Ante Dobrila Pepo: Prilozi za povijest NOB-a koprivničkog kraja : od 1941. do 1944. godine
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-241): znaci.net
Predgovor 7
1.1941. GODINA 10
       1. Pripreme za ustanak u koprivničkom kotaru 1941. godine 10
Organizaciono stanje KPH na koprivničkom području pred drugi svjetski rat 10
              Druga kotarska konferencija KPH za Koprivnicu 15. 6. 1941. godine 11
Druga konferencija Okružnog komiteta KPH Bjelovar 5. 6. 1941. na Kalniku 15
              Prve mjere u organiziranju narodnooslobodilačkog pokreta 15
       2. Ustaški zločinci na vlasti u Koprivnici 17
Teror ustaša nad srpskim stanovništvom 19
Teror ustaša nad Jevrejima 25
              Progoni antifašista 27
       3. Koncentracioni ustaški logor Danica 27
             Pripreme za otvaranje logora 27
              Život i smrt u Danici 27
              Likvidacija logora 28
              Komunisti u logoru Danica 28
              Komunisti, narodna pomoć i logor Danica 29
       4. Hrvatska seljačka stranka na koprivničkom području 1941. godine 32
       5. Prikupljanje oružja i prve diverzije na koprivničkom području 34
              Prikupljanje oružja u vrijeme kapitulacije Jugoslavije 34
              Prve akcije, sabotaže i diverzije 35
       6. Djelovanje i oružane akcije partizanskih grupa 1941. 36
              Bjelovarska partizanska grupa 36
              Kalnička partizanska grupa 41
              Javorovačka partizanska grupa 41
              Posljedice novigradske akcije 44
       7. Jačanje antifašističkog otpora na koprivničkom kotaru 1941. godine 45
              Koprivnička gimnazija 45
              Otpori tetoru i sistemi rada 46
       8. Neka zapažanja o NOB-u 1941. na koprivničkom području (kratice 48, bilješke 48) 47
II. 1942. GODINA 57
       1. Obnavljanje rada Okružnog komiteta KPH Bjelovar 1942. i Moslavačka četa *Kasim Ćehajić Turčin* 58
       2. Razvoj ustanka na koprivničkom kotaru u prvoj polovini 1942. godine 61
              Kalnička četa Bože Leinera od veljače do svibnja 1942. godine 61
       3. Osnivanje novog Kotarskog komiteta KPH Koprivnica u prosincu 1942. godine 65
       4.-Osnivanje Kotarskog komiteta SKOJ-a Koprivnica u drugoj polovini prosinca 1942. godine 66
       5. Formiranje i djelovanje partijske ćelije u Koprivnici 1942. godine 67
       6. Moj sastanak sa članovima Kotarske organizacije HSS-a Koprivnica polovinom 1942. godine 69
       7. Osnivanje kalničkog partizanskog odreda u jesen 1942. godine i njegovo djelovanje u 1942. godini 71
       8. Političko organiziranje i stručno osposobljavanje partijskih organa na bjelovarskom području krajem 1942. godine 76
              Narodnooslobodilački odbori 79
              9. Narodnooslobodilački odbori na koprivničkom području 1942. godine 81
              10. Neka razmišljanja o razvoju NOP-a na koprivničkom području u 1942. godini (bilješke 82) 82
III. OD POČETKA 1943. DO OSLOBOĐENJA KOPRIVNICE 7. XI 1943. GODINE 89
       1. Razvoj NOP-a na koprivničkom području do provale 5. III. 1943. godine 90
       2. Druga velika provala u redovima NOP-a na koprivničkom kotaru 5. III 1943. godine 93
       3. Razvoj NOP-a na koprivničkom području od travnja do srpnja 1943. godine 94
              Politička situacija i priklanjanje lijevog krila HSS-a narodnooslobodilačkom pokretu 94
              Djelovanje partijskih organizacija 96
              Stanje skojevskih organizacija na koprivničkom području 98
              Rad narodnooslobodilačkih odbora 98 Rad sa ženama 99
              Vojne partizanske formacije i udarne grupe 100
              Kalnički partizanski odred i pogibija Nikole Severovića 101
              Agitprop i tehnika 102
       4. Razvoj NOP-a na koprivničkom području od kolovoza 1943. do prvog oslobođenja Koprivnice 7. studenog 1943. 105
              Rad partijskih organizacija 104 Kotarski komitet SKOJ-a Koprivnica i USAOH 107
              Osnivanje Kotarskog NOO-a Koprivnica u listopadu 1943. 109
              Osnivanje ilegalnog Gradskog NOO-a Koprivnica 112
              Kotarska konferencija AFŽ-a Koprivnica u Javorovcu u rujnu 1943. i osnivanje Općinskog odbora AFŽ-a Novigrada Podravskog 116
