🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Jugoslovensko ratište na dan 10. 10. 1944. godine

Slobodni gradovi

Izaberi datum
Godina:
Mesec:
Dan:

Događaji

10. 10. 1944 Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Štabu 1. armijske grupe da deo svojih snaga hitno uputi u dolinu r. Velike Morave (u rejon Palanka - Velika Plana - Rača), gde će se spojiti sa trupama 3. ukrajinskog fronta Crvene armije i odakle će zajedno sa njima krenuti na Beograd.

10. 10. 1944 VŠ NOV i POJ obavestio GŠ NOV i PO za Makedoniju da je nemačkim snagama onemogućeno izvlačenje kroz Srbiju na sever, te da se jedino mogu izvlačiti preko Komva i Metohije, Sandžaka i Crne Gore, a iz Albanije primorskim pojasom. U vezi ovakve situacije naređuje da se sistematski ruše komunikacije i osvajaju uporišta na njima, a naročito orijentišu jače snage za dejstva u Kačaničkoj Klisuri.

10. 10. 1944 Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Operativnom štabu NOV i PO za Kosovo i Metohiju: sistematski razarati sve komunikacije na Kosovu i Metohiji i sve one koje odatle vode ka Crnoj Gori i severnoj Albaniji, jer je nemačkim snagama onemogućeno povlačenje iz Srbije na sever, a ostalo im je jedino da se povlače preko Metohije i severne Albanije; za taj zadatak mobilišati sve snage i stanovništvo, a o pokretima neprijatelja redovno izveštavati.

10. 10. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ da jedinice pod njegovom komandom poruše sve važnije komunikacije koje iz Albanije, Metohije i Srbije, preko Crne Gore i Sandžaka, vode za Bosnu i Dalmaciju.

10. 10. 1944 VŠ NOV i POJ obavestio Štab 8. korpusa NOVJ da će se njegove jedinice snabdevati sa o. Visa morskim putem a da se avionima materijal dostavlja samo udaljenijim jedinicama.

10. 10. 1944 VŠ NOV i POJ zatražio od britanske vojne misije da se svi tehnički oficiri i aeromehaničari iz Alžira hitno prebace u Bari (u Italiji) radi prebacivanja u Jugoslaviju.

10. 10. 1944 Jedinice Crvene armije prodrle u istočnu Prusku.

10. 10. 1944 Jedinice 9. divizije 8. korpusa NOVJ oslobodile Livno, koje su branili: bataljon domobrana, četa legionara iz nemačke 369, legionarske divizije i žandarmi (jačine 750 vojnika).

10. 10. 1944 U rejonu s. Vakufa i s. Božića (kod Tuzle) delovi nemačke 13. SS divizije -Handžar- (oko 200 vojnika) izvršili napad na delove 21. istočnobosanske udarne brigade 38. udarne divizije NOVJ. Posle oštre borbe neprijatelj je, protivnapadom, odbačen prema s. Čeliću, uz gubitke od 4 mrtva i 15 ranjenih. Gubici 21. brigade: 2 mrtva i 4 ranjena borca.

10. 10. 1944 Između s. Otoke i s. Buševića Blatne (na pruzi Bos. Novi - Bos. Krupa) delovi Podgrmečkog NOP odreda 39. divizije NOVJ minom srušili neprijateljski voz i uništili 4 vagona s materijalom.

10. 10. 1944 U Bugojnu, na sreskoj konferenciji NOF-a za srez Bugojno, izabran Sreski odbor NOF-a.

10. 10. 1944 Jedinice 1. bokeljske brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ, posle upornih dvodnevnih borbi, oslobodile sela Crkvice, Mrcine i Mokrine (kod Risna). Nemačke i četničke snage koje su branile ta mesta uspele su da se iz s. Crkvica povuku u pravcu s. Dragalja i Risna a iz Mrcina u pravcu Grude. Poginulo je i ranjeno više nemačkih vojnika i četnika. Zaplenjeno: 2 mitraljeza, 3 p. mitraljeza, 50 pušaka, oko 300 bombi, 2 radio-stanice i mnogo drugog ratnog materijala. Tom prilikom je iz četničkog zatvora u s. Crkvicama oslobođeno oko 20 ljudi. Brigada je imala 3 mrtva i 6 ranjenih boraca.

