Documents from National Archive Washington
Dostupno ukupno kompletnih rolni listova dokumenata (total rolls): 84 - sa ukupno listova dokumenata (total pages): 94175

Militärbefehlshaber Südost (Militärbefehlshaber Südost)
Oberkommando der WehrmachtOberkommando der Wehrmacht
ArmeegruppeHeeresgruppe EHeeresgruppe F
PanzerarmeePanzerarmee 2
ArmeekorpsXV. Gebirgs ArmeekorpsXXI. Gebirgs ArmeekorpsII. SS Panzer ArmeekorpsXXXIV. ArmeekorpsLXVIIII. ArmeekorpsLXXXXI. Armeekorps
Division114. Jäger Division117. Jäger Division118. Jäger DivisionBrandenburg Division7. SS Gebirgs Division Prinz Eugen1. Kosaken-Kavallerie Division369. (Kroatische) Infanterie-Division Teufel373. (Kroatische) Infanterie-Division Tiger

Militärbefehlshaber Südost (Militärbefehlshaber Südost) Documents from National Archive Washington
   Militärbefehlshaber Südost (Militärbefehlshaber Südost), T501 roll 256  
descriptionframe no.the document
page no: (1-1395): znaci.net
58382/2-58382/5 - Kriegstagebücher, Militärbefehlshaber Südost /la., mit Anlagen - Four folders containing War Diary with annexes, Military Commander of South-East. Situation reports, miscellaneous reports and directives., February 01, 1944 - May 31, 1944
izdvojeno:
- Dnevnik (1.2.44)
- Većina DM-komandanta se ne pridržava sporazuma, pa će se isti raskinuti. (frame no. 7)

- isto (11.2.44)
- O poduhvatu Treibjagd protiv Kalabića i Simića sa snagama 7 bataljona i 1 čete Feldžandarmerije pod komandom puk. Diesnera (kom. Štaba za zaštitu željeznica br. 3) (frame no. 8)

- isto (13.2.44)
- Kreiskommandantu u Leskovcu (ppuk. Kupferschlaeger) naknadno odobreno produženje sporazuma sa DM-vođom Popovićem do 29.2. (frame no. 10)

- isto (16.2.44)
- U razgovoru sa načelnikom štaba HG F, generalom Foerstch-om (Hermann), zaključeno da sporazum sa Lukačevićem ostane na snazi, zato što su četnici u CG potrebni za borbu protiv komunista. (frame no. 11)

- isto (18.2.44)
- Upit kod PzAOK 2 u vezi snabdijevanja municijom Kerovića koji se smatra lojalnim, i 200 ljudi zelenog kadra, koji se bore protiv Partizana zapadno od Koviljače. (frame no. 13)

- isto (22.2.44)
- Kdt. 1. bugarskog Ok.Kor. protiv bilo kakvih sporazuma sa DM-om. (frame no. 16)

- isto (24.2.44)
- HG F saglasna da se svim četnicima u Treibjagd omogući bezbjedan povratak kućama ako predaju oružje. (frame no. 17)

- Odnos prema DM-pokretu (2.2.44)
- Radi učestalih incidenata, postojeći sporazumi sa DM-komandantima se ne obnavljaju, a novi ne zaključuju; pokušaj kontrole saobraćaja od strane četnika se ima odbiti oružjem. (frame no. 26)

- Dnevni izvještaj za 3.2.44
- Četnici na jugozapadnoj granici zahtjevaju municiju; u slučaju izostanka isporuke, prijete zaplijenom; kod Jagodine osim komunista, ubili ili oteli i nekoliko režimskih ljudi; jedan bataljon Brandnburg sprema kaznenu ekspediciju protiv odgovornih DM-vođa. (frame no. 29)

- Felber za 24. bug. ID: Incident sa četnicima z. od Ivanjice (5.2.44)
- Iako se od četničkih prepada generalno ima braniti oružjem, planirano nasilno izviđanje protiv njih je u ovom momentu nepoželjno; prijavljeni incident će se rasčistiti preko njem. oficira za vezu kod majora Lukačevića. (frame no. 33)

- Dnevni izvještaj za 5.2.44
- Odbijene dvije ponude četnika iz z. Srbije za sporazumnu saradnju. (frame no. 34)

