🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Jugoslovensko ratište na dan 10. 10. 1941. godine

Slobodni gradovi

Izaberi datum
Godina:
Mesec:
Dan:

Događaji

10. 10. 1941 Kod Crvenih stijena (na pl. Romaniji) poginuo komandir Romanijske čete Romanijskog NOP odreda Vojislav Đokić, narodni heroj.

10. 10. 1941 Delovi 2. krajiškog NOP odreda razbili ustaško-domobransku posadu i zauzeli s. Draksenić (kod Bos. Dubice).

10. 10. 1941 Na pl. Konjskom (kod Ivangrada) izašao prvi broj lista -Sloboda-, organa OK KPJ za Berane.

10. 10. 1941 Održan plenum MK KPJ za Cetinje na kome se iscrpno diskutovalo o organizaci onom stanju i o sprovođenju zaključaka sreske konferencije. Radi što boljeg rada odlučeno da u plenum uđu sekretari opštinskih ćelija.

10. 10. 1941 U s. Kostreni (kod Sušaka) održana partijska konferencija za srez Sušak. Prorađena je okružnica (br. 3) CK KPH u kojoj se ukazuje na greške u početku ustanka i postavljaju zadaci u vezi sa širenjem NOB-a u Hrvatskoj. Doneti su zaključci da se otklanjaju nedostaci i poboljša rad.

10. 10. 1941 U šumi Prolomu (u Baniji), u borbi protiv ustaša, poginuo član Biroa SK KPH za Glinu Josip Marjanović Joso, narodni heroj.

10. 10. 1941 Po direktivi PK KPJ za Makedoniju, MK KPJ za Strumicu pristupio formiranju NOP odreda koji je trebalo da dejstvuje na pl. Plačkovici. Međutim, zbog nedovoljne pripreme i organizacije, jedan deo predviđenog ljudstva nije izašao na određeno mesto, pa do formiranja odreda nije došlo.

10. 10. 1941 Kod mesta Crvene stene (blizu Prilepa) toga dana i sutradan, prikupili se borci Prilepskog NOP odreda radi napada na određene objekte u Prilepu. Definitivno sređivanje ovog odreda i njegova podela na čete izvršeni su u drugoj polovini oktobra.

10. 10. 1941 U sastavu Kragujevačkog NOP odreda formirana tri bataljona, jačine po 120-200 boraca.

10. 10. 1941 Na pl. Tupižnici, od preostalih delova Knjaževačkog (Zaglavskog) i Boljevačkog NOP odreda, formiran Knjaževačko-boljevački NOP odred.

10. 10. 1941 Kod Arnajeva (blizu Lazarevca) Kosmajski NOP odred odbio napad Nedićevog 9. oružanog odreda, a zatim ga protivnapadom razbio, ubivši 30 i zarobivši 20 nedićevaca.

10. 10. 1941 Delovi Požarevačkog NOP odreda razbili posadu žandarma i nedićevaca i zauzeli Golubac.

10. 10. 1941 U s. Drčevcu kod Vlasotinaca Babički NOP odred razoružao 15 četnika Koste Pećanca.

10. 10. 1941 Na liniji Strnica-Radovašnica-Device ojačani Podrinski NOP odred zadržao prodor jedinica nemačke 342. divizije ka Loznici.

10. 10. 1941 Drugi bataljon nemačkog 737. pešadijskog puka probio se iz Kraljeva do s. Vitanovca, gde je streljao 70 meštana, a zatim se vratio u grad.

10. 10. 1941 Između ž. st. Jagodine (sada: Svetozarevo) i Jovca delovi Pomoravskog NOP odreda oštetili prugu.

10. 10. 1941 Delovi Kraljevačkog i Čačanskog NOP odreda sa četnicima Draže Mihailovića izvršili drugi napad na Kraljevo, prodrli u grad i posle oštrih uličnih borbi se povukli na polazne položaje.

Dokumenti

Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 10 X 1941 god.

Naređenje generala Böhme-a od 10 X 1941 god.

Plan komandanta 717 p. divizije za borbu protiv partizana od 10 X 1941 god.

Naređenje štaba Drvarske brigade od 10 oktobra 1941 god. o po-stavljenju novog političkog komesara u bataljonu Sloboda i obavještenje o protivnarodnom radu Mane Rokvića, Ilije Desnice i Vlade Morače

Izvještaj komande Trećeg partizanskog odreda od 10 oktobra 1941 god. štabu Prvog bataljona Sloboda o smjenjivanju komandanta odreda i situaciji nastaloj poslije ulaska Italijana u Bosanski Petrovac

Izvještaj oružničke postaje Mokro od 10 oktobra 1941 god. o borbi protnv partizana na Bljuštavcu

Izvještaj stožera Vrbaskog diviziskog područja o akcijama partizana u Bosanskoj Krajini u vremenu od 1 do 10 oktobra 1941 godine

Naređenje zapovjedništva Bosanskog diviziskog područja od 10 oktobra 1941 god. za suzbijanje vijesti o dobrom postupku partizana prema zarobljenicima

Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 10 listopada 1941 god Centralnom komitetu KPH o političkoj situaciji i izvršenim akcijama

