🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Jugoslovensko ratište na dan 26. 03. 1944. godine

Slobodni gradovi

Izaberi datum
Godina:
Mesec:
Dan:

Događaji

26. 03. 1944 Po naredbi VŠ NOV i POJ, od 13. i 15. krajiške NOU brigade, Udarnog NOP odreda 5. udarnog korpusa NOVJ, Zmijanjskog, Banjalučkog i Pljevskog (Mrkonjićkog) NOP odreda formirana 39. divizija 5. udarnog korpusa NOVJ.

26. 03. 1944 VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ: oficiri koji iz druge vojske dobrovoljno prelaze na stranu NOV i POJ mogu staviti oznake čina tek pošto to potvrdi VŠ NOV i POJ, kome treba dostavljati predloge u tom smislu.

26. 03. 1944 U El Khatatbi (kod Kaira, u Egiptu) otpočeo rad Tenkovske škole NOVJ, formirane uz pomoć vojnih vlasti V. Britanije. Kroz ovu školu je prošlo oko 840 pripadnika NOV i POJ.

26. 03. 1944 Kralj Petar II Karađorđević, na konferenciji za štampu, izjavio da je voljan da se s rukovodstvom NOP-a u Jugoslaviji sporazume pod uslovom da NKOJ i izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije obrazuju jedinstven ministarski savet.

26. 03. 1944 Na području San. Most - Ključ - Banja Luka, po naređenju Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ, od Sanskog i Ribničkog NOP odreda formirana 15. krajiška udarna brigada 39. udarne divizije NOVJ.

26. 03. 1944 Naredbom Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ Pljevski NOP odred preimenovan u Mrkonjićki NOP odred.

26. 03. 1944 Štab 2. udarnog korpusa NOVJ uputio proglas VŠ NOV Albanije s pozivom na saradnju u borbi protiv zajedničkog neprijatelja.

26. 03. 1944 Iz s. Aržana, s. Ciste, s. Trilja i Sinja nemačke snage (po jedan bataljon iz 7. SS -Princ Eugen-, 118. lovačke i 369. legionarske divizije) otpočele napad ka pl. Kamesiici. Dinarski NOP odred je iznenađen u s. Gljevu i odbačen na greben Kamešnice.

26. 03. 1944 Deseta dalmatinska brigada 20. divizije NOVJ i Mosorski NOP odred pružali su žilav otpor na pravcima s. Aržano - s. Voštane i s. Trilj - s. Voštane sve do 28. marta, a zatim su se povukli ka s. Bijelom Polju i s. Prologu. Nemački vojnici su i ovom prilikom popalili sela: Otoku, Rudu, Voštane, Krivodol i druga i pobili ili žive u kućama zapalili 1675 ljudi, među kojima veći broj žena, dece i staraca.

26. 03. 1944 U s. Trakošćanu (blizu Lepoglave) otpočelo dvodnevno okružno partijsko savetovanje za okrug Krapinu, na kome je odlučeno da se veća pažnja posveti podmlađivanju partijskog kadra i skojevske organizacije, radu među ženama i ideološkoj izgradnji članova KPJ.

26. 03. 1944 Kod Sunje (na pruzi Sisak-Dubica) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem pruge srušili nemački transportni voz, uništivši lokomotivu i tri vagona.

26. 03. 1944 Treća i 4. brigada 7. udarne divizije NOVJ napale neprijateljsko uporište u s. Komarevu (kod Siska) koje su branili delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije (oko 500 vojnika). Posle četvoročasovne borbe brigade su se povukle.

26. 03. 1944 GŠ NOV i PO za Makedoniju pismenom naredbom pohvalio borce i rukovodioce 1. makedonsko-kosovske NOU brigade i bataljone -Stevan Naumov- i -Hristo Botev- za pokazanu hrabrost, čvrstinu i samopregor u borbama protiv bugarskih jedinica u. februarskom pohodu.

26. 03. 1944 Jedinice Istočnokoruškog NOP ođieda 4. operativne zone NOV i PO Slovenije uništile obezbeđenje i električnu centralu u s. Podpecima (kod Mežice) koja je strujom snabdevala rudnik olova u Mežici.

26. 03. 1944 GŠ NOV i PO za Srbiju formirao Štab južnomoravske zone, pod čiju komandu su stavljeni: 2, 3, 4. i 5. južnomoravska NO brigada, 9. srpska NO brigada, 1. južnomoravski, Jastrebački, Rasinski i Crnotravski NOP odred, Jastrebačka, Jablanička i Crnotravska komanda područja. Time je prestao da postoji Operativni štab južnomoravskih brigada.

