🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Jugoslovensko ratište na dan 23. 05. 1942. godine

Slobodni gradovi

Izaberi datum
Godina:
Mesec:
Dan:

Događaji

23. 05. 1942 Piloti Franjo Kluz i Rudi Čajavec, avionima tipa -Potez- i -Brege-, prebegli sa banjalučkog aerodroma na aerodrom kod Prijedora, na slobodnu teritoriju.

23. 05. 1942 Na Uzlupu (kod Foče) od ostataka Fočanskog i Drinskog NO dobrovoljačkog odreda formiran kombinovani Dragočavsko-čelebićki partizanski bataljon. Posle povlačenja u Bos. krajinu on je ušao u sastav 5. crnogorske NOU brigade.

23. 05. 1942 U s. Maoču (kod Pljevalja) održan sastanak Oblasnog komiteta KPJ i GŠ NOP i DO za Sandžak, na kome je, nakon analize vojnopolitičke situacije na teritoriji Hercegovine, Crne Gore i Sandžaka, odlučeno: da se sve partizanske jedinice s teritorije bjelopoljskog sreza, preko s. Maoča i s. Barica, u pravcu s. Kosanice, povuku ka Bosni; da se iz dva zlatarska bataljona izdvoji 50 boraca za politički rad i izvođenje akcija na desnoj obali r. Lima; da se od ostalog ljudstva iz oba bataljona formira jedan Zlatarski partizanski bataljon; da se u bjelopoljskom, pljevaljskom i mileševskom srezu zadrže sreska partijska rukovodstva i izvestan broj komunista za politički rad u pozadini (zadržan je i Oblasni komitet KPJ za Sandžak).

23. 05. 1942 Na putevima Krnjak-Tušilović i Vojnić-Tušilović 1. i 2. bataljon 2. kordunaškog NOP odreda napali iz zasede domobrane i žandarme. Oko 30 domobrana i žandarma je poginulo a 5 ih je zarobljeno. Zaplenjeno je 14 pušaka. Za odmazdu, neprijatelj je popalio sela: Živković Kosu, Vukoviće, Brezovu Glavu, D. Budački, Mlakovac i Pavković Selo.

23. 05. 1942 Kod uvale Čaklje (blizu Podgore) delovi Biokovske partizanske čete napali brod -Mira- i na njemu zaplenili pšenicu i krompir.

23. 05. 1942 Delovi 3. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda, sa slovenačkim partizanima, izvršili neuspeo napad na italijansku posadu u Brodu na Kupi.

23. 05. 1942 Drugi bataljon Dolenjskog NOP odreda proterao karabinijersku posadu iz s. Škocjana (kod Novog Mesta).

Dokumenti

Izveštaj sekretara Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju od 23. maja 1942. Centralnom komitetu o vojno-političkoj situaciji i o radu partijske organizacije u oblasti

Izveštaj članova Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Ive Ribara-Lole i Sretena Zujovića od 23 maja 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o povoljnoj situaciji u Hercegovini

Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 23 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DV Bosne i Hercegovine o oslobođenju Prijedora

Izvještaj Štaba Kombinovanog odreda od 23 svibnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama odreda

Naredba br. 3 Štaba Četvrte operativne zone od 23 svibnja 1942 god. o naimenovanju vojnog i vojno-političkog kadra u Sjevernodalmatinskom NOP odredu

Pismo Maksa Bace od 23 svibnja 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o borbama protiv Talijana i četnika na tromeđi Like, Bosne i Dalmacije, razvoju partizanskog pokreta u sjevernoj Dalmaciji i stanju u Okružnom komitetu KPH za Šibenik

Izvještaj Komande kraljevskih karabinjera Dalmacije od 23 travnja 1942 god. o napadu jakih talijanskih jedinica na Mosorsku partizansku četu

Izvještaj Velike župe Cetina od 23 svibnja 1942 god. o akcijama partizana u kotarevima Omiš, Makarska i Sinj

