🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Jugoslovensko ratište na dan 11. 12. 1941. godine

Slobodni gradovi

Izaberi datum
Godina:
Mesec:
Dan:

Događaji

11. 12. 1941 Vlade Trećeg Rajha i Kraljevine Italije objavile rat Sjedinjenim Američkim Državama.

11. 12. 1941 VŠ NOP odreda Jugoslavije naredio Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak: na najpogodnijim mestima u Sandžaku rušiti puteve i mostove u cilju ometanja neprijateljskog saobraćaja.

11. 12. 1941 VŠ NOP odreda Jugoslavije naredio Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak: stezanjem obruča prisiliti neprijatelja da napusti Bistricu i Prijepolje ili ta mesta silom zauzeti.

11. 12. 1941 Delovi 6. bataljona 3. krajiškog NOP odreda posle jače borbe razbili mesnu miliciju i zauzeli s. Koričane (kod Travnika). Zaplenjeno 50 pušaka.

11. 12. 1941 Delovi Grahovskog bataljona Nikšićkog NOP odreda sa položaja Veli vrh odbili napad bataljona italijanske divizije -Mesina- iz Risna, koji je pokušao da deblokira posadu Crkvica.

11. 12. 1941 Održano partijsko savetovanje za područje MK KPJ za Nikšić: prisutni su upoznati sa odlukama pokrajinskog partijskog savetovanja od 7. decembra; razmatrana je i politička situacija na terenu MK posle neuspelog napada na Pljevlja.

11. 12. 1941 Italijanski vojnici iznenada napali partizanski logor u s. Liču (kod Delnica), te zaplenili gotovo čitav kancelarijski materijal i pribor za propagandu Primorsko-goranskog NOP odreda.

11. 12. 1941 U Čačku nemačke vlasti obesile sekretara OK KPJ za Čačak i političkog komesara Čačanskog NOP odreda Ratka Mitrovica, narodnog heroja.

11. 12. 1941 U selima Zaplanja Bobićki NOP odred u sedmodnevnoj akciji razoružao 160 četnika Koste Pećanca i zaplenio 160 pušaka i 4 p. mitraljeza.

Dokumenti

Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 11 XII 1941 god.

Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 11 decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak za stezanje obruča oko Bistrice i Prijepolja

Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 11 decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak za rušenje puteva i onemogućavanje dejstva neprijateljske motorizacije

Pismo komesara Glavnog štaba NOP odreda za Sandžak od 11 decembra 1941 god. članu Glavnog štaba NOP odreda za Srbiju o potrebi prebacivanja partizanskih snaga za zaposedanje Sjenice

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od 11 decembra 1941 god. Aleksandru Rankoviću, Milovanu Đilasu i Ivi Ribaru-Loli da upute pojačanja u Sjenicu i ibarske rudare u sastav Kraljevačkog bataljona, da izvrše formiranje samostalnih četa i pripreme se za pretstojeći pokret Vrhovnog štaba

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od 11 decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak da stegne obruč oko Bistrice i Prijepolja

Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 11 decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak da poruši puteve i onemogući dejstvo neprijateljske motorizacije

Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Ivana Milutinovića od 11 decembra 1941 god. Vrhovnom štabu o neuspeloj borbi za Pljevlja i o stanju u Beračkom i Andrijevičkom srezu

Izvještaj Mjesnog komiteta KPJ za Srez podgorički od 11 decembra 1941 god. o namirnicama koje sreski odbor NOF-a stavlja na raspoloženje Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku

Bilten br. 5 štaba Durmitorskog NOP odreda od 11 decembra 1941 god. o partizanskoj aktivnosti u Srezu fočanskom

Odluke Šavničkog sreskog NOO objavljene u Biltenu štaba Durmitorskog NOP odreda od 11 decembra 1941 godine

Izvještaj Ivana Milutinovića, delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 11 decembra 1941 god. o neuspjeloj borbi za Pljevlja i o stanju u Beranskom i Andrijevičkom srezu

