🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Jugoslovensko ratište na dan 26. 03. 1943. godine

Slobodni gradovi

Izaberi datum
Godina:
Mesec:
Dan:

Dokumenti

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 26 marta 1943 god. Štabu Devete dalmatinske NOU divizije da dostavi izveštaj o borbenoj gotovosti divizije

Izvještaj štaba Prve proleterske divizije od 26 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o brojnom stanju i naoružanju italijanske posade u Foči i četnika kod Gornjeg Budnja, Kremina i Ustikoline

Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 26 marta 1943 god. štabu Prve proleterske brigade za pokret na prostoriju Gornji Kremin-Zeljevo

Naređenje štaba Prve proleterske brigade od 26 marta 1943 god. štabovima bataljona i komandama jedinica za pokret na prostoriju Gornji Kremin-Zeljevo

Izvještaj zamjenika političkog komesara Druge brigade Druge proleterske divizije od 26 marta 1943 god. Centralnom komitetu KPJ o stanju u partiskoj organizaciji brigade

Izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 22 marta 1943 god. o napadu jedinica NOV na Drugi bataljon 260 italijanskog pješadiskog puka, rasporedu grupe Scotti i odbrani Mostara

Izvještaj Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 26 marta 1943 god. o nemogućnosti upućivanja divizije Sassari u Italiju zbog teške situacije u Hercegovini

Dnevni izvještaj njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 26 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica, NOV u Bosanskoj Krajini

Izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 26 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini

Izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 26 marta 1943 god. o rasporedu jedinica korpusa

Dnevni izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 26 marta 1943 god. o povlačenju četnika prema Drini

Izvještaj komande SS divizije Prinz Eugen od 26 marta 1943 god. o stečenom iskustvu u operaciji Weiss II - ubijanju stanovništva

Izvještaj Pete oružničke pukovnije od 26 marta 1943 god. o situaciji na terenu Istočne i Centralne Bosne

Izvještaj Štaba Osme divizije od 14 ožujka 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama Četvrte NOU brigade na Zumberku i Kordunu od 25 prosinca 1942 do 26 veljače 1943 godine

Pismo Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 26 ožujka 1943 god. Štabu Osme divizije o uočenim nedostacima prilikom napada na Crnu Vlast

Zapovijest Štaba Osme divizije NOV i PO Hrvatske od 26 ožujka 1943 god. podređenim jedinicama za napad na vlak na pruzi Javornik - Rudopolje

Izvještaj Zapovjedništva Slavonskog zdruga od 17 ožujka 1943 god. o akcijama ustaško-domobranskih jedinica od 21 do 26 veljače 1943 godine

Izvještaj Zapovjedništva Druge pješačke divizije od 26 ožujka 1943 god. o borbama Drugog gorskog zdruga i Jedanaeste pješačke pukovnije na Baniji

Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 26 ožujka 1943 god. o izvršenom čišćenju zone Muć

Naredba Štaba Dolomitskog odreda od 26 marta 1943 god. o postavljenju članova štabova u pojedinim jedinicama

Izvještaj Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 26 marta 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o akcijama na teritoriji sektora

Naređenje komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 26. marta 1943. godine bugarskom 1. okupacionom korpusu da spreči prodor snaga NOV i POJ iz Bosne u Srbiju

Izvještaj instruktora CK KPJ Svetislava Stefanovića od 26. ožujka 1943. Centralnom komitetu KPJ o vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji nakon povlačenja Devete divizije iz Dalmacije

Izvod iz izvještaja Komande Osamnaestog armijskog korpusa do 26. ožujka 1943. o izvršenom čišćenju zone Muć

Fotografije

Povezane odrednice

Josip Broz Tito Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Centralni komitet KPJ Italija u drugom svetskom ratu Bugarska u drugom svetskom ratu Borbe u Dalmaciji 1944. Mornarica NOVJ 1. proleterska divizija NOVJ Pavle Savić Sava Kovačević Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Dalmaciji 1943. Bitka na Neretvi 2. gorski zdrug (NDH) Vrhovni štab NOVJ 6. italijanski armijski korpus Borbe u Hrvatskoj 1943. 18. italijanski armijski korpus 2. pješačka divizija (NDH) 1. bugarski okupacioni korpus Četnici u drugom svetskom ratu Dolomitski partizanski odred Borbe u Hrvatskoj 1942. 1. proleterska udarna brigada Sremska Mitrovica 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada 9. dalmatinska divizija NOVJ Narodni heroji Jugoslavije 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Sveštenici u ratu 153. pešadijska divizija Macerata 8. kordunaška divizija NOVJ Borbe na Jadranu 1944. Kalinovik Nevesinje Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije 12. pešadijska divizija Sassari Slovenska udarna brigada Matija Gubec 4. kordunaška udarna brigada (1. brigada 8. divizije NOVJ) Diverzije u oslobodilačkom ratu 3. udarna divizija NOVJ Svetislav Stefanović 6. lička proleterska divizija NOVJ Operacija Weiss Paul Bader Borbe u Sremu 1943. Borbe u Lici 1943. Foča Pero Ćetković Borbe u Hercegovini 1943. Borbe u Sloveniji 1943. Gospić 2. proleterska divizija NOVJ 7. SS divizija Prinz Eugen Politički komesari u NOR-u 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar