🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Jugoslovensko ratište na dan 9. 12. 1942. godine

Slobodni gradovi

Izaberi datum
Godina:
Mesec:
Dan:

Događaji

9. 12. 1942 U Sarajevu, posle zverskog mučenja u zatvoru, ustaška policija bacila sa četvrtog sprata na ulicu člana mesnog komiteta KPJ za Sarajevo Adema Buća, narodnog heroja.

9. 12. 1942 CK KPH uputio komesarima divizija i korousa i povereništvima CK KPH za Zagreb i Slavoniju direktivu o formiranju divizijskih komiteta i divizijskih i korpusnih štapskih ćelija, u kojoj ističe da su osnovni zadaci divizijskog komiteta: koordinacija i obezbeđenje jedinstvenog partijskog rada po brigadama i vođenje pravilne kadrovske politike; precizira sastav divizijske i korpusne štapske partijske ćelije, napominjući da je prva vezana za divizijski komitet, a druga za partijski forum svoje pokrajine.

9. 12. 1942 Jedinice 6. i 14. hrvatske NO brigade zauzele četničko uporište u s. Gomirju (kod Ogulina), izuzev ž. st. koju su branili četnici i italijanski vojnici. Poginulo je 15 četnika i 7 italijanskih vojnika, a zaplenjeno je: 4 mitraljeza, 5 p. mitraljeza, 180 pušaka, 20.000 metaka i druga ratna oprema.

9. 12. 1942 Jedinice 8. divizije NOVJ zauzele s. Banski Kovačevac i s. Skakavac (kod Karlovca), zarobile 244 domobrana i zaplenile 12 p. mitraljeza, 7 automata, 260 pušaka, 300 bombi, 80.000 metaka i drugu ratnu opremu.

9. 12. 1942 Delovi 9. hrvatske NO brigade zauzeli četničko uporište u s. Vučipolju (kod Gračaca).

9. 12. 1942 Kod s. Brđana (kod Sunje) jedinice 8. hrvatske NO brigade 7. divizije NOVJ miniranjem srušile neprijateljski transportni voz. Zapaljeni su lokomotiva i 20 vagona u kojima je bila velika količina životnih namirnica i ruda i 4 aviona.

9. 12. 1942 Treći bataljon Banijskog NOP odreda zauzeo domobransko uporište u s. Mošćenici (kod Siska), zarobio 12 domobrana i zaplenio 9 pušaka, oko 2000 metaka i drugu opremu.

9. 12. 1942 Drugi bataljon 1. slavonskog NOP odreda napao domobrane i zapalio ž. st. LipovIjane (kod Novske) i kompoziciju teretnog voza. Zaplenjeno je 9 pušaka, 2 automata, 1 pisaća mašina i 2 šapirografa.

9. 12. 1942 U istražnom zatvoru u Velesu (sada: Titov Veles) bugarska policija na zverski način ubila političkog komesara čete NOP odreda -Dimitar Vlahov- Blagoja Stračkovskog, narodnog heroja.

9. 12. 1942 U s. Novim Karlovcima (kod Inđije), u prisustvu delegata CK KPH, otpočelo dvodnevno partijsko savetovanje OK KPJ za Srem, na kome je razmotrena aktivnost KPJ, SKOJ-a, NO odbora, NO fronta, AFŽ-a i partizanskih odreda u toku 1942. godine i doneseni su zaključci o njihovom daljem radu. Odlučeno je da se nastavi oružana borba protiv okupatora i njegovih slugu i formira Okružni odbor AFŽ-a. Sa savetovanja je upućen pozdrav borcima 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske i predlog Vrhovnog štaba NOV i POJ da se formira 1. vojvođanska brigada.

9. 12. 1942 Zbog pojave i pokreta Šarplaninskog NOP odreda, bugarske jedinice i milicija otpočele blokiranje sela u Sirinićkoj župi (kod Uroševca), strahovito terorišući, pljačkajući i ubijajući stanovništvo.