- Felber za Meiszner-a (11.2.44)
- Pokušaj da se DM-a privoli na zajedničku saradnju u borbi protiv komunizma je propao; gdje god četnici ne stoje u izravnoj borbi protiv partizana, treba se boriti protiv njih; Meiszneru se skreće pažnja da pripremi SDS za beskompromisnu borbru protiv DM-a propagandom i smjenjivanjem komandanata koji simpatišu sa četnicima. (frame no. 54)

- Poduhvat Treibjagd (12.2.44)
- Svrha, trajanje, jedinice. (frame no. 56)

- Razgovor sa Meisznerom (22.2.44)
- Jačina Kremplerove legije: 2 bataljona sa 800 ljudi (frame no. 89)

- Felber svim potčinjenim jedinicama (23.2.44)
- Sve četničke zahtjeve za municijom proslijediti Felberu; u sumnjivim slučajevima uvijek polaziti od toga da je tražena količina prevelika i da služi za popunjavanje zaliha. (frame no. 97)

- Mjesečni izvještaj 22.1-20.2.44 (25.2.44)
- (frame no. 103)

- Razgovor sa Meisznerom (24.2.44)
- Meiszner traži da se razjasni da li borbu treba povesti protiv svih DM-vođa ili ne; M. također protiv Lukačevića koji navodno također krši sporazum; M.-u bi bilo najdraže kada bi se prema DM-u odbacili svi obziri. (frame no. 128)

- Felber za PzAOK 2 (28.2.44)
- Krempler teži formiranju legije od musl. milicije iz Sandžaka koja broji nekih 2000 ljudi; legija bi trebala biti slična diviziji Handžar u pogledu snabdijevanja. (frame no. 142)

- Gradnja ceste Užice-Draglica-N. Varoš (28.2.44)
- Radovi na cesti, početi *.43 pa prekinuti radi dejstva bandi, se nastavlju u maju *.44; PzAOK 2, koja je zamoljena da preuzme zaštitu zajedno sa Lukačevićem, javlja preko Heuss-a da je Đurišić naredio četnicima s. od N. Varoši da radove ne ometaju, već osiguraju zajedno sa njem. trupama. (frame no. 143)

- Dnevnik (7.3.44)
- Feldkommandant Niša se raspituje u vezi odnosa prema DM-u u svjetlu pokušaja da se stupi u pregovore s istim; Felber zabranjuje kontakte, te naglašava da niko osim SD-a i Abwehra nema pravo da vodi pregovore sa četnicima. (frame no. 181)

- Naredba br. 6 o odbrani jugoistoka (4.3.44)
- . (frame no. 217)

- Dnevna naredba (5.3.44)
- Četnički gubici u Treibjagd-u: 81 mrtav, 913 zarobljenih i uhapšenih, od toga nekoliko vođa; zaplijenjeno 10 mitraljeza i oko 250 pušaka, 8 magacina i druge opreme. (frame no. 224)

- Dnevni izvještaj za 6.3.44
- Vlastiti gubici u Treibjagd-u: 4 KIA, 13 WIA, 1 MIA (frame no. 231)

- isto (7.3.44)
- Ispituje se ponuda DM-a za pregovore, iznešena preko jednog ozbiljnog [/iskrenog] posrednika. (frame no. 236)

- Izvještaj o borbenoj gotovosti (10.3.44)
- Jedinice: Tenk.bat z.b.V. 12, Landesschuetzen, pioniri, Gren.Bat (bo.) M 1202 (frame no. 249)

- Naredba o smanjenju broja njem. osoblja u Zagrebu (10.3.44)
- U Zagrebu prisutna 151 ispostava/jedinica WH, W-SS, Polizei sa ukupno 897 oficira i službenika i 11551 podoficira, vojnika i pripadnika pomoćnih službi [WH-Gefolge: OT, RAD, Reichsbahn, itd..] (frame no. 253)

- Za III/4. Brandenburg
- Bataljonska zona za slobodan lov oko G. Milanovca seže na jug do Z. Morave (bez Čačka). (frame no. 254)

- Dnevni izvještaj za 21.3.44
- Komunistima nakonjeni Račić okružio 1 bat. SFK i njemačke graničare u Ljuboviji; odbačen uz male vlastite gubitke. (frame no. 304)

