🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Jugoslovensko ratište na dan 10. 10. 1943. godine

Slobodni gradovi

Izaberi datum
Godina:
Mesec:
Dan:

Događaji

10. 10. 1943 U s. Živinicama (kod Tuzle), po naređenju VŠ NOV i POJ, formirana 27. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ, u čiji su sastav ušli: 2. krajiška udarna, 17. majevička i 18. hrvatska (bosanska) brigada i Birčanski i Romanijski NOP odred. (Formirana je kao 3. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ, a od 17. oktobra nosi naziv: 27. udarna divizija NOVJ.)

10. 10. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredbom pohvalio borce, komandire i političke komesare 4. proleterske (crnogorske) udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ i vojnike 2. bataljona 83. puka italijanske partizanske divizije -Venecija- za izvanrednu požrtvovanost u žestokim višednevnim borbama pri oslobođenju i odbrani Kolašina.

10. 10. 1943 Po naređenju Štaba 3. udarnog korpusa NOVJ, u sastavu 27. udarne divizije NOVJ formirana 17. majevička NOU brigada, sastava: 3 bataljona.

10. 10. 1943 Po naređenju Štaba 3. udarnog korpusa NOVJ, u sastavu 27. udarne divizije NOVJ formirana 18. istočnobosanska (hrvatska) NOU brigada, sastava: 3 bataljona.

10. 10. 1943 U Lašvi (raskrsnici ž. pruga za Travnik, Sarajevo i Zenicu) 2. bataljon 9. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ, posle petočasovne borbe protiv domobranske posade, zapalio zgradu ž. st., 30 vagona i plinaru i razrušio prugu u dužini od oko 300 metara. Poginulo je 10 i zarobljeno 20 domobrana. Bataljon je imao 2 mrtva i 3 ranjena.

10. 10. 1943 U Zenici upala 3. proleterska (krajiška) udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ i, posle borbe protiv dve čete iz nemačke 369. legionarske divizije, delova domobranskog 17. železničko-stražarskog bataljona i žandarma, zauzela industrijski deo grada. Pošto nije uspela da zauzme ostali deo grada, ona je uništila fabrička postrojenja, električnu centralu, slagališta, 27 lokomotiva, 150 vagona i mnogobrojna vozila, sutradan uveče se povukla na desnu obalu r. Lašve.

10. 10. 1943 U Beranama (sada: Ivangrad), posle dvodnevnih pregovora između načelnika Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ i komandanta italijanske divizije -Venecija-, sklopljen sporazum o prelasku ove divizije na stranu NOVJ radi borbe protiv nemačkog okupatora. Istog dana su delovi 2. udarnog korpusa NOVJ ušli u grad, gde je divizija -Venecija- reorganizovana u 5 istoimenih brigada.

10. 10. 1943 U s. Virku (kod Žabljaka), u prisustvu oko 80 delegata seoskih NO odbora, održana sreska konferencija na kojoj je izabran Sreski narodnooslobodilački odbor za Šavnik (sa sedištem u Žabljaku).

10. 10. 1943 Na pl. Lisi (kod Andrijevice) 5. bataljon 4. proleterske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ napao i odbacio tri četnička bataljona (oko 600 četnika) i osujetio nameravani protivnapad pi ko pl. Patkovice i pl. Turije na Berane (sada: Ivangrad).

10. 10. 1943 U s. Gašincima (kod Đakova) delovi Brodske NO brigade i Osječkog NOP odreda napali delove nemačkog SS policijskog bataljona. Poginulo je oko 40 policajaca, dok su jedinice NOVJ imale 2 mrtva i 4 ranjena.

10. 10. 1943 Kod s. Smilčića (na putu Obrovac-Zadar) 1. bataljon 2. grupe severnodalmatinskih bataljona napao auto-kolonu nemačke 114. lovačke divizije i uništio 4 kamiona i 2 motocikla.

10. 10. 1943 Naredbom delegata Fovereništva GŠ NOV i PO za Makedoniju za 5. operativnu zonu Kumanovski NOP odred preimenovan u Skopsko-kumanovski i podeljen u dve čete. Odredu je za dejstvo određena teritorija: Skopska Crna gora, kumanovski, kratovski i krivopalanaćki srez.

