🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Jugoslovensko ratište na dan 23. 05. 1943. godine

Slobodni gradovi

Izaberi datum
Godina:
Mesec:
Dan:

Dokumenti

Uputstvo Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 23 maja 1943 Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske u vezi s primanjem vojne pomoći od Engleske

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 23 maja 1943 Štabu Prve proleterske divizije da izvrši proboj na pravcu Čelebić - Foča, forsira reku Drinu i ovlada prostorom Vučevo - Suha - Zakmur - Bistrica

Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 23 maj 1943 god. Komandi Druge armije o bojevima njemačkih i italijanskih jedinica na prostoriji Kolašin - Andrijevica i Nikšić

Naređenje Štaba Šestog armijskog korpusa od 23 maja 1943 god. potčinjenim jedinicama za predislokaciju

Izvještaj zamjenika komandanta 2. proleterske NOU brigade od 23. maja 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o prebacivanju dva bataljona na Vučevo i rušenju mosta na Tari

Izvještaj zamjenika komandanta 2. proleterske NOU brigade od 23. maja 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbi na Boriću i Humiću

Naređenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 23 maja 1943 god. Štabu Četvrte divizije za hitno upućivanje Šeste i Dvanaeste brigade i obavještenje o situaciji u Centralnoj Bosni

Izvještaj političkog komesara Druge proleterske divizije od 23 maja 1943 god. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije o održanom partijskom savjetovanju Druge dalmatinske brigade i rasporedu kadra

Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 23 maja 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o neprijateljskom prodoru na komunikaciji Pljevlja - Bijelo Polje

Izvještaj zamjenika političkog komesara Prve dalmatinske NOU brigade od 23 maja 1943 god. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije o radu i stanju partijske organizacije

Izvještaj Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 23 maja 1943 god. o upućivanju jedinica iz Hercegovine u Crnu Goru u vezi sa operacijom Schwarz

Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 23 maja 1943 god. o situaciji u Hercegovini

Dnevni izvještaj 369 i 373 pješačke divizije od 23 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosni

Dnevni izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 23 maja 1943 god. o izvođenju operacije Schwarz

Zapovijest Štaba Unske operativne grupe NOV i PO Hrvatske od 23 svibnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Bućicu

Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda Dalmacije od 23 svibnja 1943 god. Štabu Devete divizije NOV i PO Hrvatske o izvršenim akcijama od 23 travnja do 12 svibnja

Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda Dalmacije od 23 svibnja 1943 god. Štabu Devete divizije NOV i PO Hrvatske o stanju na području Dalmacije

Izvještaj Štaba Unske operativne grupe od 23 svibnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Bučicu

Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 23 svibnja 1943 god. o napadu dijelova Sedamnaeste NO brigade na Končanicu

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 23 svibnja 1943 god. o dejstvima talijanskih jedinica duž željezničke pruge Brod Moravice - Vrbovsko - Ogulin

Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 23 svibnja 1943 god. o akcijama dijelova Zumberačko-pokupskog i Kalničkog NOP odreda

Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 23 svibnja 1943 god. o dejstvu ustaško-domobranskih jedinica u trokutu Banova Jaruga - Okučani - Lipik

Izveštaj Štaba Gorenjskog odreda od 23 maja 1943 god. Pokrajinskom komitetu KP za Gorenjsku o akciji na Bistricu na Dravi

Zapovest 118. lovačke divizije od 23. maja 1943. potčinjenim jedinicama za napad na snage NOVJ u širem rejonu Celebića u okviru operacije Švarc — -

Naređenje inspektora Vrhovne komande od 23. maja 1943. komandantu 1. ravnogorskog korpusa za napad na pripadnike NOP-a u rejonu pl. Rudnik

Pismo Pavla Beluhana, člana Okružnoga komiteta KPH Zagreb, Pavlu Lončaru sekretaru Okružnoga komiteta KPH Zagreb o situaciji na području dugoselskog kotara i o radu NOO

Iz izvještaja Zapovjednika Prvoga domobranskog zbora Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o akcijama dijelova Žumberačko-pokupskoga i Kalničkoga NOP odreda

Prijepis izvještaja Heinricha Schliea, koji je jedan od povjerenika Obavještajne službe Mjesnoga komiteta KPH Zagreb dostavio Mjesnome komitetu KPH Zagreb, a u kojemu organ njemačke tajne službe u Zagrebu izvještava o situaciji u Hrvatskoj

Fotografije

Povezane odrednice

Gacko Borbe u Crnoj Gori 1943. 10. hercegovačka udarna brigada Bitka na Sutjesci Gorenjski partizanski odred Borbe u Hercegovini 1943. 118. lovačka divizija Grčki partizani Foča 1. ravnogorski korpus Bitola 7. banijska divizija NOVJ Borbe u Makedoniji 1943. Lipik Zagreb Borbe u Sloveniji 1943. 2. proleterska udarna brigada 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) 1. dalmatinska proleterska udarna brigada Diverzije u oslobodilačkom ratu Britanija i Jugoslavija Petar Drapšin Vrhovni štab NOVJ Kolašin Borbe u Dalmaciji 1943. Narodni heroji Jugoslavije Komunistička partija Hrvatske 3. udarna divizija NOVJ Nikšić 7. SS divizija Prinz Eugen 6. italijanski armijski korpus Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Ogulin Italija u drugom svetskom ratu Narodno oslobodilački odbori Josip Broz Tito Bijelo Polje 2. dalmatinska proleterska udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1943. Politički komesari u NOR-u Bitoljski partizanski odred "Goce Delčev" 4. krajiška divizija NOVJ 17. slavonska udarna brigada 5. proterska (crnogorska) udarna brigada 2. proleterska divizija NOVJ Grčka u drugom svetskom ratu Kalnički partizanski odred 369. legionarska divizija (vražja) Jevrem Simić 7. krajiška udarna brigada 6. slavonski korpus NOVJ Glavni štab Hrvatske Operacija Schwarz Našice Andrijevica Pljevlja 9. dalmatinska divizija NOVJ 1. proleterska divizija NOVJ Hrvatsko domobranstvo