🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Jugoslovensko ratište na dan 21. 09. 1942. godine

Slobodni gradovi

Izaberi datum
Godina:
Mesec:
Dan:

Dokumenti

Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 21 septembra 1942 god. Gojku Nikolišu o značaju koji pridaje Prvom kongresu partizanskih lekara i o delegatima Vrhovnog štaba koji će Kongresu prisustvovati

Naredba štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 21 septembra 1942 god. o pohvaljivanju proleterskih i krajiških brigade koje su učestvovale u borbama oko Banja Luke

Izvještaj štaba Pete crnogorske NOU brigade od 21 septembra 1942 god. Vrhovom štabu NOP i DV Jugoslavije o oslobođenju Fojnice i o borbi kod Travnika

Izvještaj Zapovjedništva oružničkog krila Fojnica od 21 septembra 1942 god. o napadu partizana na Fojnicu

Izvještaj štaba Grupe NOP odreda za Liku od 21 rujna 1942 god. političkom komesaru Prve operativne zone o koncentraciji neprijateljskih snaga i izgledima za početak neprijateljske ofanzive

Brojno stanje jedinica Prvog proleterskog NO udarnog bataljona Hrvatske od 21 rujna 1942 godine

Izvještaj velikog župana Velike župe Pokupje od 21. septembra 1942. Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o odnosima s talijanskim okupacionim jedinicama i o zauzimanju Sića od strane partizana

Izveštaj upravnika Sanitetske stanice Krškog odreda od 21 septembra 1942 god. o napadu ustaša na partizansku bolnicu u Proseki na Gorjancima

Izvod iz zapisnika sa partijskog savetovanja Okružnog komiteta KPJ za Kozaru održanog 20. i 21. septembra 1942. godine

Pismo Štaba Četvrte operativne zone od 21. rujna 1942, članu Štaba Zone Maksu Baći-Miliću o stavu po pitanju formiranja 2. dalmatinske brigade

Izvještaj Štaba Druge dalmatinske brigade od 21. rujna 1942. Štabu Četvrte operativne zone o organizaciji bataljona i brigade

Zabilješka načelnika Više komande oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« od 21. rujna 1942. o upotrebi bojnog otrova na Mosoru

Naređenje komandanta Više komande oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« od 21. rujna 1942. komandantu Osamnaestog armijskog korpusa za dekontaminaciju zone Mosora gdje su upotrijebili iperit

Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 21. rujna 1942. o događajima na području sjeverne i srednje Dalmacije

Izvještaj Guvernatorata Dalmacije od 21. rujna 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova o ranjavanju pripadnika fašističke milicije u Visu

Rezime razgovora vođenog između komandanta Druge Armije i četničkih vojvoda Trifunovića i Jevđevića 21. rujna 1942. o međusobnoj suradnji

Operativna zapovest br. 2 Komande 5. armijskog korpusa od 21. septembra 1942. za izvođenje treće faze operacije na području Velike Kapele

Rezime razgovora između komandanta italijanske 2. armije i Ilije Birčanina i Dobrosava Jevđevića od 21. septembra 1942. o daljoj saradnji u borbi protiv partizana

Fotografije

Povezane odrednice

Četnici u drugom svetskom ratu Vrhovni štab NOVJ Albanski partizani 1. proleterski bataljon Hrvatske Bolnice u oslobodilačkom ratu Borbe u Hercegovini 1942. 57. pešadijska divizija Lombardia 21. pešadijska divizija Granatieri di Sardegna Narodni heroji Jugoslavije Otočac Gojko Nikoliš Komunistička partija Albanije Maks Baće Genocid u NDH Dobrosav Jevđević Hrvatsko domobranstvo 5. italijanski armijski korpus Centralni komitet KPJ Štajerski partizanski odred 2. italijanska armija 13. pešadijska divizija Re 1. krajiška udarna brigada Dragoljub Draža Mihailović Borbe u Hrvatskoj 1942. 18. italijanski armijski korpus Ranjenici u ratu Kominterna Kazalište narodnog oslobođenja Holokaust u Jugoslaviji Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Sloveniji 1942. Vis Visoko 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Jajce Wilhelm Keitel Albanija u drugom svetskom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Ljubljana Vermaht u Jugoslaviji Mario Roatta Italijanski zločini u Jugoslaviji Krški partizanski odred Politički komesari u NOR-u Glamoč 2. lička proleterska udarna brigada Zasede u oslobodilačkom ratu Ilija Trifunović Birčanin Operacija Dinara Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Inđija Joachim von Ribbentrop Adolf Hitler Borbe u Srbiji 1942. Operacija Velika Kapela Travnik Vjekoslav Afrić Sanitet u ratu 1. štajerski partizanski bataljon 2. dalmatinska proleterska udarna brigada Borbe u Dalmaciji 1942. Toplica u oslobodilačkom ratu Borbe za Jajce 1942. Toplički partizanski odred Kozara u oslobodilačkom ratu Ante Pavelić 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Borbe u Lici 1942. 10. hercegovačka udarna brigada