10. 10. 1944 Naredbom GŠ NOV i PO za Hrvatsku 12. divizija NOVJ nazvana udarnom.

10. 10. 1944 Pri Odeljenju informacija ZAVNOH-a održana I konferencija dopisnika za srednju Hrvatsku. Prisustvovali su dopisnici za okrug Liku, Kordun, Baniju i Pokuplje i iz pojedinih srezova tih okruga. Na njoj se raspravljalo o osposobljavanju dopisnika i uspostavljanju dopisničke mreže u tim krajevima.

10. 10. 1944 U gradu Hvaru, na Oblasnoj konferenciji NOF-a za Dalmaciju, izabran Oblasni odbor NOF-a.

10. 10. 1944 Kod s. Gornjih Mosta (blizu Koprivnice) 3. i 4. bataljon 1. udarne brigade -Braća Radić- 32. divizije NOVJ napali iz zasede bataljon 5. ustaške brigade i odbacili ga u pravcu Novigrada Podravskog. Neprijatelj je imao 11 mrtvih i 15 ranjenih.

10. 10. 1944 Jedinice Zagrebačkog NOP odreda zauzele domobransko uporište u s. Bedekovčini (kod Zlatara) i ustaško uporište u s. Crkvenoj Vesi (kod Sv. Ivana Zeline).

10. 10. 1944 Komandant 15. korpusa NOVJ i predstavnik engleske misije pri GŠ NOV i PO za Makedoniju uputili pismo komandantima nemačkih snaga bitoljskog i prilepskog garnizona, u kome ih pozivaju na sastanak radi dogovora o zameni zarobljenika.

10. 10. 1944 Osamnaesta makedonska brigada Kumanovske divizije NOVJ ponovo zatvorila komunikaciju Kumanovo-Preševo, te su se nemačke snage morale probijati preko Gnjilana, pošto je komunikaciju u Kačaničkoj klisuri bila posela 16. makedonska NO brigada.

10. 10. 1944 U s. Laki (kod Kočana), od delova brigade -Goce Delčev- i 13. makedonske NO brigade i novih boraca, formirana 19. makedonska NO brigada (nazivana i brigadom -Goce Delčev-).

10. 10. 1944 U s. Laki (kod Kočana), od ljudstva koje je ranije služilo u artiljerijskim jedinicama, formirana Artiljerijska brigada 50. divizije NOVJ.

10. 10. 1944 U Slovenskoj Bistrici 13. slovenačka brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ izvršila rekviziciju hrane, odeće i obuće. Blokiranjem nemačke kasarne onemogućena je intervenicija posade garnizona, a bataljoni na obezbeđenju prema Slovenskim Konjicama i Zgornjoj Bistrici vodili su oštre borbe protiv nemačkih kolona, te je tako rekvizicija obavljena bez ometanja.

10. 10. 1944 Nemački vojni zapovednik za Jugoistok imenovao tzv. Odbor državne administracije za Srbiju.

10. 10. 1944 Bugarska Tenkovska brigada i 1. vlasotinačka brigada 22. divizije NOVJ, uz podršku avijacije Crvene armije, savladale upornu odbranu delova nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i četnika i oslobodile Vlasotince. Neprijatelj se, uz gubitke od oko 300 poginulih, povukao ka Leskovcu.

10. 10. 1944 Putem Bor-Petrovac, delovi 68. korpusa Crvene armije izbili u rejon V. Plane i obrazovali mostobran. Istovremeno je, komunikacijom Zaječar-Bor-Petrovac, 5. motostreljačka brigada Crvene armije izbila u V. Planu, gde je uspostavila vezu s jedinicama 1. armijske grupe NOVJ. Time su bile presečene komunikacije koje dolinom V. Morave vode ka Beogradu.

10. 10. 1944 Kod s. Kovačevca i s. Kusatka (blizu Mladenovca), u oštroj borbi, jedinice 5. udarne divizije NOVJ razbile kolonu od oko 300 nemačkih vojnika, nanevši joj gubitke od oko 80 mrtvih i 40 zarobljenih, zaplenivši, pored ostalog, 2 topa, 7 p. mitraljeza, automat i 90 pušaka i uništivši oklopni automobil, 7 kamiona i motocikl. Jedinice 5. divizije imale su 1 poginulog i 6 ranjenih boraca.

