Miroslav Velić, Ante V. Petrić: Mosorski partizanski odred
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-681): znaci.net
PREDGOVOR7
Miroslav Velić
MOSORSKI PARTIZANSKI ODRED
11
PRIPREME ORUŽANOG USTANKA11
   Prikupljanje oružja11
   Formiranje vojne komisije12
   Organizaciona struktura KPH na sektoru Mosora14
   Djelatnost Partijskih organa u formiranju Mosorskog partizanskog odreda17
   Aktivnost članova štaba Mosorskog partizanskog odreda18
   Odraz mjere PK KPH na razvoj NOB-a na sektoru Mosora21
RAZVOJ I BORBENA DJELOVANJA PARTIZANSKIH JEDINICA NA SEKTORU MOSORA23
   Stanje uoči osnivanja Mosorskog partizanskog odreda23
   Prva oružana akcija23
   Sukob pred pećinom u zaseoku Zeljevići26
FORMIRANJE I AKCIJE MOSORSKOG PARTIZANSKOG ODREDA34
   Prebacivanje boraca u Mosor34
   Formacijska struktura Odreda38
   Moralno-političko stanje u Odredu40
   Borbe i akcije Odreda od 15. ožujka do 15. travnja 1942. godine42
   Pokušaj spašavanja Ivana Lučića-Lavčevića47
   Nove akcije Odreda49
   Neprijateljska operacija ?čišćenja? Mosora54
   Privremeno raspuštanje Odreda59
   Ocjena neprijatelja o operaciji na Mosoru62
   Reagiranje PK KPH u vezi privremenog raspuštanja Odreda63
OBNAVLJANJE ODREDA68
   Okupljanje boraca na Mosoru68
   Promjene u partijskoj organizaciji69
   Nastavak borbenih aktivnosti71
   Mosorski Odred u sastavu Srednjodalmatinskog odreda73
DOLAZAK VRHOVNOG ŠTABA U ZAPADNU BOSNU I NA GRANICU DALMACIJE75
   Sastanak s drugom Titom76
   Mobilizacija novih boraca77
FORMIRANJE I AKCIJE LETEĆEG MOSORSKOG VODA83
   Akcije Letećeg mosorskog voda84
   Upotreba bojnog otrova od strane okupatora90
   Zajedničke akcije boraca i naroda s Mosora91
ZLOČINI TALIJANSKOG OKUPATORA I ČETNIKA94
   Stav talijanskog okupatora prema partizanskim akcijama95
   Počinjena zvjerstva i stav ustaša u Omišu96
   Intervencija Letećeg mosorskog voda100
FORMIRANJE VEĆIH PARTIZANSKIH JEDINICA106
   Leteća mosorska četa106
   Prvi udarni mosorski bataljon111
   Mosorski bataljon u sastavu Treće dalmatinske brigade116
Ponovno formiranje i dejstva Leteće mosorske čete117
?OJ MOSORE?125
BORBENE AKTIVNOSTI POČETKOM 1943127
   Mobilizacija novih snaga132
   Formiranje većih jedinica133
   Stanje na Mosoru početkom 1943.135
CETINSKI PARTIZANSKI ODRED142
   Pogibija Ljube Dumičića143
   Borbe Prvog bataljona Cetinskog partizanskog odreda145
   Borbe tokom svibnja 1943.150
TREĆE FORMIRANJE LETEĆE MOSORSKE ĆETE154
PRVI BROJ ?SLOBODNE DALMACIJE?158
NAPAD NA KOŠUTE I BORBE OKO OMIŠA160
OPERACIJA ?BIOKOVO?MOSOR?168
   Operacija ?Aurea?171
   Borba kod Lovreća177
   Druga faza operacija -Aurea?183
FORMIRANJE GRUPE UDARNIH BATALJONA186
   Partizanske jedinice na Mosoru188
   Stanje nakon pada fašizma u Italiji191
   Oslobođenje Zadvarja194
   Treći bataljon Grupe udarnih bataljona198
