🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Jugoslovensko ratište na dan 19. 01. 1945. godine

Slobodni gradovi

Izaberi datum
Godina:
Mesec:
Dan:

Događaji

19. 01. 1945 Kralj Petar II Karađorđević primio vladinu delegaciju (predvodio je predsednik vlade Ivan Šubašić). Ona je zahtevala da kralj jasno odgovori da li prihvata regenstvo ili ne. Kralj je, kao uslov priznanja sporazuma Tito-Šubašić, zatražio pravo da sam izabere namesnike i da emigrantske građanske grupe u Londonu same odaberu svoje predstavnike za buduću Narodnu skupštinu.

19. 01. 1945 Jedinice Crvene armije zauzele gradove Krakov i Lođ (u Poljskoj).

19. 01. 1945 Delovi 53udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbili ispad oko 600 ustaša iz Kotor-Varoši ka s. Podbrđu i s. Bilicama, nanevši im gubitke od 13 mrtvih i 15 ranjenih, uz sopstvene gubitke 2 mrtva i 20 ranjenih.

19. 01. 1945 Na odseku Goražde-Foča otpočelo trodnevno prebacivanje jedinica 3. udarne divizije 2. udarnog korpusa NOVJ preko r. Drine radi opšteg dejstva pravcem Goražde-Prača-Sarajevo.

19. 01. 1945 Na putu Kostajnica - Dvor na Uni, iz zasede, jedinice 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- i 3. brigade 7. udarne divizije NOVJ izvršile napad na nemačke i ustaške kolone iz Kostajnice, s. Divuše i Dvora. U žestokoj borbi, u uzastopnim napadima i protivnapadima, neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 80 mrtvih i ranjenih, a jedinice 7. udarne divizije NOVJ 5 mrtvih i 11 ranjenih.

19. 01. 1945 U Suhoj krajini delovi nemačkog 13. i 14. SS policijskog puka i četiri pokretna bataljona slovenačkih domobrana iz Novog Mesta, Kočevja, Ribnice i s. Št. Vida otpočeli napad na jedinice 15. i 18. divizije NOVJ. Posle šestodnevnih borbi nemačko-domobranske snage su odbačene u polazne garnizone.

19. 01. 1945 U s. Trnovu (na pl. Trnovskom gozdu) 19. slovenačka brigada -Srečko Kosovel- 30. divizije NOVJ napala italijanski fašistički bataljon -Fulmine- jačine oko 250 vojnika raspoređenih u 12 fortifikacijskih dobro uređenih objekata. U trodnevnoj borbi poginula su 203 italijanska fašista, dok je ostatak od 46 vojnika, poslednje otporne tačke, povukla u Goricu jaka nemačka tenkovska kolona, koja je probila položaje 3. slovenačke udarne brigade -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ na liniji Sv. Danijel - Sv. Gabrijel.

19. 01. 1945 U rejonu Peći, pri čišćenju terena, delovi 4. kosovsko-metohijske NOU brigade ubili jednog i zarobili pet balista.

Dokumenti

Naređenje Štaba Prve armije NOVJ od 19 januara 1945 god. Štabu Prve konjičke brigade da se stavi na raspoloženje Štabu Šeste proleterske divizije

Izvještaj Štaba 3. korpusa od 19. januara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o situaciji u istočnoj Bosni

Izvještaj Štaba 9. divizije od 19. januara 1945. Štabu 8. korpusa NOVJ o stanju u ovoj diviziji

Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja 1. tenkovske brigade NOVJ od 19. januara 1945. godine

Zapovijest Štaba 3. armije NOVJ od 19. januara 1945. štabovima 6, 10. d 12. korpusa za napad na neprijatelja u rejonu Čađavice, Našica i zapadno od Virovitice

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 19. januara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Sremu, Podravini, Baniji, Žumberku, Bosni i Hercegovini

Naređenje komandanta SS i policije u operativnoj zoni Jadransko primorje od 19. januara 1945. o rasporedu i zadacima 10. divizije Mas

Naređenje Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 19. januara 1945. Štabu Petog pomorskog obalskog sektora za formiranje mornaričkih stanica Korčula. Dubrovnik i Boka

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 19. januara 1945. o napadu na luku u Jablancu

Zapovest štaba Vrhovne komande od 19. januara 1945. potčinjenim jedinicama za napad na Gradačac

Mesečni izveštaj političkog komesara 19. NO brigade od 3. januara 1945. političkom komesaru 53. NOU divizije o moralno-političkom stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi

Izveštaj Politodela 19. NOU divizije od 11. januara 1945. Centralnom komitetu KPJ o stanju i vojnom, političkom, kulturno-prosvetnom i partijskom radu u Diviziji

Pismo političkog komesara 19. NOU divizije od 13. januara 1945. političkim komesarima potčinjenih jedinica u vezi s planom političkog rada za period od 10. januara do 10. februara 1945. godine

Izveštaj političkog komesara 12. NOU divizije od 19. januara 1945. političkom komesaru 6. korpusa NOVJ o političkom radu i stanju u Diviziji

Fotografije

Povezane odrednice

8. crnogorska udarna brigada Vaso Jovanović 6. lička proleterska divizija NOVJ 2. lovačka eskadrila NOVJ 53. srednjobosanska divizija NOVJ 2. udarni korpus NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Goražde Dubrovnik Gradačac 1. tenkovska brigada NOVJ 4. kosovsko-metohijska udarna brigada 12. slavonska divizija NOVJ 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Britanija i Jugoslavija Četnička golgota Borbe u Sremu 1945. Partizanska avijacija Borbe na Kosovu i Metohiji Zasede u oslobodilačkom ratu 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 6. slavonski korpus NOVJ Politički komesari u NOR-u 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Borbe u Slavoniji 1945. Hrvatska Kostajnica Našice 18. slovenska divizija NOVJ Korčula 7. banijska divizija NOVJ Virovitica Borbe u Sloveniji 1945. 7. banijska udarna brigada Vasilj Gaćeša 19. slovenska udarna brigada Srečko Kosovel 3. udarna divizija NOVJ Ivan Šubašić Goriška divizija Kočevski partizanski odred Notranjski partizanski odred Slovensko domobranstvo Borbe u Srbiji 1945. Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Novo Mesto 9. dalmatinska divizija NOVJ Borbe na Jadranu 1945. Nova Gorica Borbe u Hrvatskoj 1945. Sremski front 1. proleterska divizija NOVJ 31. slovenska divizija NOVJ Mornarica NOVJ 10. krajiška divizija NOVJ Kočevje 8. dalmatinski korpus NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Petar II Karađorđević 6. slovenska udarna brigada Ivan Gradnik Crvena armija Centralni komitet KPJ Bali Kombetar Italija u drugom svetskom ratu