Veseljko Huljić: Vis 1941–1945
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-656): znaci.net
PREDGOVOR7
UVODNI PODACI9
Viško otočje u historiografiji 20. stoljeća9
Opći podaci geografskog karaktera11
Neke značajke međuratnih prilika13
DIO PRVI
ETAPA VIŠKO-OTOCKOG ZNAČENJA (od sloma u travnju 1941. do kapitulacije Italije 9. rujna 1943)
20
Glava I
ORGANIZACIONO STANJE KPH I PROMJENE 1941. GODINE
21
Partijske organizacije21
Organizacije SKOJ-a23
Oslonac na mase25
Procjene predvodničkih snaga26
Glava II
POČETAK DRUGE TALIJANSKE OKUPACIJE I ANEKSIJE
28
Stanje do dolaska okupatora28
Uspostavljanje talijanske okupacije31
Aneksija i početne mjere33
Glava III
ORGANIZIRANJE AKTIVNOG OTPORA I PRVE ŽRTVE
38
Početne aktivnosti i širenje utjecaja komunista38
Hapšenja, prvi ilegalci i smrt Mladena Ivulić-Burela43
Poziv KPJ na oružani ustanak i pripreme na otočju48
Lik i pogibija Ante Brajčića, prvog viško-otočkog borca u NOP odredima na kopnu51
Glava IV
AKTIVNOSTI ZA SIRENJE ORGANIZIRANOSTI NOP-a
54
Ilegalno prevoženje dobrovoljaca ribarskim brodovima sredinom kolovoza 1941 godine54
Organiziranje otpora talijanskoj politici odnarođivanja56
Mjere za jačanje aktivnosti60
Paljenje tvornice sardina ?Braća Mardešić? u Komiži62
Protutalijanske demonstracije komiških žena 10. prosinca 1941.64
Stanje NOP-a na viškom otočju koncem 1941. godine67
Glava V
PRIPREME ZA UPUĆIVANJE DOBROVOLJACA U NOP ODREDE NA KOPNU
71
Talijanska kaznena ekspedicija na otoku Visu početkom 1942 godine71
Jakov Radišić-Malenko žrtva talijanske zasjede74
Napori za uspostavljanje ilegalnih pomorskih kanala za prebacivanje dobrovoljaca u NOP odrede na kopnu75
Glava VI
ORGANIZIRANOST NOP-a U 1942. GODINI
77
Osnivanje Kotarskog komiteta KPH za viški kotar i organizaciono stanje77
Organizacije SKOJ-a80
Osnivanje i razvitak Saveza mlade generacije (SMG)82
Odbori narodne pomoći83
Osnivanje narodnooslobodilačkih odbora, masovnih i političkih organizacija85
Važnije aktivnosti88
Glava VII
RAZVITAK I DJELOVANJE ORGANA NARODNE VLASTI DO KAPITULACIJE ITALIJE
90
Opći podaci90
Specifičnosti u razvitku ilegalnog sistema narodne vlasti91
Djelatnost narodnooslobodilačkih odbora u omasovljavanju NOP-a94
Organizacioni oblici100
Ilegalna tehnika i tisak102
Sadržaji ?Izvještaja?104
Ekonomske prilike i mjere111
Narodnooslobodilački fond113
Narodno sudstvo i njegove mjere115
Glava VIII
RAZVITAK I DJELOVANJE PARTIJSKIH I MASOVNIH ORGANIZACIJA U 1943. GODINI DO OSLOBOĐENJA VIŠKOG KOTARA
118
Partijske organizacije118
Organizacije SKOJ-a i USAOH-a121
Masovne organizacije NOP-a122
Najvažnije aktivnosti za razvitak i učvršćenje NOP-a123
Glava IX
PROCES DOBROVOLJNOG STUPANJA U NOP ODREDE NA KOPNU I ILEGALNA PREVOŽENJA (od početka NOB-e do 8. rujna 1943)
125
Mogućnosti i teškoće125
Ilegalni kanal sa Splitom i napori za povoljnija rješenja128
Ilegalni kanal s trogirsko-rogozničkim područjem130
Ilegalni kanal viško-hvarsko-biokovsko područje131
Zbirni rezultati134
Glava X
DOGAĐAJI I STANJE PRED KAPITULACIJU ITALIJE
135
Herojska smrt Nikole Marinković-Topa135
Osnivanje Viškog udarnog bataljona i ?Leteće čete?137
Razoružanje posade izvidno-signalne stanice na brdu Hum139