- isto (25.3.44)
- Jednu njemačku patrolu, koju su napali partizani, izbavili četnici; u Nišu provaljena DM organizacija, 144 uhapšena, zaplijenjen eksploziv. (frame no. 344)

- Razgovor Felber- Junker (28.3.44)
- Igru sa DM-om treba nastaviti, ali bez preuzimanja ikakvih obaveza; treba govoriti da njegovi prijedlozi nisu interesantni. (frame no. 360)

- Dnevni izvještaj za 28.3.44
- Keserović tražio municiju od Kreiskommandta u Kruševcu. (frame no. 362)

- Felber za HG F (30.3.44)
- O statusu, ovlastima i potčinjavanju Kremplera. (frame no. 374)

- Dnevni izvještaj za 31.3.44
- U BG uhapšeno 3 komandanta korpusa, 2 kdt. brigada, 1. brig. ađutant, 2 bat. kdt., 1 korpusni kurir. (frame no. 380)

- Dnevni izvještaj za 2.4.44
- Neprijateljski i vlastiti gubici 21.3-31.3.44 (frame no. 407)

- Svim potčinjenim jedinicama (3.4.44)
- [...] Cvetićevi četnici osiguravaju lijevi bok grupe Jug i izviđaju u pravcu Golije od Drinića ka sjeveru. Zadatak Rakovićeve grupe nepromijenjen. (frame no. 408)

- Dnevni izvještaj za 3.4.44
- Poduhvat Bergrutsch: dana 30.3. jedna policijska jedinica upala u zasjedu kod Jovine Livade (11 km j. od Prokuplja) i izgubila 10 KIA, 31 WIA. (frame no. 411)

- isto (4.4.44)
- Jedinica kapetana Rakovića (ukupno 1000 ljudi) j. od Studenice navodno naletjela na minsko polje i izgubila 19 KIA, 24 WIA. (frame no. 415)

- isto (5.4.44)
- Grupe Keserovića i Markovića osiguravaju cestu Brus-Jošanička Banja od partizana koji se nalaze jz. od linije Kruševac-Prokuplje. (frame no. 424)

- isto (6.4.44)
- Partizanski napad na želj. postrojenja u Kruševcu i oko njega; detalji o žrtvma i šteti prilikom savezničkog bombardovanja Niša. (frame no. 433)

- Razgovor Felber-Neubacher (11.4.44)
- Pitanje da li nastaviti pregovore sa DM-om;DM odbio britanski ultimatum; Trifunović [DM-ov kdt Srbije] stavio Neubacher-u do znanja da se DM mora udružiti s Nijemcima.On tvrdi da bi DM, u slučaju sklapanja sporazuma, mogao glatko mobilisati 50000 ljudi. (frame no. 458)

- Dnevni izvještaj za 14.4.44
- 1000 četnika duž ceste Požega-Ivanjica imaju zadatak da zatvore Klisuru; 1500 ljudi iz Valjeva pristiglo u borbenu zonu; nepoznat broj u borbi sa 5. krajiškom divizijom NOVJ istočno od ceste Ljubiš- N. Varoš; teški gubici padobranske škole iz Niša u okršaju s partizanima j. od grada (ukupno 14 KIA, 41 WIA, 39 MIA).. (frame no. 482)

- isto (17.4.44)
- Materijalni i ljudski gubici prilikom savezničkog bombardovanja Beograda i Zemuna. (frame no. 501)

- Felberova posjeta frontu (operacija Kammerjaeger) 18-20.4.44
- Razoružana 1 četa II/3. Pol. Frw. Reg Serbien koja više nije htjela da se bori u Srbiji; sajdesjtvo sa četnicima (pješ. podrška njem. tenkovima); signalni pištolji za četnike radi boljeg sadejstva sa avijacijom; pregled naoružanja požeškog korpusa JVUO. (frame no. 503)

- Dnevni izvještaj za 18.4.44
- Rakovićeva grupa dobila zadatak da postavi osiguranja prema jugu na sjev. obali Studenice. (frame no. 510)

