🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Jugoslovensko ratište na dan 11. 09. 1944. godine

Slobodni gradovi

Izaberi datum
Godina:
Mesec:
Dan:

Događaji

11. 09. 1944 Nemački vrhovni komandant Jugoistoka znatno proširio područje Grupe armija -E- potčinivši joj i 21. armijski korpus, sa 181. i 297. pešadijskom i 21. SS divizijom -Skenderbeg- u Albaniji i Crnoj Gori.

11. 09. 1944 Američka 1. armija stigla na nemačku granicu severno od Trira, a zapadno od Dižona (u Francuskoj) sjedinile se američka 3. armija (iz Normandije) i američka 7. armija (iz južne Francuske).

11. 09. 1944 Savezničke snage zauzele Luksemburg i prodrle na nemačku teritoriju.

11. 09. 1944 Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito uputio direktivu glavnim štabovima i štabovima korpusa: obaveštava da je situacija u celoj zemlji povoljna, da jedinice NOV i POJ izvode uspešna dejstva i da su stvorile veliku slobodnu teritoriju, da je masovna mobilizacija u toku, da su osnovne četničke i nedićevske snage razbijene, da su desetine hiljada bugarskih vojnika razoružane, i da je nekoliko hiljada domobrana prešlo na stranu NOV i POJ, a očekuje se i veći prelaz; ističe da je položaj nemačkih snaga u Jugoslaviji vrlo težak, da se nemačke snage povlače iz Grčke i Albanije na sever; naređuje da sve jedinice NOV i POJ razviju maksimalnu inicijativu i ofanzivni polet, ruše komunikacije, zauzimaju važne čvorove, gradove i druga uporišta i ne dozvole da se nemačke snage organizovano povuku iz naše zemlje i da odnesu oružje.

11. 09. 1944 VŠ NOV i POJ uputio direktivu komandantu Operativne grupe divizija: obaveštava o uspesima 1. proleterskog udarnog i 12. udarnog korpusa i jedinica GŠ NOV i PO za Srbiju i GŠ NOV i PO za Makedoniju i naređuje da jedinice Operativne grupe divizija što pre izbiju u Šumadiju opštim pravcem Čačak - G. Milanovac - Rudnik.

11. 09. 1944 VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 8. korpusa NOVJ: da njegove jedinice bezobzirno uništavaju ustaše i četnike koji preuzimaju garnizone posle odlaska nemačkih snaga.

11. 09. 1944 Devetnaesta birčanska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ napala četnike u s. Capardima (kod Zvornika) i oko 60 njih izbacila iz stroja, a ona imala 2 ranjena borca.

11. 09. 1944 Jedinice 38. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ razbile delove nemačke 13. SS divizije -Handžar- i četnike kod s. G. Škugrića (blizu Modriče) i ustaško-četničku kolonu kod s. Čardaka (na putu Gradačac-Čardak) i nanele im gubitke od 25 mrtvih i 30 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 6 mrtvih, 3 ranjena i 7 nestalih boraca.

11. 09. 1944 Jače snage četnika ušle u Berane (sada: Ivangrad) pošto su prethodno delovi 3. udarne divizije NOVJ - vojno-pozadinski organi i organi narodne vlasti evakuisali grad.

11. 09. 1944 GŠ NOV i PO za Hrvatsku izdao uputstvo o mobilizaciji u pozadini prilikom oslobođenja pojedinih krajeva i gradova.

11. 09. 1944 U s. Kupirovu (kod Gračaca) jedinice 3. dalmatinske udarne brigade 9. divizije NOVJ napale domobransku posadu i odbile napad delova nemačke 373. legionarske divizije i četnika koji su pristigli iz s. Srba. Poginulo je 7, ranjeno 15 i zarobljeno 25 neprijateljskih vojnika.

11. 09. 1944 Na putu Krapina - s. Đurmanec 1. bataljon Zagorskog NOP odreda napao iz zasede jednu četu 7. ustaškog bataljona, ojačanu nemačkim policijskim snagama, i posle kraće borbe odbacio je u pravcu Krapine.

