🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Jugoslovensko ratište na dan 9. 11. 1944. godine

Slobodni gradovi

Izaberi datum
Godina:
Mesec:
Dan:

Događaji

9. 11. 1944 VŠ NOV i POJ obavestio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da je saveznicima izdao odobrenje za koriščenje tri aerodroma oko Zadra, pod uslovom da komanda i kontrola na aerodromima bude u rukama NOVJ.

9. 11. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ da dostavi izveštaj o stanju magacina hrane i izgledima za njihovu popunu, o stanju sirovina po fabrikama tekstila i koža i po radionicama za izradu odeće.

9. 11. 1944 Na odseku s. Snagovo - s. Križevići 17. majevička udarna brigada 38. udarne divivizije NOVJ odbacila delove nemačke 1. brdske divizije i četnike (jačine oko 2000 vojnika) koji su pokušali da se probiju u Tuzlu. Neprijatelj je imao 35 mrtvih i oko 40 ranjenih vojnika, a jedinice NOVJ - 12 mrtvih, 18 ranjenih i 20 nestalih boraca.

9. 11. 1944 Delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbili ispad 500 ustaša iz Doboja ka s. Ularicama i s. Alibegovcima. Neprijateljski gubici: 5 mrtvih i 11 ranjenih ustaša.

9. 11. 1944 Posle dvodnevnih oštrih borbi protiv jedinica Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ nadmoćne snage nemačke 181. pešadijske divizije iz Kotora, podržane jakom artiljerijskom vatrom, probile se u Risan, uz veće gubitke. (U Risnu je bio blokiran njihov garnizon.) Jedinice Primorske operativne grupe imale su 11 mrtvih i 18 ranjenih boraca.

9. 11. 1944 Iz rejona Njeguša 4. bataljon 1. bokeljske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ napao četnike u s. Šišićima i s. Pelinovu i prinudio ih da se, uz gubitke od 4 mrtva i 1 zarobljenog, povuku u s. Radanoviće (kod Kotora). Bataljon je imao 1 ranjenog borca.

9. 11. 1944 Jedinice 42. divizije NOVJ, posle 16 časova borbe protiv nemačkih delova, oslobodile Veles (sada: Titov Veles). Prema nepotpunim podacima neprijatelj je imao oko 30 mrtvih. Divizija je imala 8 mrtvih i 15 ranjenih. Zarobljeno je preko 100 italijanskih fašističkih vojnika. Zaplenjena su 4 topa i nekoliko magacina hrane i druge ratne opreme.

9. 11. 1944 Delovi 50. divizije NOVJ, nastupajući iz Štipa ka Velesu (sada: Titov Veles), oslobodili Sv. Nikolu.

9. 11. 1944 U rejonu s. Mrzla Rupa - s. Kočevše - s. Vojsko (kod Idrije) 16. slovenačka brigada -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ vodila šestočasovnu oštru borbu protiv 2. bataljona nemačkog 10. SS policijskog puka koji je nadirao iz Idrije. Najzad ga je odbacila u polazni garnizon.

9. 11. 1944 U Beogradu otpočelo I zasedanje Velike antifašističke skupštine narodnog oslobođenja Srbije (ASNOS). Zasedanje je trajalo četiri dana. Skupština je, polazeći od odluka II zasedanja AVNOJ-a, utvrdila pored ostalog, da Srbija ulazi u DFJ kao ravnopravna federalna jedinica i da je prvi i neodložni zadatak: dalja nepoštedna borba srpskog naroda za definitivno oslobođenje cele Jugoslavije. Izborom ASNOS-a prestao je da radi Glavni NO odbor Srbije.

9. 11. 1944 Jedinice 4. kosovsko-metohijske NOU brigade odbacile manje snage nemačkih vojnika i balista i oslobodile Đakovicu.

9. 11. 1944 Na sremskom frontu jedinice 1. proleterskog udarnog korpusa i delovi 12. udarnog korpusa NOVJ preduzeli napade i zauzeli sela Bingulu, Stari Divoš i Čalmu (kod Srem. Mitrovice), zatim prešli na desnu obalu donjeg toka Manđeloškog potoka i potisli neprijateljske snage na utvrđene položaje na liniji Ilok - s. Erdevik - s. Martinci. U tesnom dodiru s neprijateljem, jedinice 1. proleterskog udarnog korpusa zadržale su se na dostignutoj liniji sve do 3. decembra preduzimajući više lokalnih napada i odbijajući više neprijateljskih protivnapada, bez značajnijeg pomeranja fronta.