- Felberova posjeta 1. bug. ok.kor. (20-21.3.44)
- Vlastiti četnički odredi: oko Vardišta kap. Tasinović sa 300 ljudi; jz. od Rožanstva 400 ljudi; i. od Ljubiša 700 ljudi *Vucaleitovic*-a [Vuka Kalaitovića?]; Kreiskommandant Užice ima samo 50000 metaka za 2000 četnika, da je poručio još 70000, ali da nisu stigli (60 metaka na pušku). (frame no. 531)

- Za sz. odsjek (21.4.44)
- Mogućnost prelaska NOVJ snaga preko Drine; Izviđanje rijeke povjeriti lojalnim četnicima. (frame no. 537)

- Mjesečni izvještaj 16.3.-15.4.44 (22.4.44)
- (frame no. 549)

- Dnevni izvještaj za 24.4.44
- Četnički napad na Valjevo odbijen; ista četnička grupa [Neško Nedić] se bori protiv partizana koji su prodrli preko Drine. (frame no. 584)

- isto (25.4.44)
- Poduhvat 696. bat. Feldžandarmerije protiv četnika kod Ljiga otkazan, bat. otišao za Užice; pregled gubitaka nanijetih NOVJ i JVUO od 15.3. do 15.4.44. (frame no. 590)

- Za FK 610 (27.4.44)
- Planirane represalije protiv četnika otkazane radi promijenjene borbene situacije oko Rogačice; Simiću [Jevrem] saopštiti u prikladnoj formi da će se svaki eventualni napad smatrati kao pomoć partizanima, te oštro kazniti. (frame no. 608)

- Za Meldekopf Rasch [Abwehr] i KK Užice (27.4.44)
- Četnički komandant Milan Gajić obavještava KK Užice preko KK Valjevo o borbenoj situaciji, traži pojačanja i municiju; KK Užice odobrava isporuku municije. (frame no. 611)

- Dnevni izvještaj za 27.4.44
- [...]Namjera: upotreba četnika j. od Kosjerića za napad na neprijatelja koji se probio.; SFK u Valjevu opet napadnut od strane četnika; isti četnici u borbi sa partizanima oko Užica. (frame no. 616)

- isto (28.4.44)
- 18 KIA, 22 WIA u partizanskom napadu na voz z. od Požege dana 27.4.; formirana KG Weyel; saradnja sa četnicima protiv istočne kolone Moračine grupe; (frame no. 628)

- isto (29.4.44)
- *Osjetni gubici* 500. SS padobranskog bat. (frame no. 634)

- Dnevnik (4.5.44)
- Major Sauter (FK Šabac) javlja da mu je DM pukovnik *Denis* saopštio da je DM navodno spreman za pregovore sa Nijemcima o zajedničkoj borbi protiv komunista, ali da neće da pregovara sa SFK. (frame no. 645)

- isto (7.5.44)
- Članak u *Donau-Zeitung*, prema kojem se četnici bore pod njemačkom komandom, izazvao političke poteškoće. (frame no. 647)

- isto (21.5.44)
- Major Weyel [Erich] javlja da će pokušati navesti četnike na posjedanje isturenog pojasa ispred bugarskih garnizona u jz. Srbiji. (frame no. 654)

- isto (23.5.44)
- Četnici se slažu sa Weyelovim predlogom; četnički vođa Jović došao iz j. CG i razgovarao o formiranju jednog puka od dva bataljona u tom predjelu. (frame no. 655)

- isto (27.5.44)
- Weyel izvještava o iskustvima stečenim prilikom komandovanja četničkim jedinicama; četnici žele nastaviti borbu protiv komunista nakon kraćeg odmora; također žele pregovarati samo sa njemačkim oficirima, a ne gestapovcima ili diplomatama. (frame no. 657)

- isto (28.5.44)
- Zabranjuje se slanje municije četnicima, a SFK je ovlaštena da primjeni kontra-teror protiv četnika. (frame no. 658)

- Felberova posjeta Požegi (29.4.44)
- Karakteristike partizana; ocjena rada majora Weyela: vrlo jasno i svrsishodno vođstvo i vrlo umjesne mjere od strana majora Weyela (Sehr klare, zielbewusste Führung und sehr überlegte Massnahmen durch Major Weyel). (frame no. 666)

