Stanko Petelin: Enaintrideseta divizija
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-448): znaci.net
UVOD 7
Prvi del: USTANOVITEV 11
        1. Razmah narodnoosvobodilnega boja na Primorskem in Gorenjskem 11
        2. Prvi koraki Gradnikove in Gorenjske brigade 13
        3. Vstaja primorskega ljudstva 22
        4. Ustanovitev Triglavske divizie 29
        5. Zaledje Triglavske divizije 35
Drugi del: BOJI DIVIZIJE 38
    I. Širjenje osvobojenega ozemlja 38
        1. Osvobajanje zahodne Gorenjske 38
        2. Nemška ofenziva *Traufe* 46
        3. Zimska presenečenja 55
            Peti bataljon Gradnikove brigade na Mrzlem vrhu 56
            Po sovražnikovih kolonah pri Hotedršici 57
            Tretji bataljon Prešernove brigade na Pokljuki 59
            Tretji bataljon Gradnikove brigade na Javorniku 60
            Četrti bataljon Gradnikove brigade v Trebčah 61
            Drugi bataljon Prešernove brigade v Železnikih 63
            Nemški vdor v Cerkno 65
            Kako preprečiti presenečenja? 67
        4. V idrijski operaciji 69
        5. Rušenje proge Rakek-Postojna-Košana 82
        6. Osvobajanje Bohinja in blejske kotline 88
        7. Napad na progo Škofja Loka-Jesenice in nemški protiudar 98
        8. Uničenje proge v Baški grapi 107
    II. V boju proti domačim izdajalcem 121
        9. Napad na domobransko postojanko v Hotavljah 123
        10. Nemška poletna ofenzivna operacija 127
        11. Evakuacija ranjencev na Notranjsko 139
        12. Uničenje domobranske posadke na Črnem vrhu nad Idrijo 145
        13. Vdori v Dolomite 156
        14. Čiščenje Poljanske doline 169
        15. Osvoboditev Železnikov 176
        16. Napad na Gorenjo vas 184
    III. Obramba osvobojenega ozemlja 192
        17. Obrambni boji v Cepovanski dolini in nad Gorico 194
        18. Vdor v Vipavsko dolino in na Kras 204
        19. Zimski boji nad Selško in Pogansko dolino 210
        20. Zavzetje Sv. Križa nad Selcami 218
        21. Sovražnikovi porazi v Čepovanski dolini 222
        22. Nemška ofenziva *Winterende* 227
    IV. Osvoboditev 242
        23. Boji na Pivki 243
        24. Čiščenje Banjške planote in Trnovskega gozda 247
        25. Osvoboditev Gorice in Tržiča 252
Tretji del: ORGANIZIRANOST IN DELO 262
    I. Organizacijski razvoj 262
        1. O nekaterih značilnostih vojaške organizacije enot narodnoosvobodilne vojske 262
        2. Razvoj divizije 266
            Prvo obdobje: po ustanovitvi divizije 267
            Drugo obdobje: Enotna organizacijska struktura 271
            Tretje obdobje: utrjevanje in dopolnjevanje vojaške organizacije 276
        3. Posebne enote 282
            Spremljevalni bataljon 283
            Artilerijski divizion 284
            Spremljevalna četa 288
            Udarna četa 289
            Štabna patrulja in zaščitni bataljon 293
            Dopolnilni bataljon 296
        4. Izgube in popolnjevanje enot 298
            Izgube 299
            Popolnjevanje (mobilizacija) 302
            Sestava pripadnikov divizije 308
    II. Usposabljanje starešin in borcev 314
        5. Izbor in šolanje starešinskega kadra 315
            Izbira kadra 315
            Vojaške in politične šole 316
            Druge oblike usposabljanja 319
        6. Idejnopolitična vzgoja borcev 321
            Vloga in delo Partije in Skoja 321
            Politično delo in vzgoja 327
            Propagandna in kulturno-prosvetna dejavnost 331
        7. Vojaško usposabljanje borcev 339
        8. Utrjevanje discipline in bojne sposobnosti 344
            Spodbujevalni ukrepi 344
            Kaznovalni ukrepi 346
    III. Delovanje služb 351
        9. Kadrovska služba 351
        10. Operacijska služba 353
        11. Obveščevalna dejavnost 358
        12. Protiobveščevalna dejavnost 364
        13. Zveze 369
        14. Inženirstvo 375
        15. Sanitetna služba 381
        16. Intendantska služba 388
Četrti del: NEKATERE POSEBNOSTI IN REZULTATI BOJNEGA DEJSTVOVANJA 398
    I. Razmerje sil na stičišču treh okupacijskih sistemov 398
        1. Nemški okupator in njegovi sodelavci 399
        2. Narodnoosvobodilno gibanje 402
            Deveti korpus 402
            Ljudska oblast 408
    II. Rezultati boja, taktika in nekatere izkušnje 409
        3. Rezultati boja divizije 409
        4. O sovražnikovi protipartiaanski taktiki 412
        5. Nekatere značilnosti in izkušnje iz bojev divizije 417
            Napad 417
            Obramba 420
SKLEPNA BESEDA 424
Seznam poveljniškega kadra štabov 31. divizije ter Gradnikove, Prešernove in Vojkove brigade 426
Kazalo osebnih imen 432
Kazalo krajevnih imen 435
Kazalo vojaških enot in ustanov 441
Vsebina 444