🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Jugoslovensko ratište na dan 26. 03. 1944. godine

Slobodni gradovi

Izaberi datum
Godina:
Mesec:
Dan:

Događaji

26. 03. 1944 Po naredbi VŠ NOV i POJ, od 13. i 15. krajiške NOU brigade, Udarnog NOP odreda 5. udarnog korpusa NOVJ, Zmijanjskog, Banjalučkog i Pljevskog (Mrkonjićkog) NOP odreda formirana 39. divizija 5. udarnog korpusa NOVJ.

26. 03. 1944 VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ: oficiri koji iz druge vojske dobrovoljno prelaze na stranu NOV i POJ mogu staviti oznake čina tek pošto to potvrdi VŠ NOV i POJ, kome treba dostavljati predloge u tom smislu.

26. 03. 1944 U El Khatatbi (kod Kaira, u Egiptu) otpočeo rad Tenkovske škole NOVJ, formirane uz pomoć vojnih vlasti V. Britanije. Kroz ovu školu je prošlo oko 840 pripadnika NOV i POJ.

26. 03. 1944 Kralj Petar II Karađorđević, na konferenciji za štampu, izjavio da je voljan da se s rukovodstvom NOP-a u Jugoslaviji sporazume pod uslovom da NKOJ i izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije obrazuju jedinstven ministarski savet.

26. 03. 1944 Na području San. Most - Ključ - Banja Luka, po naređenju Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ, od Sanskog i Ribničkog NOP odreda formirana 15. krajiška udarna brigada 39. udarne divizije NOVJ.

26. 03. 1944 Naredbom Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ Pljevski NOP odred preimenovan u Mrkonjićki NOP odred.

26. 03. 1944 Štab 2. udarnog korpusa NOVJ uputio proglas VŠ NOV Albanije s pozivom na saradnju u borbi protiv zajedničkog neprijatelja.

26. 03. 1944 Iz s. Aržana, s. Ciste, s. Trilja i Sinja nemačke snage (po jedan bataljon iz 7. SS -Princ Eugen-, 118. lovačke i 369. legionarske divizije) otpočele napad ka pl. Kamesiici. Dinarski NOP odred je iznenađen u s. Gljevu i odbačen na greben Kamešnice.

26. 03. 1944 Deseta dalmatinska brigada 20. divizije NOVJ i Mosorski NOP odred pružali su žilav otpor na pravcima s. Aržano - s. Voštane i s. Trilj - s. Voštane sve do 28. marta, a zatim su se povukli ka s. Bijelom Polju i s. Prologu. Nemački vojnici su i ovom prilikom popalili sela: Otoku, Rudu, Voštane, Krivodol i druga i pobili ili žive u kućama zapalili 1675 ljudi, među kojima veći broj žena, dece i staraca.

26. 03. 1944 U s. Trakošćanu (blizu Lepoglave) otpočelo dvodnevno okružno partijsko savetovanje za okrug Krapinu, na kome je odlučeno da se veća pažnja posveti podmlađivanju partijskog kadra i skojevske organizacije, radu među ženama i ideološkoj izgradnji članova KPJ.

26. 03. 1944 Kod Sunje (na pruzi Sisak-Dubica) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem pruge srušili nemački transportni voz, uništivši lokomotivu i tri vagona.

26. 03. 1944 Treća i 4. brigada 7. udarne divizije NOVJ napale neprijateljsko uporište u s. Komarevu (kod Siska) koje su branili delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije (oko 500 vojnika). Posle četvoročasovne borbe brigade su se povukle.

26. 03. 1944 GŠ NOV i PO za Makedoniju pismenom naredbom pohvalio borce i rukovodioce 1. makedonsko-kosovske NOU brigade i bataljone -Stevan Naumov- i -Hristo Botev- za pokazanu hrabrost, čvrstinu i samopregor u borbama protiv bugarskih jedinica u. februarskom pohodu.

26. 03. 1944 Jedinice Istočnokoruškog NOP ođieda 4. operativne zone NOV i PO Slovenije uništile obezbeđenje i električnu centralu u s. Podpecima (kod Mežice) koja je strujom snabdevala rudnik olova u Mežici.

26. 03. 1944 GŠ NOV i PO za Srbiju formirao Štab južnomoravske zone, pod čiju komandu su stavljeni: 2, 3, 4. i 5. južnomoravska NO brigada, 9. srpska NO brigada, 1. južnomoravski, Jastrebački, Rasinski i Crnotravski NOP odred, Jastrebačka, Jablanička i Crnotravska komanda područja. Time je prestao da postoji Operativni štab južnomoravskih brigada.