- Dnevni izvještaj za 1.5.44
- 500. SS FJB *zajedno sa 1000 četnika* z. od Kosjerića; 5000 četnika oko Varde - pojedine grupe poslale oficire za vezu; DM navodno u blizini, želi uspostaviti radio vezu sa Nijemcima. (frame no. 669)

- isto (2.5.44)
- Grupa Weyel: četnici streljali sve zarobljene partizane. (frame no. 673)

- Za sve potčinjene jedinice (3.5.44)
- Pukovnik Coufal na putu za Valjevo radi regulisanja snabdijevanja Weyela i četnika. (frame no. 677)

- Za FK 1040, CG (6.5.44)
- Nedić nekoliko puta dolazio radi snabdijevanja majora Lašića [Đorđe] sa 20-30 mitraljeza i 1000 kompleta italijanske opreme; rečeno mu je da se Lašić obrati direktno FK 1040; FK će ispitati da li je Lašić pouzdan i voljan za borbu na strani Wehrmachta; ukoliko jeste, FK će ga snabdijeti u okviru svojih mogućnosti, a naročito sa mitraljezima. (frame no. 691)

- Felber za Nedića (7.5.44)
- *Ovim odobravam povećanje Vaše tjelesne garde sa 50 na 280 ljudi*. (frame no. 695)

- Dnevni izvještaj za 11.5.44
- 2000 četnika, koji su nastupali prema Vežanji ispred III/4. *Brandenburg*, imali okršaj sa partizanima kod Miloševca. (frame no. 717)

- Felberov raport v. Weichsu (13.5.44)
- Četnici uvjeravaju da su prekinuli sve neprijateljske aktivnosti prema Nijemcima, te da su spremni boriti se protiv komunista do konačne pobjede; operacije vode, sa četničke strane Neško Nedić, sa njemačke major Weyel; iz razgovora vođenih na bojnom polju se vidi da su vođe poput Kalabića i Rakovića voljni sarađivati sa Nijemcima; [četničko] ljudstvo često ima prijateljski pristup, samo rijetko se vide neprijateljska lica; naoružanje im je skromno, manjka mitraljeza; stanje sa zalihama municije, kao i dosad, nejasno. (frame no. 723)

- Dnevni izvještaj za 13.5.44
- Radio-prisluškivanje otkrilo da se Račić, koji se borio kod Valjeva protiv Morače, želi povući natrag na svoju teritoriju jer se više ne želi *prljati* saradnjom sa okupatorom [v. Zbornik/XIV/3/647] (frame no. 732)

- Za kom. gen. u Albaniji (15.5.44)
- Albanci razoružali jednu četu SFK koja je pri borbenim dejstvima protiv partizana, prešla granicu kod Brodareva; ljudstvo već vraćeno u Srbiju; kom.gen. u Albaniji da obezbijedi i vraćanje oružja. (frame no. 742)

- Dnevni izvještaj za 15.5.44
- Četnici, koji su se prije toga tuki protiv partizana, ne dozvoljavaju izvoz drvene građe kod Kremne; ovim vjerovatno žele popraviti svoj imidž kod stanovništva koji je narušen saradnjom sa okupacionom silom. (frame no. 745)

- isto (16.5.44)
- *Skenderbeg* pohapsio 300 jevreja u Prištini. (frame no. 747)

- Izvještaj o borbenoj gotovosti 4. puka *Brandenburg* (17.5.44)
- Borbena vrijednost: II stepen [sposoban za ograničene ofanzivne akcije]; nedovoljna obuka; 60% teškog naoružanja; 60-70% motornih vozila (frame no. 749)

- Dnevni izvještaj za 17.5.44
- Četnici uništili jednu partizansku bolnicu sa ranjenicima. (frame no. 753)

- Odnos prema DM-pokretu (16.5.44)
- [v. Zbornik/XII/4/250-1] (frame no. 754)

- Felber za Weyela (19.5.44)
- Weyel ostavlja četnike još neko vrijeme duž ceste Užice-N. Varoš radi čišćenja; linija isturenog pojasa ispred bug. granizona; zadatak četnika: izviđanje preko srpsko-crnogorske granice. (frame no. 766)

