Branko J. Bokan: Srez Sanski Most u NOB 1941–1945. godine III
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-750): znaci.net
XI RAZVOJ NOB TOKOM 1943. GODINE5
1.. NEPRIJATELJEVA ČETVRTA OFANZIVA JANUAR?FEBRUAR 1943.5
       Neposredni uzroci za novu ofanzivu6
       Plan neprijatelja za četvrtu ofanzivu i njegove snage6
       Plan Vrhovnog Štaba i grupisanje naših snaga8
2. STANJE NA SANSKOM SREZU PRED I ZA VRIJEME OFANZIVE JANUAR?FEBRUAR 1943.10
3. RASPORED JEDINICA I USTANOVA NOV NEPOSREDNO PRED NEPRIJATEUEVU OFANZIVU13
4. BORBE NA SANSKOM SEKTORU (januar?februar 1943.)16
       Protjerivanje neprijatelja s Brajića Tavana, Đedovače i Umca19
       Vrhovni štab ističe uspjehe 6. krajiške brigade20
       Borba na Naglišu21
       Tito ističe, a Vrhovni štab pohvaljuje 1. bataljon 6. i 3. bataljon 1. krajiške brigade23
       Prodor njemačkog puka pravcem Fajtovci ? Skucani Vakuf ? Majkić Japra ? Benakovac24
       Razbijanje domobranskog bataljona u Bosanskom Milanovcu27
       Povratak 2. i 5. krajiške brigade s Kozare u Podgrmeč27
       Napadi 4. bataljona 6. brigade na neprijateljsku kolonu28
       Početak evakuacije stanovništva iz ugroženih sela29
       Borba sa njemačkom jedinicom kod Benakovca30
       Napad na njemačku jedinicu kod Benakovca32
       Evakuacija grmečkih bolnica33
       Naređenje komandanta njemačkih trupa za završetak poduhvata36
       Raspored jedinica 4. divizije 1. februara 1943. godine37
       Napad na njemačku komoru38
       Razbijanje njemačkog bataljona39
       Nijemci oslobađaju blokirani bataljon40
       Prve borbe na padinama Grmeča41
       Novi raspored brigada 4. divizije41
5. EVAKUACIJA STANOVNIŠTVA I ZBJEGOVI U GRMEČU42
       Zahtjev da brigade 4. divizije napuste Grmeč i pređu na petrovački teren43
       Odluka da 6. brigada ostane u Podgrmeču45
6. BORBE U GRMEČU48
       Borbe kod Lušci-Palanke48
       Masovne halucinacije boraca i izbjeglica u Grmeču53
       Odbrana premorenih boraca i izbjeglica55
       Proboj 2. i 5. brigade sa dijelom izbjeglica iz Grmeča57
       Proboj jedinica i naroda na Lipnik58
       Borba 1. bataljona na Smrešnjaku60
7. NEUSPJEH NEPRIJATELJEVE OFANZIVE NA SLOBODNU TERITORIJU64
8. STANJE I AKTIVNOSTI POSLIJE NEPRIJATELJEVE OFANZIVE (15. februar ? 31. mart 1943)66
       Obnavljanje aktivnosti organizacije KPJ71
       Okružno partijsko savjetovanje u Hašanima72
       Savjetovanje pozadinskih vlasti73
       Druga partijska konferencija sanskog sreza75
       Majska okružna partijska konferencija77
       Ocjena Oblasnog komiteta KPJ za Bosansku krajinu o stanju poslije ofanzive79
       Sređivanje stanja u brigadama80
       Štabovi 4. NOU divizije i 1. bosanskog korpusa ponovo u Podgrmeču81
       Borbe i akcije od 18. februara do 26. marta 1943.84
       Zbrinjavanje ranjenika i bolesnika85
       Bolnica i pećina u Kozinu87
       Pećina u Tuk Bobiji i Jelašinovačkom polju88
9. PONOVNI PRODOR NEPRIJATELJA KROZ PODGRMEČ91
       Neprijateljeva operacija ?Rujiška?91
       Druga neprijateljeva podgrmečka operacija ?Oto?93
10. DALJI RAZVOJ JEDINICA NOV OVOG PODRUČJA97
       Formiranje Podgrmečkog NOP odreda97
       Formiranje 2. bosanskog NOU korpusa i izmjene u štabovima brigada i divizija99
       Prvi odlazak 6. brigade iz Podgrmeča100
       Prvi oficiri NOV sa sanskog sreza i Podgrmeča101
       Prva odlikovanja102