11. 09. 1944 Kod Šibenika udarna grupa Šibensko-trogirskog NOP odreda uništila 4 nemačka kamiona: poginuli 1 viši oficir i 28 vojnika i ranjeno 35 vojnika.

11. 09. 1944 Iz luke Oliba ojačana četa mornaričke pešadije 2. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ izvršila desantni prepad na o. Pag i u s. Novalji ubila 10 i zarobila 23 ustaše.

11. 09. 1944 Na pruzi Čakovec-Kotoriba delovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku minirali prugu i srušili dva nemačka transportna voza.

11. 09. 1944 Održana zajednička sednica ONO odbora za Liku, Izvršnog odbora Okružnog odbora NOF-a za Liku i predstavnika 1. i 2. ličkog vojnog područja u cilju donošenja plana za izgradnju popaljenih kuća u Lici.

11. 09. 1944 Na okružnoj konferenciji NOF-a izabran Okružni odbor NOF-a za Knin.

11. 09. 1944 Sa o. Visa 1. dalmatinska udarna i 12. dalmatinska brigada 26. divizije NOVJ i jedan saveznički komandos izvršili desant na o. Brač. Borbe protiv delova 738. puka nemačke 118. lovačke divizije vođene su do 18. septembra, kada su zauzeta i poslednja neprijateljska uporišta. Prema nepotpunim podacima, preko 700 nemačkih vojnika je izbačeno iz stroja a 26. divizija NOVJ imala je 35 mrtvih i 197 ranjenih boraca.

11. 09. 1944 Udarna brigada -Franjo Ogulinac Seljo- zauzela ustaško-domobranska uporišta u s. Brezovici i s. Remetincu (blizu Zagreba). Neprijatelj je imao 24 mrtva, 15 ranjenih i 15 zarobljenih vojnika, a jedinice NOVJ 3 poginula i 6 ranjenih boraca. Zaplenjeno: 2 mitraljeza, 3 p. mitraljeza, 38 pušaka, 9000 metaka i druga oprema.

11. 09. 1944 Deseta dalmatinska udarna brigada 20. divizije NOVJ napala ustašku i žandarmerijsku posadu u s. Hrvacama (kod Sinja). Neprijatelj je imao 16 ranjenih, a 10. brigada - 2 poginula i 10 ranjenih boraca.

11. 09. 1944 Posle borbi kod prevoja Đavata (na putu Bitolj-Resen) protiv jedne nemačke kolone, koja je imala oko 40 mrtvih i ranjenih, 7. makedonska NO brigada ušla u Resen i održala miting, a potom napustila grad.

11. 09. 1944 Posle zauzimanja Prilepa, 1. kosovsko-metohijska i 2. makedonska NOU brigada, Kruševska i Porečka NO brigada, inžinjerijska četa bugarske 15. pešadijske divizije i delovi bugarskog 10. graničnog odseka odbacivši nemačke delove na desnu obalu Crne reke, poseli položaje na liniji s. Marul - s. Alinci - s. Veselčani (blizu Prilepi) i zatvorili komunikaciju Bitolj-Prilep.

11. 09. 1944 Na osnovu direktiva GŠ NOV i PO za Sloveniju, Štab 7. korpusa NOVJ naredio 15. i 18. diviziji NOVJ da preduzmu ofanzivna dejstva na železničkoj komunikaciji Ljubljana-Grosuplje-Kočevje, na odseku Šmarje-Grosuplje-Račna.

11. 09. 1944 Jedinice Dolenjskog NOP odreda zauzele nemačko uporište s. Savu (na železničkoj pruzi Ljubljana - Zidani Most).

11. 09. 1944 Druga slovenačka udarna brigada -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ napala na fortifikacijski dobro uređeno nemačko uporište u s. Podčetrteku, jačine 70 ljudi. Brigada je posle višečasovne borbe odustala od daljih napada. Kod s. Bojačna jedinice koje su obezbeđivale napad vodilo su ceo dan teške borbe protiv neprijateljskih kolona koje su nadirale sa pravca Rogaške Slatine.

11. 09. 1944 U s. Braslovčama (kod Celja) 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napala nemačku posadu. Brigada se posle višečasovnih noćnih borbi morala, zbog prodora jake nemačke motorizovane kolone iz Celja, povući na pl. Dobrovlje u rejon Stari Grad - Strnad.