- Dnevni izvještaj za 19.5.44
- Četničke jedinice pod majorom Weyelom, SFK i policija osiguravaju jz. granicu; Usljed pritiska crvenih, te pomanjkanja municije, čak i oni četnički komandanti koji su dosad bili suzdržani, sada žele da pregovaraju. (frame no. 767)

- isto (20.5.44)
- Oficir za vezu Keserovića i Vesovića stigao u Niš radi pregovora; iskazao princijpijelnu spremnost za učešće u jednom zajedničkom poduhvatu oko Jablanice i Jastrepca. (frame no. 769)

- isto (21.5.44)
- Četnički prepadi kod Negotina, Šapca i G. Milanovca; Četnici pod komandom maj. Weyela nadiru od N. Varoši ka jugu kao podrška jedinicama PzAOK 2. (frame no. 772)

- isto (22.5.44)
- Oružje i municija oteto prilikom napada na voz između Bora i Metovnice (v. DI za 20.5.) djelomično vraćeno; odgovorni DM komandant obećao provođenje istrage i vraćanje preostalog oružja [nastavak u 000834] (frame no. 774)

- Mjesečni izvještaj 16.4.-15.5.44 (23.5.44)
- 000780 - I pored saradnje jakih snaga četnika sa okupacionom silom, odobrene od strane DM-a, pokret je ostao neprijateljski nastrojen. 000784 - Keserović pomognut municijom; (frame no. 775)

- Razjašnjenje pojmova o snazi jedinica (25.5.44)
- Ist-Staerke, Gefechststaerke, Kampfstaerke, itd. (frame no. 813)

- Dnevni izvještaj za 25.5.44
- Preostalo oružje i municija oteto iz voza Bor - Metovnica vraćeno od strane DM-a. (frame no. 834)

- isto (27.5.44)
- Ponovni prodor partizana u i. i ji. Srbiji, četnici ih napadaju; s druge strane, povećan broj DM incidenata; obustavlja se svaka pomoć četnicima, pa i onima koji se tuku protiv partizana. (frame no. 840)

- Izvještaj njem. oficira za vezu kod SFK (28.5.44)
- Ocjena morala, opreme, borbene gotovosti pukova SFK. (frame no. 842)

- Poduhvati Rila i Ćumić (30.5.44)
- Planovi; poduhvat Ćumić - 1 bug. bat protiv četnika (frame no. 855)

- Iskustva iz borbi protiv Moračine grupe (30.5.44)
- (frame no. 858)

- Zadaci njem. štaba za vezu pri MFK (30.5.44)
- (frame no. 862)

- Dnevni izvještaj za 31.5.44
- Partizanski prepad na voz ji. od Stalaća dana 29./30.5.; njem. gubici 5 KIA, 16 WIA; napadači se povukli nakon što su ih četnici napali s leđa. (frame no. 868)

- Folder Nedićeva vlada, 1941-1944
- Razgovori sa Nedićem, T. Dinićem, Olćanom itd.; pregovori s Dangićem. (frame no. 869)
1
61071 - Anlagenband zum Kriegstagebuch des Militärbefehlshaber Südost (Heer.Gr.E). Serbische Regierung - Annexes to War Diary, Military Commander of South-East (Army Group E), Serbian Government. The folder contains correspondence, reports, file memoranda, etc., pertaining to the Serbian puppet government and its functions., August 30, 1941 - October 06, 1944
izdvojeno:
870
61933 - Kriegstagebuch des Stabsoffiziers der Pioniere beim Obkdo. Armeeabteilung Serbien - War Diary, Pioneer Department, High Command of the Army Detachment Serbia., October 06, 1944 - October 19, 1944
izdvojeno:
- Dnevnik komandanta pionira pri Armijskom odredu Srbija (20.10.44)
- Dizanje u vazduh mosta na Savi u BG propalo iz nepoznatog razloga. (frame no. 1182)

- Naredba o evakuaciji Beograda (19.10.44)
- (frame no. 1223)

- Ustrojstvo i zadaci ArAbt. Serbien (16.10.44)
- (frame no. 1238)

- Borbe pionira u Beogradu (30.10.44)
- Gubici: 38 KIA, 53 WIA, 137 MIA (frame no. 1377)
1179