       Uspjesi oficira na školovanju103
11. OBNOVA NOO POSLIJE OFANZIVE106
       Aktivnost NOO i pozadinskih vojnih vlasti 1943. godine116
12. BORBE I AKCIJE NA SANSKOM SEKTORU MAJA?JUNA?JULA 1943.125
       Povratak i ponovna odlazak 6. brigade127
       Reorganizacija jedinica 2. bosanskog korpusa129
       Pokušaji upada četnika s Manjače na sanski sektor129
13. AKTIVNOST ANTIFAŠISTIČKIH ORGANIZACIJA DO OSLOBOĐENJA SANSKOG MOSTA135
       Aktivnost i razvoj SKOJ-a i USAOJ-a136
       Oblasna konferencija USAOJ-a u Hašanima140
       Aktivnost i razvoj AFŽ142
14. STANJE NA PODRUČJU TRAMOŠNJE I OKOLNIH SELA DO OSLOBOĐENJA SANSKOG MOSTA146
       Formiranje Sanskog NOP odreda i prve akcije148
15. STANJE U SANSKOM MOSTU PRED OSLOBOĐENJE GRADA152
16. BORBE I AKCIJE NA SANSKOM SEKTORU (avgusta?septembra?oktobra 1943. godine)156
       Razoružavanje neprijateljeve posade u Vrhpolju157
       Razoružavanje neprijateljeve posade u rudniku Ljubija160
17. OSLOBOĐENJE SANSKOG MOSTA (21. oktobra 1943.)164
       Savjetovanje u Ribniku165
       Razvoj situacije nakon izdavanja zapovijesti169
       Rezultati akcije oslobađanja Sanskog Mosta173
       Aktivnosti jedinica na obezbjeđenju akcije174
       Neprijatelj o akciji na Sanski Most175
       Sastav štabova jedinica koje su oslobodile Sanski Most176
XII RAZVOJ NOB NAKON OSLOBOĐENJA SANSKOG MOSTA179
1. PRVI DANI SLOBODNOG SANSKOG MOSTA179
2. FORMIRANJE NARODNOOSLOBODILACKIH ODBORA U OSLOBOĐENIM SELIMA182
3. KAZALIŠTE NARODNOG OSLOBOĐENJA U SANSKOM MOSTU185
4. DJELOVANJE VIŠIH PARTIJSKO-POLITIČKIH RUKOVODSTAVA186
5. SUĐENJE RATNIM ZLOČINCIMA188
6. VIJEĆNICI ZAVNOBiH-a i AVNOJ-a SA SANSKOG SREZA192
7. DJELATNOST ORGANIZACIJA KPJ NAKON OSLOBOĐENJA SANSKOG MOSTA195
       Opštinska konferencija KPJ Dabar?Eminovci197
       Treća sreska partijska konferencija199
       Opštinski komitet KPJ Sanski Most200
       Opštinski komitet KPJ za opštine Tomina?Kozica200
       Opštinski komitet KPJ za opštine Stari Majdan i Oštra Luka201
       Partijski kursevi 1944. godine202
       Drugo oblasno partijsko savjetovanje203
       Prvo oblasno savjetovanje SKOJ-a 2. i 3. septembra 1944. u Lušci Palanci206
8. RAD NARODNOOSLOBODILAČKIH ODBORA SANSKOG SREZA U ZIMU 1943/1944. i PROLJEĆE 1944. GODINE208
       Organizovanje novih opština208
       Spisak raznih podataka sa terena Sanskog sreza209
       Kampanja skupljanja dobrovoljnih priloga210
       Spisak dobrovoljnih priloga sa terena sreza Sanski Most za mjesec novembar 1943. godine211
       Narodnooslobodilački fondovi213
       Prebacivanje žita s Kozare i iz Podgrmeča preko Grmeča216
       Komisijsko oduzimanje viškova žita, stoke i masti219
       Rad narodnooslobodilačkih odbora220
       Sjednica Opštinskog NOO Dabar221
       Sjednica Opštinskog NOO Lušci-Palanka221
       Sastanak svih odobmika seoskih NOO i članova Opštinskog NOO Halilovci223
       Sastanak svih odbornika s područja opštine Tomina225
       Izvještaj Opštinskog NOO Lipnik za mart 1944. godine226
       Sreska konferencija predsjednika NOO227
       Pregled stanja stanovništva, prevoznih sredstava i drugog na podgrmečkom okrugu 18. februara 1944. godine230
       Aktivnost NOO sanskog sreza na razvijanju pitanja zdravstva231
       Bolnica broj 8 u Sanskom Mostu234
       Bolnica u Kozinu ? korpusna Bolnica broj 2235
       Vojna stočna bolnica u Sanskom Mostu236