10. 10. 1943 U rejonu s. Sv. Kvirina i & Št. Petra ob Nadiži (kod Čedada, u Italiji) jedinice 2. slovenačke (soške) NO brigade, posle petočasovne oštre borbe, odbile napad nemačkih snaga koje su iz Cedađa pokušale da se probiju do Kobarida.

10. 10. 1943 U s. Plavama jedinice 1. slovenačke (soške) NO brigade napale nemačku posadu. Posle višečasovne borbe posada se povukla u Goricu. Uništeni su žel. stanica, električna centrala i most na putu Gorica - Sv. Lucija (sada: Most na Soči).

10. 10. 1943 U s. Dolama i s. Kalu (kod Litije) jedinice 5. slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar- napale nemačku posadu. U oštroj borbi poginuo je veći broj neprijateljskih vojnika a zarobljeno ih je 10. Zapaljene su zgrade u kojima je bila nastanjena posada.

10. 10. 1943 GŠ NOV i PO za Srbiju izdao naredbu da se 11. oktobra formira 1. južnomoravska NO brigada (sastava: tri udarna bataljona) i reorganizuje 1. južnomoravski NOP odred.

10. 10. 1943 U s. Ljuberađi (kod Babušnice) jedan bataljon 2. južnomoravskog NOP odreda napao bugarsku pograničnu jedinicu, ali zbog pristizanja pojačanja iz Pirota morao je odustati od napada baš kada je neprijatelj bio pred uništenjem. Gubici neprijatelja: 30 mrtvih i ranjenih. Bataljon je imao 9 ranjenih.

10. 10. 1943 U Blace (kod Prokuplja) upali delovi 3. bataljona 1. južnomoravskog NOP odreda i zapalili zgradu sreskog načelstva.

Dokumenti

Naredba Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 10 oktobra 1943 god. o formiranju Prve južnomoravske NO brigade i reorganizaciji Prvog južnomoravskog NOP odreda

Pismo zamenika političkog komesara Štaba grupe kosmetskih bataljona od 10. oktobra 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Kosmet o situaciji u Debru i Peškopeji

Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 10. oktobra 1943. Štabu Drugog korpusa NOVJ o upućivanju Pete NOU divizije iz srednje Bosne za Sandžak

Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 10 oktobra 1943 god. Štabu Druge dalmatinske udarne brigade za preuzimanje komande nad bataljonnma koji dolaze od Bijelog Polja i Zaostra

Naređenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 10 oktobra 1943 gcd. Štabu Četvrte divizije za pripreme napada na Sanski Most

Naredba Štaba Prve proleterske divizije od 10 oktobra 1943 god. o izlasku u grad podoficira i vojnika

Izvještaj Štaba Šesnaeste NOU divizije od 10 oktobra 1943 god. Štabu Trećeg NOU korpusa o situaciji na terenu i stanju u jedinicama

Naređenje Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 10 oktobra 1943 god. štabovima brigada za pokret na novu prostoriju i razmještaj jedinica

Naređenje 373 pješadijske divizije od 10 oktobra 1943 god. za represalije prema stanovništvu

Izvještaj Štaba Desete divizije od 10 listopada 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Ludbreg

Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije od 10 listopada 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Pakrac

Izvještaj Štaba NO brigade Braće Radića od 10 listopada 1943 god. Štabu Druge operativne zone o borbama prilikom obezbjeđenja napada na Ludbreg

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 10 listopada 1943 god. o napadu Moslavačke NO brigade na Čazmu i prodoru njemačkih jedinica u Gospić

Izvještaj Kotarske oblasti Donja Stubica od 10 listopada 1943 god. o napadu Zagrebačkog NOP odreda na Mariju Bistricu

Naređenje Operativnog štaba za zapadnu Sloveniju od 10 oktobra 1943 svim štabovima vojnih jedinica na teritoriji zapadne Slovenije za pojačanje ofanzivne aktivnosti protiv neprijatelja

