🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Jugoslovensko ratište na dan 11. 09. 1941. godine

Slobodni gradovi

Izaberi datum
Godina:
Mesec:
Dan:

Događaji

11. 09. 1941 Predsednik SAD Franklin Ruzvelt izdao naređenje američkoj avijaciji i floti da otvaraju vatru na brodove sila Osovine koji bi ušli u vode zapadne hemisfere.

11. 09. 1941 Koncentričnim napadom iz Čelića, Koraja, Priboja i Simina Hana, četiri domobranska bataljona razbila Majevički NOP odred Podštaba Majevica. Četnici koji su bili u sastavu tog odreda pobegli su u Srbiju; jedna grupa partizana probila se u Birač, a druga se prikupila na Međedniku (na pl. Majevici).

11. 09. 1941 UD. Lapcu održan sastanak OK KPH za Liku na kome je detaljno analiziran rad partijske organizacije - njeno rukovođenje narodnim ustankom - i odlučeno da se učvrsti partijska organizacija, reorganizuju vojne jedinice, formiraju odbori NO fronta, pojača rad sa ženama i omladinom.

11. 09. 1941 U Ljubljani održan plenarni sastanak kulturnih radnika uključenih u OF. Doneta je odluka o -kulturnom molku- (-kulturnoj tišini-), tj. da prestane svaka aktivnost kulturnih radnika (objavljivanje romana, pesama, pozorišna aktivnost i dr.) dok traje okupacija.

11. 09. 1941 Naredbom visokog komesara za Ljubljansku pokrajinu uveden vanredni vojni sud i smrtna kazna.

11. 09. 1941 OK KPJ za Kraljevo uputio proglas narodu pozivajući ga u borbu protiv okupatora i domaćih izdajnika.

11. 09. 1941 Na zboru oko 1000 građana sela Suvodanja, Bodove i Sitarica (kod Valjeva) izabran ONO odbor sa sedištem u s. Stavama.

11. 09. 1941 U Ljigu Valjevski NOP odred vodio borbu protiv preko 100 nemačkih vojnika, kojima je kao pojačanje stiglo još oko 300. Poginula su 63 a ranjeno 10 nemačkih vojnika, dok je Odred imao 9 mrtvih i 11 ranjenih boraca.

11. 09. 1941 Na Hajdučkom bregu (na Fruškoj gori) delovi Fruškogorskog NOP odreda odbili napad žandarma iz s. Grgurevaca (kod Rume).

11. 09. 1941 Delovi Užičkog NOP odreda napali nemačku posadu i žandarme u Bajinoj Bašti.

11. 09. 1941 Napad četnika s leđa prinudio partizane da se povuku ka Rači, što je omogućilo posadi, koja je bila pred likvidacijom, da se izvuče ka Užicu. Zbog dolaska 1. užičke čete četnici su pobegli, a naše jedinice 12. septembra ušle u Bajinu Baštu, gde je formirana Komanda mesta i uspostavljena narodna vlast.

11. 09. 1941 Između Leskovca i ž. st. Pečenjevca delovi Kukavičkog NOP odreda pokidali tt linije.

11. 09. 1941 Dvadeset nepoznatih lica, naoružanih puškama i puškomitraljezima upali su u kancelarije opštinske uprave u Laništu, spalili sve knjige i arhivu, pa se potom udaljili u nepoznatom pravcu.

11. 09. 1941 Sinoć u 19 sati po treći put je miniran Glavički most na km. 5/950, izgoreli su vitlovski stubovi i most je definitivno onesposobljen za saobraćaj, ma kakvog vozila prevoz nemoguć.

11. 09. 1941 11. 12 i 13. septembra komunističke bande su uzastopce napadale na rudnike Ravnu Reku i Senjski Rudnik. Srpski oružani odred, i nemačka vojska koja mu je poslata u pomoć, uspeli su da u tri maha u očajnoj borbi odbiju sve banditske napade. U borbi je poginuo jedan narednik odreda i jedan nemački vojnik. Na strani komunista ubijen je jedan bandit i dvojica ranjena, i od jednoga od njih saznaje se da je na strani bandita bilo oko 20 mrtvih i više ranjenih ali da su banditi uspeli da ih sobom odnesu.

Dokumenti

Izvod iz izveštaja šefa nemačke policiske službe od 11 IX 1941 god.

Izveštaj Aleksandra Rankovića od 11 septembra 1941 god. Vrhovnom komandantu NOP odreda Jugoslavije o pregovorima sa pretstavnicima Draže Mihailovića

Poziv Okružnog komiteta KPJ Kraljevo od 11 septembra 1941 god. narodu Kraljeva i okoline za stupanje u NOP odrede

Izveštaj Obnove od 11 septembra 1941 god. o napadu partizana na selo Grljan kod Zaječara

Izveštaj Obnove od 11 septembra 1941 god. o napadu partizana na železničku stanicu Jelen Do kod Užičke Požege

Izveštaj Obnove od 11 septembra 1941 god. o sukobu između žandara i partizana u Natalincima kod Aranđelovca

Izveštaj Aleksandra Rankovića od 11 septembra 1941 god. Komandantu NOP odreda Jugoslavije drugu Titu o pregovorima sa pretstavnicima Draže Mihailovića

Obavještenje Štaba Drvarske brngade od 11 septembra 1941 god. o formiranju i nadležnosti Štaba partizanskih odreda za Bosansku Krajinu