Kaznena ekspedicija, represalije i strijeljanje 20 talaca142
Predaja posada talijanskih garnizona i stanje NOP-a146
DIO DRUGI
ETAPA HISTORIJSKOG ZNAČENJA (od 9. rujna 1943. do 26. listopada 1944)
188
Podjela etape189
Glava XI
PRERASTANJE ZNAČENJA OTOKA VISA DO ODLUKE O NJEGOVOJ UPORNOJ OBRANI
190
Mjere narodne vlasti na oslobođenom području190
Obrambene mjere i osnivanje novih viških jedinica196
? Prvi viški bataljon197
? ?Leteća četa?; dvije samostalne čete; Komanda otoka197
? Viška flotila199
? Drugi viški bataljon200
? Treći viški bataljon201
? Viški dobrovoljački bataljon201
Uspostavljanje prvih veza sa saveznicima u južnoj Italiji202
Porast značenja otoka Visa do konca njemačke jesenje ofenzive208
Kako je donijeta konačna odluka VS NOV i POJ o upornoj obrani otoka Visa218
Glava XII
PRETVARANJE OTOKA U SNAŽNU BAZU NOVJ
230
Uloga 26. divizije, ostalih jedinica i stanovništva u utvrđivanju otoka230
Razvitak Mornarice NOVJ s osloncem na otok Vis236
Vojno-pozadinska organizacija i zadaci241
Saveznički dijelovi i njihova uloga244
Viški aerodrom, saveznička i zračna baza NOVJ249
Sistem veza253
? Pomorsko-saobraćajni pravci i veze256
? Veze tehničkim sredstvima (signalne, telefonsko-telegrafske, radio-veze)259
? Tanjugova djelatnost na otoku Visu267
Glava XIII
ULOGA OTOKA VISA U RAZBIJANJU NJEMAČKE PREVLASTI NA JADRANU I NAPADNE AKTIVNOSTI S OTOKA
269
Raznovrsnosti značenja otoka Visa269
Njemački planovi za osvajanje otoka i njihove važnije aktivnosti273
Planovi za napadne aktivnosti s otoka Visa279
Desantni diverzioni prepadi280
Desantno-prepadne operacije ograničenih razmjera280
? Desantni prepad na otok Mljet281
? Desantno-prepadna operacija na otoku Korčuli281
? Desantni prepad na otok Šoltu282
? Tragedija pri potapljanju bolničkog broda ?Marin II?282
? Desantno prepadna operacija na otok Brač283
Aktivnosti za neprekidno iznuravanje protivnika285
Desatna operacija za konačno oslobođenje otoka i obale286
? Pripreme do Titovog govora 12. rujna286
? Desant na srednjodalmatinske otoke i poluotok Pelješac288
? Desant na kopno290
Glava XIV
RAZNOVRSNOST OPĆE I VOJNE NAMJENE OTOKA VISA KAO BAZE
292
Prihvatno-otpremni centar ranjenika, bolesnika i izbjeglica292
? Zbrinjavanje ranjenika i bolesnika292
? Zbrinjavanje izbjeglica294
Transportno skladišni centar299
Snabdjevačko i pomorsko-prometno središte303
? Snabdijevanje303
? Pomorski promet304
Centar obuke vojno-stručnih i političkih kadrova306
Središte sportskih aktivnosti i jedinice NK ?Hajduk-NOVJ?310
Glava XV
SREDIŠTE DALMACIJE (od 28. prosinca 1943. do 26. listopada 1944)
316
Razlozi boravka oblasnih rukovodstava na otoku Visu316
Oblasni komitet kao usmjeritelj djelatnosti322
Oblasni NO odbor kao organizator vlasti i poslovanja324
? Organiziranost ONOO-a i razvitak narodne vlasti324
? Rješavanje opće problematike326
? Poljoprivreda328
? Ribarstvo i industrija za preradu ribe329
? Unutarnja trgovina329
Trgovina s južnom Italijom330
Agitaciono-propagandna i izdavačka djelatnost na otoku Visu332
? Vojno-izdavačka djelatnost333
? Izdavačka djelatnost političkih i organa vlasti334
Glava XVI
SREDISTE SREDNJODALMATINSKOG OTOČKOG PODRUČJA (od 28. prosinca 1943. do 26. listopada 1944)
336