KAPITULACIJA ITALIJE200
   Boravak Ive Lole Ribara na Mosoru202
   Obrana slobodnog Splita207
   Borbe na zvečanskoj stazi210
   Obrana pravca ka Splitu212
ULOGA MOSORSKOG ODREDA215
   Borba na Mosoru do početka šeste neprijateljske ofanzive219
   Borbe Odreda potkraj 1943.226
   Borbe u rejonu Dubci230
   Prebacivanje Odreda u Podgoru i reorganizacija232
   Borbe kod Kozice i prebacivanje na otoke234
   Stanje na Mosoru nakon povlačenja Odreda236
PREBACIVANJE ODREDA S OTOKA NA KOPNO I BORBE NA MUĆU I SVILAJI238
   Napad na njemačku motorizovanu kolonu kod Vrbe i garnizona Maovice i Vrlika240
MOSORASI PONOVO NA MOSORU245
   Stanje na sektoru Mosora247
   Organizacione promjene u Odredu250
KOMANDA MJESTA OMIŠ252
UNIŠTENJE NEPRIJATELJSKIH UPORIŠTA255
   Hvatanje ustaških funkcionera236
   Likvidacija ustaškog uporišta Glavice257
   Neuspjela akcija Nijemaca268
   Zločin Nijemaca u Docu Donjem i selima pod Kamešnicom274
   Dejstva borbenih grupa u neprijateljskoj pozadini279
KOORDINACIJA BORBENIH DEJSTAVA282
   Vojno savjetovanje u Rudi282
   Likvidacija njemačke patrole286
   Akcije Odreda u suradnji s Desetom brigadom289
   Otkrivanje ubačenih njemačkih ??trupovaca?293
   Mosor u vrijeme desanta na Drvar295
   Diverzantske aktivnosti borbenih grupa299
   Napad na neprijateljski garnizon Trilj i uporište Gardun305
   Akcija neprijateljskih snaga na Kamešnici307
   Borbe u gornjem slivu Cetine310
   Organizaciono stanje u Odredu315
   Opća mobilizacija na području Mosora318
   Kadrovske i formacijske izmjene u jedinicama Odreda323
MOSORSKI ODRED U ZAVRŠNIM OPERACIJAMA326
   Napad na Debelo brdo326
   Grupa domobrana u partizanima329
   Neuspjeli napad na garnizon Aržano330
   Sprečavanje neprijatelja u rušenju objekata333
   Oslobođenje Splita339
   Mosorski Odred u gonjenju neprijatelja342
RASFORMIRANJE MOSORSKOG ODREDA345
%Ante V. Petrić
POPIS BORACA MOSORSKOG PARTIZANSKOG ODREDA PARTIJSKO-POLITIČKIH I TERENSKIH RADNIKA NA PODRUČJU MOSORA
351
PREDGOVOR351
Izvori i literatura353
POPIS BORACA MOSORSKOG PARTIZANSKOG ODREDA 1942?1944.355
PREGLED RUKOVODEĆEG KADRA MOSORSKOG PARTIZANSKOG ODREDA 1942?1944.563
   Pregled dolaska u Mosorski partizanski odred, dobne starosti, socijalne i nacionalne strukture i poginulih boraca Mosorskog partizanskog odreda569
   Brojno stanje boraca I mosorskog partizanskog odreda571
POPIS BORACA KOMANDI MJESTA, PARTIJSKO-POLITIČKIH I TERENSKIH RADNIKA NA PODRUČJU MOSORA573
~Mate Vuletić
SPOMEN-OBILJEŽJA O MOSORSKOM PARTIZANSKOM ODREDU
651
SPOMEN-OBILJEZJA O MOSORSKOM PARTIZANSKOM OREDU651
   Spomenici653
   Spomen-poprsja656
   Spomen-ploče661
   Spomen-kosturnice666
   Spomen-grobnice667
   Naziv ustanova, ulica, sportskih igrališta i jedinica koje nose nazive revolucionara, istaknutih boraca i jedinica NPO667
SADRŽAJ671