26. 03. 1944 Kod s. Prilika (blizu Ivanjice) 3. i 4. bataljon 1. udarne krajiške brigade 5. udarne divizije NOVJ vodili petočasovnu borbu protiv jednog bataljona bugarske 24. pešadijske divizije i delova 2. puka SDK. Neprijatelj je imao oko 30 mrtvih, a jedinice 1. brigade - 9 mrtvih i 11 ranjenih boraca.

Dokumenti

Radiogramski izveštaj štaba Pete NOU divizije od 26 marta 1944 god. štabu Drugog korpusa NOVJ o prebacivanju Druge proletereke i Pete NOU divizije na sektor Ivanjice

Naređenje štaba Pete NOU divizije od 26 marta 1944 god. štabu Druge proleterske divizije za marš na prostoriju Despotovica - Pridvorica - Čečina - Brusnik - Ostatija

Naređenje štaba Pete NOU divizije od 26 marta 1944 god. štabovima brigada za marš na prostoriju Gradac - Brusnik - Pločnik - Ostatija i prikupljanje podataka o neprijateljskim snagama u Novom Pazaru, Raškoj, Ušću i Kraljevu

Izveštaj štaba Druge proleterske divizije od 26 marta 1944 god. štabu Pete NOU divizije o borbama protiv četnika na prostoriji Jasenovo - Ojkovica - Trudovo

Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 26 marta 1944 god. štabovima brigada za marš na lrostoriju s. Despotovica - s. Vrmbaje - s. Pridvorica - s. Čečina i veću disciplinu i tačnost u vezi sa pokretom

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 26 marta 1944 god. Štabu Drugog sremskog NOP odreda za pokret u pravcu Trnave

Izveštaj Štaba Drugog sremskog NOP odreda od 26 marta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o situaciji u Sremu

Obaveštenje delegata Centralnog komiteta KPJ pri Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju od 26. marta zastupniku NKOJ-a u Bariju da Centralni komitet KPJ nalaže da se na Drugi kongres USAOJ-a pozovu delegati antifašističke omladine Italije

Uputstvo šefa Sanitetskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 26. marta 1944. o organizaciji evakuacije ranjenika vazdušnim putem

Poruka predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 26. marta 1944. Izvršnom odboru ZAVNOH-a da kao prvu pomoć najsiromašnijim područjima Gorskog kotara, Like i Korduna dodeli 20 miliona kuna i lira, koje će Izvršnom odboru uskoro nadoknaditi NKOJ

Pismo Štaba 2. udarnog korpusa od 26. marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Albanije o situaciji na teritoriji Korpusa i tješnjoj saradnji u borbi protiv zajedničkog neprijatelja

Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 26. marta 1944. Štabu Trideset osme NOU divizije da sa Sedamnaestom majevičkom brigadom i Mačvanskim NOP odredom dejstvuje na prostoru Trnove

Naredba Štaba Petog korpusa NOVJ od 26. marta 1944. za formiranje Trideset devete banjalučke divizije i Petnaeste krajiške brigade

Naređenje Štaba Šesnaeste NOU divizije od 26. marta 1944. štabovima brigada za raspored i dejstvo na sektorima Vučijak - Sarije, Tomići - Arapovići - Mezgaja i Trnačka - Kameniti Brijeg

Izvještaj Štaba Trideset osme NOU divizije od 26. marta 1944. Štabu Trećeg korpusa NOVJ o stanju divizije i o situaciji na području Majevice

Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 26. marta 1944. o situaciji u Bosni

Izvještaj Štaba Šestog korpusa od 20 marta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama Banijskog NOP odreda od 26 februara do 14 marta

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 26 marta 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama od 4 do 24 marta

Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije od 26 marta 1944 god. podređenim jedinicama za diverziju pruge Beograd - Zagreb

Izvještaj Štaba Grupe južnodalmatinskih NOP odreda od 26 marta 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o neprijateljskoj ofanzivi na Biokovu, paljenju sela i odvođenju stanovništva

Izvještaj Štaba Žumberačko-pokupskog NOP odreda od 26 marta 1944 god. Štabu Trideset četvrte divizije o borbama od 24 februara do 26 marta

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 26 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Daruvara, Petrinje, Karlovca, Knina i na otoku Hvaru