9. 11. 1944 I pored jake neprijateljske minobacačke vatre iz rejona s. Batine (u Baranji), jedinice 12. vojvođanske NOU brigade vršile tehničke pripreme za forsiranje r. Dunava i obrazovanje užeg mostobrana na njegovoj desnoj obali.

9. 11. 1944 U rejonu s. Dečana (kod Peći), u oštrim borbama tokom celog dana, jedinice 1. kosovsko-metohijske NOU brigade sprečile probijanje nemačke kolone iz Peći za Đakovicu.

Dokumenti

Operativni izveštaj Štaba Prvog proleterskog korpusa od 9 novembra 1944 god. Vrhovnom štabu NOV I POJ o situaciji na Sremskom frontu

Izvod iz knjige primljenih depeša Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 1 do 9 novembra 1944 god.

Izveštaj obaveštajnog centra Štaba Jedanaeste NOU divizije od 9 novembra 1944 god. obaveštajnim centrima brigada o rasporedu i numeraciji neprijateljskih jedinica

Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Treće vojvođanske brigade Trideset šeste NOU divizije od 1 do 9 novembra 1944 godine

Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Pete srpske udarne brigade Dvadeset prve NOU divizije za 8 i 9 novembar 1944 godine

Pismo Centralnog komiteta KP Jugoslavije od 9. novembra 1944. Pokrajinskom komitetu KPJ za Vojvodinu o upućivanju na novu dužnost političkog komesara 16. NOU divizije

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 9. novembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju ranjenih starešina Glavnog štaba Slovenije koji su nastradali u isprobavanju minobacača

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 9. novembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije za formiranje partizanskog austrijskog bataljona

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 9. novembra 1944. Štabu Mornarice NOVJ za korišćenje aerodroma od strane saveznika u rejonu Zadra

Naređenje Štaba Druge proleterske dalmatinske brigade od 9 novembra 1944 god. za posijedanje novih položaja

Naređenje Štaba Druge proleterske dalmatinske brigade od 9 novembra 1944 god. Štabu Trećeg bataljona za kontrolu morske obale od Dubrovnika do Baošića

Izvještaj Štaba Lovćenskog NOP odreda od 9. novembra 1944. Štabu 10. crnogorske brigade o borbama na komunikaciji Rijeka Crnojevića - Cetinje

Izvještaj Štaba 27. NOU divizije od 9. novembra 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoru Tuzla - Zvornik - Višegrad - Rogatica

Relacija Štaba Južnohercegovačke operativne grupe od 9. novembra 1944. upućena Štabu 29. NOU divizije o dejstvima na području Nevesinja, Bileća, Stoca i u kotlini Neretve

Izvještaj Štaba 17. krajiške brigade od 9. novembra 1944. Štabu 10. NOU divizije o napadu na Podorašac

Izvještaj Štaba 27. NOU divizije od 9. novembra 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoru Tuzla - Zvornik - Višegrad - Rogatica

Relacija Štaba Južnohercegovačke operativne grupe od 9. novembra 1944. upućena Štabu 29. NOU divizije o dejstvima na području Nevesinja, Bileća, Stoca i u kotlini Neretve

Izvještaj Štaba 17. krajiške brigade od 9. novembra 1944. Štabu 10. NOU divizije o napadu na Podorašac

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 9. novembra 1944. o dejstvima na području Zvornika i Kalinovika i o bombardovanju Sarajeva

Izvještaj Štaba brigade Matija Gubec od 9. novembra 1944. Štabu 32. NO divizije o napadu na ustaše u Donjoj Zelini

Izvještaj Glavnostožernog ureda Ministarstva oružanih snaga NDH od 9. novembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Donju Zelinu i otok Cres, o borbama u Dalmaciji i u Hrvatskom zagorju

Izvještaj Operativnog odjeljenja Poglavnikovog tjelesnog zdruga od 9. novembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Donju Zelinu i o borbi na Ivanšćici

Uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 9. novembra 1944. potčinjenim jedinicama o taktičkoj upotrebi inžinjerijskih bataljona

Relacija Štaba 30. NO divizije od 9. novembra 1944. štabu 9. korpusa NOVJ o borbama na području Trnovske Planote

Relacija Štaba 11. slovenačke NO brigade Miloš Zidanšek od 9. novembra 1944. Operativnom štabu 6. i 11. brigade o napadu na neprijateljevo uporište Jevnicu

Izvještaj Štaba Prvog bataljona Mornaričke pješadije od 9. novembra 1944. Štabu Trećeg pomorskog oblaskog sektora o akciji na otoku Pagu

Izvještaj operativnog oficira Trećeg pomorskog obalskog sektora od 9. novembra 1944. Štabu sektora o stanju šibenske luke nakon oslobođenja Šibenika

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 9. novembra 1944. o gubitku dva aviona pri pokušaju bombardovanja nemačkog uporišta u Risnu

Apel Stevana Moljevića od 9. novembra 1944. narodu Bosanske krajine da se ujedine u borbi protiv narodnooslobodilačkog pokreta naroda Jugoslavije

Telegrami štaba Bregalničko-strumičkog korpusa od 9. novembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije povodom netačnih vesti Radio Sofije da su bugarske trupe oslobodile Štip, Strumicu, Valandovo, Đevđeliju i Dojran

Izveštaj cpaba Prvog korpusa NOV i PO Makedonije od 9. novembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama za oslobođenje Velesa

Izveštaj štaba Drugog korpusa NOV i PO Makedonije od 9. novembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama Četrdeset prve, Četrdeset osme i Četrdeset devete NO divizije od 1–8. novembra na sektoru Prilep–Bitolj–Resen–Ohrid

Izveštaj štaba Četvrtog bataljona Šesnaeste brigade od 9. novembra 1944. god. Štabu brigade o borbama 6, 7 i 8. novembra 1944. god. na sektoru s. Viniče – s. Creševo protiv nemačkih jedinica

Izveštaj štaba Bregalničko-strumičkog korpusa od 9. novembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o oslobođenju Strumice i Štipa i rasporedu potčinjenih jedinica

Izveštaj štaba Petnaeste brigade od 9. novembra 1944. god. štabu Četrdeset osme NO divizije o borbama za oslobođenje Ohrida

Fotografije

Povezane odrednice

Bugarska u drugom svetskom ratu AFŽ Glavni štab Makedonije Borbe u Sloveniji 1944. Đakovica 39. krajiška divizija NOVJ Gevgelija 49. makedonska divizija NOVJ Prilep 29. hercegovačka divizija NOVJ Glavni štab Slovenije Bitka za Tuzlu decembra 1944. Ohrid Borbe u Hercegovini 1944. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Borbe u Srbiji 1944. ZAVNOH Blace Kotor Politički komesari u NOR-u 6. krajiška udarna brigada Partizanke Stolac Split Resen Borbe u Sremu 1943. Tuzla Borbe na Jadranu 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Štip Šibenik Peć Križevci Bileća 31. slovenska divizija NOVJ Sremski front Doboj 2. udarni korpus NOVJ Britanija i Jugoslavija Strumica 2. lovačka eskadrila NOVJ Bitola Bijeljina 17. krajiška udarna brigada Avijacija u oslobodilačkom ratu Veles 32. zagorska divizija NOVJ 1. proleterski korpus NOVJ Borbe u Dalmaciji 1944. 42. makedonska divizija NOVJ Josip Broz Tito Mornarica NOVJ Austrijski partizanski bataljon 48. makedonska divizija NOVJ Ranjenici u ratu 10. krajiška divizija NOVJ Nevesinje Četnici u drugom svetskom ratu 36. vojvođanska divizija NOVJ Partizanska avijacija Borbe u Hrvatskoj 1944. 8. dalmatinski korpus NOVJ Borbe u Makedoniji 1944. Drniš Zvornik Italija u drugom svetskom ratu Ilok Borbe u Crnoj Gori 1944. Sremska Mitrovica 27. istočnobosanska divizija NOVJ Bihać Borbe na Kosovu i Metohiji Valandovo Kalinovik