11. 09. 1944 Jedinice 22. divizije NOVJ ušle u Pirot, Babušnicu, Caribrod (sada: Dimitrovgrad) i Bosiljgrad, koje su napustili bugarski vojnici.

11. 09. 1944 Na liniji Ravna gora - s. Planinica (na pl. Maljenu) dva bataljona 3. proleterske (krajiške) udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ vodila borbu protiv četnika i nanela im gubitke od 185 mrtvih i ranjenih i 90 zarobljenih, zaplenivši 12 pušaka, 3 mitraljeza, veću količinu municije, radio-stanicu i osmoro kola raznog materijala.

11. 09. 1944 Na položaju ž. st. Jatare - Brezovica - Šišatovac (kod Titovog Užica) 2, 3. i 4, bataljon 3. proleterske (sandžačke) udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ, u borbi do kasno u noć, odbili napad oko 2.000 vojnika nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i odbacili ih prema s. Mokroj Gori. Neprijatelj je imao oko 120 mrtvih i ranjenih, a 3. brigada 2 mrtva i 5 ranjenih boraca. Zaplenjeno je nekoliko hiljada metaka i 15 mazgi natovarenih materijalom.

11. 09. 1944 Prva krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ ušla u Arilje.

11. 09. 1944 U s. Bukovici (kod Kraljeva) izviđačkom vodu 15. majevičke udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ predalo se 180 mobilisanih četnika.

11. 09. 1944 U rejonu Jabuke (na Fruškoj gori), po naredbi Glavnog štaba NOV i PO za Vojvodinu, od dotadašnjeg Fruškogorskog NOP odreda i novih boraca formirana 8. vojvođanska NOU brigada.

11. 09. 1944 Kod s. Morovića (u Bosutskim šumama), po naredbi Glavnog štaba NOV i PO za Vojvodinu, od dotadašnjeg Bosutskog NOP odreda, 2. bataljona 7. vojvođanske NOU brigade i novih boraca formirana 9. vojvođanska NOU brigada.

11. 09. 1944 U Maksimovićevom reviru (kod s. Karlovčića, u južnom Sremu), po naredbi Glavnog štaba NOV i PO za Vojvodinu, od dotadašnjeg Posavskog NOP odreda i novih boraca formirana 10. vojvođanska NOU brigada.

11. 09. 1944 U Manđeloskim vinogradima (na južnim padinama Fruške gore), po naredbi Glavnog štaba NOV i PO za Vojvodinu, od Jurišnog bataljona Štaba Sremske operativne zone i od Pratećeg bataljona, Mornaričke čete i Protivtenkovske baterije Glavnog štaba NOV i PO za Vojvodinu formirana 11. vojvođanska NOU brigada.

11. 09. 1944 Devetnaesta brigada 25. divizije NOVJ izvršila neuspeo napad na D. Milanovac. Tom prilikom je ubila 8, ranila 12 i zarobila 1 neprijateljskog vojnika, a predalo joj se 67 četnika. Brigada je imala 3 ranjena i 2 nestala borca.

11. 09. 1944 Nemačku posadu u Knjaževcu napala 23. srpska brigada 45. divizije NOVJ, ali se, zbog otpora, povukla, nanevši neprijatelju gubitke od oko 20 vojnika. Brigada je imala 2 mrtva i 7 ranjenih boraca.

11. 09. 1944 Kod Kruševca 3. srpska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ razbila dve četničke grupe i porušila pruge Kruševac-Stalać i Stalać-Đunis.

11. 09. 1944 Između s. Martinaca i s. Laćarka (kod Srem. Mitrovice) delovi 6. vojvođanske NOU brigade razrušili oko 100 metara pruge.

