🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Jugoslovensko ratište na dan 9. 11. 1943. godine

Slobodni gradovi

Izaberi datum
Godina:
Mesec:
Dan:

Dokumenti

Izvod iz izveštaja Štaba Druge proleterske divizije od 9 novembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o napadu Druge proleterske brigade na Bugare u LJubišu

Proglas Glavnog štaba NOV i PO Sandžaka od 9 novembra 1943 godine

Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 9 novembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o borbama protiv Bugara kod JBubiša i protiv muslimanske milicije i napadu kod Brodareva i Miloševog Dola

Upozorenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 9. novembra 1943. Svetozaru Vukmanoviću Tempu da pitanje ujedinjenja i samoopredeljenja makedonskog i ostalih naroda Jugoslavije treba postaviti tek posle pobede nad Nemačkom i kvislinzima

Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 9. novembra 1943. Štabu 2. korpusa NOVJ da ukaže pomoć partizanskim snagama koje se iz Šumadije probijaju u pravcu Sandžaka

Obavještenje štaba Treće udarne divizije od 9 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO za Crnu Goru i Boku o borbama Pete crnogorske NOU brigade u pravcu Bratonožića i Kuča

Uputstvo štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 9 novembra 1943 god. štabu Šeste crnogorske NOU brigade o pripremi za formiranje ove brigade

Zapovijest štaba Pete crnogorske NOU brigade od 9 novembra 1943 god. potčinjenim bataljonima za razbijanje četnika u Kučima

Obavještenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 9 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i POJ Makedonije o situaciji na teritoriji Crne Gore, Boke, Sandžaka i Hercegovine i o stečenim iskustvima u stvaranju NO vojske

Naređenje Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 9 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo na prostoriji Jabuka - Rogatica - Višegrad

Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 9 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za smjenu i raspored na prostoriji Komar - Oborci - Gradina

Izvještaj Štaba Prve vojvođanske brigade od 9 novembra 1943 god. Štabu Šesnaeste NOU divizije o vojno-političkom stanju brigade

Naređenje Štaba Druge grupe Desete hercegovačke NOU brigade od 9 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama da formiraju NOP odred Bišina i obavještenje o formiranju NOP odreda Nevesinjska puška

Pismo Štaba Šestog korpusa NOV Jugoslavije od 9 studenog 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Kravice, Gorjane, Gašince, Viroviticu i drugim borbama

Naređenje Štaba Šeste divizije od 9 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za marš na prostoriju Srb - Kunovac

Izvještaj Štaba Sedme udame divizije NOV Hrvatske od 9 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na Otoku i željezničku prugu Bosanska Krupa - Drenova Glavica

Izvještaj Štaba Osme divizije od 9 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na Belaj

Naređenje Štaba Dvanaeste divizije NOV Hrvatske od 9 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za borbu protiv neprijateljskih motorizovanih jedinica i preduzimanju mjera bezbjednosti prilikom kantonovanja

Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 9 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o čišćenju četnika u Strmici, Plavnu i Golubiću

Izvještaj Štaba čehoslovačke NO brigade Jan Žiška od 9 studenog 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije o osiguranju napada na Viroviticu i stanju u jedinicama

Izvještaj Zapoviedništva glavnog stožera domobranstva od 9 studenog 1943 god. o napadu iedinica NOV i PO Hrvatske na Koprivnicu, Viroviticu i borbama na Pelješcu

Izveštaj Štaba Sedmog korpusa NOV i POJ od 9 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o pripremi napada na Novo Mesto

Izveštaj Štaba Devete slovenačke NO brigade od 9 novembra 1943 god. Štabu Osamnaeste divizije NOV i POJ o borbama na sektoru Kočevska Reka -Mlaka - Medvedek - Jelenov Zleb

Izveštaj Štaba Sedamnaeste slovenačke NO brigade od 9 novembra 1943 god. Štabu Dvadeset sedme divizije - Goriške o napadu na Ločnik

Izveštaj žandarmeriske stanice Konjice od 9 novembra 1943 god. o napadu partizana na Zreče

Uputstvo Štaba mornarice NOVJ od 9 novembra 1943 god. šta-bovima pomorsko-obalskih sektora za podnošenje izvještaja o organizaciji i radu sektora