              Obavještajni centar koprivničkog kotara u Javorovcu 116
              Treća kotarska konferencija KK KPH Koprivnica 4. X 1943. u Javorovcu 118
              Djelovanje partizanskih jedinica i udarnih grupa na koprivničkom području u ljetu i ranoj jeseni 1943. 121
       5. Zaključak (bilješke 123) 123
IV. KOPRIVNICA POD NARODNOM VLAŠĆU 7. XI 1943. - 9. II 1944. GODINE 131
       1. Pripreme za oslobođenje Koprivnice 132
              Vojne pripreme za oslobođenje Koprivnice 132
              Političke pripreme za oslobođenje Koprivnice 137
       2. Oslobođenje Koprivnice 7. XI 1943. godine 138
       3. Gradski NOO preuzima u oslobođenoj Koprivnici vlast 143
       4. Komanda mjesta u Koprivnici 146 Osnivanje Komande 147
              Komanda i neprijateljsko djelovanje na koprivničkom području 148
              Mobilizacija boraca u NOV i POH 151
       5. Kotarski komitet KPH Koprivnica u vrijeme oslobođenja 153
       6. Djelovanje AFŽ-a na području oslobođene Koprivnice 153
              Osnivanje Gradskog odbora AFŽ-a Koprivnica 153
              Rad Kotarskog odbora AFŽ-a Koprivnica i Druga kotarska konferencija AFŽ-a 16.1 1944. godine 154
       7. Omladina Koprivnice i SKOJ u danima prvog oslobođenja Koprivnice 157
       8. Kulturno-zabavne i političke manifestacije u slobodnoj Koprivnici 160
       9. Evakuacija ratnog plijena i štamparija iz Koprivnice 161
              Evakuacija štamparija 161
       10. Rad štamparije Vinka Vošickog u Koprivnici u vrijeme oslobođenja 165
       11. Neprijateljsko zauzimanje Koprivnice 9. II 1944. 168
       12. Zaključak (bilješke 170) 170
V. PRILOG POVIJESTI NOP-a U KOPRIVNIČKOJ OPĆINI DO 9. II 1944. GODINE 177
       1. Formiranje narodnooslobodilačkih odbora 178
              Pregled mjesnih NOO-a na koprivničkoj općini 1942. i 1943. godine 178
       2. Razvoj ustanova NOP-a u gradu Koprivnici i njegovim prigradskim naseljima: Starigradu. Herešinu, Vinici, Miklinovcu i Štaglincu 181
       3. Razvoj ustanova NOP-a u selima koprivničke općini 182
       Cvetkovec 185
       Delovi 185
       Domaji 186
       Donja Velika 186
       Don jara 186
       Donji Maslarac 186
       Drnje 186
       Duga Rijeka 186
       Đelekovec 187
       Gabajeva Greda 190
       Glogovac 190
       Gola 190
       Gorica 191
       Goričko 191
       Gornja Velika 191
       Gornji Maslarac 191
       Gotalovo 191
       Grbaševac 191
       Grdak 191
       Hlebine 192
       Hudovljani 193
       Imbriovec 193
       Ivančec 193
       Ivanac Ludbreški 193
       Jagnjedovac 193
       Javorovac 194
       Jeduševac 195
       Koprivnički Bregi 195
       Koprivnički Ivanec 197
       Kunovec 197
       KunovecBreg 197
       Kutnjak 197
       Kuzminec Koledinec 197
       Ladislav Sokolovački 197
       Legrad 197
       Lepavina Jankovac 198
       Lukovec 198
       Mala Branjska 198
       Mala Mučna 198
       Mala i Velika Rasinjica 199
       Mala Rijeka 199
       Mali Botinovac 199
       Mali Grabičani 199
       Mali Otok 199
       Mali Poganac 199
       Miličani 200
       Mučna Reka (željeznička stanica) 200
       Novačka 200
       Novigrad Podravski 200
       Otočka 204
       Pešćenik 204
       Peteranec 204
       Plavšinac 204
       Prkos 205
       Prnjavor (Lepavinski) 206
       Antolovec - Kutnjak 182
       Bakovčice 183
       Belanovoselo 183
       Borovljani 183
       Botinovec Ivanečki 184
       Botovo 184
       Brđani Sokolovački 185
       Radeljevo Selo 206
       Rasinja 206
       Reka 207
       Rijeka Koprivnička 207
       Ribnjak 207
       Rovistanti 208
       Segovina 208
       Selnica Podravksa 209
       Sigetec 209
       Sokolovac 210
       Srdinac 211
       Srijem 212
       Subotica Podravska 212
       Široko Selo 212
       Torčec 212
       Trnovac Sokolovački 212
       Velika Branjska 212
       Velika Mučna 212
       Veliki Botinovac 213
       Veliki Grabičani 213
       Veliki Otok 213
       Veliki Poganac 213
       Vlaislav 215
       Vojvodinec 216
       Vrhovac Sokolovački 216
       Zablatje 216
       %VI. ZAKLJUČAK (Bilješke 216) 216
Kazalo osobnih imena 224
Kazalo 237