🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Jugoslovensko ratište na dan 11. 09. 1942. godine

Slobodni gradovi

Izaberi datum
Godina:
Mesec:
Dan:

Događaji

11. 09. 1942 Štab nemačke 714. divizije, preko delegata Draže Mihailovića, odobrio četničke operacije u istočnoj Bosni.

11. 09. 1942 VŠ NOP i DV Jugoslavije dao upravi Vojnotehničke radionice Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu uputstvo o načinu raspodele minobacačkih granata, nagaznih mina i ručnih bombi.

11. 09. 1942 Nemačka borbena grupa -Vedel- podržana avijacijom, otpočela napad sa linije s. Kadina Voda - Han-Kola preko Manjače. Protivnapadima 2. proleterske i 1. i 2. krajiške NOU brigade napad je, do 15. septembra, zaustavljen 10 km južno od s. Kadine Vode.

11. 09. 1942 Šesta istočnobosanska NOU brigada, sa Glavnim štabom NOP i DV za BiH i Pokrajinskim komitetom KPJ za BiH, otpočela petodnevni pokret iz Birča na Majevici i u Semberiju. Delovi domobranskog 3, 4. i 2. pešadijskog puka, nemačkog 750. pešadijskog puka i četnička Majevička brigada uzalud su pokušali da je na pl. Jelici okruže i unište.

11. 09. 1942 U s. Busijama (na Manjači) 3. bataljon 1. krajiške NOU brigade razbio 2. bataljon domobranske 5. brdske brigade.

11. 09. 1942 Italijanske i četničke jedinice iznenada napale 1. hrvatsku NOU brigadu, koja je bila na odmoru u selima Dabru, Glavacima, Doljanima, Podumu i Škarama (Lika). Neprijatelj je u prvom naletu uspeo da uđe u Škare, Doljane i Brezovac, ali je pred veče odbijen iz Doljana i Brezovca. U toku borbe četnici su imali 17 mrtvih i veći broj ranjenih, a zaplenjeno je 12 pušaka i druge ratne opreme.

11. 09. 1942 Kod s. Hercegovca (na železničkoj pruzi Bjelovar-Garešnica) delovi 1. slavonskog NOP odreda i Banijska proleterska četa napali neprijateljski transportni voz, spalili lokomotivu, 17 vagona i 2 skladišta a prugu i tt veze na nekoliko mesta porušili. U isto vreme su delovi 7. hrvatske NO brigade razbili jednu četu domobrana u Trupinskom gaju (šumi blizu s. Hercegovca) i naneli joj gubitke od 4 mrtva, 8 ranjenih i 13 zarobljenih vojnika.

11. 09. 1942 U s. Zelenom Viru (kod Delnica) Udarni bataljon 2. primorsko-goranskog NOP odreda digao u vazduh hidrocentralu koja je davala električnu energiju za ceo Gorski kotar. Tom prilikom je zarobljeno 20 domobrana a zaplenjeno 25 pušaka i 2 p. mitraljeza.

11. 09. 1942 GŠ NOP odreda za Sloveniju izdao naredbu o načinu borbe protiv Bele garde i belogardističke seoske straže, koji su predstavljali ozbiljnu opasnost za vreme sređivanja jedinica posle italijanske ofanzive.

11. 09. 1942 Bataljon iz Vazduhoplovnog školskog puka u Petrovaradinu otpočeo lokalne pretrese i akcije čišćenja u istočnom delu Fruške gore, protiv delova 3. NOP odreda 3. operativne zone Hrvatske. Akcije su, s manjim prekidima, trajale sve do 28. septembra, pomognute i po nekom četom nemačke vojske. Gubici partizana su iznosili nekoliko boraca, dok su domobrani imali oko 10 poginulih i nekoliko ranjenih.

11. 09. 1942 U Vrnjačkoj Banji feldkomandantura 610 objavila da će od 15. septembra nemačka policija i pripadnici SDS početi prikupljanje žita po srezovima i opštinama, pa naglašava: neizvršenje predaje označenih količina žita, svako oštećenje ili prikrivanje žetvenih proizvoda i skidanje i cepanje objave, smatraće se sabotažom te će se prema licima koja to budu činila postupiti najstrože.

