🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Jugoslovensko ratište na dan 9. 11. 1942. godine

Slobodni gradovi

Izaberi datum
Godina:
Mesec:
Dan:

Dokumenti

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 9 novembra 1942 god. Štabu Druge proleterske divizije da uputi četiri rukovodioca na raspoloženje Glavnom štabu NOV i PO za Sloveniju, pribavi sredstva za održavanje radio-veze sa Vrhovnim štabom i dostavlja redovne izveštaje

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9 novembra 1942 god. Štabu Prve proleterske divizije da vrši pripreme za pretstojeća borbena dejstva u centralnoj Bosni

Raspis štaba Prve operativne zone NOP odreda Hrvatske od 9 studenog 1942 god. štabovima svih brigada i odreda i komandama područja o borbi protiv neprijateljskih špijuna

Izvještaj štaba Druge NOU brigade Hrvatske od 9 studenog 1942 god. štabu Prve operativne zone o napadu na neprijateljsko uporište Slunj

Izvadak iz dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 9 studenog 1942 god. o akcijama na području Korduna, Like i Dalmacije

Izvještaj zapovjedništva Treće oružničke pukovnije od 9 studenog 1942 god. o napadu na posade Londžica, Međurić i Spišić Bukovica

Zapisnik sa sednice Štaba odgovornih nemačkih rukovodilaca, održane 9 novembra 1942 god. kod pretsednika Štajerske pokrajinske vlade u vezi s pitanjima uprave u Donjoj Štajerskoj

Izveštaj karabinjerske grupe u Gorici od 9 novembra 1942 god. o akcijama primorskih partizana

Izveštaj žandarmeriske stanice Vransko od 9 novembra 1942 god. o ustaničkoj delatnosti od 7 do 9 novembra 1942 godine

Izveštaj zamenika političkog komesara Druge hrvatske udarne brigade od 9. novembra 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske

Izvještaj Kr. kvesture u Splitu od 26. veljače 1942. Specijalnom sudu za Dalmaciju o napadu udarnih grupa na talijansku glazbu u Splitu 9. studenog 1941. godine

Izveštaj otpravnika poslova izbegličke jugoslovenske vlade u Bernu od 9. novembra 1942. Ministarstvu spoljnih poslova o saradnji četnika sa italijanskim okupatorom u borbi protiv partizana u Hercegovini i Dalmaciji

Pozdravni brzojav međimurskih radnika i seljaka Vrhovnom komandantu NOP i DVJ drugu Titu prilikom proslave 25. godišnjice oktobarske revolucije

Fotografije

Povezane odrednice

Savinjski partizanski odred 7. krajiška udarna brigada Borbe u Sloveniji 1942. Josip Broz Tito Vrhovni štab NOVJ Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Saradnja četnika sa okupatorom Četnici u drugom svetskom ratu 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Bihać 1. proleterska divizija NOVJ 6. krajiška udarna brigada 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada 2. proleterska divizija NOVJ Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Streljanja u oslobodilačkom ratu Proslava Oktobarske revolucije u oslobodilačkom ratu Ustanak u Hrvatskoj 1941. Politički komesari u NOR-u Borbe u Lici 1942. 1. dalmatinska proleterska udarna brigada Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije 12. slavonska proleterska udarna brigada Bosanski Petrovac Borbe u Hrvatskoj 1942. Omladina u ratu Glavni štab Slovenije Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Partizanke Danilo Lekić 5. krajiška udarna divizija NOVJ Split 3. udarna divizija NOVJ Nova Gorica Komunistička partija Hrvatske 10. hercegovačka udarna brigada 8. krajiška brigada Ustanak u Dalmaciji 1941. 2. lička proleterska udarna brigada Italija u drugom svetskom ratu 1. proleterska udarna brigada Arso Jovanović Borbe u Slavoniji 1942. Bihaćka operacija Borbe u Hercegovini 1942. Zarobljenici u ratu SKOJ Slunj Borbe u Dalmaciji 1942.