🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Jugoslovensko ratište na dan 28. 11. 1943. godine

Slobodni gradovi

Izaberi datum
Godina:
Mesec:
Dan:

Događaji

28. 11. 1943 U Teheranu (u Iranu) otpočela poznata Teheranska konferencija između predsednika SAD Franklina Ruzvelta, predsednika vlade V. Britanije Vinstona Čerčila i predsednika vlade SSSR-a Josifa Visarionoviča Staljina, Na konferenciji, koja je trajala do 1. decembra, razmatrana su pitanja: dalje vođenje rata protiv Nemačke, posleratno uređenje Evrope, Organizacija ujedinjenih nacija, kao i pitanje Jugoslavije. Odlučeno je da zemlje učesnice nastave posle rata saradnju na organizaciji mira, a da iskrcavanje u Francuskoj otpočne. maja 1944. U odnosu na Jugoslaviju konferencija se složila: -da jugoslovenskim partizanima treba pomoći u ratnom materijalu što je moguće više, kao i u operacijama komandosa-, što je odmah naređeno Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Sredozemlje. Odlučeno je da Vrhovna komanda Crvene armije uputi vojnu misiju u VŠ NOV i POJ, gde su se već nalazile vojne misije SAD i V. Britanije. Dogovoreno je da će se -Jugoslavija kao država obnoviti u potpunom teritorijalnom integritetu i nezavisnosti s tim što će se pitanje njenih zapadnih granica i zahteva prema Italiji resiti posle rata, imajući u vidu predlog predsednika SAD Vilsona iz 1919. godine-.

28. 11. 1943 Udarna grupa bataljona (1. i 2. bataljon 4. proleterske NOU brigade i bataljon 5, crnogorske NOU brigade) prešla r. Zetu kod s. Slapa (blizu Danilovgrada) s ciljem da razbije četnička uporišta na prostoriji između Podgorice (sada: Titograd) i Cetinja.

28. 11. 1943 Na putu Podgorica (sada: Titograd) Rijeka Crnojevića otpočeo napad Udarne grupe bataljona (1. i 2. bataljona 4. proleterske NOU brigade i jednog bataljona 5. crnogorske NOU brigade) na jedinice nemačke 181. pešadijske divizije i četnike Južnog fronta. U borbama do 3. decembra neprijatelj je potpuno razbijen i odbačen u pravcu Rijeke Crnojevića. Nemački gubici: 80 mrtvih i oko 50 ranjenih, a četnički: 110 mrtvih i oko 40 ranjenih, dok je Udarna grupa imala 16 mrtvih i 20 ranjenih. Zaplenjeno je: 2 teška i 1 laki minobacač, veća količina pušaka i municije i druga ratna oprema, a uništena su 4 kamiona sa raznim materijalom.

28. 11. 1943 Kod s. Jabuke (blizu Pljevalja), u borbi protiv četničke zasede, poginuo borac-bombaš 4. bataljona 2. proleterske NOU brigade Boško Buha, narodni heroj.

28. 11. 1943 Saveznička avijacija bombardovala Zadar i Dubrovnik, kod Zadra potopila parobrod -Sebeniko- i 2 motorna čamca, a u Dubrovniku potopila 2 motorna jedrenjaka i oštetila parobrod -Cavtat-. Nemačke jedinice su imale 2 mrtva i 17 ranjenih, a građanstvo 15 mrtvih i 53 ranjena.

Dokumenti

Obaveštajni izveštaj Štaba Četvrte krajiške brigade Pete NOU divizije od 28 novembra 1943 god. Štabu divizije o jačini i rasporedu neprijateljskih snaga na sektoru Prijepolje - Sjenica - Nova Varoš

Pismo sekretara partijskog biroa bataljona Bajram Curi od 28. novembra 1943. Okružnom komitetu KPJ za Metohiju o partijsko-političkom radu u bataljonu

Izveštaj članova Okružnog komiteta KPJ za Mladenovac od 28. novembra 1943. Okružnom komitetu o borbi u Selevcu i o situaciji u Podunavlju

Saopštenje Tanjuga od 28. novembra 1943. o važnijim borbama i akcijama jedinica Narodnooslobodilačke vojsike i partizanskih odreda Jugoslavije u Hrvatskoj, Sandžaku, Bosni i Makedoniji