Organiziranost na okružnom području336
Djelatnost Okružnog NOO-a za SDO područje338
? Radne brigade i posebne radne čete340
Privredna i politika obnove341
? Vinogradarstvo i ratarstvo341
? Ribarstvo i zanatstvo343
? Narodnooslobodilački fond i procjene šteta344
Glava XVII
KOTAR VIS I NJEGOVO STANOVNIŠTVO OD SIJEČNJA DO 20. LISTOPADA 1944. GODINE
346
Do prestanka opasnosti njemačkog desanta346
Partijsko-političke organizacije i njihov rad348
Djelatnost organa narodne vlasti350
Dobra i proizvodnja na raspolaganju okupljenima na otocima Visu i Biševu354
Glava XVIII
SREDIŠTE NOVE JUGOSLAVIJE (od 7. lipnja 1944. do 15. listopada 1944)
358
Prikaz prethodnih napora NOP-a za međunarodno priznanje tekovina NOB-e358
Dolazak VŠ NOV i POJ i centralnih rukovodstava NOP-a s maršalom Josipom Brozom Titom na čelu na otok Vis361
Smještaj i početni boravak maršala . Tita i članova centralnih rukovodstava NOP-a365
Proces i rezultati borbe za međunarodno priznanje nove Jugoslavije na otoku i s otoka Visa371
? Do sporazuma371
? Sporazum Tito-šubašić ili ?Viški sporazum?374
? Titov posjet savezničkim predstavnicima u Italiji i rezultati377
? Nova dostignuća379
Govor maršala Tita 12. rujna i njegov odlazak sa otoka Visa 18. rujna384
Neke od djelatnosti centralnih rukovodstava na otoku Visu387
? Usmjeravanje razvitka NOVJ i rukovođenje operacijama388
? Napori za daljnji razvitak narodne vlasti394
? Ugovori općeg značenja i razvitak međunarodne suradnje396
? Zakonodavni akti399
DIO TREĆI
ZAVRŠNA ETAPA (od 20. listopada 1944. i do konca NOB-e)
468
Glava XIX
KOTAR VIS U ZAVRŠNOJ ETAPI NOB-e
469
Borci s viškog kotara u jedinicama NOVJ469
Normaliziranje prilika na području viškog kotara473
Izbori za mjesne i seoske narodnooslobodilačke odbore477
Djelatnost NO odbora od rujna 1944. godine do kraja NOB-e479
Izbor narodnih zastupnika i povratak izbjeglica481
Glava XX
REKAPITULACIJA DOPRINOSA I ŽRTAVA U NOB-i
484
Općenito o doprinosima stanovništva i značenju otoka Visa484
Zbirni podaci493
Pregledi ? spiskovi rekapitulacije500
? Članovi KPJ na viškom otočju polovinom travnja 1941. godine501
? Članovi KPJ na viškom otočju od polovine travnja 1941. do 9. rujna 1943. godine504
? Pregled stanja partijskih organizacija, kandidata i simpatizera KPJ od travnja 1941. do rujna 1943. godine508
? Organizacije SKOJ-a, SMG-e i USAOH-e do konca rujna 1943. godine510
? Komiški i biševski dobrovoljci pri pokušaju da 16/17. VIII 1941. ilegalnim prevoženjima stupe u NOP odrede na kopnu511
? Ilegalna prevoženja dobrovoljaca s viškog otočja radi stupanja u NOP odrede i NOVJ zaključno 7/8. rujna 1943. godine513
? Žrtve tijekom NOB-e516
? Nosioci ?Spomenice 1941.? i važnija odlikovanja521
Zaključak522
PRILOZI526
I ? Objašnjenje skraćenica527
II ? Tablice, pregledi i pjesme529
III ? Sheme i crteži545
IZVORI I LITERATURA567
I ? Arhivi567
    1. Neobjavljena građa567
    2. Objavljena građa570
II ? Memoarska građa571
    1. Neobjavljena građa571
    2. Objavljena građa573
    3. Konzultirani573
III ? Enciklopedije i zbirke574
IV ? Literatura574
    1. Knjige574
    2. Radovi u raznim izdanjima (časopisi)578
    3. Tisak588
    4. Tisak na otoku Visu 1943?1944.591
Sadržaj593