26. 03. 1944 Kod s. Prilika (blizu Ivanjice) 3. i 4. bataljon 1. udarne krajiške brigade 5. udarne divizije NOVJ vodili petočasovnu borbu protiv jednog bataljona bugarske 24. pešadijske divizije i delova 2. puka SDK. Neprijatelj je imao oko 30 mrtvih, a jedinice 1. brigade - 9 mrtvih i 11 ranjenih boraca.

Dokumenti

Radiogramski izveštaj štaba Pete NOU divizije od 26 marta 1944 god. štabu Drugog korpusa NOVJ o prebacivanju Druge proletereke i Pete NOU divizije na sektor Ivanjice

Naređenje štaba Pete NOU divizije od 26 marta 1944 god. štabu Druge proleterske divizije za marš na prostoriju Despotovica - Pridvorica - Čečina - Brusnik - Ostatija

Naređenje štaba Pete NOU divizije od 26 marta 1944 god. štabovima brigada za marš na prostoriju Gradac - Brusnik - Pločnik - Ostatija i prikupljanje podataka o neprijateljskim snagama u Novom Pazaru, Raškoj, Ušću i Kraljevu

Izveštaj štaba Druge proleterske divizije od 26 marta 1944 god. štabu Pete NOU divizije o borbama protiv četnika na prostoriji Jasenovo - Ojkovica - Trudovo

Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 26 marta 1944 god. štabovima brigada za marš na lrostoriju s. Despotovica - s. Vrmbaje - s. Pridvorica - s. Čečina i veću disciplinu i tačnost u vezi sa pokretom

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 26 marta 1944 god. Štabu Drugog sremskog NOP odreda za pokret u pravcu Trnave

Izveštaj Štaba Drugog sremskog NOP odreda od 26 marta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o situaciji u Sremu

Obaveštenje delegata Centralnog komiteta KPJ pri Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju od 26. marta zastupniku NKOJ-a u Bariju da Centralni komitet KPJ nalaže da se na Drugi kongres USAOJ-a pozovu delegati antifašističke omladine Italije

Uputstvo šefa Sanitetskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 26. marta 1944. o organizaciji evakuacije ranjenika vazdušnim putem

Poruka predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 26. marta 1944. Izvršnom odboru ZAVNOH-a da kao prvu pomoć najsiromašnijim područjima Gorskog kotara, Like i Korduna dodeli 20 miliona kuna i lira, koje će Izvršnom odboru uskoro nadoknaditi NKOJ

Pismo Štaba 2. udarnog korpusa od 26. marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Albanije o situaciji na teritoriji Korpusa i tješnjoj saradnji u borbi protiv zajedničkog neprijatelja

Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 26. marta 1944. Štabu Trideset osme NOU divizije da sa Sedamnaestom majevičkom brigadom i Mačvanskim NOP odredom dejstvuje na prostoru Trnove

Naredba Štaba Petog korpusa NOVJ od 26. marta 1944. za formiranje Trideset devete banjalučke divizije i Petnaeste krajiške brigade

Naređenje Štaba Šesnaeste NOU divizije od 26. marta 1944. štabovima brigada za raspored i dejstvo na sektorima Vučijak - Sarije, Tomići - Arapovići - Mezgaja i Trnačka - Kameniti Brijeg

Izvještaj Štaba Trideset osme NOU divizije od 26. marta 1944. Štabu Trećeg korpusa NOVJ o stanju divizije i o situaciji na području Majevice

Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 26. marta 1944. o situaciji u Bosni

Izvještaj Štaba Šestog korpusa od 20 marta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama Banijskog NOP odreda od 26 februara do 14 marta

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 26 marta 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama od 4 do 24 marta

Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije od 26 marta 1944 god. podređenim jedinicama za diverziju pruge Beograd - Zagreb

Izvještaj Štaba Grupe južnodalmatinskih NOP odreda od 26 marta 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o neprijateljskoj ofanzivi na Biokovu, paljenju sela i odvođenju stanovništva

Izvještaj Štaba Žumberačko-pokupskog NOP odreda od 26 marta 1944 god. Štabu Trideset četvrte divizije o borbama od 24 februara do 26 marta

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 26 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Daruvara, Petrinje, Karlovca, Knina i na otoku Hvaru

