Miroslav Stiplovšek: Šlandrova brigada
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-815): znaci.net
Uvodna beseda5
I. KRATEK PREGLED RAZVOJA NOB V SAVINJSKEM, REVIRSKEM, LITIJSKEM IN KAMNIŠKEM OKROŽJU DO SREDE 1943.9
Nemška okupacijska taktika — huda ovira za razmah NOB9
Ustanovitev Druge grupe odredov in višek nemškega nasilja15
Ustanovitev IV. (štajerske) operativne cone23
Pregled delovanja Kamniško-savinjskega odreda27
Opombe38
II. USTANOVITEV BRIGADE IN NJEN PREBOJ NA DOLENJSKO43
Zadnje vojaške in politične priprave43
Ustanovitev VI. brigade na Šipku51
Prvi poskus preboja čez Savo56
Hude izgube Savinjskega bataljona62
Preboj brigade na Dolenjsko66
Opombe74
III. DEJAVNOST NA DOLENJSKEM OB KAPITULACIJI ITALIJE78
Prve akcije v sestavu XV. divizije78
Osvoboditev Novega mesta in razorožitev italijanske vojske83
Šlandrovci pri zavarovanju osvobojenega ozemlja93
Opombe103
IV. PREOSNOVANJE BRIGADE IN NJENA DEJAVNOST JESENI 1943.105
Obnovitev IV. operativne cone in njene naloge105
Vrnitev enega bataljona Šlandrove brigade in njenega štaba na Štajersko109
Preosnovanje brigade na Limbarski gori117
Organizacije KPS in OF v kamniškem, litijskem, revirskem ter savinjskem okrožju jeseni 1943.122
Prve akcije na komunikacijah in napad na Rečico128
Angažiranje vermanov za boj proti brigadi139
Zasede v Črnem grabnu in spopad pri Gomilskem143
Ustanovitev minerskega voda in prva večja akcija na železnici Laze — Zidani most148
Odhod bataljona šlandrovcev na Pohorje in napad na orožniško postojanko v Šmartnem ob Dreti152
Akcije na komunikacije na Kamniškem in v Zasavju — ustanovitev minerske čete162
Drzne akcije v Jaršah in pri Komendi170
Napad na postojanko v Novi Štifti in spopad na Pšajnovici176
Zadnje akcije pred veliko nemško hajko184
Opombe194
V. NEMŠKA PROTIOFENZIVA POZIMI 1943/44. — UMIK BRIGADE NA KOROŠKO201
Rösenerjevi ukrepi za "pomiritev" Štajerske in Gorenjske201
Premik brigade na Koroško211
Oživitev dejavnosti brigade in napad na Crno222
Vrnitev brigade na kamniško območje in razkritje gestapovske zarote227
Napad na orožniško postojanko v Motniku232
Hude izgube na Menini planini235
Obnovitev Kamniško-zasavskega odreda239
Naloge brigade glede na pohod XIV. divizije243
Politične organizacije med Savinjsko dolino in Zasavjem v začetku 1944.257
Uspešne akcije šlandrovcev v prvi polovici marca 1944.266
Opombe274
VI. SKUPNE AKCIJE S TOMŠIČEVO BRIGADO281
Osvoboditev Moravč281
Hude žrtve na Rakitovcu285
Napad na Radomlje290
Napad na Šmartno v Tuhinjski dolini299
Opombe310
VII. USPEŠNE MOBILIZACIJSKE AKCIJE IN DEJAVNOST NA KOMUNIKACIJAH DO KONCA JULIJA 1944.313
Mobilizacija — poglavitna skupina naloga narodnoosvobodilne vojske in političnih organizacij na Štajerskem313
Razmah političnih organizacij na operativnem območju brigade317
Velik uspeh pri Trnjavi339
Uspešne zasede v Črnem grabnu in v Savinjski dolini347
Mobilizacijske akcije — okrepitev aktivnosti v revirjih350
Prva zavezniška pomoč in boj pri Kosezah361
Ustanovitev IV. bataljona in sovražnikov vdor v Moravško dolino365
Ustanovitev V. bataljona in drzne akcije v kamniški in domžalski okolici369
Prihod Zidanškove brigade na Moravško373
Prve skupne akcije VI. XI. brigade379
Opombe388
VIII. USTANOVITEV OPERATIVNEGA ŠTABA VI. IN XI. BRIGADE396
Načrt za osvoboditev Zgornje Savinjske doline396
Zavzetje postojank v Ljubnem in v Lučah405
Razširitev in aktivno zavarovanje osvobojenega ozemlja420
Boji v Moravški dolini in velika akcija na Količevem431
Velike akcije v Zasavju in odhod bataljona šlandrovcev v III. brigado VDV442
Osvoboditev Mozirja446
Pregled razvoja ljudske oblasti v Zgornji Savinjski dolini462
Ustanovitev zalednih vojaški oblasti470
Napad na most pri Poganeku — skupna akcija s XV. divizijo in zavezniškim letalstvom480
Velika sabotažna akcija na železniški progi pri Šoštanju489
Nastanek domobranskih postojank in upad dejavnosti političnih organizacij v kamniškem okrožju jeseni 1944.493
Napad na domobranske postojanke v Lahovčah, na Brniku in v Cerkljah ter spopad z Gorenjskim četniškim odredom503
Napad na postojanko v Stranjah514
Zadnje akcije v Črnem grabnu in preboj na Dolenjsko519
Opombe530
IX. DEJAVNOST BRIGADE V SESTAVI VII. KORPUSA NA DOLENJSKEM543
Načrti glavnega štaba NOV in PO Slovenije jeseni 1944.543
Prvi spopadi z domobranci549
Napad na St. Vid pri Stični561
Napad na postojanko v Kresnicah576
Vrnitev na območje Žužemberka582
Napad enot VII. korpusa na Kočevje587
Boji okrog Občin597
Vrnitev na območje IV operativne cone603
Opombe610
X. SOVRAŽNIKOVA OFENZIVA IN HAJKE POZIMI 1944/45.632
Sovražnikova ofenziva med Savinjsko dolino in Savo ter dekoncentracija brigade632
Poskusi preboja na Dolenjsko in hudi boji na Menini planini642
Opombe655
XI. OKREPITEV BRIGADE IN NJENI ZADNJI BOJI OB OSVOBODITVI662
Vključitev brigade v XIV. divizijo in njena dejavnost na komunikacijah662
Obnovitev delovanja organizacij OF in KPS v celjskem in kamniškem okrožju ter njihove priprave na prevzem oblasti ob osvoboditvi673
Osvoboditev Zagorja679
Razoroževanje nemških in kvizlinških formacij na celjskem območju687
Pohod šlandrovcev na Koroško in njihov zadnji boj693
Opombe702
XII. POLITIČNA IN KULTURNO-PROSVETNA DEJAVNOST TER RAZVOJ POLITIČNIH SLUŽB705
Politična dejavnost705
Kulturno-prosvetna dejavnost716
Vojaško usposabljanje725
Sanitetna služba729
Intendantska služba738
Obveščevalna služba745
Služba zveze in druge službe748
Brigadno sodišče749
Opombe751
Šlandrova brigada (6. 8. 1943. — 27. 5. 1945)761
Poveljniški kader Šlandrove brigade770
Pregled virov in literature772
Kazalo krajev, enot in imen779
Kazalo809