🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Jugoslovensko ratište na dan 23. 05. 1944. godine

Slobodni gradovi

Izaberi datum
Godina:
Mesec:
Dan:

Događaji

23. 05. 1944 Po naređenju Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ, Jajački NOP odred, koji se do tada nalazio pod komandom 10. divizije NOVJ, ušao u sastav 11. udarne divizije NOVJ.

23. 05. 1944 U s. Mekinjaru (kod Udbine) jedinice 3. brigade 13. divizije NOVJ napale 4. četu 34. ustaškog bataljona i zauzele selo.

23. 05. 1944 Između s. Leskovca i s. Zdenčine delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ na 40 mesta porušili železničku prugu Zagreb-Karlovac i miniranjem srušili neprijateljskitransportni voz. Saobraćaj je bio prekinut nekoliko dana.

23. 05. 1944 Kod s. Plešiveca (blizu Velenja) 2. slovenačka udarna brigada -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ vodila teške borbe protiv jakih nemačkih snaga koje su nadirale iz s. Št. Vida i s. Cirkovaca. Brigada se zatim, da bi zaštitila nenaoružane borce, prebacila na pl. Razbor (kod Šoštanja).

23. 05. 1944 Posle duže borbe 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije zauzela žand. st. Št. Jurij ob Taboru (kod Vranskog), koju je branilo 20 žandarma.

23. 05. 1944 Na položajima kod s. Kota (blizu Slov. Konjica) 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4, operativne zone vodila uspešnu borbu protiv nemačkih kolona iz s. Oplotinice, s. Slov. Bistrice i s. Šmartna. Iznenadnim udarom u bok neprijatelj je odbačen ka Kaponhofu, gde se utvrdio. Borba je nastavljena sve do 19 časova, kada se neprijatelj, uz gubitke od 20 mrtvih, povukao u polazne garnizone.

23. 05. 1944 Kod s. Božinovca i s. Belog Potoka (blizu Knjaževca) 9. srpska NO brigada i Niški NOP odred posle tročasovne borbe prinudili delove četničkog Knjaževačkog korpusa na povlačenje ka s. Skrobnici.

Dokumenti

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 23 maja 1944 god. vojvođanskim jedinicama za uništavanje mina na obali Dunava i za dostavljanje izveštaja o neprijateljskoj protivavionskoj odbrani

Izveštaj Štaba Drugog sremskog NOP odreda od 23 maja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o akcijama Odreda od 17 do 22 maja

Relacija Štaba Treće sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 23 maja 1944 god. o vođenoj borbi sa četnicima u s. Otilovići

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 23. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da predloži 16 najhrabrijih boraca i rukovodilaca za dodelu sovjetskih odlikovanja

Zajednički izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Pavla Ilića i komandanta Udarne grupe divizije NOVJ Milutina Morače od 23. maja 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o najneophodnijim količinama municije, odeće i obuće za 2. proletersku i 5. krajišku NOU diviziju

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ Arse Jovanovića od 23. maja 1944. Štabu 8. korpusa NOVJ da svojim jedinicama zatvori pravac koji vodi od Knina, preko Bosanskog Grahova, za selo Resanovci

Obaveštenje Sretena Žujovića od 23. maja 1944. Vrhovnom štabu o uspešnom prepadu delova 13. krajiške NOU brigade na četnički Štab Bosansko-krajiškog korpusa i zapleni njegove arhivske građe

Obaveštenje komandanta Baze NOVJ u Italiji Milentija Popovića od 23. maja 1944. Štabu Mornarice NOVJ da britanski predstavnici u Bariju traže da im se stave na raspolaganju dva motorna jedrenjaka iz sastava Mornarice NOVJ

Naređenje Štaba Druge proleterske divizije NOVJ od 23 maja 1944 god. za prebacivanje na sektor Berana, Andrijevice i Rožaja

Izvještaj Štaba Trideset sedme udarne divizije od 23 maja 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o borbama jedinica Divizije od 9 do 23 maja

Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 23. maja 1944. Štabu Livanjsko-duvanjskog NOP odreda za prebacivanje na sector Duvna

Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 23. maja 1944. štabovima 10. i 11. divizije o ulasku Jajačkog NOP odreda u sastav 11. divizije

Izvještaj Štaba 6. proleterske divizije Nikola Tesla od 23. maja 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ o dejstvu na komunikaciji Bihać - Lapac

Naređenje Štaba 16. NOU divizije od 23. maja 1944. štabovima brigada za izvlačenje i smještaj na prostorijama Pravoslavne Jazuške - Pravoslavna i Muslimanska Treštenica, Tulovići - Grivice i Banovići - Podgorje

