🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Jugoslovensko ratište na dan 15. 07. 1943. godine

Slobodni gradovi

Izaberi datum
Godina:
Mesec:
Dan:

Događaji

15. 07. 1943 U Drvaru održana okružna konferencija KPJ za okrug Drvar na kojoj je, između ostalog, postavljen zadatak; što brže osposobljavanje Drvarsko-petrovačkog NOP odreda.

15. 07. 1943 Italijanski guverner Crne Gore general Pircio Biroli uputio stanovništvu proglas u kome ističe da nacionalističke oružane formacije, stvorene uz punu podršku italijanskih vlasti, nisu pokazale očekivane rezultate, nego velike slabosti u borbama protiv jedinica NOVJ, te je u vezi s tim naredio da se raspuste svi nacionalni odbori po selima i gradovima.

15. 07. 1943 Na okružnoj konferenciji izabran ONO odbor za Čazmu.

15. 07. 1943 U s. V. Gorici (kod Zagreba) jedinice 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar- razoružale 20 domobrana iz 2. pešadijskog puka.

15. 07. 1943 U blizini s. Zlota (na pl. Maljeniku) bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda napao oko 100 predstavnika četničkih štabova iz Timočke krajine koji su održavali konferenciju. U borbi koja je trajala 3 i po časa, ubijeno je i ranjeno oko 20 četnika, među kojima i 8 oficira, dok su se ostali spasli bekstvom. Bataljon je imao 1 mrtvog, 1 ranjenog i 1 nestalog. Zaplenjeno je 6 ispravnih i više pušaka bez zatvarača.

15. 07. 1943 U Sremu jedinice 2. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske spalile 1.578 jutara pšenice.

15. 07. 1943 Delovi 3. bataljona 3. vojvođanske NOU brigade i Bosutska partizanska četa spalili opštinsku arhivu i jednu vršalicu u s. Strošincima, onesposobili 4 vršalice i 2 traktora u s. Jameni i po 1 vršalicu u Srem. Rači i s. Višnjićevu.

Dokumenti

Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. jula 1943. Štabu Sedme NOU divizije da uspostavi vezu s Petom NOU divizijom i da razvije izviđačku delatnost u pravcu Vlasenice, Han-Pijeska i Kladnja

Izvod iz dnevnog izvješća komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 15 jula 1943 god. o situaciji na teritoriji Bosne

Izvod iz izveštaja Komande Druge italijanske armije o akcijama i borbama jedinica NOV na teritoriji Bosne i Hercegovine u vremenu od 1 do 15 jula 1943 godine

Dnevni izvještaj Njemačkog štaba za vezu pri Komandi Druge italijanske armije od 15 jula 1943 god. o akcijama i borbama jedinica NOV na teritoriji Istočne Bosne

Izvještaj Glavnog ravnateljstva za javni red i sigurnost od 15 jula 1943 god. o zauzimanju Vlasenice od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske

Dnevni izvještaj Trećeg zbornog područja od 15 jula 1943 god. o prikupljanju i borbama jedinica NOV na teritoriji centralne i Istočne Bosne

Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 15 jula 1943 god. o borbama jedinica NOV na teritoriji centralne i Istočne Bosne

Izvještaj Štaba Šeste divizije od 15 srpnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama Druge NOU brigade na području Knina

Izvještaj Štaba Grupe Primorsko-goranskih NOP odreda od 15 srpnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama i borbama od 5 do 12 srpnja

Naređenje Štaba Moslavačkog NOP odreda od 15 srpnja 1943 god. podređenim jedinicama za raspored i sprečavanje neprijateljskog prodora na oslobođeni teritorij

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 15 srpnja 1943 god. o ustaško-domobranskoj akciji u Zagorju i akciji njemačkih jedinica na području Psunja i Papuka

Izvještaj ustaško-domobranskog Vojnog povjereništva od 15 srpnja 1943 god. o talijansko-četničkoj akciji na području Zrmanje i talijansko-ustaškoj ofanzivi na Biokovo

Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 15 srpnja 1943 god. o njemačko-ustaško-domobranskoj akciji na Ivanšćicu i napadu dijelova Unske operativne grupe na talijanski transportni vlak kod Brđana

Izvještaj Zapovjedništva Prvog gorskog zdruga od 15 srpnja 1943 god. o deistvu jedinica ovog zdruga u mjesecu lipnju

Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 15 srpnja 1943 god. o talijansko-ustaškoj ofanzivi na Biokovo i talijanskoj akciji u zoni Zirje

Naređenje Komande pešadiske divizije Isonzo od 15 jula 1943 god. za čišćenje zone Smuka - Topla Reber - Pečka

Izvještaj Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 15 jula 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o dejstvima flotile i o napadu neprijateljskih snaga na otoke Pašman i Iž

Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 15 juli 1944

Izvježtaj Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 12 avgusta 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o organizacionom stanju i o borbama s neprijateljem od 15 jula do 12 avgusta

Izveštaj političkog komesara Štaba 12. krajiške brigade od 15. jula 1943. političkom komesaru 12. NOU divizije

