🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Jugoslovensko ratište na dan 26. 03. 1942. godine

Slobodni gradovi

Izaberi datum
Godina:
Mesec:
Dan:

Dokumenti

Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 26 marta 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba Moši Pijade o razmimoilaženju u gledištima na Narodnooslobodilačku borbu u Jugoslaviji između Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije i vlade Sovjetskog Saveza i uzrocima nedobijanja obećane pomoći

Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 26 marta 1942 god. štabu Kalinovičkog NOP odreda o organizacionom učvršćenju jedinica i izvođenju akcija na neprijatelja

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 26 marta 1942 god. štabu Rogatičkog NO dobrovoljačkog odreda za vojno-političko učvršćenje jedinica, vršenje prepada na Rogaticu i dostavljanje redovnih izveštaja

Pismo komandanta Nikšićkog NOP odreda od 26 marta 1942 god. političkom komesaru odreda o formiranju udarnih bataljona i vojnopolitičkoj situaciji na području odreda

Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda od 26 marta 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Bosansku Krajinu o borbama protiv Nijemaca i ustaša na putu Dubica-Prijedor i Bosanski Novi - Dobrljin

Izvještaj Štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 26 marta 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Bosansku Krajinu o situaciji u Starom Majdanu i okolini poslije oslobođenja Budimlić Japre i o organizaciji bataljona

Pismo štaba Drugog krajiškog NOP odreda od 26 marta 1942 god. štabu Prvog slavonskog NOP odreda o potrebi vođenja nemilosrdne borbe protiv izdajnika i petokolonaša i o borbama potčinjenih jedinica

Izvještaj zapovjedništva Četvrte oružničke pukovnije o borbama u Hercegovini i Istočnoj Bosni u vremenu od 11 do 26 marta 1942 godine

Izvještaj oružničke postaje Alipašin Most od 26 marta 1942 god. o borbama partizana protiv ustaša u Kasindolu i Gornjoj Mladici

Pregled brojnog stanja i naoružanja Prvog bataljona Drugog kordunaškog NOP odreda od 26 ožujka 1942 godine

Izvještaj Štaba Trećeg bataljona od 26 ožujka 1942 god. Štabu Banijskog NOP odreda o političkom radu među hrvatskim stanovništvom

Izveštaj štaba Drugog štajerskog partizanskog bataljona od 26 marta 1942 god. o borbi kod Lipoglava

Izveštaj Ispostave Abvera Zagreb od 26. marta 1942. Upravi Abvera Vrhovne komande Vermahta o napadu na nemačku transportnu kolonu između Stoca i Ljubinja

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila PK KPH za Dalmaciju br. 136 od 26. ožujka 1942. o akcijama dalmatinskih partizana i poziv radnicima da stupaju u NOV

Izvještaj Komande karabinjera Dalmacije od 26. ožujka 1942. Guvernatoratu Dalmacije o krađi talijanskih knjiga i isključenju đaka iz Učiteljske škole u Šibeniku

Izvještaj karabinjerske čete u Splitu od 26. ožujka 1942. o hapšenju žena na splitskoj tržnici

Izvještaj Kotarske oblasti Sinj od 26. ožujka 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o hapšenju rodoljuba u Vrlici

Izveštaj Prefekture Kotor od 26. marta 1942. guverneru Dalmacije o prodoru italijanskih i četničkih snaga u selo Pobori kod Budve

Izveštaj majora Radoslava Đurića od 26. marta 1942. Draži Mihailoviću o vojno-politićkoj situaciji u istočnoj Bosni i stanju četničkih jedinica

Fotografije

Povezane odrednice

Lebane Sinj Borbe u Hrvatskoj 1942. Ozrenski partizanski odred (Srbija) Valjevo Šibenik Nevesinje Vrhovni štab NOVJ Nikšić Obrazovanje u oslobodilačkom ratu 2. kordunaški partizanski odred Banijski partizanski odred Moša Pijade Štampa u ratu Posavo-tamnavski partizan­s­k­i odred Borbe u Crnoj Gori 1942. Lovćenski partizanski odred Nikšićki partizanski odred Srpska državna straža (nedićevci) 1. krajiški partizanski odred Josip Broz Tito Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Kalinovik Borbe u Sloveniji 1942. Radoslav Đurić Svilajski partizanski odred Vicko Krstulović Budva Bosanski Novi Šabac Četnici u drugom svetskom ratu 2. krajiški partizanski odred Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Srbiji 1942. Dragoljub Draža Mihailović Vešanja u Valjevu 1942. Nemački zločini u Jugoslaviji Kukavički (leskovački) partizanski odred Centralni komitet KPJ Josif Majer Vrhovna komanda Vermahta Komski partizanski odred Vlada Sovjetskog Saveza Abwehr Kalinovički partizanski odred Stevan Borota Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Saradnja četnika sa okupatorom SSSR i Jugoslavija Stolac Prijedor Vera Blagojević Kosta Pećanac Ljubinje 1. slavonski partizanski odred Narodni heroji Jugoslavije Cetinje Kotor Komunistička partija Hrvatske Borbe u Dalmaciji 1942. Vice Buljan Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Dinarski partizanski odred Split Politički komesari u NOR-u Zagreb 2. štajerski partizanski bataljon Žene u ratu Operacija Dinara Arso Jovanović