🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Jugoslovensko ratište na dan 11. 09. 1943. godine

Slobodni gradovi

Izaberi datum
Godina:
Mesec:
Dan:

Događaji

11. 09. 1943 Kičevo oslobodili delovi 1. i 2. NOP odreda (mavrovskog i kičevskog) 1. operativne zone NOV i PO Makedonije i zaplenili nekoliko magacina hrane i druge vojne opreme. Sledećeg dana u grad je ušao i partizanski bataljon -Mirče Acev-.

11. 09. 1943 Na putu Kičevo-Ohrid partizanski bataljon -Mirče Acev- porušio 3 mosta i posekao 130 tt stubova aus. Slivovu zapalio žand. stanicu.

11. 09. 1943 U s. Dragomancu (kod Kumanova) Kumanovski NOP odred spalio opštinsku arhivu i održao politički zbor.

11. 09. 1943 Izvršni odbor Osvobodilne fronte raspisao izbore za Zbor poslanika slovenačkog naroda i izdao proglas o opštoj mobilizaciji i preuzimanju celokupne vlasti na teritoriji Slovenije.

11. 09. 1943 U s. Vogerskom (kod Gorice) obrazovano Narodnooslobodilačko veće za Slovenačko primorje. Veće je, kao svoj prvi akt, proglasilo opštu mobilizaciju stanovništva i raspisalo izbore za NO odbore.

11. 09. 1943 U s. Gorenjoj Vasi (kod Novog Mesta) 1. bataljon 5. slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar- razoružao italijansku posadu od oko 1000 vojnika.

11. 09. 1943 U blizini s. Kočevske Reke (kod Kočevja) delovi Zapadnodolenjskog NOP odreda razoružali 24. pešadijski i 6. artiljerijski puk italijanske divizije -Izonco- (oko 7.000 vojnika), koji su se iz Crnomelja povlačili u Italiju. Istovremeno su druge snage tog odreda u blizini Kočevja razoružavale delove italijanske divizije -Izonco-.

11. 09. 1943 U s. Golom (na pl. Mokrecu kod Ljubljane), od 2. bataljona 2. slovenačke NOU brigade -Ljubo Šercer- i od pridošlog ljudstva, formirana 10. slovenačka (ljubljanska) NO brigada, jačine tri bataljona.

11. 09. 1943 Između Stare Pazove i Inđije partizanska diverzantska grupa 1. sremskog NOP odreda minirala prugu i uništila 12 vagona nemačkog teretnog voza.

Dokumenti

Izvod iz izveštaja političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 11 septembra 1943 god. o svom radu u jedinicama Prvog šumadiskog i Kosmajskog NOP odreda

Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 11. septembra 1943. Štabu Druge proleterske divizije o skrivenom pešadijskom naoružanju u rejonu Sutjeske

Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 11. septembra 1943. Štabu Drugog korpusa NOV Jugoslavije o saglasnosti s predloženom popunom štabova

Obavještenje Štaba Drugog udarnog korpusa od 11 septembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO za Crnu Goru i Boku o prebacivanju Pete crnogorske NOU brigade na teren Crne Gore i razvoju događaja u svijetu i kod nas

Naredba Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 11 septembra 1943 god. svim svojim jedinicama za podizanje i usavršavanje vojničkog znanja, vojne discipline i uvođenje jednoobrazne administracije

Naređenje Štaba Treće NOU divizije od 11 septembra 1943 god. štabovima brigada za raspored i dejstvo na sektoru Foča - Sarajevo i na području Južne Hercegovine i Crne Gore

Raspis Pretsjedništva vlade NDH od 11 septembra 1943 god. o odnosu prema Italijanima i njihovoj imovini

Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova od 11 septembra 1943 god. o zauzimanju Vlasenice od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 11 rujna 1943 god. Štabu Trinaeste divizije da ubrza evakuaciju ratnog materijala iz primorskih gradova i zatvori pravac Ogulin - Jasenak

Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 11 rujna 1943 god. štabu Osme divizije da spriječi prodor neprijateljskih snaga prema Ogulinu

Zapovijest Štaba Desete divizije NOV i PO Hrvatske od 11 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Hercegovac

Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 11 rujna 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Dragane, diverziji na pruzi Rajić - Nova Gradiška i borbi kod Sagovine

Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 11 rujna 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Gornju Vas i Novo Selo

Zapovijest Operativnog štaba Druge NO brigade operativne zone i Kalničkog NOP odreda od 11 rujna 1943 god. za rušenje komunikacije Koprivnica - Križevci i napad na rudnik Glogovac

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 11 rujna 1943 god. o napadu dijelova Desete NO divizije na Poljanu i Međurić i predaji talijanskih jedinica u Dubrovniku

Zapovest 369. pešadijske divizije od 11. septembra 1943. potčinjenim jedinicama za angažovanje duž železničke pruge Sarajevo—Mostar

Pismo komandanta 4. četničke brigade od 11. septembra 1943. četničkom predstavniku kod ustaško-domobranskih jedinica o saradnji ustaša, domobrana i četnika u borbi protiv NOVJ na području Gospića

Izvještaj Štaba kalničkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na padobransku školu kod Koprivnice i o drugim akcijama

Izvještaj Oružničkog krilnog zapovjedništva Varaždin Velikoj župi Zagorje u Varaždinu o akcijama partizana na njihovu području

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Borbe u Dalmaciji 1943. Korčula Borbe u Crnoj Gori 1943. Saradnja četnika sa okupatorom Italija u drugom svetskom ratu 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Livno Grčka u drugom svetskom ratu Bitka na Sutjesci Koprivnica Borbe u Hrvatskoj 1943. Ogulin Kumanovski partizanski odred Ključ 2. proleterska divizija NOVJ Ohrid Disciplina u oslobodilačkom ratu 2. udarni korpus NOVJ Glavni štab Srbije Diverzije u oslobodilačkom ratu Grčki partizani Borbe u Slavoniji 1943. Gospić Kičevo 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Politički komesari u NOR-u Inđija Josip Broz Tito Radne akcije u oslobodilačkom ratu Hvar 1. sremski partizanski odred USAOJ Kosmajski partizanski odred Varaždin Foča Kapitulacija Italije Glavni štab Crne Gore Nova Gradiška Zarobljenici u ratu Narodni heroji Jugoslavije 369. legionarska divizija (vražja) Borbe u Sloveniji 1943. Dubrovnik 10. krajiška divizija NOVJ Deca u ratu Ivo Lola Ribar Borbe u Makedoniji 1943. 12. slavonska divizija NOVJ Operacija Ziethen 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar Borbe u Lici 1943. 3. udarna divizija NOVJ 8. kordunaška divizija NOVJ Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Kalnički partizanski odred 13. primorsko-goranska divizija NOVJ Jajce Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Kumanovo Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Sremu 1943. Italijanski partizani Žene u ratu Trogir Stara Pazova Split 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer Mrkonjić Grad Oslobođenje Kičeva 1943. Kočevje Dečiji domovi u oslobodilačkom ratu Glavni štab Hrvatske Četnici u drugom svetskom ratu Križevci