Izvještaj Kotarske oblasti Županja Župskoj redarstvenoj oblasti Brod n/S za vrijeme od 1. do 15. jula 1943. god. u kome se govori o pronađenim komunističkim lecima u selima kotara, nesigurnosti pojedinih bogatijih stanovnika zbog prelaska četničkih grupa iz Bosne i pljačke imovine, te o manjim akcijama jedinica NOV na željezničku prugu i šumsku manipulaciju Spačva

Izvještaj Ureda za statistiku i narodne običaje Njemačke narodne skupine o svojoj djelatnosti za vrijeme od 15. juna do 15. jula 1943. godine, ističući da se uslijed djelovanja NOV ne može normalno odvijati poštanski saobraćaj, što onemogućuje povezanost mjesnih skupina. Izvještava se i o radu na prikupljanju statističkih podataka o dobnoj strukturi pripadnika Skupine

Izvještaj rizničara Njemačke narodne skupine o djelatnosti u razdoblju od 15. juna do 15. jula 1943. godine, o teškoćama koje ometaju rad na ubiranju žetve, saobraćajnim teškoćama i o isplati dodatka za skupoću pripadnicima Skupine

Izvještaj Ureda za školstvo Njemačke narodne skupine o radu njemačkih škola za stručno usavršavanje, srednjih i osnovnih škola i učeničkih domova za razdoblje od 17. juna do 15. jula 1943. god., o posjetu nastavnika njemačke učiteljske škole u Osijeku Njemačkoj i o tečajevima za nastavnike koji će se održati u vezi s pripremama za početak nove školske godine. Međutim, napominje se da postoje teškoće oko održavanja nastave, jer se u većini školskih zgrada nalazi njemačka vojska

Izjveštaj Ureda za narodno gospodarstvo Njemačke narodne skupine u Osijeku o organizacionim pitanjima, personalnim promjenama, izgradnji i radu u periodu od 15. juna do 15. jula 1943. godine, navodeći da su njemački obrtinci postigli dobre rezultate u izradi predmeta za potrebe njemačke vojske, ali se napominje da postoji opasnost od djelovanja NOV što uz stalni porast cijena nepovoljno utječe na moral i materijalno stanje pripadnika Skupine

Izveštaj Vojnopomorske komande Dalmacije od 15. jula 1943. Komandi 2. armije o napadima partizanskih jedinica na italijanske plovne objekte i uređaje i preduzetim protivmerama u toku meseca juna

Izvod iz izveštaja Komande 9. armije od 15. jula 1943. Vrhovnoj komandi o napadu na auto-kolonu na putu Debar - Struga, o vojno-političkoj situaciji na teritoriji zapadne Makedonije, Kosova i susednih područja i o operativnoj delatnosti na teritoriji Crne Gore

Letak Okružnoga NOO Žumberka i Pokuplja »Braći seljacima Žumberka, Pokuplja, Turopolja i Posavine«, kojim pozivaju na suradnju i borbu protiv neprijatelja te spašavanje sazreloga žita

Izvještaj sekretara Brigadnoga komiteta SKOJ-a Trinaeste proleterske NOU brigade »Rade Končar« sekretaru Pokrajinskoga komiteta SKOJ-a Hrvatske o političkom i organizacionom stanju i radu SKOJ-a u brigadi

Fotografije

Povezane odrednice

2. lička proleterska udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Zaječar Mostar Borbe na Jadranu 1944. Operacija Schwarz Donji Vakuf Zrmanja 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Zagreb Saradnja četnika sa okupatorom Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 7. banijska divizija NOVJ Borbe u Slavoniji 1943. Nemački zločini u Jugoslaviji 18. italijanski armijski korpus Pljačka u ratu Narodno oslobodilački odbori Mornarica NOVJ SKOJ 3. vojvođanska udarna brigada Vlasenica Han Pjesak 1. krajiška udarna brigada Diverzije u oslobodilačkom ratu 1. gorski zdrug (NDH) Borbe u Crnoj Gori 1943. Visoko Pirzio Biroli Žorž Skrigin Sveštenici u ratu Genocid u NDH Moslavački partizanski odred Borbe u Dalmaciji 1944. Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Glavni štab Hrvatske Osijek Vrhovni štab NOVJ Politički komesari u NOR-u Debar Beograd Partizanke 6. lička proleterska divizija NOVJ Srpska državna straža (nedićevci) 2. italijanska armija 1. vojvođanska udarna brigada Županja Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Borbe u Dalmaciji 1943. 14. pešadijska divizija Isonzo Primorsko-goranski partizanski odred Borbe u Hrvatskoj 1943. 5. krajiška udarna divizija NOVJ 12. slavonska divizija NOVJ Kapitulacija Italije 2. vojvođanska udarna brigada Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Srbiji 1943. Vjekoslav Afrić Struga Ni zrno žita okupatoru! 2. primorsko-goranski partizanski odred Knin Borbe u Hercegovini 1943. Kazalište narodnog oslobođenja Italija u drugom svetskom ratu Bugojno 12. krajiška udarna brgada Drvar Zaječarsko-timočki partizanski odred 16. vojvođanska divizija NOVJ Borbe u Sloveniji 1943. Napad NOVJ na Bugojno 1943. Bitka na Sutjesci Borbe u Sremu 1943.