Dokumenti

Zapovest Štaba Šeste vojvođanske brigade od 11 septembra 1944 god. štabovima bataljona za uništenje četnika na teritoriji donjeg Srema

Pismo Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 11 septembra 1944 g. Štabu engleske vojne misije pri Vrhovnom štabu NOV i POJ o potrebi slanja oružja i municije

Radiogramsko naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 11 septembra 1944 god. štabovima brigada za izbijanje na prostoriju Brajići - Ravna Gora - Planinica - Strugaonik

Izveštaj Štaba Prve proleterske brigade od 11 septembra 1944 god. Štabu Prve proleterske divizije o pokretu brigade u pravcu Mionice

Naređenje Štaba Osme crnogorske udarne brigade od 11 septembra 1944 god. štabovima bataljona za marš u pravcu Ravne Gore i Suvobora

Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 11 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o napadu na Kruševac i rušenju pruge Kruševac - Kraljevo - Stalać - Niš

Izveštaj Štaba Četvrte proleterske brigade od 11 septembra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o napadu na Kruševac

Izveštaj Štaba Pete NOU divizije od 11 septembra 1944 god. Štabu Operativne grupe divizija o oslobođenju Ivanjice

Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 11 septembra 1944 god. Štabu Prve krajiške udarne brigade za rušenje komunikacije Ivanjica - Arilje

Izveštaj Štaba Prve krajiške udarne brigade od 11 septembra 1944 god. Štabu Pete NOU divizije o napadu na Lisanski rudnik i o borbi sa četnicima kod sela Prilike

Zapovest Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 11 septembra 1944 god. štabovima brigada za razmeštaj na prostorijama: Milatović - Guberevac i Glogovački V. - Rajački V. - Umka

Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 11 septembra 1944 god. zameniku komandanta Glavnog štaba NOV i PO Srbije o napadu na Zaječar

Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 11 septembra 1944 god. štabovima brigada i komandama jedinica za razmeštaj na prostoriji: Bukovče - Vidrovac - Dupljane

Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 11 septembra 1944 god. štabovima brigada za oslobođenje Donjeg Milanovca

Izvod iz Operaciskog dnevnika Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 11 do 30 septembra 1944 godine

Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 11 do 30 septembra 1944 godine

Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Druge proleterske divizije od 11 do 30 septembra 1944 godine

Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 11 do 30 septembra 1944 godine

Pismo Rašida Dede, člana MK Peć, od 11. septembra 1944. sekretaru Oblasnog komiteta KPJ za Kosmet o nabavci oružja i drugog materijala

Pismo Centralnog komiteta KP Jugoslavije od 11. septembra 1944. Centralnom komitetu KP Hrvatske za raspodelu marksističke literature

Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 11. septembra 1944. svim neposredno potčinjenim štabovima i jedinicama za rušenje komunikacija i sprečavanje povlačenja Grupe armija E iz Grčke i Albanije

Saglasnost Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 11. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije za preduzete mere posle objavljivanja rata od strane borisovske Bugarske Hitlerovskoj Nemačkoj

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 11. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije da preko šefa Sovjetske vojne misije traži izručenje četnika koji su se predali Crvenoj armiji

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 11. septembra 1944. Operativnoj grupi divizija za prodor u Šumadiju opštim Pravcem čačak - Gornji Milanovac - Rudnik

Informacija Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 11. septembra 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ o dejstvima Operativne grupe divizije i 1. proleterske divizije NOVJ

Zahtev Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 11. septembra 1944. Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da dostavi podatke o lokaciji 11. divizije

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 11. septembra 1944. Štabu 12. udarnog korpusa NOVJ da pronađe aerodrome za prijem materijala i uspostavi vezu sa 1. i 3. korpusom

Obavještenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 11 septembra 1944 god. Štabu Pete crnogorske proleterske brigade o pokretima ostalih svojih jedinica

Izvještaj Štaba Drvarskog NOP odreda od 11. septembra 1944. Štabu 4. NOU divizije o izvedenim akcijama i o prelasku dijelova domobranske 1. lovačke pukovnije na stranu NOVJ

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 11. septembra 1944. o borbama oko Konjica i Kiseljaka

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 11. septembra 1944. podređenim jedinicama u vezi zaposjedanja oslobođenih gradova

Uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 11. septembra 1944. podređenim jedinicama za rad prilikom ulaska u oslobođene gradove

Izvještaj Štaba 33. divizije od 11. septembra 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o borbama u Bilo-gori od 1. do 6. septembra

