🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Jugoslovensko ratište na dan 9. 11. 1942. godine

Slobodni gradovi

Izaberi datum
Godina:
Mesec:
Dan:

Dokumenti

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 9 novembra 1942 god. Štabu Druge proleterske divizije da uputi četiri rukovodioca na raspoloženje Glavnom štabu NOV i PO za Sloveniju, pribavi sredstva za održavanje radio-veze sa Vrhovnim štabom i dostavlja redovne izveštaje

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9 novembra 1942 god. Štabu Prve proleterske divizije da vrši pripreme za pretstojeća borbena dejstva u centralnoj Bosni

Raspis štaba Prve operativne zone NOP odreda Hrvatske od 9 studenog 1942 god. štabovima svih brigada i odreda i komandama područja o borbi protiv neprijateljskih špijuna

Izvještaj štaba Druge NOU brigade Hrvatske od 9 studenog 1942 god. štabu Prve operativne zone o napadu na neprijateljsko uporište Slunj

Izvadak iz dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 9 studenog 1942 god. o akcijama na području Korduna, Like i Dalmacije

Izvještaj zapovjedništva Treće oružničke pukovnije od 9 studenog 1942 god. o napadu na posade Londžica, Međurić i Spišić Bukovica

Zapisnik sa sednice Štaba odgovornih nemačkih rukovodilaca, održane 9 novembra 1942 god. kod pretsednika Štajerske pokrajinske vlade u vezi s pitanjima uprave u Donjoj Štajerskoj

Izveštaj karabinjerske grupe u Gorici od 9 novembra 1942 god. o akcijama primorskih partizana

Izveštaj žandarmeriske stanice Vransko od 9 novembra 1942 god. o ustaničkoj delatnosti od 7 do 9 novembra 1942 godine

Izveštaj zamenika političkog komesara Druge hrvatske udarne brigade od 9. novembra 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske

Izvještaj Kr. kvesture u Splitu od 26. veljače 1942. Specijalnom sudu za Dalmaciju o napadu udarnih grupa na talijansku glazbu u Splitu 9. studenog 1941. godine

Izveštaj otpravnika poslova izbegličke jugoslovenske vlade u Bernu od 9. novembra 1942. Ministarstvu spoljnih poslova o saradnji četnika sa italijanskim okupatorom u borbi protiv partizana u Hercegovini i Dalmaciji

Pozdravni brzojav međimurskih radnika i seljaka Vrhovnom komandantu NOP i DVJ drugu Titu prilikom proslave 25. godišnjice oktobarske revolucije

Fotografije

Povezane odrednice

Omladina u ratu 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Borbe u Slavoniji 1942. 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Ustanak u Hrvatskoj 1941. Vrhovni štab NOVJ 1. proleterska divizija NOVJ Borbe u Sloveniji 1942. 5. krajiška udarna divizija NOVJ Slunj Glavni štab Slovenije SKOJ 8. krajiška brigada Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Josip Broz Tito Proslava Oktobarske revolucije u oslobodilačkom ratu Danilo Lekić Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije 2. lička proleterska udarna brigada Borbe u Hercegovini 1942. Borbe u Lici 1942. 2. proleterska divizija NOVJ 1. dalmatinska proleterska udarna brigada Split Savinjski partizanski odred Borbe u Dalmaciji 1942. Bihać Komunistička partija Hrvatske Italija u drugom svetskom ratu Bosanski Petrovac 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada Zarobljenici u ratu Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Borbe u Hrvatskoj 1942. 3. udarna divizija NOVJ 1. proleterska udarna brigada 6. krajiška udarna brigada Arso Jovanović Politički komesari u NOR-u Ustanak u Dalmaciji 1941. Četnici u drugom svetskom ratu Nova Gorica 7. krajiška udarna brigada Streljanja u oslobodilačkom ratu Saradnja četnika sa okupatorom 10. hercegovačka udarna brigada Partizanke 12. slavonska proleterska udarna brigada Bihaćka operacija Borbe u Bosni i Hercegovini 1942.