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 26. marta 1944. potčinjenim štabovima da čuvaju živu silu, kontrolišu rad svojih jedinica i pružaju im efikasnu pomoć

Izveštaj Šiaba 7. korpusa od 26. marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti potčinjenih jedinica

Izveštaj Štaba 4. operativne zone Slovenije od 26. marta 1944. o aktivnostima podređenih jedinica

Izveštaj Komande nemačke 188. rezervne brdske divizije od 26. marta 1944. o izvođenju akcije Dahštajn protiv jednica NOV i PO u predelu Crni Vrh - Col

Izveštaj komandanta 1. bataljona Hajne od 26. marta 1944. Komandi 139. nemačkog rezervnog brdskog lovačkog puka o akciji protiv jedinica NOV i PO u predelu Crni Vrh - Col

Izveštaj Brigadnog komiteta SKOJ-a 9. krajiške brigade 10. NOU divizije od 26. marta 1944. Oblasnom komitetu SKOJ-a za Bosansku krajinu o političkom radu s omladinom

Pismo Svetislava Stefanovića od 26. ožujka 1944. dr Josipu Smodlaki, povjereniku za vanjske poslove o vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 26. ožujka 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama od 4. do 24. ožujka

Izvještaj Štaba Grupe južnodalmatinskih NOP odreda od 26. ožujka 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o neprijateljskoj ofenzivi na Biokovu, paljenju sela i odvođenju stanovništva

Izvještaj Štaba Trećeg pomorsko-oblasnog sektora od 26. ožujka 1944. Štabu Mornarice NOVJ o akcijama na teritoriju sektora

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 26. ožujka 1944. Komandi Druge oklopne armije o nailasku kamiona na mine kod Trogira i sukobu s partizanima kod Benkovca

Pismo potporučnika iz Zlatiborskog odreda od 26. ožujka 1944. komandantu Dinarske četničke divizije u povodu međusobnih odnosa četničkih vojvoda

Pohvala Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 26. marta 1944. god. Prvoj makedonsko-kosovskoj brigadi

Pohvala Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 26. marta 1944. god. bataljonnma Stevo Naumov i Hristo Botev

Operativni izvještaj Štaba NO brigade Franjo Ogulinac-Seljo Štabu Trideset i četvrte divizije NOVJ za ožujak 1944. godine

Izvještaj Štaba Žumberačko-pokupskoga NOP odreda Štabu Trideset i četvrte divizije NOVJ o akcijama od 24. veljače do 26. ožujka 1944. godine

Izvještaj Štaba NO brigade Franjo Ogulinac-Seljo Štabu Trideset i četvrte divizije NOVJ o borbi kod Gornje Kupčine

Fotografije

Povezane odrednice

7. banijska divizija NOVJ Diverzije u oslobodilačkom ratu Glavni štab Slovenije Borbe u Dalmaciji 1944. Trogir Albanski partizani USAOH Crna Trava Omladina u ratu Vrhovni štab NOVJ ZAVNOH 2. udarni korpus NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Daruvar Crnotravski partizanski odred 8. dalmatinski korpus NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Borbe u Sremu 1943. Mačvanski partizanski odred Karlovac Borbe u Crnoj Gori 1944. Trnovo Trilj Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Srbiji 1944. 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Kozarska Dubica Četnici u drugom svetskom ratu Istra u oslobodilačkom ratu Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Mornarica NOVJ Banijski partizanski odred Glavni štab Hrvatske Kosovski partizanski odred Petrinja Sinj Ranjenici u ratu Glavni štab Makedonije 2. proleterska divizija NOVJ Hvar Albanija u drugom svetskom ratu Borbe u Hercegovini 1944. Knin Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Krapina 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Ivanjica Sanski Most Bugarska u drugom svetskom ratu 38. istočnobosanska divizija NOVJ 7. srpska brigada (5. južnomoravska) Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Ribnički partizanski odred 1. istarska brigada Vladimir Gortan Žene u ratu Jastrebački partizanski odred 39. krajiška divizija NOVJ Sanitet u ratu Novi Pazar Borbe u Sloveniji 1944. Lepoglava Ključ 1. makedonsko-kosovska udarna brigada 15. krajiška udarna brigada SKOJ 20. dalmatinska divizija NOVJ Borbe u Makedoniji 1944. Pljevlja Vranje Disciplina u oslobodilačkom ratu Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) 5. krajiška udarna divizija NOVJ Borbe u Lici 1944. Glavni štab Vojvodine Sisak