       Kultumo-prosvjetna aktivnost NOO236
       Otvaranje osnovnih škola239
       Kulturna ekipa 4. NOU divizije240
       Osnivanje fudbalskog kluba ?Podgrmeč?242
       Ocjene Predsjedništva ZAVNOBiH-a o Bosanskoj krajini, mart ? maj 1944. godine244
9. VOJNO POLITIČKA SITUACIJA NAKON OSLOBOĐENJA SANSKOG MOSTA247
       Formiranje 15. krajiške NOU brigade255
       Komande i ustanove u Sanskom Mostu i na srezu257
       Otkrivanje, hapšenje i osuda njemačkih špijuna260
XIII SANSKI MOST ? CENTAR SLOBODNE TERITORIJE263
1. DRUGO ZASJEDANJE ZAVNOBiH-a U SANSKOM MOSTU265
       Rad i boravak Predsjedništva ZAVNOBiH-a na sanskom srezu270
2. OSNIVANJE NARODNOOSLOBODILAČKOG FRONTA BOSNE I HERCEGOVINE PRVA ZEMALJSKA KONFERENCIJA NOF-a274
3. IZBORI I RAD ODBORA NOF-a AGITACIONO-PROPAGANDNA I DRUGA DJELATNOST278
       Proslava Prvog maja279
       Veliki manifestacioni zbor NOF-a u Sanskom Mostu279
       Proslava trogodišnjice ustanka280
       Proslava dana ustanka na Zmijanju i Timaru281
       Konferencija i zbor NOF-a u Sasini281
       Izbori i rad odbora NOF-a282
       Oblasna konferencija NOF-a za Bosansku krajinu u Majkić Japri 8. avgusta 1944. godine282
       Organizovanje NOF-a na sanskom srezu283
       Organizovanje NOF-a na sanskom srezu283
       Izbor opštinskog odbora NOF-a Lušci-Palanka283
       Gradski odbor NOF Sanski Most284
       Izbor i rad seoskih i Opštinskog odbora NOF-a Lipnik284
       Opštinski odbor NOF-a Eminovaca286
       Organizacija ostalih seoskih odobra NOF-a286
       Opštinski odbor NOF-a Sanski Most288
       Sreska konferencija NOF-a Sanski Most288
       Okružna konferencija NOF-a za Podgrmeč289
4. FORMIRANJE NOVIH JEDINICA NOV JUGOSLAVIJE U SANSKOM MOSTU291
       Prva vazduhoplovna baza 5. korpusa NOVJ u Sanskom Mostu291
       Prva eskadrila 5. korpusa NOVJ293
       Prva artiljerijska grupa 5. korpusa NOVJ296
       Artiljerijska brigada 3. NOU divizije297
5. UČITELJSKI TEČAJEVI U PODGRMEČU298
       Drugi učiteljski tečaj300
       Konferencija prosvjetnih referenata301
6. AKTIVNOST ŽENA I ODBORA ANTIFAŠISTIČKOG FRONTA ŽENA302
7. AKTIVNOST ORGANIZACIJA SKOJ-a I USAOJ-a SANSKOG SREZA306
       Veliki omladinski zbor u Zdeni306
8. AKTIVNOST I DALJI RAZVOJ NOO DO KRAJA RATA312
       Mobilizacija za vojsku315
       NOO su organizovali mnoge poslove315
       Organizovanje saobraćaja na slobodnoj teritoriji317
       Organizovanje narodnog sudstva na slobodnoj teritoriji320
       Formiranje organa javne uprave NOO321
       Brojno stanje NOO sanskog sreza na kraju rata323
       Teritorijalna podjela Bosne i Hercegovine326
9. ORGANIZACIJE KPJ U ZAVRŠNOJ GODINI BORBE329
       Aktivnost Sreskog komiteta KPJ sanskog sreza329
       Osnovna organizacija (ćelija) KPJ Gornjeg Lipnika335
       Rad Opštinskog komiteta KPJ Lipnik335
       Rad Opštinskog komiteta KPJ Sanski Most338
       Brojno stanje partijskih organizacija i članova KPJ sanskog sreza339
10. SANSKI KADROVI U NARODNOOSLOBODILAČKOJ BORBI I REVOLUCIJI 1941?1945. GODINE342
11. NA DAN POBJEDE348
BIOGRAFIJE351
NARODNI HEROJI SA SANSKOG SREZA351
NARODNI HEROJI IZ DRUGIH KRAJEVA ? POGINULI NA SANSKOM SREZU379
VIJEĆNICI AVNOJ-a390
VIJEĆNIK ZAVNOBiH-a I KOMANDANT DIVIZIJE399
Spisak boraca NOB i žrtava fašističkog terora sanskog sreza 1941?1945. godine403
Brojni pregledi728
Izvori i literatura734
Autorove napomene739
Bilješke o autoru741
Sadržaj743