🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Jugoslovensko ratište na dan 26. 03. 1945. godine

Slobodni gradovi

Izaberi datum
Godina:
Mesec:
Dan:

Dokumenti

Naređenje ministra Narodne odbrane Demokratske Federativne Jugoslavije i Vrhovnog komandanta JA od 26. marta Komandi Jugoslovenske mornarice za preimenovanje i reorganizaciju pomorskih sektora i komandi na Jadranu

Naređenje Operativnog štaba Grupe korpusa JA od 26. marta 1945. Štabu 29. divizije da jednom brigadom sa sektora Kreševo-Lepenica potpomogne prelazak brigada 5. korpusa preko komunikacije Blažuj-Busovača

Naredba Štaba 5. korpusa JA od 26. marta 1945. o pohvali jedinica i starješina 53. udarne divizije za izvanredne uspjehe u borbi protiv četnika

Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 22. divizije o dejstvima u prvoj polovini marta u dolini Drine od ušća u Savu do Ljubovije dostavljen Glavnom štabu NOV i PO Srbije 26. marta 1945. godine

Naređenje Štaba 37. udarne divizije JA od 26. marta 1945. Štabovima 3. i 5. sandžačke brigade za sadejstvo sa dijelovima 3. korpusa JA pri napadu na komunikaciju Podromanija- Mokro-Pustopolje

Izvještaj glavnog stožera ministarstva oružanih snaga NDH od 26. marta 1945. o dejstvima protiv jedinica JA u Hrvatskoj i Bosni

Izvještaj Štaba 19. udarne divizije od 26. marta 1945. Štabu 4. armije JA o operativnoj situaciji, organizaciji i popunjenosti potčinjenih štabova i općem stanju jedinica

Zapovijest Štaba udarne brigade Franjo Ogulinac Seljo od 26. marta 1945. potčinjenim jedinicama za napad na Zdenčinu

Izveštaj sekretara Divizijskog komiteta KPH 19. udarne divizije JA od 26. marta 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije u diviziji

Izveštaj sekretara Divizijskog komiteta 34. udarne divizije JA od 26. marta 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije u diviziji

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 26. marta 1945. o pratnji britanskih transportnih aviona koji su sa aerodroma u Beloj krajini prevozili ranjenike i izbeglice u južnu Italiju

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 26. marta 1945. o napadu na nemačko-ustaške snage u Slunju i Bihaću

Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 26. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o izviđanju Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu

Kritički osvrt Štaba 17. divizije JA od 26. marta 1945. na borbena dejstva potčinjenih jedinica u rejonu Zvornik-Bijeljina

Zapovijest Štaba 45. divizije JA od 26. marta 1945. štabovima potčinjenih jedinica za odbranu položaja u rejonu Gračanice

Izvještaj Štaba 35. udarne divizije od 26. marta 1945. Štabu 11. korpusa JA o borbama 9. i 10. marta u rejonu Saborskog, Sertić-Poljane i Poljanka

Fotografije

Povezane odrednice

53. srednjobosanska divizija NOVJ 17. istočnobosanska divizija NOVJ Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Sremski front Zarobljenici u ratu Borbe u Lici 1945. 37. sandžačka divizija NOVJ Britanija i Jugoslavija 35. lička divizija NOVJ Mornarica NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1945. 11. hrvatski korpus NOVJ Četnička golgota 45. srpska divizija NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Komunistička partija Hrvatske Slunj Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. 1. lovačka eskadrila NOVJ 34. hrvatska divizija NOVJ Bihać Sarajevska operacija 8. kordunaška divizija NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Kakanj 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu Zvornik Gračanica Bijeljina Borbe u Sremu 1945. Jastrebarsko Borbe u Srbiji 1945. SSSR i Jugoslavija Borbe u Sloveniji 1945. 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 5. sandžačka udarna brigada Završne operacije u Jugoslaviji 22. srpska divizija NOVJ Partizanska avijacija 2. lovačka eskadrila NOVJ Glavni štab Srbije 2. pješačka divizija (NDH) 29. hercegovačka divizija NOVJ 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Brigada Franjo Ogulinac Seljo Italija u drugom svetskom ratu Ranjenici u ratu 2. tenkovska brigada NOVJ Beograd