Zapovijest Komande 7. SS divizije Princ Eugen od 23. maja 1944. za drvarsku operaciju

Zapovijest Komande 500. SS padobranskog lovačkog bataljona od 23. maja 1944. za desant na Drvar

Zapovijest Štaba Desetog korpusa NOVJ od 23. maja 1944. podređenim jedinicama za napad na neprijateljske posade u Narti i Velikom Trojstvu

Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 23. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije da dijelom snaga dejstvuje na komunikacijama Ličko Petrovo Selo - Plitvički Leskovac. Poljanak - Saborski i Rakovica - Slunj

Izvještaj Štaba Osme divizije od 23. maja 1944. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama na komunikaciji Plitvice - Ličko Petrovo Selo

Zapovijest Štaba Dvadeset osme NOU divizije od 23. maja 1944. podređenim jedinicama za obezbjeđenje napada na neprijateljske posade u Narli i Velikom Trojstvu

Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 23. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o pokretima i razmještaju neprijateljskih i vlastitih jedinica

Izvještaj Štaba Druge brigade od 23. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije o borbama od 7. do 20. maja

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 23. maja 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ u Požeškoj kotlini, kod Siska, Petrinje, Prologa i na Krbavskom Polju

Zapovest Glavnog štaba NOV i PO Slovenije za 23. maj 1944. kojom se pohvaljuju jedinice 7. korpusa radi uspešnog ovlađivanja neprijateljevim uporištima u Trebnju i Mirnoj Peči

Naređenje Štaba 7. korpusa NOVJ od 23. maja 1944. štabovima potčinjenih jedinica za sprečavanje neprijateljevih ispada iz Kočevja, Ribnice i Grosuplja

Naređenje Štaba 18. NO divizije od 23. maja 1944. štabovima potčinjenih jedinica za ponovan napad na Mirnu Peč

Borbena relacija Štaba 1. artiljerijske brigade 7. korpusa NOVJ od 23. maja 1944. o napadu na Trebinje i Mirnu Peč

Izveštaj komandira 2. ljutomerske čete Vermanšafta od 23. maja 1944. o borbi na Metulovom Vrhu

Nedeljni izveštaj Štaba 8. slovenačke NO brigade od 23. maja 1944. štabu 18. NO divizije o političkom radu i stanju u brigadi

Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 23. maja 1944. Komandi 2. oklopne armije o sopstvenim i neprijateljskim gubicima posle završetka dejstava u Krbavskom polju (operacija »Morgenštern«)

Izveštaj Obaveštajnog odeljenja 392. legionarske divizije od 23. maja 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa o toku i postignutim rezultatima u operaciji »Morgenštern«

Fotografije

Povezane odrednice

4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer Glavni štab Hrvatske Rožaje 11. krajiška divizija NOVJ Pavle Ilić 7. SS divizija Prinz Eugen 35. lička divizija NOVJ 392. legionarska divizija (plava) Žene u ratu Milutin Morača Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Deca u ratu Karlovac 1. proleterski korpus NOVJ Ranjenici u ratu Vaso Jovanović Borbe u Lici 1944. 2. oklopna armija Knjaževački korpus JVuO Donji Lapac 8. kordunaška divizija NOVJ Knjaževac Desant na Drvar Borbe u Sremu 1943. Borbe u Hrvatskoj 1944. Kočevje Trebinje Glavni štab Slovenije Britanija i Jugoslavija 2. proleterska divizija NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu Drvar Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Vrhovni štab NOVJ Luftwaffe u Jugoslaviji Operacija Morgenstern Josip Broz Tito SAD i Jugoslavija 10. krajiška divizija NOVJ Borbe u Crnoj Gori 1944. Vermaht u Jugoslaviji Mornarica NOVJ Randolph Churchill 2. udarni korpus NOVJ 1. proleterska udarna brigada Arso Jovanović 7. slovenski korpus NOVJ Protivavionska odbrana u oslobodilačkom ratu 9. srpska brigada (ozrenska) Glavni štab Vojvodine Velenje 10. zagrebački korpus NOVJ Zarobljenici u ratu 37. sandžačka divizija NOVJ Niški partizanski odred Diverzije u oslobodilačkom ratu 18. slovenska divizija NOVJ 11. hrvatski korpus NOVJ Sisak Andrijevica Petrinja Borbe u Sloveniji 1944. 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Četnici u drugom svetskom ratu 8. dalmatinski korpus NOVJ Slunj 15. brdski armijski korpus 28. slavonska divizija NOVJ Slovenska Bistrica 6. lička proleterska divizija NOVJ Knin Sreten Žujović 14. slovenska divizija NOVJ 16. vojvođanska divizija NOVJ