🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Jugoslovensko ratište na dan 26. 03. 1942. godine

Slobodni gradovi

Izaberi datum
Godina:
Mesec:
Dan:

Dokumenti

Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 26 marta 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba Moši Pijade o razmimoilaženju u gledištima na Narodnooslobodilačku borbu u Jugoslaviji između Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije i vlade Sovjetskog Saveza i uzrocima nedobijanja obećane pomoći

Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 26 marta 1942 god. štabu Kalinovičkog NOP odreda o organizacionom učvršćenju jedinica i izvođenju akcija na neprijatelja

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 26 marta 1942 god. štabu Rogatičkog NO dobrovoljačkog odreda za vojno-političko učvršćenje jedinica, vršenje prepada na Rogaticu i dostavljanje redovnih izveštaja

Pismo komandanta Nikšićkog NOP odreda od 26 marta 1942 god. političkom komesaru odreda o formiranju udarnih bataljona i vojnopolitičkoj situaciji na području odreda

Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda od 26 marta 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Bosansku Krajinu o borbama protiv Nijemaca i ustaša na putu Dubica-Prijedor i Bosanski Novi - Dobrljin

Izvještaj Štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 26 marta 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Bosansku Krajinu o situaciji u Starom Majdanu i okolini poslije oslobođenja Budimlić Japre i o organizaciji bataljona

Pismo štaba Drugog krajiškog NOP odreda od 26 marta 1942 god. štabu Prvog slavonskog NOP odreda o potrebi vođenja nemilosrdne borbe protiv izdajnika i petokolonaša i o borbama potčinjenih jedinica

Izvještaj zapovjedništva Četvrte oružničke pukovnije o borbama u Hercegovini i Istočnoj Bosni u vremenu od 11 do 26 marta 1942 godine

Izvještaj oružničke postaje Alipašin Most od 26 marta 1942 god. o borbama partizana protiv ustaša u Kasindolu i Gornjoj Mladici

Pregled brojnog stanja i naoružanja Prvog bataljona Drugog kordunaškog NOP odreda od 26 ožujka 1942 godine

Izvještaj Štaba Trećeg bataljona od 26 ožujka 1942 god. Štabu Banijskog NOP odreda o političkom radu među hrvatskim stanovništvom

Izveštaj štaba Drugog štajerskog partizanskog bataljona od 26 marta 1942 god. o borbi kod Lipoglava

Izveštaj Ispostave Abvera Zagreb od 26. marta 1942. Upravi Abvera Vrhovne komande Vermahta o napadu na nemačku transportnu kolonu između Stoca i Ljubinja

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila PK KPH za Dalmaciju br. 136 od 26. ožujka 1942. o akcijama dalmatinskih partizana i poziv radnicima da stupaju u NOV

Izvještaj Komande karabinjera Dalmacije od 26. ožujka 1942. Guvernatoratu Dalmacije o krađi talijanskih knjiga i isključenju đaka iz Učiteljske škole u Šibeniku

Izvještaj karabinjerske čete u Splitu od 26. ožujka 1942. o hapšenju žena na splitskoj tržnici

Izvještaj Kotarske oblasti Sinj od 26. ožujka 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o hapšenju rodoljuba u Vrlici

Izveštaj Prefekture Kotor od 26. marta 1942. guverneru Dalmacije o prodoru italijanskih i četničkih snaga u selo Pobori kod Budve

Izveštaj majora Radoslava Đurića od 26. marta 1942. Draži Mihailoviću o vojno-politićkoj situaciji u istočnoj Bosni i stanju četničkih jedinica

Fotografije

Povezane odrednice

Cetinje Borbe u Hrvatskoj 1942. Banijski partizanski odred Arso Jovanović Operacija Dinara Posavo-tamnavski partizan­s­k­i odred Nevesinje Nikšić Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Kalinovik Kotor Vešanja u Valjevu 1942. Lebane Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Centralni komitet KPJ SSSR i Jugoslavija Dragoljub Draža Mihailović Vlada Sovjetskog Saveza Žene u ratu Italija u drugom svetskom ratu Narodni heroji Jugoslavije Srpska državna straža (nedićevci) Josip Broz Tito Komski partizanski odred Komunistička partija Hrvatske 1. krajiški partizanski odred 2. kordunaški partizanski odred Vera Blagojević Šibenik Saradnja četnika sa okupatorom Moša Pijade Šabac Lovćenski partizanski odred Abwehr Budva Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Kosta Pećanac Borbe u Crnoj Gori 1942. Split 1. slavonski partizanski odred Borbe u Dalmaciji 1942. Dinarski partizanski odred Josif Majer Vice Buljan Borbe u Sloveniji 1942. Nemački zločini u Jugoslaviji Nikšićki partizanski odred Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Kukavički (leskovački) partizanski odred 2. štajerski partizanski bataljon Stolac Sinj Radoslav Đurić Bosanski Novi Četnici u drugom svetskom ratu 2. krajiški partizanski odred Prijedor Vicko Krstulović Ozrenski partizanski odred (Srbija) Ljubinje Vrhovni štab NOVJ Zagreb Svilajski partizanski odred Vrhovna komanda Vermahta Stevan Borota Borbe u Srbiji 1942. Politički komesari u NOR-u Štampa u ratu Valjevo Kalinovički partizanski odred