Izvještaj Štaba Hvarsko-viškog odreda od 9 novembra 1943 god. Štabu Trećeg pomorsko-obalskog sektora o formiranju odreda i njegovom brojnom stanju i naoružanju

Poziv Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. novembra 1943. vazduhoplovcima bivše jugoslovenske vojske da stupe u Narodnooslobodilačku vojsku Jugoslavije

Zapovest komandanta Bosanskokrajiškog četničkog korpusa od 9. novembra 1943. komandantima kolona za napad na delove 13. NOU brigade kod Sitnice 

Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 9. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o čišćenju četnika u Strmici, Plavnu i Golubiću

Izvještaj Štaba Hvarsko-viškog odreda od 9. studenog 1943. Štabu Trećeg pomorsko-obalskog sektora o formiranju odreda i njegovom stanju i naoružanju

Izvod iz izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 9. studenog 1943. o borbama na Pelješcu i uništenju teretnih vozila od savezničkih aviona na cesti Omiš-Split

Obavještenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 9. studenog 1943. Štabu 114. lovačke divizije o preuzimanju komande od strane 264. pješadijske divizije na području Šibenik, Split, Sinj i Drniš

Izvod iz izvještaja Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 9. studenog 1943. o napadu dijelova 19. divizije NOVJ na Benkovac i izbacivanju četnika iz Vrlike

Izvještaj Velike župe Cetina u Splitu od 9. studenog 1943. o događajima na području Župe u vremenu od 18. do 24. listopada

Izvještaj Okružnoga NOO Krapina ZAVNOH-u o političkoj situaciji, organizacijskom stanju, radu i budućimi zadacima

Obrazac za karakteristike osoba koje su posredstvom Mjesnog komiteta KPH Zagreb odlazile u jedinice NOV

Iz dnevnog izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domobranstva NDH o neuspjelom pokušaju Nijemaca i ustaša da prodru u Koprivnicu

Fotografije

Povezane odrednice

18. slovenska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1943. 114. lovačka divizija Borbe u Dalmaciji 1943. Hrvatsko domobranstvo Glavni štab Crne Gore Pelješac 10. slovenska udarna brigada (ljubljanska) Borbe u Makedoniji 1943. Omiš Partizanska avijacija 1. proleterski korpus NOVJ Čehoslovačka brigada Jan Žiška Avijacija u oslobodilačkom ratu Virovitica Proslava Oktobarske revolucije u oslobodilačkom ratu 10. hercegovačka udarna brigada 5. proterska (crnogorska) udarna brigada 1. makedonsko-kosovska udarna brigada Svetozar Vukmanović Tempo Napad NOVJ na Viroviticu novembra 1943. 6. lička proleterska divizija NOVJ 12. slavonska divizija NOVJ Ljubo Vučković 16. vojvođanska divizija NOVJ Brodarevo AVNOJ ZAVNOH Korčula Operacija Jesenji pljusak Nevesinje Mornarica NOVJ Crnogorska antifašistička skupština narodnog oslobođenja (CASNO) Borbe u Crnoj Gori 1943. Narodno oslobodilački odbori 1. vojvođanska udarna brigada Uprava Ujedinjenih nacija za pomoć i obnovu (UNRRA) Srb Operacija Landsturm Omladina u ratu Borbe na Jadranu 1943. 12. dalmatinska udarna brigada (prva otočka) Split 27. istočnobosanska divizija NOVJ Blažo Jovanović Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Šibenik Koprivnica 264. pešadijska divizija Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Srbiji 1943. Borbe u Hercegovini 1943. Stana Tomašević Peko Dapčević Borbe u Lici 1943. 2. proleterska divizija NOVJ 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ 15. brdski armijski korpus Josip Broz Tito Borbe u Sloveniji 1943. Kolašin 2. udarni korpus NOVJ Borbe u Slavoniji 1943. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 17. slovenska (1. soška) brigada Simon Gregorčič 8. dalmatinski korpus NOVJ Goriška divizija Glavni štab Slovenije Sinj 13. krajiška udarna brigada Operacija Delfin Partizanke Sisak Hvar Glavni štab Makedonije