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 26. marta 1944. potčinjenim štabovima da čuvaju živu silu, kontrolišu rad svojih jedinica i pružaju im efikasnu pomoć

Izveštaj Šiaba 7. korpusa od 26. marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti potčinjenih jedinica

Izveštaj Štaba 4. operativne zone Slovenije od 26. marta 1944. o aktivnostima podređenih jedinica

Izveštaj Komande nemačke 188. rezervne brdske divizije od 26. marta 1944. o izvođenju akcije Dahštajn protiv jednica NOV i PO u predelu Crni Vrh - Col

Izveštaj komandanta 1. bataljona Hajne od 26. marta 1944. Komandi 139. nemačkog rezervnog brdskog lovačkog puka o akciji protiv jedinica NOV i PO u predelu Crni Vrh - Col

Izveštaj Brigadnog komiteta SKOJ-a 9. krajiške brigade 10. NOU divizije od 26. marta 1944. Oblasnom komitetu SKOJ-a za Bosansku krajinu o političkom radu s omladinom

Pismo Svetislava Stefanovića od 26. ožujka 1944. dr Josipu Smodlaki, povjereniku za vanjske poslove o vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 26. ožujka 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama od 4. do 24. ožujka

Izvještaj Štaba Grupe južnodalmatinskih NOP odreda od 26. ožujka 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o neprijateljskoj ofenzivi na Biokovu, paljenju sela i odvođenju stanovništva

Izvještaj Štaba Trećeg pomorsko-oblasnog sektora od 26. ožujka 1944. Štabu Mornarice NOVJ o akcijama na teritoriju sektora

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 26. ožujka 1944. Komandi Druge oklopne armije o nailasku kamiona na mine kod Trogira i sukobu s partizanima kod Benkovca

Pismo potporučnika iz Zlatiborskog odreda od 26. ožujka 1944. komandantu Dinarske četničke divizije u povodu međusobnih odnosa četničkih vojvoda

Pohvala Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 26. marta 1944. god. Prvoj makedonsko-kosovskoj brigadi

Pohvala Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 26. marta 1944. god. bataljonnma Stevo Naumov i Hristo Botev

Operativni izvještaj Štaba NO brigade Franjo Ogulinac-Seljo Štabu Trideset i četvrte divizije NOVJ za ožujak 1944. godine

Izvještaj Štaba Žumberačko-pokupskoga NOP odreda Štabu Trideset i četvrte divizije NOVJ o akcijama od 24. veljače do 26. ožujka 1944. godine

Izvještaj Štaba NO brigade Franjo Ogulinac-Seljo Štabu Trideset i četvrte divizije NOVJ o borbi kod Gornje Kupčine

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Hercegovini 1944. Četnici u drugom svetskom ratu Kosovski partizanski odred Sanitet u ratu Ranjenici u ratu Sanski Most Novi Pazar Disciplina u oslobodilačkom ratu 15. krajiška udarna brigada Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Glavni štab Vojvodine Glavni štab Slovenije Crna Trava Borbe u Srbiji 1944. Daruvar Bugarska u drugom svetskom ratu Borbe u Sloveniji 1944. Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Trilj 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 7. srpska brigada (5. južnomoravska) 1. makedonsko-kosovska udarna brigada Sisak Knin Pljevlja Borbe u Sremu 1943. 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Banijski partizanski odred Trogir 20. dalmatinska divizija NOVJ 1. istarska brigada Vladimir Gortan Ivanjica Sinj Ribnički partizanski odred Albanski partizani 38. istočnobosanska divizija NOVJ 8. dalmatinski korpus NOVJ Ključ Borbe u Lici 1944. Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Lepoglava 39. krajiška divizija NOVJ Borbe u Crnoj Gori 1944. Diverzije u oslobodilačkom ratu Glavni štab Hrvatske Mačvanski partizanski odred Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Karlovac 7. banijska divizija NOVJ Crnotravski partizanski odred Žene u ratu Jastrebački partizanski odred ZAVNOH SKOJ Borbe u Hrvatskoj 1944. Trnovo Borbe u Makedoniji 1944. Vranje Mornarica NOVJ USAOH Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Kozarska Dubica Omladina u ratu Albanija u drugom svetskom ratu Istra u oslobodilačkom ratu Glavni štab Makedonije Krapina 2. proleterska divizija NOVJ Borbe u Dalmaciji 1944. 2. udarni korpus NOVJ Hvar Petrinja 5. krajiška udarna divizija NOVJ Vrhovni štab NOVJ