🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Jedinice 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ napale neprijateljske posade u Varešu i Brezi.…

Opis: Jedinice 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ napale neprijateljske posade u Varešu i Brezi. Posle kraće borbe protiv mesne milicije, koja se povukla ka Olovu, 17. majevička udarna brigada je zauzela Vareš. Druga krajiška NOU brigada i Romanijski NOP odred su upali u Brezu i zauzeli rudnik i električnu centralu, ali su u zoru morali obustaviti napad zbog žilavog otpora delova nemačke 369, legionarske divizije. Poginuo je veći broj i zarobljeno je 11 legionara, dok su jedinice NOVJ imale 22 mrtva i ranjena.
Datum: 18. 12. 1943. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Bosna i Hercegovina
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 2. krajiška udarna brigada 17. majevička udarna brigada 27. istočnobosanska divizija NOVJ 369. legionarska divizija (vražja) Romanijski partizanski odred 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Olovo