10. 10. 1944 U s. Meljaku (kod Umke) 3. proleterska (lička) udarna brigada 6. proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla- slomila otpor nemačkih vojnika, nanevši im gubitke od 20 mrtvih i više ranjenih, zaplenivši 3 minobacača, 4 p. mitraljeza, 48 pušaka, 2 kamiona, motocikl i veću količinu municije i druge opreme i uništivši 2 kamiona. Brigada je imala 5 mrtvih i 10 ranjenih boraca.

10. 10. 1944 U s. Surduku (kod Stare Pazove) nemačke jedinice streljale 24 meštamna i zaklale nekoliko ljudi, žena i dece. Jednovremeno je izvršeno i streljanje 18 lica dovedenih iz s. Belegiša.

10. 10. 1944 U rejonu s. Klenka 3. bataljon 10. vojvođanske NOU brigade iz zasede napao deo nemačke motorizovane kolone (od preko 100 kamiona s vojnicima i 30 tenkova) koja se iz Šapca kretala ka Rumi. Posle jednočasovne borbe bataljon se, pred nadmoćnim neprijateljem, povukao, nanevši mu velike gubitke. Bataljon je imao 4 poginula i 2 ranjena borca.

10. 10. 1944 U s. Bečmenu (kod Zemuna) 1. bataljon 10. vojvođanske NOU brigade napao oko 250 vojnika SDK. Posle tročasovne borbe, zbog pristizanja pojačanja neprijatelju, bataljon se povukao. Istoga je dana jedna četa toga bataljona napala neprijateljsko bočno osiguranje od 70 vojnika SDK i ubila 6 a više njih ranila. Zaplenjeno: 3 p. mitraljeza, nekoliko pušaka i bombi i druga ratna oprema.

10. 10. 1944 U Negotinu, po naređenju GŠ NOV i PO za Srbija, formirana 6. artiljerijska baza sa zadatkom da, posle izvršene obuke, formira tri artiljerijske brigade za jedinice 14. korpusa NOVJ.

10. 10. 1944 Iz rejona Obrenovca počelo nastupanje jedinica 12. udarnog korpusa NOVJ prema Beogradu.

10. 10. 1944 Jedinice 36. udarne divizije 12. korpusa NOVJ napale nemačke snage u Obrenovcu, ali bez uspeha, jer je neprijatelju stiglo pojačanje iz Beograda. One su zatim držale grad u blokadi. Divizija je imala 17 mrtvih i 36 ranjenih. Neprijatelj je imao dosta gubitaka u ljudstvu i materijalu.

10. 10. 1944 Na nemačke jedinice u s. Mislođinu (kod Obrenovca) neuspešno napala 5. krajiška (kozarska) brigada 11. udarne divizije NOVJ. Brigada je imala 6 mrtvih i 11 ranjenih boraca.

10. 10. 1944 Dva bataljona 4, krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ napali na nemačke snage u Mladenovcu, ali se posle kraće borbe povukli iz grada, jer je neprijatelju stiglo pojačanje.

10. 10. 1944 Nemačku posadu u Vranju (jedan ojačani bataljon) napala 27. srpska brigada 46. divizije NOVJ, ali nije uspela da zauzme grad.

10. 10. 1944 Iz rejona s. Vojlovice (kod Pančeva) 1. i 2. bataljon 12. vojvođanske NOU brigade forsirali r. Dunav istočno od s. Višnjice i sadejstvovali s jedinicama 109. gardijske pešadijske divizije Crvene armije pri ovladavanju s. V. Selom i pri obrazovanju mostobrana na desnoj obali.