Saopštenje Tanjuga od 28. novembra 1943. o borbenim dejstvima NOV i PO Jugoslavije na području Sandžaka, Bosne i Slavonije - I49

Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 28 novembra 1943 god. za reorganizaciju italijanskih jedinica

Obavještenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 28 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO za Crnu Goru i Boku o formiranju Sedme crnogorske udarne brigade

Izvještaj štaba Četvrte proleterske brigade od 28 novembra 1943 god. štabu Treće udarne divizije NOVJ o rasporedu bataljona na sektoru Bijelo Polje, Brodarevo, Berane, Andrijevica i situaciji u ovim srezovima

Izvještaj Štaba Četvrte NOU divizije Štabu Petog korpusa NOV Jugoslavije o borbama i pokretima jedinica u Bosanskoj Krajini od 16 do 28 oktobra 1943 godine

Izvještaj Štaba Trinaeste krajiške brigade Štabu Desete NOU divizije o borbama na sektorima Bronzani Majdan - Oborci i Kočića Glavica od 28 oktobra do 13 novembra 1943 godine

Izvještaj Štaba Petog korpusa NOVJ od 28 novembra 1343 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama na prostoriji Prijedor - Ljubija - Banja Luka

Naređenje komandanta Petog korpusa NOVJ od 28 novembra 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije za raspored i dejstvo

Zapovijest Štaba hercegovačke NOU divizije od 28 novembra 1943 god. Štabu Druge brigade za razmještaj jedinica na sektoru Zanjevica - Berušica - Doderovići

Obavještenje Štaba Prve proleterske brigade od 28 novembra 1943 god. štabovima bataljona o pretstojećem napadu na Travnik

Naređenje Štaba Druge krajiške NOU brigade od 28 novembra 1943 god. štabovima Prvog i Drugog bataljona za napad na Kasindo

Naređenje Štaba Pete kozarsko-krajiške NOU brigade od 28 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na Gojakovac, Križ, Jelah i Tešanjku

Obavještenje Štaba Devetnaeste birčanske brigade od 28 novembra 1943 god. Štabu Trećeg korpusa NOVJ o predviđenoj akciji za čišćenje četnika

Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 28 novembra 1943 god. o situaciji u Bosni

Izvještaj Štaba Drugog diverzantskog bataljona od 3 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o izvršenim diverzijama od 28 rujna do 28 listopada

Izvještai Štaba Sedme udarne divizije od 28 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama za Glinu

Pregled brojnog stanja i naoružanja Sedme udarne divizije NOV i PO Hrvatske od 28 studenog 1943 godine

Izvještaj Štaba Dvadeset šeste divizije od 28 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na Pelješcu i Mosoru i na pravcu Lovreč - Šestanovac - Zadvarje

Naređenje Operativnog štaba za Liku od 28 studenog 1943 god. podređenim jedinicama da napadaju neprijatelja na komunikacijama: Gospić - Karlobag, Gospić - Gračac i Bihać - Lapac

Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 28 studenog 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Hrastovicu i borbama na liniji Petrinja - Gora

Zapovijest Štaba Druge NO brigade Trinaeste divizije od 28 studenog 1943 god. podređenim jedinicama da napadaju neprijatelja i onemoguće saobraćaj na komunikacijama Gospić - Gračac i Gospić - Raduč - Obrovac

Izvještaj Štaba Trećeg diverzantskog bataljona od 30 studenog 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o izvršenim diverzijama od 1 kolovoza do 28 studenog

Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 28 studenog 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO na Gromačnik i ustašku autokolonu kod Drniša

Izvještaj Oružničke postaje Slavonski Brod od 28 studenog 1943 god. o napadu Diljskog NOP odreda na municisko skladište u Gromačniku

Uputstvo Obaveštajnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 28 novembra 1943 god. svim obaveštajnim centrima za rad na terenu

Naređenje Štaba Treće operativne zone - Alpske od 28 novembra 1943 god. štabovima podređenih jedinica za otklanjanje grešaka i nedostataka

Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i POJ od 28 novembra 1943 god. Štabu Sedmog korpusa o borbama jedinica i o stanju neprijatelja na sektoru divizije

Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije NOV i POJ od 28 novembra 1943 god. Štabu Sedmog korpusa o rasporedu jedinica i o napadu Devete brigade na nemački kamion kod Kikovice

Izveštaj Štaba Dvanaeste slovenačke NO brigade od 28 novembra 1943 god. o borbi kod Stranske Vasi i Ruperč Vrha

Naredba Štaba Osamnaeste slovenačke NO brigade od 28 novembra 1943 god. o postavljenju političkog kadra u bataljonima

Izvještaj Operativnog štaba za odbranu otoka Visa od 28 novembra 1943 god. Štabu Četvrtog pomorsko-obalskog sektora o rasporedu jedinica i automatskog oružja

Izveštaj Štaba 1. vazduhoplovne baze od 28. novembra 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o napadu nemačkog aviona na glamočki aerodrom

Predlog Štaba 1. vazduhoplovne baze od 28. novembra 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o prebacivanju Baze na neki od aerodroma u južnoj Italiji radi borbene obuke

Izvještaj Štaba Dvadesetšeste divizije od 28. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama na Pelješcu i Mosoru i na pravcu Lovreć-Šestanovac-Zadvarje

Izvještaj Operativnog štaba za obranu otoka Visa od 28. studenog 1943. Štabu Četvrtog pomorsko-obalskog sektora o rasporedu jedinica i automatskog oružja

Obavještenje Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 28. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije o suglasnosti da se povuče Péta ustaška brigada iz rajona Imotski i smijeni ustaška prometna brigada u Makarskoj

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 28. studenog 1943. o čišćenju otoka Žut i Dugi otok, rajona Marina-Divulje i borbi kod Strmice

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Zelina Okružnome komitetu KPH Zagreb o političkoj situaciji i organizacijskom stanju u studenom 1943. godine

Izvještaj Okružnoga komiteta Skoja Krapina Okružnome komitetu KPH Krapina o političkom stanju među omladinom, organizacijskom stanju i radu omladinskih organizacija

Izvještaj Oružničke postaje Velika Gorica Kotarskoj oblasti Velika Gorica o napadu partizana na selo Vukovina

Izvještaj informativnoga oficira Kalničkoga NOP odreda informativnom oficiru Štaba Druge operativne zoneNOV i PO Hrvatske o stanju i namjerama neprijateljske posade u Varaždinu

Izvještaj Okružnoga NOO Bjelovar ZAVNOH-u o političkoj situaciji i organizacijskom stanju

Fotografije

Povezane odrednice

Sjenica Avijacija u oslobodilačkom ratu Vrhovni štab NOVJ Operacija Jesenji pljusak Komunistička partija Hrvatske 4. krajiška divizija NOVJ Partizanke Britanija i Jugoslavija Omladina u ratu Pelješac Josip Broz Tito Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 7. banijska divizija NOVJ Ivan Ribar Borbe u Sloveniji 1943. Hvar Podgorica Vis Narodni heroji Jugoslavije Partizanska avijacija Glavni štab Hrvatske Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Glavni štab Slovenije Velika Gorica Varaždin Borbe u Crnoj Gori 1943. Slavonski Brod Borbe u Hrvatskoj 1943. Mitra Mitrović Žene u ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Tešanj Kozara u oslobodilačkom ratu Borbe u Slavoniji 1943. Osvobodilna fronta Rada Vranješević 5. proterska (crnogorska) udarna brigada 26. dalmatinska divizija NOVJ Drugo zasedanje AVNOJ-a Prijepolje Travnik Očekivano iskrcavanje saveznika Borbe na Jadranu 1943. Gračac Donji Lapac TANJUG Operacija Landsturm Zasede u oslobodilačkom ratu Moša Pijade Petrinja Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Lici 1943. Mornarica NOVJ Raduč Pavle Gregorić Italija u drugom svetskom ratu Ivo Lola Ribar 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Borbe u Dalmaciji 1943. Nova Varoš 1. vazduhoplovna baza NOVJ Borbe u Hercegovini 1943. Prijedor Gospić Edvard Kocbek 2. udarni korpus NOVJ Jajce Vlado Zečević AVNOJ 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Glavni štab Crne Gore ZAVNOBiH Borbe u Srbiji 1943.