🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Jugoslovensko ratište na dan 16. 10. 1942. godine

Slobodni gradovi

Izaberi datum
Godina:
Mesec:
Dan:

Dokumenti

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Srem od 16. oktobra 1942. Centralnom komitetu o stanju i dejstvima partizanskih odreda u Sremu

Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda od 16. oktobra 1942. Glavnom štabu Srbije o stanju i političko-kulturnom radu u odredu i na terenu

Obaveštenje Aleksandra Rankovića od 16 oktobra 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o neuspelom pokušaju uspostavljanja veze sa Petom (crnogorskom) i Desetom (hercegovačkom) NOU brigadom i o upućenom im naređenju za dalja borbena dejstva

Naređenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 16 oktobra 1942 god. štabovima Prve proleterske i Treće krajiške NOU brigade, Grupi brigada Mrkonjić Grad i Krajiškoj polubrigadi za čišćenje prostorije Sitnica, Čađavica, Ponor

Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 16 oktobra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji na oslobođenoj teritoriji Bosanske Krajine i potrebi reorganizacije jedinica

Izvještaj obavještajnog oficira Šestog krajiškog NOP odreda od 16 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o brognom stanju neprijatelja u garnizonu Sanski Most i okolnim uporištima

Pregled naoružanja, brojnog stanja, nacionalnog i socijalnog sastava i vojničke naobrazbe Prve slavonske NOU brigade od 16 listopada 1942 godine

Izvještaj zapovjednika Prve gorske divizije od 16 listopada 1942 god. o neuspjehu opkoljavanja partizana na Moslavini

Izvadak iz dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 16 listopada 1942 god. o pripremi ofanzive na području Gorjanci - Žumberak

Izveštaj štaba Udarne brigade Ljubo Sercer od 16 oktobra 1942 god. o vojnom i političkom radu Brigade

Dnevnik Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 1 avgusta do 16 oktobra 1942 godine

Odobrenje Centralnog komiteta KPJ od 16. oktobra 1942. Polit-odelu i zameniku političkog komesara Devete (Treće krajiške) NOU brigade da mogu formirati dve štapske partijske ćelije

Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 16. oktobra 1942. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o situaciji u Makedoniji

Zapovest 714. pešadijske divizije od 16. oktobra 1942. Borbenoj grupi Hofman za napad na partizanske snage na Kozari

Fotografije

Povezane odrednice

Aleksandar Ranković Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Drežnica Livno 6. krajiški (zmijanjski) partizanski odred Glavni štab Srbije Mrkonjić Grad Borbe za Livno 1942. Bugarska u drugom svetskom ratu Komunistička partija Makedonije Borbe u Makedoniji 1942. Gračac Borbe u Hrvatskoj 1942. Operacija Drežnica Prilep Požarevački partizanski odred Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Italija u drugom svetskom ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Slavonska Požega Borbe u Dalmaciji 1942. Bitka na Kozari Kalnički partizanski odred Vrhovni štab NOVJ Operacija Bijela Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Pokrajinski komitet KPJ za Makedoniju Požarevac Borbe u Srbiji 1942. Dobrivoje Radosavljević Bitola Bjelovar Politički komesari u NOR-u Kozara u oslobodilačkom ratu Primorsko-goranski partizanski odred Josip Broz Tito 6. primorsko-goranska brigada (1. brigada 13. divizije) NOVJ Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije 12. slavonska proleterska udarna brigada Borbe u Lici 1942. Veles Moslavački partizanski odred Borbe u Sremu 1942. Bugarski zločini u Jugoslaviji 3. krajiška proleterska udarna brigada 2. dalmatinska proleterska udarna brigada Sanski Most Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Slavoniji 1942. 1. krajiška udarna brigada 714. pešadijska divizija Borbe u Sloveniji 1942. Centralni komitet KPJ Čazma Glavni štab Slovenije