Naređenje Štaba Drvarske brigade od 11 septembra 1941 god. Štabu bataljona Starac Vujadin za sprečavanje nadiranja neprijatelja ka Livnu, reorganizaciju odreda i održavanje kontakta s dalmatinskim partizanima

Naređenje Štaba Drvarske brigade od 11 septembra 1941 god. Štabu Glamočkog bataljona za napad na Ozren i Glamoč i osiguranje puta Livno-Glamoč

Obavještenje Štaba Prvog bataljona Sloboda od 11 septembra 1941 god. politkomesaru o radu ostalih članova štaba na sređivanju jedinica i o rezultatima borbi kod Šipova i Mliništa

Naređenje Štaba Prvog bataljona Sloboda od 11 septembra 1941 god. Komandi Petog odreda za neprekidno napadanje neprijatelja radi slabljenja njegovih snaga prema Oštrelju

Izvještaj Komande Plivskih partizanskih odreda od 11 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o borbama na sektoru Janj-Pliva i oslobođenju Šipova

Izvještaj Štaba Glamočkog bataljona od 11 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o prodoru neprijatelja na Ozren, zaposjedanju novih položaja i nestašici municije

Izvještaj oružničke postaje Krupa na Vrbasu od 11 septembra 1941 god. o napadu partizana na žandarmerisku patrolu i kamione

Izvještaj Ministarstva prometa i javnih radova NDH o oštećenju telefonsko-telegrafskih lnnija na teritoriji Bosne i Her-žcegovine u vremenu od 6 do 11 septembra 1941 godine

Izvještaj zapovjednika oružničkog voda u Rogatici od 11 septembra 1941 god. o zauzimanju Rogatice od strane ustanika

Analiza rada i zaključci sa sastanka Okružnog komiteta KPH za Liku od 11 rujna 1941 godine

Pismo partijskih aktivista iz Bunića od 11 rujna 1941 god. stanovnicima sela Čanak

Izvještaj oružničke postaje Vrhovine od 11 rujna 1941 god. o diverziji partizana na pruzi Rudopolje - Javornik

Uredba Visokog komesara za Ljubljansku pokrajinu od 11 septembra 1941 god. o uvodjenju vanrednog vojnog suda i smrtne kazne

Upozorenje nemačkog šefa civilne uprave za Korušku i Kranjsku od 11 septembra 1941 god. slovenačkom stanovništvu povodom paljevine fabrike nameštaja kod Kamnika

Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 11. septembra 1941. Vrhovnoj komandiVermahta o pojačanim akcijama partizana i protivdejstvima na teritoriji Srbije

Naređenje Feldkomandanture 809 od 11. septembra 1941. potčinjenim krajskomandanturama za regulisanje odnosa između pripadnika Vermahta i četničkih odreda Koste Pećanca

Telegram Ravnateljstva za javni red i sigurnost od 11. septembra 1941. Glavnom stožeru domobranstva da se pošalje spisak od 50 komunista i četnika iz Bijeljine koje će otpremiti u sabirni logor Jasenovac

Izveštaj velike župe Posavje od 11. septembra 1941. Ravnateljstvu za javni red i sigurnost o akciji protiv ustanika na području kotara Gradačac, broju uhapšenih i stavljenih pod preki sud

Telegram posebnog opunomoćenika poglavnika u Sarajevu od 11. septembra 1941. Glavnom stožeru domobranstva kojim javlja da ustaše iz Hercegovine dolaze u Bosnu da ubijaju i pljačkaju

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za, Dalmaciju, br. 65 od 11. rujna 1941. o posjetu guvernera Bastianinia Splitu i Solinu

Izvještaj Komande partizanskih odreda za Mlinište i okolinu od 11. septembra 1941. štabu Drvarske NOP brigade o situaciji kod Mliništa

Fotografije

Povezane odrednice

Logor Jasenovac Dragoljub Draža Mihailović Omladina u ratu Josip Broz Tito Aleksandar Ranković Genocid u NDH Ljubljana Žene u ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Narodno oslobodilački odbori Ustanak u Srbiji 1941. Užički partizanski odred "Dimitrije Tucović" Franklin Roosevelt Užice Drvarska brigada Donji Lapac Grgurevci Valjevo Bosanska Krupa Zaječar Ustanak u Dalmaciji 1941. Kraljevo Pljačka u ratu Mlinište Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Četnici u ustanku Bataljon Starac Vujadin Glamoč Ustanak u Pomoravlju 1941. Vermaht u Jugoslaviji Solin Bijeljina 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Ruma Opsada Kraljeva 1941. Leskovac Sveštenici u ratu Priboj Užička Požega Gradačac Kamnik Štampa u ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Ustanak u Lici 1941. Aranđelovac Kraljevački partizanski odred Livno Ustanak u Sremu 1941. Komunistička partija Hrvatske Ustanak u NDH Kranj SAD i Jugoslavija Split Zagreb Kukavički (leskovački) partizanski odred Majevički partizanski odred Četnici u drugom svetskom ratu Sarajevo Srpska državna straža (nedićevci) Fruškogorski partizanski odred Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Ustaški zločini 1941. Ustanak u Sloveniji 1941. Kosta Pećanac Ustanak u Hrvatskoj 1941. Valjevski partizanski odred Saradnja partizana i četnika 1941. Ante Pavelić Vrhovine Ruski zaštitni korpus