Izvještaj Štaba 4 (splitske) brigade od 11. septembra 1944. Štabu 9. divizije NOVJ o napadima na njemačke auto-kolone na komunikaciji Knin - Lapac

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 11. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Sesvetski Kraljevec, Remftinec, Vrbovec i Repinec i o borbama kod Petrinje, Crikvenice i na Krbavskom polju

Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 11. septembra 1944. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o aktivnosti, stanju i budućim zadacima potčinjenih jedinica

Zapovest Štaba 7. korpusa NOVJ od 11. septembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Višnju Goru i za novi raspored snaga

Izveštaj Štaba 30. NO divizije od 11. septembra 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbama kod Štanjela

Izveštaj dr Egona Treka od 11. septembra 1944. o situaciji i napadima jedinica NOVJ na uporišta u Podčetrteku i Kozju

Dnevni raport Štaba Celvrtog pomorskog obalskog sektora za 11. septembar 1944. godine Štabu Mornarice NOV Jugoslavije

Izvještaj političkog komesara i načelnika Štaba Petog pomorskog obalskog sektora od 11. septembra 1944. komandantu sektora o kretanju neprijateljskih snaga na Korčuli i Pelješcu

Zapisnik sa sastanka Divizijskog komiteta KPJ 20. NO divizije održanog 11. septembra 1944. godine

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 11. septembra 1944. o izviđanju saobraćaja na pravcu Senj - Generalski Stol, o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na nemačke čamce kod Lošinja i o pratnji britanskih transportnih aviona.

Ukaz kralja Jugoslavije Petra II od 11. septembra 1944. o imenovanju za ministra vojske, mornarice i vazduhoplovstva Borisava Ristića, divizijskog generala u penziji

Dopis štaba 7. SS divizije »Princ Eugen« od 11. septembra 1944. komandantu Drinskog korpusa povodom razoružavanja grupe nemačkih vojnika od strane četnika kod Goražda

Telegrami Operativnog štaba od 10. i 11. septembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o razvoju borbi kod Prilepa protiv nemačkih jedinica pod komandom generala Gulmana

Izveštaj štaba Dvanaeste preševske brigade od 11. septembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbi protiv balističkih bandi na sektoru Bujanovac–Preševo

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Makedoniji 1944. Borbe na Jadranu 1944. Britanija i Jugoslavija Diverzije u oslobodilačkom ratu Zaječar Vrbovec Avijacija u oslobodilačkom ratu Glavni štab Hrvatske Grčka u drugom svetskom ratu Borbe u Sremu 1943. 6. vojvođanska udarna brigada 5. krajiška udarna divizija NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Preševo 3. udarna divizija NOVJ Armijska grupa E Gornji Milanovac Borbe u Crnoj Gori 1944. 25. srpska divizija NOVJ 23. srpska brigada Prilep Resen Glavni štab Slovenije Četnici u drugom svetskom ratu 1. proleterska divizija NOVJ 11. vojvođanska udarna brigada Glavni štab Srbije Glavni štab Vojvodine Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) 7. SS divizija Prinz Eugen 7. slovenski korpus NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1944. Užice Sremska Mitrovica Borbe u Sloveniji 1944. Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Kruševac Mobilizacija u oslobodilačkom ratu 17. istočnobosanska divizija NOVJ 1. krajiška udarna brigada Mornarica NOVJ Partizanke Bitola Borbe u Srbiji 1944. Split 19. birčanska udarna brigada 20. dalmatinska divizija NOVJ 12. dalmatinska udarna brigada (prva otočka) Saradnja četnika sa okupatorom Ivanjica Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Senj Kraljevo Borbe u Lici 1944. Bitka za Srbiju Pirot Knin Josip Broz Tito Partizanska avijacija Vrhovni štab NOVJ Borbe za Kruševac 1944. 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Bratstvo i jedinstvo u ratu Albanija u drugom svetskom ratu 2. proleterska divizija NOVJ 1. dalmatinska proleterska udarna brigada Glavni štab Makedonije Bugarska u drugom svetskom ratu Borbe u Dalmaciji 1944. 1. proleterski korpus NOVJ Vis 3. srpska udarna brigada 12. preševska brigada Sinj 23. srpska udarna divizija NOVJ