Uputstvo Operativnog štaba za zapadnu Sloveniju od 10 oktobra 1943 štabovima podređenih jedinica o vođenju evidencije i pisanju izveštaja

Naređenje Goričke divizije NOV i PO Slovenije od 10 oktobra 1943 štabovima brigada o njihovim zadacima

Zapovest inspektora četničkih jedinica za Srbiju od 10. oktobra 1943. potčinjenim komandantima za napad na pripadnike i i simpatizere NOP-a na pl. Rudniku

Naredba Štaba 3. korpusa NOVJ od 10. oktobra 1943. Štabu novoformirane 3. divizije o postavljenju starješina

Naredba delegata Povereništva Glavnog štaba NOV i PO Make-donije za Petu operativnu zonu od 10. oktobra 1943. god. o osamostaljenju i nazivu Kumanovskog partizanskog odreda

Naredba delegata Povereništva Gdavnog štaba NOV i PO Make-donije za Petu operativnu zonu od 10. oktobra 1943. god. o postavljanju komandnog kadra u četama Skopsko-kumanovskog partizanskog odreda

Naredba delegata Povereništva Glavnog štaba NOV i PO Makedonije za Petu operativnu zonu od 10. oktobra 1943. god. o nazivu Prve i Druge čete Skopsko-kumanovskog odreda

Izveštaj sekretara Drugog oblasnog komiteta Centralnom komitetu KIM o vojno-političkoj situaciji na teritoriji Prespe u vremenu od 23 avgusta do 10. oktobra 1943. godine

Izvještaj Lepe Perović, instruktora Centralnoga komiteta KP Hrvatske, Oblasnome komitetu KPH Zagreb o političkim prilikama u Zagrebu, pregovorima s domobranskim oficirom, reorganizaciji rajonskih komiteta i obavještajnim podacima

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Zlatar Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji i organizacijskom stanju u kotaru

Izvještaj Tome Pipiča, člana Okružnoga komiteta KPH Pokuplje, Okružnome komitetu KPH Pokuplje o radu pristaša HSS-a te organizacijskom stanju antifašističkih organizacija na kotaru Jastrebarsko

Izvještaj štaba Desete divizije NOV Hrvatske Štabu Drugoga korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Ludbreg

Fotografije

Povezane odrednice

3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Borbe na Jadranu 1943. Pljevlja Korčula 19. pešadijska divizija Venecija Kumanovo Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Narodno oslobodilački odbori Glavni štab Srbije Četnici u drugom svetskom ratu 1. proleterska divizija NOVJ Deca u ratu Lepa Perović Kriva Palanka Brač Borbe u Hrvatskoj 1943. Nova Gorica Toplica u oslobodilačkom ratu Blace Diverzije u oslobodilačkom ratu 2. proleterska udarna brigada 3. udarna divizija NOVJ Žene u ratu Glavni štab Makedonije Pakrac Jajce 14. slovenska divizija NOVJ Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Borbe u Crnoj Gori 1943. 27. istočnobosanska divizija NOVJ Borbe u Dalmaciji 1943. SSSR i Jugoslavija Kapitulacija Italije Napad NOVJ na Zenicu 1943. Borbe u Makedoniji 1943. Sanski Most Pašaga Mandžić Ludbreg 1. južnomoravski partizanski odred Partizanke Pioniri u oslobodilačkom ratu Šavnik Napad NOVJ na Sanski Most 1943. Britanija i Jugoslavija Livno Zagrebački partizanski odred Andrijevica Kumanovski partizanski odred Antiosovinska ofanziva JVuO 1943. Borbe u Sloveniji 1943. Operacija Ziethen Komunistička partija Hrvatske Josip Broz Tito Pirot Prva tuzlanska operacija NOVJ 17. majevička udarna brigada SKOJ 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Zenica Sarajevo Politički komesari u NOR-u 2. udarni korpus NOVJ Hvar Bijelo Polje Romanijski partizanski odred Bolnice u oslobodilačkom ratu Tuzla Niš Rodoljub Čolaković Borbe u Slavoniji 1943. Travnik Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Srbiji 1943. 1. južnomoravska brigada Prokuplje