Izvještaj komandira gerilskog odreda Bjelo Polje od 10 listopada 1941 god. Štabu gerilskih odreda za Korenicu i okolinu o borbi protiv ustaša kod Donjeg Lapca

Izvještaj Okružnog komiteta KPH Karlovac od 10 listopada 1941 god. Centralnom komitetu KPH o izvedenim akcijama i situaciji u okrugu Karlovac

Pismo Okružnoj komiteta KPH Karlovac od 10 listopada 1941 god. komandantu NOP odreda Korduna i Banije o zadacima partijskih organizacija u partizanskim jedinicama

Izvještaj stožera Četvrte bojne Treće pješačke pukovnije od 10 listopada 1941 god. o iznurenosti i nesposobnosti Bojne za dalje vođenje borbi

Izvještaj oružničkog vodnog zapovjedništva u Slunju od 10 listopada 1941 god. o rušenju telefonsko-telegrafskih stupova na pruzi Slunj - Rakovica i napadu partizana na žandare

Naređenje Komande 2. rejona NOP odreda Korduna i Banije od 10. oktobra 1941. partizanskom odredu Otmić za borbu protiv talijanskih jedinica u vrijeme ponovne okupacije teritorije NDH do demarkacione linije između njemačkih i talijanskih jedinica

Izveštaj komandanta puka Wehrmannschafta Celje-Zapad od 10 oktobra 1941 god. komandantu Wehrmannschafta u Mariboru pukovniku Blaschu o napadu Prvog štajerskog bataljona na Šoštanj

Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 10 oktobra 1941 god. o streljanju deset talaca povodom napada Prvog Štajerskog bataljona na garnizon Šoštanj

Naređenje Državnog ravnateljstva za ponovu od 10. oktobra 1941. kotarskim oblastima Zvornik, Srebrenica i Vlasenica za preduzimanje mera protiv preseljavanja Srba iz Bosne u Srbiju

Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju 10. listopada 1941. god. Centralnom komitetu KPH o političkoj situaciji i izvršenim akcijama

Izvještaj Prefekture u Splitu od 10. listopada 1941. Guvernatoratu Dalmacije i Ministrastvu unutrašnjih poslova o djelatnosti SKOJ-a u Splitu

Telegrami Štaba Draže Mihailovića upućeni izbegličkoj kraljevskoj vladi u vremenu od 7. do 10. oktobra 1941. godine

BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKIH PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE Broj 9 od 10 X 1941 god. (Propast fašističkih planova sa izdajnikom Nedićem u Srbiji)

BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKIH PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE Broj 9 od 10 X 1941 god. (Apel stanovništvu gradova opkoljenih od narodnooslobodilačkih snaga)

BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKIH PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE Broj 9 od 10 X 1941 god. (Srbija)

BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKIH PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE Broj 9 od 10 X 1941 god. (Slovenija)

BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKIH PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE Broj 9 od 10 X 1941 god. (Crna Gora)

BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKIH PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE Broj 9 od 10 X 1941 god. (Bosna)

BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKIH PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE Broj 9 od 10 X 1941 god. (Pohvale)

BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKIH PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE Broj 9 od 10 X 1941 god. (Kazne nad narodnim neprijateljima)

BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKIH PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE Broj 9 od 10 X 1941 god. (Saopštenje)

Fotografije

Povezane odrednice

Strumica Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Nemački zločini u Jugoslaviji Narodni heroji Jugoslavije Mane Rokvić Leskovac Operacija Mačva Slavko Kvaternik Politički komesari u NOR-u Knjaževačko-boljevački partizanski odred Diverzije u oslobodilačkom ratu Priprema ustanka u Makedoniji 1941. Zrenjanin Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Celje Karlovac Bosanski Petrovac Nemački zločini u Srbiji 1941. Srpska državna straža (nedićevci) Romi u drugom svetskom ratu Pokrajinski komitet KPJ za Makedoniju Narodni neprijatelji u oslobodilačkom ratu Romanijski partizanski odred Zagreb Vlasenica Saradnja partizana i četnika 1941. Italija u drugom svetskom ratu Livanjski partizanski odred Komunistička partija Hrvatske Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Opsada Kraljeva 1941. Zarobljenici u ratu Lazarevac Ustanak u Lici 1941. Štampa u ratu Genocid u NDH Zvornik Kikinda Loznica Sušak Požarevac Kraljevo Čačanski partizanski odred "Dragiša Mišović" Ustanak u NDH Ante Pavelić Streljanja u oslobodilačkom ratu Srebrenica Glina Jagodina Ustanak u Sloveniji 1941. Ustanak u Hrvatskoj 1941. Četnici u ustanku Ustanak u Srbiji 1941. 717. pešadijska divizija 2. krajiški partizanski odred Kosta Pećanac Vlasotince Ustanak u Dalmaciji 1941. Slunj Ustanak u Crnoj Gori 1941. Kukavički (leskovački) partizanski odred Požarevački partizanski odred Paul Bader Donji Lapac SKOJ Vermaht u Jugoslaviji Dragoljub Draža Mihailović Četnici u drugom svetskom ratu Babički partizanski odred Prilepski partizanski odred Posleratna suđenja u Jugoslaviji Maribor Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Nemački zločini u Sloveniji 1941. Prilep