🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Jugoslovensko ratište na dan 20. 07. 1943. godine

Slobodni gradovi

Izaberi datum
Godina:
Mesec:
Dan:

Događaji

20. 07. 1943 Na Ozrenu ojačana 2. proleterska udarna divizija NOVJ (2. proleterska, 1. i 2. dalmatinska, 4. proleterska i 5, crnogorska NOU brigada) napala četnički Ozrenski odred, ojačan delovima Trebavskog odreda (oko 1.650 četnika). U trodnevnim borbama ona je, razbijanjem odvojenih kolona, izbacila neprijatelja sa Ozrena u dolinu r. Bosne iako su u borbu naknadno ubačeni još tri bataljona nemačke 369. legionarske divizije, delovi četničkog Zeničkog odreda i dve čete domobrana i milicije. Poginulo je 87 nemačkih vojnika. 30 četnika i 4 domobrana, ranjeno 108 nemačkih vojnika, 35 četnika i 10 domobrana i zarobljeno 80 četnika. Divizija je imala 38 ranjenih i 24 poginula (među kojima su pomoćnik političkog komesara bataljona u 2. dalmatinskoj NOU brigadi Miroslav Višić i komandir voda u 2. proleterskoj NOU brigadi Radomir Dražević, narodni heroji).

20. 07. 1943 U Šekoviće (kod Vlasenice) ušla 6. istočnobosanska udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ, pošto se 370. puk nemačke 369. legionarske divizije povukao prema Tuzli.

20. 07. 1943 Po naređenju Štaba 1. hrvatskog korpusa NOVJ, formiran Lički bataljon -Matija Gubec- 6. divizije NOVJ.

20. 07. 1943 Na pruzi Osijek-Našice jedinice Diljskog NOP odreda zapalile ž. st. Koška i zarobile 4 ustaše.

20. 07. 1943 U blizini zaseoka Potoka na pl. Blegošu (kod Škofje Loke) jake nemačke policijske snage napale 2. i 3. bataljon 7. slovenačke NOU brigade -France Prešern-, U oštroj borbi jedan bataljon je, delimično, razbijen uspeo da se izvuče, dok se drugi probio iz obruča i, preko stare italijansko-jugoslovenske granice prebacio na teritoriju Italije u Sloveniju. (Posle višednevnih borbi protiv jakih delova italijanskog 24. armijskog korpusa, ovaj bataljon se prebacio iz Italije u Sloveniju gde je 24,. jula ponovo ušao u sastav svoje brigade.

20. 07. 1943 Na prostoriji s. Dobri Do - s. Retkocer - s. Tulare (kod Lebana) četnici Južnomoravskog, Jablaničkog, Kosovskog i Topličkog korpusa (ukupno oko 2.000 ljudi) završili koncentraciju s ciljem da napadnu jedinice 1. južnomoravskog NOP odreda na pl. Rađanu i ovladaju slobodnom teritorijom Jablanice, Puste reke i Toplice.

20. 07. 1943 U s. Jakovu (kod Zemuna) 3. bataljon 1. sremskog NOP odreda napao posadu i ubio 3 domobrana.

Dokumenti

Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 20 jula 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o oslobođenju Ključa

Izvještaj Štaba Pete divizije Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbama vođenim u vremenu od 1 do 20 jula 1943 godine

Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 20 jula 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji u selu Ponjerka

Naređenje Štaba Dvanaeste NOU brigade od 20 jula 1943 god. Štabu Drugog bataljona za veću opreznost na položaju

Izvještaj Štaba Podgrmečkog NOP odreda od 20 jula 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o akcijama Drugog bataljona

Izvještaj Štaba Podgrmečkog NOP odreda od 20 jula 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o izvedenoj akciji na cesti kod Kiska

Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije Štabu Prvog i Drugog bosanskog NOU korpusa o akcijama izvedenim u vremenu od 1 - 20 jula 1943 godine

Izvod iz dnevnog izvještaja komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 20 jula 1943 god. o situaciji na teritoriji Bosne

Dnevni izvještaj SS divizije Prinz Eugen od 20 jula 1943 god. o akcijama i borbama jedinica NOV na teritoriji Istočne Bosne