Izvještaj Obrada Cicmila od 11. decembra 1941. Štabu Aurmitorskog NOP odreda o pregovorima sa četnicima i situaciji na prostoru Foče i sjeveroistočne Hercegovine

Desetodnevni izvještaj štaba Drugog krajiškog odreda od 11 decembra 1941 god. o nzvedenim akcijama, političkom radu i neuspjehu neprnjateljske ofanzive na Kozari

Relacija stožera Četvrte pješačke divizije o toku operacija protiv Ozrenskog NOP odreda u vremenu od 3 do 11 decembra 1941 godine

Pismo štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 11 prosinca 1941 god. Okružnom komitetu KPH za Hrvatsko Primorje

Naredba br. 11 Komande NOP odreda Korduna i Banije koncem prosinca 1941 god. o pohvali boraca i rukovodilaca Prvog i Četvrtog bataljona

Izvještaj Zapovjedništva .2. pješačke divizije od 11. decembra 1941. Zapovjedništvu 1. domobranskog zbora o ustaškim zločinima na teritoriji Ličkog Petrovog Sela

Dnevni izveštaj Operativnog odeljenja komandanta oružanihsnaga na Jugoistoku od 11. decembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o aktivnosti partizana u Srbiji i o protivmerama

Zapovest opunomoćenog komandanta u Srbiji od 11. decembra 1941. o pohvali 113. i 342. pešadijske divizije za uspehe u operaciji protiv partizana u zapadnoj Srbiji

Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 11. decembra 1941.Vrhovnoj komandi Vermahta o odnosima NDH sa Kraljevinom Italijom i o situaciji u italijanskoj okupacionoj zoni

Izveštaj Kotarske oblasti Varcar Vakuf od 11. decembra 1941. o stradanju pravoslavnog stanovništva posle paljenja njihovih sela

Izveštaj Oružničkog krila Ličko Petrovo Selo od 11. decembra 1941. o zločinima ustaša prema pravoslavnom življu na svojoj teritoriji

Izvještaj Prefekture u Splitu od 11. prosinca 1941. Guvernatoru Dalmacije o demonstraciji žena u Komiži na Visu

Izvještaj Prefekture u Splitu od 11. prosinca 1941. Guvernatoru Dalmacije o podmetnutim lecima na pragu kuhinje 2. čete 211. bataljona TM u Komiži na Visu

Fotografije

Povezane odrednice

Nikšić Aleksandar Ranković Italija u drugom svetskom ratu Kosta Pećanac SAD i Jugoslavija Čačanski partizanski odred "Dragiša Mišović" Ustanak u NDH 18. pešadijska divizija Messina 342. pešadijska divizija Narodni heroji Jugoslavije Čačak Foča Komunistička partija Hrvatske Ozrenski partizanski odred (Bosna) Durmitorski partizanski odred Sjenica Travnik Politički komesari u NOR-u 4. pješačka divizija (NDH) Primorsko-goranski partizanski odred Andrijevica Podgorica Ustanak u Hrvatskoj 1941. Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Pljevlja Žene u ratu 22. srpska divizija NOVJ Borbe za Čačak 1941. Ratko Mitrović Delnice Kraljevački partizanski odred Narodno oslobodilački odbori Ustanak u Lici 1941. Franz Böhme Kozara u oslobodilačkom ratu Joachim von Ribbentrop Wilhelm Keitel Genocid u NDH Ustanak u Crnoj Gori 1941. Adolf Hitler Vrhovna komanda Vermahta Paul Bader Prijepolje Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Četnici u drugom svetskom ratu 1. proleterska udarna brigada Pljevaljska bitka Vrhovni štab NOVJ Josip Broz Tito Milovan Đilas Split Ustanak u Dalmaciji 1941. Vermaht u Jugoslaviji Ustanak u Srbiji 1941. Nikšićki partizanski odred Četnici u ustanku Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Ivan Milutinović Vis Ustaški zločini 1941. Zagreb Glavni štab Crne Gore 3. krajiški partizanski odred