Dokumenti

Objava Feldkomandanture 610 u Vrnjačkoj Banji od 11 septembra 1942 god. o predaji žita okupatoru

Izveštaj Nemačkog poslanstva u NDH od 11 septembra 1942 god. Ministarstvu spoljnih poslova Rajha o pokolju Srba u Sremu

Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 11 Septembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Bosansku Krajinu o upućivanju Četvrte proleterske brigade u rejon Mrkonjića Grada i o perspektivi daljih dejstava posle oslobođenja Jajca

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 11 septembra 1942 god. Štabu Kupreškog bataljona Trećeg krajiškog NOP odreda da vrši demonstrativne napade na Kupres i postavi zasede na komunikaciji Kupres - Bugojno

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 11 septembra 1942 god. Koči Popoviću i Velimiru Terziću da objedine komandovanje nad svim jedinicama u predelu Livno - Duvno - Aržano - Vaganj i ofanzivnim dejstvom zaštite pravac Livno - Duvno

Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 11 septembra 1942 god. upravi Vojnotehničke radionice Operativnog štaba NOP i DO za Bosansku Krajinu o načinu raspodele nagaznih mina, minobacačkih granata i ručnih bombi

Izvještaj štaba Četvrte proleterske (crnogorske) brigade od 11 septembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o radu jedinica brigade

Izvještaj štaba Kupreškog bataljona Trećeg krajiškog odreda od 11 septembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o ispadu neprijateljskih snaga iz Kupresa i o mogućnostima njihovog uništenja

Izvještaj štaba Drugog odreda od 11 rujna 1942 god. štabu Treće operativne zone Hrvatske o aktivnosti neprijateljskih snaga na teritoriju Krndije

Zapovijest Štaba 1. dalmatinske NOU brigade od 11. septembra 1942. za napad na Duvno

Naredba Glavnog štaba slovenačkih narodnooslobodilačkih partizanskih odreda od 11 septembra 1942 god. o načinu borbe protiv Bele garde i belogardističke seoske straže

Naredba štaba Loškog odreda Treće grupe slovenačkih partizanskih odreda od 11 septembra 1942 god. povodom herojskog podviga komandanta Prvog bataljona

Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 11. septembra 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o nemačko-ustaškim vojno-političkim odnosima i saradnji

Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 11. rujna 1942. Štabu 4. bataljona 1. dalmatinske brigade za zatvaranje pravca Sinj—Obrovac—Vaganj—Prolog

Zapovjest Štaba 1. dalmatinske NOU brigade od 11. rujna 1942. za napad na Duvno

Saopćenje Štaba 3. NOP odreda Četvrte operativne zone od 11. rujna 19442. o borbama vođenim na Biokovu od 27. kolovoza do 8. rujna 1942. godine

Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva NDH od 11 rujna 1942. Ministarstvu hrvatskog domobranstva o stanju u Splitu

Izvještaj Župske redarstvene oblasti Omiš od 11. rujna 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o vojno-političkoj situaciji u vremenu od 9. srpnja do 31. kolovoza

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 11. rujna 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o povlačenju talijanske vojske iz Zagvozda u Zadvarje i mogućnostima za povratak partizana

Izveštaj Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 11. septembra 1942. Vrhovnoj komandi o situaciji u rudarskoj zoni Mostara

Izveštaj oficira za vezu NDH pri Štabu nemačke 718. pešadijske divizije od 11. septembra 1942. Glavnom stanu poglavnika o sastanku Dobrosava Jevđevića sa nemačkim predstavnicima

Fotografije

Povezane odrednice

Vrhovni štab NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Vlado Zečević Glavni štab Bosne i Hercegovine Borbe u Hrvatskoj 1944. Saradnja četnika sa okupatorom Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu Borbe u Sremu 1942. Dobrosav Jevđević Borbe u Srbiji 1942. Glamoč Borbe u Dalmaciji 1942. Borbe za Jajce 1942. Koča Popović Hrvatsko domobranstvo Mrkonjić Grad Napad na Gojlo 1942. Arso Jovanović Ni zrno žita okupatoru! 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada 1. slavonski partizanski odred 1. lička proleterska udarna brigada Majevička četnička brigada Diverzije u oslobodilačkom ratu Vlado Šćekić Borbe za Livno 1942. Pero Ćetković Vermaht u Jugoslaviji Bela garda Operacija Velika Kapela 1. krajiška udarna brigada Avijacija u oslobodilačkom ratu Omiš Velimir Terzić 2. krajiška udarna brigada Bjelovar Loški partizanski odred Operacija Dinara Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 2. primorsko-goranski partizanski odred Srpska državna straža (nedićevci) Joachim von Ribbentrop Operacija Beta Borbe u Dalmaciji 1944. Borbe u Sloveniji 1942. Glavni štab Slovenije Rodoljub Čolaković Vrnjačka Banja Garešnica Duvno Italija u drugom svetskom ratu Sinj Ranjenici u ratu 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Primorsko-goranski partizanski odred Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Vicko Krstulović Borbe u Slavoniji 1942. Zasede u oslobodilačkom ratu Luftwaffe u Jugoslaviji Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Delnice Operacija Ljubljanska pokrajina 718. pešadijska divizija 1. dalmatinska proleterska udarna brigada Livno Borbe u Hercegovini 1942. 714. pešadijska divizija Kupres Četnici u drugom svetskom ratu Petrovaradin Borbe u Lici 1942. Borbe u Hrvatskoj 1942. 3. krajiški partizanski odred