Dnevni izvještaj 373 pješadiske divizije od 20 jula 1943 god. o akcijama i borbama jedinica NOV na teritoriji zapadne i centralne Bosne

|Dnevni izvještaj Trećeg doobranskog zbora od 20 jula 1943 god. 0 akcijama i borbama jedinica NOV na teritoriji centralne i Istočne Bosne

Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda Dalmacije od 10 srpnja 1943 god. o akcijama i borbama podređenih jedinica od 20 lipnja do 10 srpnja

Naređenje Štaba Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 20 srpnja 1943 god. podređenim jedinicama i komandama područja za dejstvo u toku žetve

Izvještaj Štaba Drugog proleterskog bataljona od 20 srpnja 1943 god. Štabu Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar o napadu na Zažinu

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20 srpnja 1943 god. o operaciji njemačkih i hrvatskih jedinca u Zagorju i ofanzivi njemačko-talijanskih i hrvatskih jedinica na Biokovo

Izvještaj ustaško-domobranskog Vojnog povjereništva od 20 srpnja 1943 god. o djelatnosti četnika na području Knina i ofanzivi njemačko-talijanskih i hrvatskih jedinica na Biokovo

Izveštaj Štaba Gorenjskog odreda od 20 jula 1943 god. Pokrajinskom komitetu KP za Gorenjsku o sastavu štabova bataljona

Izveštaj Komande pešadiske divizije Isonzo od 20 jula 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o akciji u zoni Toplice

Izveštaj Specijalnog bataljona smelih br. 2 Komandi pešadiske divizije Cacciatori delle Alpi od 20 jula 1943 god. o sukobu sa partizanima u dolini Pendirjevke

Izveštaj Specijalnog bataljona br. 2 divizije Cacciatori delle Alpi od 20 jula 1943 god. Komandi pešadiske divizije Isonzo o borbi kod Brusnica

Izvještaj Štaba Petog pomorskog obalskog sektora od 20 jula 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o organizacionom stanju sektora

Zapovest komandanta 502. korpusa od 20. jula 1943. potčinjenim brigadama za napad na jedinice NOVJ u rejonu Tičeva

Pismo Okružnoga komiteta KPH Zagreb Mjesnome komitetu KPH Zagreb o policijskim konfidentima u Vrapču i Stenjevcu

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Velika Gorica Okružnome komitetu KPH Pokuplje o akcijama udarne grupe iz Bukevja

Fotografije

Povezane odrednice

369. legionarska divizija (vražja) Vlasenica 1. sremski partizanski odred 5. proterska (crnogorska) udarna brigada 4. krajiška divizija NOVJ Gorenjski partizanski odred 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada Borbe na Jadranu 1944. Zagreb Ozrenski četnički odred 5. krajiška udarna divizija NOVJ Borbe u Hercegovini 1943. Našice Partizanke Srpska državna straža (nedićevci) Četnici u drugom svetskom ratu 2. dalmatinska proleterska udarna brigada Borbe u Lici 1943. Mornarica NOVJ Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Italija u drugom svetskom ratu Pusta Reka 6. lička proleterska divizija NOVJ 17. istočnobosanska divizija NOVJ Ni zrno žita okupatoru! SKOJ Borbe u Hrvatskoj 1943. 7. banijska divizija NOVJ 7. slovenska udarna brigada France Prešeren 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Operacija Schwarz Velika Gorica Knin 22. pešadijska divizija Cacciatori delle Alpi Visoko 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Borbe u Sremu 1943. Toplički korpus JVuO Mostar Lebane Saradnja četnika sa okupatorom Nemački zločini u Jugoslaviji Ključ Vrhovni štab NOVJ 12. slavonska divizija NOVJ Diljski partizanski odred Borbe u Dalmaciji 1943. Borbe u Sloveniji 1943. Osijek Narodni heroji Jugoslavije Beograd Škofja Loka 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Borbe na Kosovu i Metohiji 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada 7. SS divizija Prinz Eugen 14. pešadijska divizija Isonzo 2. proleterska divizija NOVJ Hrvatsko domobranstvo Sveštenici u ratu 1. južnomoravski partizanski odred 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Borbe u Slavoniji 1943. Zemun Borbe u Dalmaciji 1944. Trebavski četnički odred 1. krajiška udarna brigada 2. proleterska udarna brigada Politički komesari u NOR-u Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Komunistička partija Hrvatske