Dokumenti

Zapovest Štaba Sedme vojvođanske brigade od 10 oktobra 1944 god. štabovima Prvog i Četvrtog bataljona za postavljanje zaseda

Naređenje Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 10 oktobra 1944 god. štabovima divizija za blokadu Obrenovca i za marš u pravcu Beograda

Zapovest Štaba Pete NOU divizije od 10 oktobra 1944 god. štabovima brigada i artiljeriskom divizionu za oslobođenje Palanke i Topole

Izveštaj Štaba Četvrte krajiške udarne brigade od 10 oktobra 1944 god. Štabu Pete NOU divizije o dejstvu jedinica u noći između 9 i 10 oktobra

Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 10 oktobra 1944 god. štabovima brigada za blokadu Obrenovca i marš u pravcu V. Moštanice

Izveštaj Štaba Jedanaeste NOU divizije od 10 oktobra 1944 god. Štabu Dvanaestog korpusa NOVJ o napadu na Obrenovac i Barič

Izveštaj Štaba Šesnaeste NOU divizije od 10 oktobra 1944 god. Štabu Dvanaestog korpusa NOVJ o neuspelom napadu na Obrenovac

Naređenje Štaba Šesnaeste NOU divizije od 10 oktobra 1944 god. štabovima brigada za blokadu Obrenovca i marš u pravcu Beograda

Naređenje Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 10 oktobra 1944 god. Štabu Druge udarne brigade da zatvori pravac Kragujevac - Topola

Naređenje Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 10 oktobra 1944 god. Štabu Petnaeste udarne brigade za izbijanje na komunikaciju Kragujevac - Rača

Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 10 oktobra 1944 god. štabovima brigada za marš u pravcu Niša

Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 10 oktobra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o rasporedu i zadacima podređenih jedinica

Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 10 oktobra 1944 god. štabovima brigada da se jedinice prikupe na prostoriji Bor - Krivelj u cilju popune ljudstvom i materijalom

Pismo Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 10 oktobra 1944 god. komandantu divizije o novim zadacima divizije

Obaveštenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 10 oktobra 1944 god. Štabu druge proleterske divizije o rasporedu i zadatku svojih jedinica

Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 10 oktobra 1944 god. Štabu Trinaeste srpske brigade za marš u pravcu Prokuplja

Izveštaj Štaba Dvadeset pete NO divizije od 10 oktobra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o rasporedu i dejstvu jedinica

Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Prve proleterske divizije od 1 do 10 oktobra 1944 godine

Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Šeste proleterske divizije od 1 do 10 oktobra 1944 godine

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 10 novembra 1944 god. štabovima potčinjenih jedinica i komandama vojnih oblasti za čišćenje terena od četničkih ostataka i suzbijanje subverzivne delatnosti

Izveštaj Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 10 novembra 1944 god. o borbama za oslobođenje Obrenovca i Beograda

Izveštaj Štaba Trinaestog korpusa NOVJ od 10 novembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o rasporedu i zadacima jedinica

Naređenje Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 10 novembra 1944 god. štabovima Druge proleterske, Dvadeset treće NOU, Dvadeset pete i Četrdeset pete NO divizije za zatvaranje pravca Užice-Valjevo i pregrupisanje snaga oko Kraljeva

Izveštaj Štaba Četvrte proleterske brigade Druge proleterske divizije od 10 novembra 1944 god. Štabu divizije o borbi s Nemcima kod Kraljeva 8 i 9 novembra

Izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 10 oktobra 1944 god. Glavnom zapovedništvu oružništva NDH o dejstvima jedinica NOV u Vojvodini

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 10. oktobra 1944. Štabu Ibarskog NOP odreda da polovinu svoga ljudstva uputi 2. proleterskoj diviziji

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 4. oktobra 1944. Vrhovnom štabu da se 28. NOU divizija prebaci do 10. oktobra iz istočne Bosne u Srbiju

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 10. oktobra 1944. Vrhovnom štabu za slanje dvojice organizatora špijunske mreže u 5. udarnom korpusu i prebacivanje Vrhovnog štaba, AVNOJ-a i NKOJ-a na valjevski sektor

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 10. oktobra 1944. Vrhovnom štabu za dostavljanje izveštaja za Slobodnu Jugoslaviju

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 10. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije za dostavljanje izveštaja o mogućnosti prijema sovjetskog naoružanja kod Pirota i predlog za školovanje u SSSR-u

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 10. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije za prebacivanje u Pirot

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 10. oktobra 1944. Operativnom štabu NOV i PO Kosova i Metohije za rušenje komunikacija

Poruka Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 10. oktobra 1944. Štabu 1. armijske grupe NOVJ za šefove Britanske i Američke vojne misije pri Vrhovnom štabu