Naredba Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 23. maja 1942. o štavljenju rukovodilaca na Kordunu, Baniji i u Lici

Izveštaj komande Trećeg diviziona Trinaestog artiljeriskog puka divizije Granatieri di Sardegna od 23 maja 1942 god. o artiljeriskom bombardovanju Studenec-Iga kod Ljubljane

Izveštaj Mesnog komiteta KPJ za Herceg-Novi od 23. maja 1942. Okružnom komitetu za Nikšić o radu partijske organizacije i vojno-političkoj situaciji na terenu

Iz izveštaja Operativnog štaba NOP i DO za Bosansku krajinu od 23. maja 1942. Glavnom štabu NOP i DO za Bosnu i Hercegovinu o preletu pilota Franja Kluza i Rudija Čajavca na slobodnu teritoriju 

Naređenje komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 23. maja 1942. potčinjenim jedinicama za formiranje Borbene grupe Zapadna Bosna i organizaciju operacije protiv partizanskih snaga u zapadnoj Bosni

Segedin, 23. maj 1942. Predlog komande 5. segedinskog korpusa Generalštabu da se Srbi raspoređuju u radne jedinice

Izvještaj Štaba kombinovanog odreda od 23. svibnja 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama odreda

Naredba br. 3. Štaba Četvrte operativne zone od 23. svibnja 1942. o naimenovanju vojnog i vojno-političkog kadra u Sjeverno-dalmatinskom NOP odredu

Pismo Maksa Baće od 23. svibnja 1942. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o borbama protiv Talijana i četnika na tromeđi Like, Bosne i Dalmacije, razvoju partizanskog pokreta u sjevernoj Dalmaciji i stanju u Okružnom komitetu KPH za Šibenik

Izvještaj Prefekture u Splitu od 23. svibnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o ubojstvu komuniste kod Solina

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 23. svibnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o akcijama partizana u kotarima Omiš, Makarska i Sinj u vremenu od 17. do 23. svibnja

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 23. svibnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o oštećenju tt linija između Makarske i Graca

Izveštaj Komande karabinijera 11. armijskog korpusa od 23. maja 1942. Komandi karabinijera Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« o vojno-političkoj situaciji u Ljubljanskoj pokrajini

Oglas Ministarstva unutarnjih poslova o presudi Pokretnog prijekog suda nad osobama koje su izvršile diverziju na postrojenju redukcijskog transformatora u Branimirovoj ulici u Zagrebu

Fotografije

Povezane odrednice

Sreten Žujović Glavni štab Bosne i Hercegovine Sjevernodalmatinski partizanski odred Partizanska avijacija 21. pešadijska divizija Granatieri di Sardegna Pljevlja Italija u drugom svetskom ratu 11. italijanski armijski korpus Valjevo Paul Bader Oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju Bitka na Kozari Zasede u oslobodilačkom ratu Vešanja u Valjevu 1942. Zetski partizanski odred Operacija Trio Omiš Vojnić Šibenik Josip Broz Tito Operacija Foča Sinj Ustanak u Dalmaciji 1941. Borbe u Crnoj Gori 1942. Ljubica Popović Borbe u Hrvatskoj 1942. Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe na Kosovu i Metohiji Solin Blažo Jovanović Rade Končar Stjepan Filipović Maks Baće Streljanja u oslobodilačkom ratu 2. kordunaški partizanski odred Borbe u Lici 1942. Primorsko-goranski partizanski odred Rudi Čajavec Zlatar Borbe u Dalmaciji 1942. Split Italijanski zločini u Jugoslaviji Četnici u drugom svetskom ratu Brod na Kupi Franjo Kluz Prijedor Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Komunistička partija Hrvatske Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Avijacija u oslobodilačkom ratu Glavni štab Hrvatske Dolenjski partizanski odred Novo Mesto Foča Makarska Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Nikšić Vrhovni štab NOVJ Borbe u Hercegovini 1942. Herceg Novi Borbe u Sloveniji 1942. 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1942.