine ilegalnih političkih radnika i boraca u okupiranim gradovima457
POGLAVLJE X
OSLOBOĐENJE
463
Vojne i političke pripreme za konačno oslobođenje463
    Vojno-politička situacija u Evropi i Jugoslaviji početkom 1945.463
    Planovi i akcije reakcionarnih snaga465
        a) Planovi i postupci četnika467
        b) Raspad domobranskih jedinica468
    Pripreme Nijemaca za rušenje objekata470
Pripreme KPH, Antifašističkih organizacija i organa narodne vlasti za oslobođenje471
    Organizaciono stanje i djelatnost KPH i antifašističkih organizacija Sušaka471
    Djelatnost KPH u Rijeci i Istri473
    Osnivanje Talijanske unije za Istru i Rijeku477
    Pripreme organa narodne vlasti za oslobođenje479
    Pripreme za oružanu borbu u Rijeci i zaštitu objekata od rušenja480
Borbe za oslobođenje Like i Hrvatskog primorja481
    Formiranje 4. armije i njen zadatak481
    Borbe za oslobođenje Like484
    Oslobođenje dijela Hrvatskog primorja i otoka487
Riječka bitka488
    Značaj razbijanja 15. planinskog korpusa488
    Operacijski plan 4. armije za riječku bitku489
    Odnos snaiga u ljudstvu i tehnici između 4. armije i 97. neprijateljskog korpusa490
    Razbijanje neprijatelja na liniji Lokve?Kraljevica494
    Boj za Sušak497
    Borbe 19. divizije na desnoj obali Rječine500
    Borbe na centralnom dijelu fronte 4. armije502
        a) Borbe 13. i 43. divizije (prvi boj za Klanu)503
        b) Uvođenje u borbu 26. divizije (drugi boj za Klanu)504
    Proboj fronte i okruženje glavnih snaga 97. korpusa508
    Rušenje objekata i mogućnost njihove zaštite512
    Oslobođenje Trsta522
    Oslobođenje Rijeke529
        a) Stezanje obruča oko okruženog neprijatelja529
        b) Pokušaj proboja 97. korpusa iz okruženja529
        c) Oslobođenje Rijeke 3. maja 1945.531
    Borbe za Ilirsku Bistricu532
    Kapitulacija 97. korpusa534
Zaključak537
Prilozi543
Slikovni priloziI
    Španjolski borci s područja općine Rijeka545
    Članovi KPJ 1941. godine poginuli u NOB 1941?1945.546
    Članovi SKOJ-a 1941. godine poginuli u NOB 1941?1945.547
    Nosioci ?Partizanske spomenice 1941?548
    Izvori i literatura550
Skraćenice557
Kazalo osobnih imena559
Kazalo geografskih imena572
Sadržaj581