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 10. oktobra 1944. Štabu 1. armijske grupe NOVJ da uspostavi kontakt sa Crvenom armijom kod Smederevske Palanke ili Velike Plane

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 10. oktobra 1944. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ za rušenje komunikacija na operativnom području korpusa

Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 10. oktobra 1944. štabovima 27. i 38. divizije za rušenje komunikacija Zvornik - Doboj i Zvornik - Sarajevo - Višegrad

Saopštenje 5. korpusa NOVJ od 10. oktobra 1944. potčinjenim jedinicama o rezultatima napada na Banju Luku u drugoj polovini septembra

Zapovijest Štaba Srednjobosanske NOU divizije od 10. oktobra 1944. Štabu 18. srednjobosanske brigade za napad na Kotor-Varoš

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 10. oktobra 1944. o borbama oko Konjica, Goražda i Prače

Zapovijest Štaba 6. korpusa NOVJ od 10. oktobra 1944. podređenim jedinicama da napadnu neprijateljski garnizon u Đurđevcu

Napomene Štaba 6. korpusa NOVJ od 10. oktobra 1944. podređenim jedinicama u vezi sa napadom na Đurđevac

Izvještaj Štaba 8. korpusa cd 10. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o formaciji Štaba korpusa Korpusne vojne oblasti

Zapovijest Štaba 10. korpusa NOVJ od 10. oktobra 1944. podređenim jedinicama za napad na ustaše u Virju i Podravskom Novom Gradu

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 10. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Hrvače i Dicmo i o borbama na području Koprivnice, Đurđevca, Banove Jaruge i Benkovca

Relacija Štaba 4. operativne zone Slovenije od 10. oktobra 1944. upućena Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rušenju železničke pruge Šmartno ob Paki - Mislinja

Pregled brojnog stanja partijske organizacije 8. NOU divizije od 10. oktobra 1944. godine

Izveštaj štaba Četrdeset osme NO divizije od 10. oktobra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o napadu na Kičevo

Telegrami Operativnog štaba od 10. oktobra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbenim dejstvima Osme, Desete i Dvanaeste brigade

Izveštaj Nika Vučkovića od 10. oktobra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama Šesnaeste brigade na južnim padinama Skopske Crne Gore protiv balističkih bandi

Fotografije

Povezane odrednice

Negotin Ruma Kičevo Pančevo Diverzije u oslobodilačkom ratu Doboj Bitka za Srbiju Bosanski Novi 22. srpska divizija NOVJ 6. slavonski korpus NOVJ 5. krajiška udarna divizija NOVJ SSSR i Jugoslavija Borbe u Crnoj Gori 1944. Koprivnica Beograd Prokuplje 8. dalmatinski korpus NOVJ Borbe na Kosovu i Metohiji Beogradska operacija 4. krajiška divizija NOVJ Obrazovanje u oslobodilačkom ratu 3. udarna divizija NOVJ Glavni štab Srbije Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Sloveniji 1944. 38. istočnobosanska divizija NOVJ Pirot Vermaht u Jugoslaviji Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Obrenovac Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Borbe u Sremu 1943. 12. vojvođanski korpus NOVJ Glavni štab Makedonije Žene u ratu Josip Broz Tito 2. udarni korpus NOVJ Kragujevac Albanija u drugom svetskom ratu Smederevska Palanka Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Crvena armija 11. krajiška divizija NOVJ Borbe u Srbiji 1944. 16. makedonska brigada Prilep Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Zasede u oslobodilačkom ratu 2. proleterska divizija NOVJ Stara Pazova Bugojno 24. srpska divizija NOVJ 6. lička proleterska divizija NOVJ Britanija i Jugoslavija 16. vojvođanska divizija NOVJ Saradnja četnika sa okupatorom 17. istočnobosanska divizija NOVJ Mladenovac Borbe u Makedoniji 1944. Goražde Borbe u Dalmaciji 1944. Bitka za Koprivnicu 1944. 14. srpski korpus NOVJ Valjevo 10. vojvođanska udarna brigada 23. srpska udarna divizija NOVJ Zemun Glavni štab Slovenije Velika Plana Preševo Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Vrhovni štab NOVJ Kočani