Dokumenti

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Srbije od 9 decembra 1942 god. Štabu Prvog šumadiskog NOP odreda za pismeno izjašnjenje zbog neizvođenja akcija protiv okupatora

Naredba komandanta Limsko-sandžačkih četničkih odreda od 9 decembra 1942 god. o postavljanju starješinskog kadra u omladinskoj brigadi

Izvještaj štaba Četvrte divizije Prvog bosanskog korpusa od 9 decembra 1942 god. štabu korpusa o rasporedu jedinica

Izvještaj štaba Pete divizije Prvog bosanskog NOU korpusa od 9 decembra 1942 god. načelniku štaba korpusa o situaciji na sektoru Jajce - Mrkonjić Grad

Kritički osvrt štaba Prve brigade Treće NOU divizije od 9 decembra 1942 god. štabovima bataljona brigade na nedostatke u proteklim borbama

Izvještaj štaba Druge brigade Treće NOU divizije od 9 decembra 1942 god. Štabu divizije o borbama na Komaru, Golešu i Ravnoj Gori i o situaciji u jedinicama poslije borbi

Izvještaj Štaba Osme NO brigade od 9 prosinca 1942 god. Štabu Sedme divizije NOV i PO Hrvatske o borbama kod Prevršca i Babine Rijeke

Izvještaj Generalnog inspektorata policije za ratnu službu od 9 prosinca 1942 god. o borbama na području Dalmacije

Izvještaj željezničke mreže Lika od 9 prosinca 1942 god. o napadu na željezničku stražu kod Gornjih Dubrava

Izvještaj Stožera Prve gorske divizije od 9 prosinca 1942 god. o borbama kod Smuđa i Macuta

Izvještaj velikog župana Velike župe Cetina od 9. decembra 1942. Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o borbama s jedinicama 3. dalmatinske udarne brigade

Članak Borba partizana i naroda u Sremu objavljen u Našoj borbi ‘ br. 9. od decembra 1942. godine

Izveštaj majora Petra Baćovića od 9. decembra 1942. Draži Mihailoviću o razgovoru sa generalom Blažom Đukanovićem i pukovnikom Bajom Stanišićem o pripremama za operaciju protiv NOV i POJ u zapadnoj Bosni

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji i mobilizaciji u narodnooslobodilačku vojsku na području kotara

Fotografije

Povezane odrednice

1. slavonski partizanski odred Omladina u ratu Novska 14. primorsko-goranska brigada (2. brigada 13. divizije) NOVJ Šarplaninski partizanski odred 5. krajiška udarna divizija NOVJ Gračac 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Rasinski korpus JVuO 3. dalmatinska udarna brigada Borbe za Jajce 1942. AFŽ Dragoljub Draža Mihailović Josip Broz Tito 3. udarna divizija NOVJ Sisak Dragutin Keserović Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Srbiji 1942. Borbe u Hrvatskoj 1942. Sarajevo Italija u drugom svetskom ratu Zagreb Genocid u NDH Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 1. šumadijski partizanski odred 6. primorsko-goranska brigada (1. brigada 13. divizije) NOVJ Veles 1. vojvođanska udarna brigada Jajce Avijacija u oslobodilačkom ratu Narodno oslobodilački odbori Borbe u Dalmaciji 1942. Pljačka u ratu Bugarska u drugom svetskom ratu Politički komesari u NOR-u Borbe u Lici 1942. Petar Baćović Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 4. krajiška divizija NOVJ Glavni štab Srbije Vrhovni štab NOVJ SKOJ Narodni heroji Jugoslavije Deca u ratu Banijski partizanski odred Karlovac Mobilizacija u oslobodilačkom ratu 3. lička proleterska udarna brigada Bitka za Kupres 1942. 8. banijska udarna brigada 8. kordunaška divizija NOVJ Rijeka 7. banijska divizija NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Sremu 1942. Inđija Ogulin Korenica Borbe u Makedoniji 1942. Borbe u Crnoj Gori 1942. Mrkonjić Grad Bajo Stanišić Uroševac Komunistička partija Hrvatske Pavle Đurišić