🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Jugoslovensko ratište na dan 16. 02. 1943. godine

Slobodni gradovi

Izaberi datum
Godina:
Mesec:
Dan:

Dokumenti

Izveštaj Komande Moravske čete od 16 februara 1943 god. Štabu Požarevačkog NOP odreda o nemačkom planu za ofanzivu protiv Požarevačkzog odreda

Naređenje komandujućeg generala i zapovednika Srbije od 16 februara 1943 god. višem komandantu SS i policije za streljanje 400 talaca u Beogradu zbog ubistva 4 Nemca

Dnevni izveštaj 704 lovačke divizije od 16 februara 1943 god.

Bilten br. 41 Obaveštajnog otseka Komande SDS od 16 februara 1943 god. o partizanskim akcijama u Kragujevačkom, Niškom, Požarevačkom i Kruševačkom okrugu

Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 16 februara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o situaciji na pravcima dejstva Druge proleterske i Treće NOU divizije

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 16 februara 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije da sadejstvuje snagama Treće NOU divizije u ponovnom napadu na Prozor

Uputstvo šefa otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ za vojne vlasti u pozadini od 16 februara 1943 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o osnovnim zadacima i načinu rada vojnopozadinskih komandi i njihovih organa

Operativni izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 16 februara 1943 god. vrhovnom komandantu drugu Titu o situaciji na sektorima Prvog bosanskog NOU korpusa i Četvrte operativne zone NOV i PO Hrvatske i predlog da pravac kretanja Glavne operativne grupe bude istočno od Neretve

Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 16 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama Pete divizije na Grmeču i o situaciji na ostalim sektorima

Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 16 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o upućivanju pojačanja Treće krajiške NOU brigade za napad na Prozor

Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa cd 16 februara 1943 god. o teškoćama poduzimanja operacija u pravcu Livna

Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 16 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na prostoriji Prozor-Jablanica-Konjic

Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 16 februara 1943 god. o koncentraciji jedinica NOV u dolini Neretve i napadu na Prozor

Izvještaj Komande italijanske divizije Murge od 16 februara 1943 god. o zauzimanju Drežnice od strane jedinica NOV

Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi njemačkih trupa u Hrvatskoj od 16 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosanskoj Krajini

Dnevni izvještaj njemačke 718 pješadijske divizije o situaciji na sektoru Jajce - Travnik na dan 16 februara 1943 godine

Izvještaj političkog komesara Druge operativne zone od 5 veljače 1943 god. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o borbama na području Zumberka od 16 siječnja do 5 veljače

Pregled brojnog stanja Dvanaeste NOU brigade Hrvatske od 16 veljače 1943 godine

Izvještaj štaba Dvanaeste NOU brigade od 16 veljače 1943 god. štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Viroviticu

Naređenje Operativnog štaba hrvatskih i slovenačkih brigada od 16 veljače 1943 god. štabu Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar za raspored jedinica i obezbjeđenje sa pravaca Stojdraga i Kostanjevica

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 16 veljače 1943 god. o borbama na komunikaciji G. Lapac - Kulen Vakuf i Visuć - D. Lapac

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 16 veljače 1943 god. o akciji čišćenja na području Plaškog i napadu na kolonu u rejonu Boričevca

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 16 veljače 1943 god. o borbama u rejonu G. Lapca i Boričevca i o napadu na kolonu kod Vodica

Obavještenje Hrvatskog vojnog povjereništva pri Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 16 veljače 1943 god. o završetku prve faze operacije Weiss i pripremi talijanskih snaga za operaciju na području Kapele

Zapovijest Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 16 veljače 1943 god. za ofanzivu na slobodni teritorij Gorskog Kotara

Izvještaj Štaba Drugog pomorskog obalskog sektora od 15 februara 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o stanju u sektoru i o borbama od 16 januara do 15 februara

Operativni izvještaj Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 16 februar 1944

Izveštaj komandanta sreza trebinjskog od 16. februara 1943. komandantu Zetskog četničkog odreda o zauzimanju Drežnice, Rame i Prozora od strane NOVJ s predlogom za uništenje simpatizera NOP-a na teritoriji sreza

Direktivno pismo Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 16. veljače 1943. Okružnom komitetu KPH za sjevernu Dalmaciju o zadacima Partije na formiranju novih partizanskih jedinica nakon odlaska Devete divizije iz Dalmacije

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Šestog armijskog korpusa od 16. veljače 1943. o borbama protiv jedinica NOV na prostoru Prozor-Jablanica-Konjic

Iz izvještaja Župske redarstvene oblasti Petrinja Glavnome ravnateljstvu za javni red i sigurnost Ministarstva unutarnjih poslova i ostalim vlastima NDH o partizanskim akcijama od 1. do 15. veljače 1943. godine

Izvještaj Župske redarstvene oblasti Varaždin Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o kretanju partizana po selima kalničkog područja

Fotografije

Povezane odrednice

Paul Bader Vis Petrinja Požarevački partizanski odred Kumanovo Borbe u Hercegovini 1943. Jajce 12. slavonska proleterska udarna brigada Komunistička partija Hrvatske 6. italijanski armijski korpus Borbe u Srbiji 1943. 2. proleterska divizija NOVJ 704. pešadijska divizija Vrhovni štab NOVJ Judita Alargić Italija u drugom svetskom ratu Drežnica Streljanja u oslobodilačkom ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 5. italijanski armijski korpus Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Beograd Vodice Josip Broz Tito Osijek Kruševac Glavni štab Hrvatske 3. udarna divizija NOVJ Livno Borbe u Slavoniji 1943. 2. proleterska udarna brigada Berane Zasede u oslobodilačkom ratu Borbe na Jadranu 1944. 718. pešadijska divizija Požarevac Srpska državna straža (nedićevci) Partizanke Niš 154. pešadijska divizija Murge 18. italijanski armijski korpus Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1943. Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Tuzla 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Borbe u Makedoniji 1943. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 9. dalmatinska divizija NOVJ Borbe u Dalmaciji 1944. Ilegala u ratu Virovitica Šibenik Glavna operativna grupa NOVJ Bitka za Prozor 1943. 5. krajiška udarna divizija NOVJ Bitka za Konjic 1943. Borbe u Lici 1943. Borbe u Dalmaciji 1943. Donji Lapac Trebinje Mornarica NOVJ Politički komesari u NOR-u Ljubinka Milosavljević Operacija Weiss Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Plaški SKOJ Žene u ratu 1. proleterska divizija NOVJ Bitka na Neretvi Borbe u Crnoj Gori 1943. Varaždin 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Prozor