🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito doneo definitivnu odluku o realizaciji…

Opis: Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito doneo definitivnu odluku o realizaciji operativno-strategijskog plana za protivofanzivu NOVJ radi razbijanja tzv. četvrte neprijateljske ofanzive. Prema toj odluci trebalo je obrazovati tri jake operativne grupacije. Prva grupacija, koju su sačinjavale 1. i 2. proleterska udarna, 3. udarna i 7. divizija NOVJ, treba da bude nosilac protivofanzive prema jugoistoku, na opštem pravcu Prozor - dolina r. Rame - Neretve - Hercegovina. U prvoj fazi protivofanzive (do r. Neretve) učestvovale bi i dalmatinske brigade (9. divizija NOVJ, koja je bila u formiranju) i 9. krajiška NOU brigada. Druga operativna grupa (1. bosanski udarni korpus NOVJ) treba da uporno brani slobodnu teritoriju Bosanske krajine, povlačeći se postepeno pred neprijateljem kako bi ga što duže zadržala i time Glavnoj operativnoj grupi stvorila potrebno vreme i prostor za uspešan razvoj ofanzive i za prelaz preko r. Neretve. Treća operativna grupa (1. hrvatski korpus NOVJ i Primorsko-goranska grupa brigada) treba takođe da uporno brani slobodnu teritoriju Like (koordinirajući svoja dejstva sa dejstvima 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ), a glavni joj je zadatak bio na tome prostoru da vezuje jake italijansko-četničke snage i da ne dozvoli da se italijanske jedinice pregrupišu i upute u pravcu Glavne operativne grupe.
Datum: 27. 1. 1943. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Bosna i Hercegovina
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 9. krajiška udarna brigada Simo Šolaja 6. primorsko-goranska brigada (1. brigada 13. divizije) NOVJ 1. proleterska divizija NOVJ 2. proleterska divizija NOVJ 3. udarna divizija NOVJ 7. banijska divizija NOVJ 9. dalmatinska divizija NOVJ Operacija Weiss Bitka za Prozor 1943. Bitka na Neretvi Josip Broz Tito Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Italija u drugom svetskom ratu Glavna operativna grupa NOVJ Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Prozor Borbe u Lici 1943. Četnici u drugom svetskom ratu