🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Jugoslovensko ratište na dan 26. 03. 1945. godine

Slobodni gradovi

Izaberi datum
Godina:
Mesec:
Dan:

Dokumenti

Naređenje ministra Narodne odbrane Demokratske Federativne Jugoslavije i Vrhovnog komandanta JA od 26. marta Komandi Jugoslovenske mornarice za preimenovanje i reorganizaciju pomorskih sektora i komandi na Jadranu

Naređenje Operativnog štaba Grupe korpusa JA od 26. marta 1945. Štabu 29. divizije da jednom brigadom sa sektora Kreševo-Lepenica potpomogne prelazak brigada 5. korpusa preko komunikacije Blažuj-Busovača

Naredba Štaba 5. korpusa JA od 26. marta 1945. o pohvali jedinica i starješina 53. udarne divizije za izvanredne uspjehe u borbi protiv četnika

Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 22. divizije o dejstvima u prvoj polovini marta u dolini Drine od ušća u Savu do Ljubovije dostavljen Glavnom štabu NOV i PO Srbije 26. marta 1945. godine

Naređenje Štaba 37. udarne divizije JA od 26. marta 1945. Štabovima 3. i 5. sandžačke brigade za sadejstvo sa dijelovima 3. korpusa JA pri napadu na komunikaciju Podromanija- Mokro-Pustopolje

Izvještaj glavnog stožera ministarstva oružanih snaga NDH od 26. marta 1945. o dejstvima protiv jedinica JA u Hrvatskoj i Bosni

Izvještaj Štaba 19. udarne divizije od 26. marta 1945. Štabu 4. armije JA o operativnoj situaciji, organizaciji i popunjenosti potčinjenih štabova i općem stanju jedinica

Zapovijest Štaba udarne brigade Franjo Ogulinac Seljo od 26. marta 1945. potčinjenim jedinicama za napad na Zdenčinu

Izveštaj sekretara Divizijskog komiteta KPH 19. udarne divizije JA od 26. marta 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije u diviziji

Izveštaj sekretara Divizijskog komiteta 34. udarne divizije JA od 26. marta 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije u diviziji

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 26. marta 1945. o pratnji britanskih transportnih aviona koji su sa aerodroma u Beloj krajini prevozili ranjenike i izbeglice u južnu Italiju

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 26. marta 1945. o napadu na nemačko-ustaške snage u Slunju i Bihaću

Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 26. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o izviđanju Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu

Kritički osvrt Štaba 17. divizije JA od 26. marta 1945. na borbena dejstva potčinjenih jedinica u rejonu Zvornik-Bijeljina

Zapovijest Štaba 45. divizije JA od 26. marta 1945. štabovima potčinjenih jedinica za odbranu položaja u rejonu Gračanice

Izvještaj Štaba 35. udarne divizije od 26. marta 1945. Štabu 11. korpusa JA o borbama 9. i 10. marta u rejonu Saborskog, Sertić-Poljane i Poljanka

Fotografije

Povezane odrednice

Gračanica Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borbe u Lici 1945. Završne operacije u Jugoslaviji Jastrebarsko Četnici u drugom svetskom ratu Glavni štab Srbije 37. sandžačka divizija NOVJ 2. pješačka divizija (NDH) Sarajevska operacija Beograd 29. hercegovačka divizija NOVJ Mornarica NOVJ Bijeljina Borbe u Hrvatskoj 1945. Slunj Brigada Franjo Ogulinac Seljo 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 53. srednjobosanska divizija NOVJ Borbe u Sloveniji 1945. 2. lovačka eskadrila NOVJ 11. hrvatski korpus NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Sremu 1945. Zvornik 1. lovačka eskadrila NOVJ Zarobljenici u ratu 2. tenkovska brigada NOVJ 8. kordunaška divizija NOVJ Komunistička partija Hrvatske Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Partizanska avijacija 35. lička divizija NOVJ 34. hrvatska divizija NOVJ Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Borbe u Srbiji 1945. Bihać 17. istočnobosanska divizija NOVJ Britanija i Jugoslavija SSSR i Jugoslavija 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Četnička golgota Sremski front 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ 5. sandžačka udarna brigada Ranjenici u ratu 22. srpska divizija NOVJ 45. srpska divizija NOVJ Kakanj