🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Jugoslovensko ratište na dan 10. 10. 1942. godine

Slobodni gradovi

Izaberi datum
Godina:
Mesec:
Dan:

Događaji

10. 10. 1942 Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio da se od 3. sandžačke i 4. crnogorske NOU brigade formira udarna grupa za zaštitu pravca Mrkonjić-Grad-Mliništa, razoružavanje četničkih elemenata i politički rad na terena, a od 2. proleterske i 2. dalmatinske NOU brigade formira udarna grupa za zaštitu pravaca Bos. Grahovo - Drvar i Bos. Grahovo - Peulje - Livanjsko polje.

10. 10. 1942 Otpočele četvorodnevne borbe u kojima se nemačka pukovska borbena grupa -Vedel-, prihvaćena od oko dva bataljona iz San. Mosta, probila iz rejona Sitnice i Čađavice u San. Most, Time je zaustavljen protivudar Operativnog štaba NOP odreda za Bos. krajinu prema San. Mostu, ali su partizanske jedinice povratile ranije izgubljenu teritoriju.

10. 10. 1942 U Drvaru održana okružna konferencija KPJ za Drvar: konstantovan je širok razmah NOP-a i veliki porast svih organizacija; preneti su zaključci proširenog sastanka Oblasnog komiteta KPJ za Bos krajinu.

10. 10. 1942 Održana sednica PK KPH za Dalmaciju na kojoj je raspravljano o vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji, o NOF-u i NO odborima, kadrovima i partijskim kursovima, agitaciji i propagandi i dr.

10. 10. 1942 Delovi domobranske 4. brdske brigade iz Daruvara i s. Batinjana (kod Daruvara) otpočeli dvodnevni napad na delove 1. slavonskog NOP odreda i Proleterskog bataljona Bosanske krajine u rejonu s. Bijela - s. Borki. U borbama do 11. oktobra neprijateljske snage su odbijene i prinuđene na povlačenje prema Daruvaru, pretrpevši gubitke od 13 ranjenih oficira i vojnika. Zaplenjeno je 7 pušaka, 2 automata i 1 top.

10. 10. 1942 Kod ž. st. Popovača (na pruzi Beograd-Zagreb) diverzantska grupa GŠ NOP odreda za Hrvatsku digla u vazduh neprijateljski transportni voz. Poginulo je oko 250 ustaša i nemačkih vojnika, izgoreli su 3 cisterne sa benzinom, 2 vagona sa šećerom i nekoliko vagona sa raznim vojnim materijalom, a ostali su oštećeni. Saobraćaj je bio obustavljen 38 časova.

10. 10. 1942 U s. Bijeloj (kod Daruvara), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od Banijske proleterske čete i boraca iz sastava 1. i 2. slavonskog NOP odreda formiran Kalnički NOP odred.

10. 10. 1942 Delovi Mosećkog bataljona posle kraće borbe zauzeli neprijateljsko uporište u s. Lećevici (kod Omiša) a žandarmerijsku i finansijsku posadu zarobili.

10. 10. 1942 Između ž. stanica Rađuč i Lovinac (kod Gospića) 3. bataljon 9. hrvatske NO brigade porušio železničku prugu u dužini od 2,5 km, zbog čega je saobraćaj bio obustavljen 3 dana.

10. 10. 1942 Komandujući general i zapovednik Srbije naredio da se ustanik uhvaćen sa oružjem prilikom borbenih dejstava ima, načelno, obesiti ili streljati.

10. 10. 1942 Komandujući general i zapovednik Srbije naredio da se mere odmazde koje su utvrđene za slučaj ako bude ubijen i ranjen nemački vojnik ubuduće imaju primenjivati i ako nestane neki nemački vojnik.

Dokumenti

Pismo Okružnog komiteta KPJ za Požarevac od 10 oktobra 1942 god. Štabu Požarevačkog NOP odreda Veljko Dugošević o zadacima odreda

Naređenje Komandujućeg generala i zapovednika Srbije od 10 oktobra 1942 god. za primenu odmazdi i u slučaju nestanka nemačkih vojnika

Naređenje Komandujućeg generala i zapovednika Srbije od 10 oktobra 1942 god. o postupku sa uhvaćenim ustanicima u Srbiji

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 10 oktobra 1942 god. o formiranju Udarne grupe brigade radi zaštite pravca Mrkonjić Grad - Mliništa i stvaranja uslova za svestraniji politički rad na terenu

Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 10 oktobra 1942 god. Štabu Četvrte operativne zone NOP odreda Hrvatske o formiranju Udarne grupe brigada za zaštitu pravaca koji od Bosanskog Grahova izvode ka Drvaru i Livanjskom Polju i naređenje za partizanska dejstva u neprijateljskoj pozadini

Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 10 oktobra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o zauzimanju Ključa i borbama oko Sanskog Mosta, Ljubije i Starog Majdana

Dopis Operativnog štaba Druge proleterske. Treće sandžačke i Četvrte proleterske (crnogorske) brigade od 10 oktobra 1942 god. štabu Četvrte operativne zone Hrvatske o saradnji prilikom napada na Mrkonjić Grad i obavještenje o oslobođenju Ključa

Izvještaj štaba Četvrte proleterske (crnogorske) brigade od 10 oktobra 1942 god. članu Vrhovnog štaba Aleksandru Rankoviću o formiranju udarne grupe radi obezbjeđenja pravca Kupres - Glamoč i o rasporedu jedinica

Izvještaj štaba Kupreškog bataljona Trećeg krajiškog NOP odreda od 10 oktobra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji na terenu bataljona i o pripremama za formiranje udarnog bataljona

Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 10 listopada 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o aktivnosti partizana u srednjoj Dalmaciji i o četničko-talijanskim zločinima u selima na području Mosora

Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 10 listopada 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o akcijama partizana kod Kaštela i Vrgorca, o rasporedu potčinjenih jedinica i o mogućnosti neprijateljske ofanzive u pravcu Grahovo - Drvar

Izvještaj Štaba Devete NO brigade od 10 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o napadu na Ribnik, Lički Novi i Brušane

Uputstvo komandanta Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 10. oktobra 1942. komandantu 3. operativne zone o formiranju brigada i o zadacima partizanskih jedinica u vrijeme neprijateljskih ofanziva

Izvještaj Štaba 2. dalmatinske NOU brigade od 10. oktobra 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o napadu četnika na 4. bataljon Brigade kod Peulja

Izveštaj štaba Prvog bataljona Istočnodolenjskog odreda od 10 oktobra 1942 god. o borbi sa ustašama kod Radovice

lzveštaj Pokrajinskog komiteta KPJ za Vojvodinu od 10. oktobra 1942. Centralnom komitetu KPJ

Izveštaj Pokrajinskog komiteta KPJ za Vojvodinu od 10. oktobra 1942. god. Centralnom komitetu KPJ o stanju partiske organizacije

Izvještaj Štaba 3. krajiškog odreda od 10. oktobra 1942. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku krajinu o neprijateljevim dejstvima na području Jajce – Donji Vakuf i o stanju u odredu

Izvještaj sekretara Bataljonskoga biroa Josip Kraš Štabu Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske o partijskom radu i akcijama bataljona

Fotografije

Povezane odrednice

Ključ Drvar Četnici u drugom svetskom ratu Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Daruvar Jajce Mrkonjić Grad Vrgorac Italijanski zločini u Jugoslaviji 2. slavonski partizanski odred Borbe u Sloveniji 1942. Borbe u Lici 1942. 2. dalmatinska proleterska udarna brigada 4. gorski zdrug (NDH) Gospić Borbe u Hrvatskoj 1942. Operacija Bijela Sanski Most Centralni komitet KPJ Paul Bader Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Proleterski bataljon Bosanske Krajine Popovača 12. slavonska proleterska udarna brigada 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Borbe u Slavoniji 1942. Slavonska Požega 1. slavonski partizanski odred Borbe za Jajce 1942. Logor Banjica Primorsko-goranski partizanski odred Kalnički partizanski odred 1. proleterska divizija NOVJ Donji Vakuf Vrhovni štab NOVJ Komunistička partija Hrvatske Pakrac Požarevac Drežnica Požarevački partizanski odred Četnički zločini Mlinište Kaštela Borbe za Livno 1942. 3. lička proleterska udarna brigada Diverzije u oslobodilačkom ratu Nemački zločini u Jugoslaviji Borbe u Srbiji 1942. Josip Broz Tito Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Narodno oslobodilački odbori Italija u drugom svetskom ratu 6. primorsko-goranska brigada (1. brigada 13. divizije) NOVJ Omiš Operacija Drežnica Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Bosansko Grahovo Kupres 3. krajiški partizanski odred Zaječar 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Glavni štab Hrvatske Aleksandar Ranković Žene u ratu Glamoč Borbe u Dalmaciji 1942. Livno