🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Jugoslovensko ratište na dan 30. 03. 1942. godine

Slobodni gradovi

Izaberi datum
Godina:
Mesec:
Dan:

Dokumenti

Predlog Milana Nedića od 30. marta 1942. dr Turneru o ustanovljavanju nagrada licima koja uhvate ili prokažu komunistu ili partizana

Uputstvo štaba Nikšićkog NOP odreda od 30 marta 1942 god. štabu Drugog udarnog bataljona o načinu borbe protiv četnika i naređenje za formiranje ratnog vojnog suda pri štabu bataljona

Naređenje štaba Nikšićkog NOP odreda od 30 marta 1942 god. štabu Trećeg udarnog bataljona za napad na četničko-italijansko uporište Noviju i formiranje ratnog suda pri štabu bataljona

Izvještaj štaba Lukovskog bataljona od 30 marta 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreda

Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 30 ožujka 1942 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o političkom stanju u odredima i na terenu

Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 30 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o toku neprijateljske ofanzive

Izvještaj Zapovjedništva 1. domobranskog zbora od 30. marta 1942. o predaji željezničke stanice Maja partizanima

Naredba štaba Prve štajerske partizanske brigade od 30 marta 1942 god. o koncentraciji štajerskih partizanskih grupa i ponovnom formiranju Prvog štajerskog partizanskog bataljona

Izveštaj štaba Drugog štajerskog partizanskog bataljona od 30 marta 1942 god. o izvršenim diverzijama na železničke i telefonske linije u vremenu od 20 do 29 marta 1942 godine

Izveštaj Dobrivoja Vidića od 30. marta 1942. Centralnom komitetu KPJ o partijsko-političkom radu na terenu fočanskog i kalinovičkog NOP odreda

Izvještaj Prefekture u Splitu od 30. ožujka 1942. Guvernatoratu Dalmacije o kidanju i krađi vojne telefonske linije na Šolti

Izvještaj Kotarske oblasti Omiš od 30. ožujka 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o rušenju tt stupova između Dugopolja i Dicma

Direktive komandanta italijanske 2. armije od 30. marta 1942. komandantu »Borbene grupe Bader« za izvođenje zajedničkih italijansko-nemačkih i ustaških operacija »Trio« protiv NOP i DV Jugoslavije u istočnoj Bosni

Obaveštenje Komande 6. armijskog korpusa ođ 30. marta 1942. potčinjenim jedinicama o formiranju koncentracionih logora u Boki (u tvrđavi Mamula i Prevlaci)

Fotografije

Povezane odrednice

2. štajerski partizanski bataljon Vrhovni štab NOVJ Valjevo Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Stevan Borota Borbe u Crnoj Gori 1942. Saradnja četnika sa okupatorom Glavni štab Hrvatske Omiš Nikšićki partizanski odred Dinarski partizanski odred Italija u drugom svetskom ratu Banijski partizanski odred 6. italijanski armijski korpus Politički komesari u NOR-u Nikšić Dragoljub Draža Mihailović Vice Buljan Vešanja u Valjevu 1942. Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Borbe u Dalmaciji 1942. Četnici u drugom svetskom ratu Operacija Trio Josif Majer 1. štajerska partizanska brigada Milan Nedić Posavo-tamnavski partizan­s­k­i odred 1. štajerski partizanski bataljon Borbe u Srbiji 1942. 2. italijanska armija Harald Turner Borbe u Sloveniji 1942. Diverzije u oslobodilačkom ratu Centralni komitet KPJ Paul Bader Operacija Dinara Split Vlada Velike Britanije Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Britanija i Jugoslavija Britanska pomoć četnicima Vicko Krstulović Borbe u Lici 1942. Borbe u Hrvatskoj 1942. Kalinovički partizanski odred Glina